Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Програма вступного іспиту зі спеціальності 050108 «Маркетинг» Програму підготували: В. Я. Кардаш, канд екон наук, проф.; Н. В. Куденко, д-р екон наук, проф
Скачать 145.7 Kb.
НазваниеПрограма вступного іспиту зі спеціальності 050108 «Маркетинг» Програму підготували: В. Я. Кардаш, канд екон наук, проф.; Н. В. Куденко, д-р екон наук, проф
Дата07.01.2013
Размер145.7 Kb.
ТипПрограма


Програма


вступного іспиту зі спеціальності
8.050108 — «Маркетинг»Програму підготували:


В. Я. Кардаш, канд. екон. наук, проф.;

Н. В. Куденко, д-р екон. наук, проф.;

В. П. Пилипчук, канд. екон. наук, доц.


ЗМІСТ
Вступ 145

Програма 146

Модуль 1. Планування маркетингової діяльності 146


1.1. Підготовка перспективних і поточних планів 146

1.2. Підготовка нормативної бази маркетингової і комерційної діяльності 146

1.3. Планування заходів з підвищення ефективності виробництва 146

Модуль 2. Організація маркетингової діяльності 147


2.1. Організаційна побудова служби маркетингу 147

2.2. Організація поточної роботи служби маркетингу 147

Модуль 3. Управління маркетингом 148


3.1. Реалізація планів діяльності 148

3.2. Оперативна робота 148

3.3. Консультаційна діяльність 148

Модуль 4. Контроль маркетингової діяльності 149

Модуль 5. Аналіз маркетингової діяльності 149


5.1. Діагностика стану ринку та середовища маркетингової діяльності 149

5.2. Аналіз оперативної маркетингової діяльності 150

Структура екзаменаційного білета 151

Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті 153

Рекомендована література 154

ВСТУП
Мета вступного іспиту зі спеціальності «Маркетинг» на освіт­ньо-кваліфікаційний рівень «магістр» — визначення рівня під­готовленості вступників, які бажають навчатись у Київському національному економічному університеті, виявлення їх реальних знань, умінь і навичок як фахівців бакалаврського рівня.
^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Програму вступних іспитів скомпоновано в п’ять модулів, які утворені згідно з виробничими функціями і типовими завданнями діяльності фахівця освіт­ньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що містяться в державному стандарті «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра» зі спеціальності 6.050100 «Маркетинг», затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.04 № 304.

У кожному модулі інтегрується матеріал певного функціонального спрямування з різних дисциплін фахової підготовки. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та матеріал операційного характеру, які дозволяють виявити знання й уміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за окремими функціями фахівця з марке-
тингу.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.


програма

Модуль 1. Планування
маркетингової діяльності

1.1. Підготовка перспективних і поточних планів


Зміст роботи з планування маркетингу. Види планів маркетингу.

Розроблення маркетингових програм та алгоритмів планування
перспективних і поточних планів маркетингової діяльності. Розрахунок прогнозованих та поточних обсягів виробництва і реалізації продукції. Складання перспективних і поточних планів комерційної діяльності підприємства у сфері матеріально-технічного забезпечення і збуту.

Планування програми ринкового визнання товару підприємства. Визначення ринкових цін. Розрахунок планового бюджету маркетингової діяльності. Розрахунок планового бюджету рекламної діяльності.

Алгоритм планування збуту. Планування комунікаційної діяльності промислового підприємства.

1.2. Підготовка нормативної бази
маркетингової і комерційної діяльності


Нормативні, технічні та економічні параметри конкурентоспро­можності товару.

Показники якості продукції та їх використання в плануванні маркетингової діяльності підприємства.

Структура сукупних запасів товарно-матеріальних ресурсів. Нормування збутових запасів готової продукції, виробничих запасів, товарних запасів торгово-посередницьких організацій.

1.3. Планування заходів
з підвищення ефективності виробництва


Основні показники ефективності маркетингової стратегічної та поточної маркетингової діяльності. Обґрунтування основних показників ефективності комерційної діяльності служби збуту та посередницької діяльності в каналах розподілу.

Розроблення плану підвищення економічної ефективнос-
ті використання матеріальних ресурсів. Розрахунок потреб у технічному і кадровому забезпеченні складського перероб-
лення, відвантаження та продажу виробленої продукції вироб-
ництва.

Модуль 2. Організація
маркетингової діяльності

2.1. Організаційна побудова служби маркетингу


Організація маркетингової діяльності на підприємстві.

Моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища мар-
кетингової діяльності, превентивне реагування на зміни його
стану.

Організаційні структури управління маркетинговою та комерційною діяльністю. Ознаки та етапи формування служби маркетингу на підприємстві.

Взаємодія служби маркетингу з іншими структурними підрозділами підприємства та зовнішніми суб’єктами (контрагентами).

2.2. Організація поточної роботи служби маркетингу


Організаційні форми проведення маркетингових досліджень. Система засобів маркетингу.

Основоположні принципи формування та функціонування систем якості ISO 9000:2000.

Маркетингове забезпечення інноваційного продукту: види та зміст робіт.

Організація товарного руху промислової продукції.

Організація логістичних процесів складської переробки вантажів та їх транспортування з додержанням відповідних технологічних процесів.

Організація роботи виставок, ярмарків та інших заходів закупівельно-торгової й комунікаційної діяльності.

Маркетингові інформаційні системи та системи прийняття рішень на підприємстві.

Ведення переговорів з питань маркетингу, укладання угод.

Модуль 3. Управління маркетингом

3.1. Реалізація планів діяльності


Сутність процесу управління маркетингом та його складові.

Виконання планів діяльності за складовими комплексу маркетингу: товар — ціна — розподіл — комунікації.

Управління процесом удосконалення асортименту та якості продукції, випуску нової продукції. Управління процесом формування попиту і стимулювання збуту, рекламною діяльністю. Оцінка ефективності маркетингової діяльності, функціонування каналів розподілу і постачання.

3.2. Оперативна робота


Здійснення оперативного обліку виконання маркетингових планів і завдань. Складання заявок, зведених відомостей, замовлень і номенклатурних планів поставок готової продукції та матеріальних ресурсів. Складання звітності з виконання планів маркетингу, збуту і матеріально-технічного забезпечення.

Взаємодія служби маркетингу з іншими структурними підрозділами підприємства щодо реалізації маркетингової товарної і цінової політики, виконання коригувальних дій.

Реалізація маркетингової політики розподілу і комунікацій. Здійснення персонального продажу та індивідуального збуту, заходів зі стимулювання збуту.

Реалізація заходів щодо підвищення ефективності роботи в каналах розподілу. Регулювання збутових, виробничих і товарних запасів.

Підтримування зв’язків з постачальниками і споживачами. Реалізація форм і методів паблік рилейшнз.

3.3. Консультаційна діяльність


Консультування щодо стану вітчизняного та зарубіжних ринків, їх кон’юнктуру та прогнозування розвитку.

Організація інформаційних та ділових зустрічей, а також поїздок для обміну досвідом з проблем маркетингової і підприємницької діяльності. Здійснення консалтингу з питань формування попиту і стимулювання збуту, обґрунтування й укладання комерційних угод з постачання, збуту та продажу. Консультування з питань отримання або надання послуг.

Консультування з проблем підвищення ефективності маркетингової діяльності.

Модуль 4. Контроль
маркетингової діяльності


Сутність контролю маркетингової діяльності, його види та зміст.

Контроль стратегічної і поточної маркетингової діяльності. Контроль виконання договірних зобов’язань.

Контроль стану матеріальних ресурсів і готової продукції на складах, додержання правил зберігання і підготовки готової продукції до відправлення її споживачам (замовникам).

Контроль виконання планів поставки готової продукції і надання послуг клієнтам.

Контроль відповідності обсягу і номенклатури фактичних запасів готової продукції та сировини і матеріалів установленим нормативам.

Зміст і порядок проведення інвентаризації. Підготовка вихідної інформації про хід контролю та стан контрольованих показників, маркетингових планів і програм, кількісних і якісних показ­ників маркетингової діяльності.

Модуль 5. Аналіз
маркетингової діяльності

5.1. Діагностика стану ринку
та середовища маркетингової діяльності


Сутність аналізу маркетингової діяльності, його види і зміст. Складові зовнішнього і внутрішнього середовища маркетингової діяльності.

Аналіз стратегічної і поточної маркетингової діяльності.

Аналітична оцінка стану та кон’юнктури внутрішніх та зовнішніх товарних ринків. Аналіз стану конкурентів.

Збирання та аналіз інформації щодо стану конкуренції на вітчизняних та зарубіжних ринках.

Аналіз стану попиту на продукцію власного підприємства та товарів-конкурентів.

Аналіз запитів споживачів. Ведення пошуку та аналізу реальних і потенційних партнерів на внутрішніх і зовнішніх ринках.

5.2. Аналіз оперативної маркетингової діяльності


Аналіз планів маркетингової оперативної діяльності за складовими його комплексу: товар — ціна — розподіл — комунікації.

Аналіз ефективності використання каналів розподілу та каналів постачання.

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів та управління запасами товарно-матеріальних цінностей.

Аналіз ефективності використання бюджету маркетингу, комунікаційної діяльності.


Структура екзаменаційного білета


 1. Стратегічне планування промислового маркетингу: принципи, функції, алгоритм планування.

 2. Планування ринкового визнання товару підприємства.

 3. Ознаки та етапи формування служби маркетингу підприємства.

 4. Ринкова інфраструктура: сутність, функції, складові елементи.

 5. Організація та функції розподільної логістики.

 6. Товарна політика та управління асортиментом продукції.

 7. Маркетинговий контроль як функція управління та його види.

 8. Маркетинг-аудит: цілі та основні проблеми.

 9. Задача 1. Розрахувати величину сумарного матеріального потоку, що проходить через склад, коли відомо, що обсяг вантажу, який отримує склад — 5000 т, фактори обсягів складської вантажопереробки наведено в табл. 1.
^ Таблиця 1

Фактори обсягів складської переробки

Визначення фактора

Найменування фактора

Значення факторів, %, за варіантами

І


ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

А1

Частка товарів, які постачаються на склад у неробочий час та проходять через приймальну експедицію

15


10

20

25

15

10

20

А2

Частка товарів, яка проходить через ланку приймання

20


25

30

20

25

20

35

А3

Частка товарів, які підлягають комплектуванню на складі

70


75

60

70

75

60

70

А4

Частка товарів, які проходять через відправну експедицію

60


65

50

70

65

60

70


Для розв’язання цієї задачі потрібно скласти схему руху матеріального потоку (рис. 1).Рис. 1

 1. Задача 2. На підставі аналізу вихідних даних табл. 2 прийміть рішення стосовно до вибору цільового сегмента ринку для
  підприємства — виробника електропобутових приладів.

^ Таблиця 2

Економічні характеристики
сегментів ринку електропобутових приладів


Показник

Ринкові сегменти

організації

підприємства
та установи

домашні
господарства

Можливі обсяги продажу, шт.

155 000

225 000

445 000

Ціна реалізації, грн

174

156

123

Витрати на створення каналів збуту, тис. грн17,9

44,7

Витрати на рекламу, грн на один виріб

8,7

6,3

5,9

Витрати на розвиток мережі сервісного обслуговування, тис. грн13,6

48,9

Заходи з паблік рилейшнз, тис. грн

12,3

28,6

68,8

Критерії оцінювання письмових

відповідей на іспитіПриймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо) за такими критеріями:

10 балів — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади; правильно розв’язав задачу (ситуацію).

5 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання літературних джерел. Припустився несуттєвої помил­ки у розв’язанні задачі (ситуації).

0 балів — абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу (ситуацію).


^ УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінки переводиться в 4-балову та в шкалу за системою ЕСТS у такий спосіб:


Оцінка
за баловою шкалою,
що використовується
в КНЕУ

Оцінка
за національною
шкалою

Оцінка
за шкалою ЕСТS

85—100

5 (відмінно)

А

80

4 (добре)

В

65—75

С

60

3 (задовільно)

D

50—55

E

0—45

2 (незадовільно)

FX, F

Рекомендована література

 1. Войчак А. В., Павленко А. Ф. Маркетинг: Підручник — К.: КНЕУ, 2003.

 2. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посіб. — К.: КНЕУ, 2001.

 3. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2001.

 4. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000.

 5. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика. — К.: КНЕУ, 2002.

 6. Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001.

 7. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998.

 8. Куденко Н. В. Маркетингові стратегії фірми: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002.

 9. Крикавський Є. В., Чухрай Н. І. Промисловий маркетинг. — Л.: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2001.

 10. Святненко В. Ю. Промисловий маркетинг: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2001.

 11. Кальченко А. Г. Логистика: Учебник. — К.: КНЕУ, 2000.

 12. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2002.

 13. Дубницький В. И., Пилюшенко В. Л. Инфраструктура товарного рынка: Учеб. пособие. — Донецк, 2001.

 14. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. / Під ред. І. В. Сороки. — К.: НМЦВО М-ва освіти і науки України: НВФ «Студцентр», 2002.

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы