Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Програма вступного іспиту зі спеціальності 050109 «Управління персоналом І економіка праці» Програму підготували: А. М. Колот, д-р екон наук, проф
Скачать 165.99 Kb.
НазваниеПрограма вступного іспиту зі спеціальності 050109 «Управління персоналом І економіка праці» Програму підготували: А. М. Колот, д-р екон наук, проф
Дата07.01.2013
Размер165.99 Kb.
ТипПрограма


ПРОГРАМА

вступного іспиту зі спеціальності
8.050109 — «Управління персоналом
і економіка праці»Програму підготували:


А. М. Колот, д-р екон. наук, проф.;

В. М. Данюк, канд. екон. наук, проф.;

В. М. Петюх, канд. екон. наук, проф.;

В. С. Васильченко, канд. екон. наук, проф.;

Л. П. Керб, канд. екон. наук, доц.;

Г. Т. Завіновська, канд. екон. наук, доц.;

Я. В. Крушельницька, канд. екон. наук, доц.;

А. М. Гриненко, канд. екон. наук, доц.;

Є. І. Оленич, старш. викл.;

А. О. Василенко, асистент


Зміст


Вступ 157

Програма 158
^

Модуль 1. Економіка, організація і нормування праці 158


1.1. Регулювання соціально-трудових відносин та економіка праці 158

1.2. Фізіологічні та психологічні закономірності функціонування людського фактора в процесі праці 159

1.3. Психофізіологічна характеристика монотонності і важкості праці. Особливості організації операторської праці 159

1.4. Фізіологічне та психологічне обґрунтування напрямків удосконалення організації праці 160

1.5. Організація і нормування праці 161
^

Модуль 2. Управління зайнятістю і трудовим потенціалом 161


2.1. Соціальний захист населення від безробіття 161

2.2. Управління зайнятістю 162

2.3. Управління трудовим потенціалом 163
^

Модуль 3. Управління персоналом 163


3.1. Методологічні аспекти управління персоналом 163

3.2. Служба персоналу і кадрове діловодство 164

3.3. Прикладні аспекти управління персоналом 164

Структура екзаменаційного білета 166

Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті 167

Рекомендована література 168


ВСТУП


Мета вступного іспиту — з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми і спеціальності, а також проходження конкурсу.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Вступний іспит має міжпред­метний синтетичний характер, що досягається побудовою за мо­дульним принципом. У модулі програми, розробленої на підставі освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікацій­ної характеристики бакалавра спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» за напрямом 0501 — «Економіка і підприємництво», як у відносно цілісному утворенні відбиваються окремі сторони спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» та інтегруються знання з кількох дисциплін. Підґрунтям для визначення змісту модулів є передбачені кваліфікаційною характеристикою бакалавра відносно самостійні напрямки його практичної діяльності. У кожному модулі поєднується матеріал теоретичного та прикладного характеру з операційними завданнями, покликаними виявити вміння використовувати категоріальний апарат, методи даної спеціальності, а також здійснювати відповідні розрахунки та моделі. Тобто в змісті модуля відбито основні функції, що виконує бакалавр: аналітичну, нормопро-
ектну, організаційну, обліково-статистич­ну, контрольну та інфор­маційну.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.
ПРОГРАМА
^

Модуль 1. Економіка,
організація і нормування праці

1.1. Регулювання соціально-трудових
відносин та економіка праці


Праця як основа розвитку суспільства і провідний чинник виробництва. Сучасна концепція продуктивності праці. Фактори і резерви динаміки продуктивності праці.

Заробітна плата в ринкових умовах. Механізм регулювання і диференціації заробітної плати. Система винагород у сфері праці. Сучасні системи оплати праці.

Методологія планування праці. Методичні засади оцінки трудових показників.

Сучасне розуміння сутності соціально-трудових відносин. Стадії та фактори еволюції відносин у соціально-трудовій сфері. Глобалізація економіки та її вплив на відносини у сфері праці. Соціально-трудові відносини як система. Сторони та суб’єкти соціально-трудових відносин. Принципи функціонування та методи регулювання відносин у соціально-трудовій сфері. Держава як суб’єкт соціально-трудових відносин, трансформація її функцій на етапі становлення ринкової економіки. Державне регулювання соціально-трудових відносин в умовах глобалізації економіки. Сучасний стан та тенденції профспілкового руху в Україні. Наймані працівники, працедавці, їхні представницькі органи на різних рівнях соціально-трудових відносин в Україні. Нормативно-правова база регулювання соціально-трудових відносин. Стан та тенденції розвитку соціального партнерства в Україні. Укладення колективного договору як головна форма соціального партнерства на рівні організації. Переговори з укладення колективного договору: порядок ведення. Структура колективного договору та його основні положення. Моніторинг соціально-трудової сфери: сутність, завдання, напрями та інформаційна база.

Реформування політики доходів як складова вдосконалення соціально-трудових відносин. Концептуальні засади та проблеми розбудови національної моделі соціально-трудових відносин.

Сутність понять «якість життя», «рівень життя», показники, що їх визначають, та чинники, що на них впливають.
^

1.2. Фізіологічні та психологічні
закономірності функціонування людського фактора
в процесі праці


Фізіологічний закон середніх навантажень і швидкостей; енер­гетичний оптимум і оптимальний темп рухів, особливості вико­ристання резервів організму як основа нормування праці.

Пізнавальні процеси: сутність, індивідуальні особливості розвитку, динаміка у трудовій діяльності. Поняття про інтелект.

Особистість та структура її властивостей.

Сутність і фактори працездатності. Професійна працездатність. Рушійні сили і межа працездатності. Повна, часткова і залишкова працездатність.

Методика вивчення динаміки працездатності за системою виробничих, фізіологічних та психологічних показників.

Закономірності динаміки працездатності і характеристика її фаз.

Проект заходів щодо підтримання стійкого стану працівників. Розрахунок приросту продуктивності праці внаслідок його реалізації.

Сучасна концепція втоми. Показники і стадії втоми. Утома, стомлення, перевтома. Фізична і розумова втома. Локальна і загальна втома. Заходи з відновлення працездатності.
^

1.3. Психофізіологічна характеристика
монотонності і важкості праці. Особливості
організації операторської праці


Передумови появи монотонних робіт та наслідки монотонності. Психофізіологічна сутність монотонності. Фізіологічні засади розроблення заходів щодо запобігання монотонності (розширення поля активності, логічна завершеність операції, достатній енер­гетичний рівень, ефект Сєченова тощо). Сутність і види опера­торської праці. Система «людина — техніка». Етапи і режими роботи оператора. Показники діяльності. Сенсорне і моторне поле на робочому місці і вимоги щодо їх компонування. Сутність і фактори виробничого середовища. Адаптивні та неадекватні фактори. Фізіологічна та психологічна межа факторів виробничого середовища. Вплив умов праці на працездатність і здоров’я працівників.

Важкість праці як проблема організації й оплати праці. Фактори та сутність важкості праці. Функціональний стан працівника як інтегральний критерій важкості праці. Сутність методики інтегральної балової оцінки важкості праці та її практичне використання. Методологічні підходи до оцінки інтенсивності праці як фактор продуктивності. Фізіологічна основа інтенсивності праці. Відмінності між важкістю та інтенсивністю. Залежність працездатності й утоми працівника від важкості праці. Розрахунок підвищення продуктивності праці за умови зниження категорії важкості праці.
^

1.4. Фізіологічне та психологічне
обґрунтування напрямків удосконалення
організації праці


Сутність і критерії раціональності робочої пози. Антропометричні, ергономічні, психофізіологічні вимоги до проектування та організації робочого місця.

Фізіологічні передумови раціонального трудового процесу. Трудова операція та її психофізіологічний аналіз. Трудові рухи, їх класифікації та принципи раціоналізації.

Режим праці і відпочинку як механізм управління функціональним станом працівників та умова високопродуктивної праці. Види режимів праці і відпочинку та критерії їх раціональності. Елементи щодо проектування режимів праці і відпочинку. Сутність та умови застосування окремих методів розрахунку часу на відпочинок. Ефект Сєченова як фізіологічна основа активного відпочинку. Види активного відпочинку та його організація. Методика використання функціональної музики в процесі праці.

Сутність і завдання профорієнтації і профвідбору. Професіо-
графія і психодіагностика. Психологічний профіль особистості і професії. Методи та етапи профвідбору.

Сутність трудових навичок та їхнє фізіологічне підґрунтя — робочий динамічний стереотип. Етапи формування. Виробнича вправа тренування. Трудові вміння та етапи їх формування. Індивідуальний стиль діяльності: сутність і значення.
^

1.5. Організація і нормування праці


Сутність і значення нормування праці. Місце нормування в організації праці. Об’єкти нормування праці. Трудовий процес, його складові, методи дослідження та основи раціоналізації. Регулювання робочого часу. Структура змінного робочого часу. Методи вивчення затрат робочого часу. Методи встановлення норм праці. Нормативні матеріали для визначення норм праці. Організація нормування праці на підприємстві. Трудомісткість продукції та її організаційно-економічне значення.

Сутність і завдання організації праці. Умови праці на виробництві. Поділ і кооперація праці на підприємстві. Організація й обслуговування робочих місць. Колективні форми організації праці. Дисципліна та мотивація праці. Професійна підготовка робітничих кадрів. Режими праці та відпочинку. Управління організацією праці на підприємстві. Організація і нормування праці масових робітничих професій.
^

Модуль 2. УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ
І ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

2.1. Соціальний захист населення від безробіття


Визначення статусу безробітного та підходящої роботи в документах МОП та в Законі України «Про зайнятість населення». Фактори диференціації тривалості та розмірів допомоги з безробіття в Україні та в зарубіжних країнах. Джерела формування та напрямки використання Фонду загальнообов’язкового державного страхування України на випадок безробіття. Розмір і порядок сплати страхових внесків.

Взаємозв’язок безробіття та макроекономічних показників. Практичне значення закону Оукена. Види забезпечення та соціальні послуги безробітним за Законом України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття». Конвенції Міжнародної організації праці у сфері регулювання зайнятості. Основні завдання й функції Міністерства праці та соціальної політики України. Управління страхуванням на випадок безробіття в Україні. Суб’єкти, об’єкти та принципи страхування на випадок безробіття. Вплив економічної глобалізації та економічної кон’юнктури на особливості й тенденції в структурі зайнятості населення в Україні. Інноваційні технології обслуговування безробітних в центрах зайнятості. Правове забезпечення ринку праці та зайнятості.
^

2.2. Управління зайнятістю


Участь підприємств, установ і організацій у реалізації державної політики зайнятості в Україні за Законом України «Про зай­нятість населення».

Поняття і показники здорового, або цивілізованого, ринку праці. Аналіз зайнятості населення за видами і формами зайнятості. Характеристика суб’єктів, об’єктів і засобів регулювання державою сучасного ринку праці. Функції ринку праці. Шляхи виходу та вступу до складу найманої робочої сили. Категорії безробітних відповідно до Законів України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття». Фактори, які впливають на обсяги сукупної пропозиції робочої сили. Причини, характеристика та організаційно-правові аспекти жорсткості ринку праці в Україні.

Умови застосування та характеристика гнучких форм зайнятості. Концепції повної, глобальної, примусової та добровільної зайнятості населення. Державна стратегія і політика зайнятості населення в Україні. Активна та пасивна політика; заходи регулювання ринку праці. Характеристика видів безробіття. Практичне значення диференціації безробіття за видами. Методи визначення та показники рівня безробіття. Причини неточного визначення рівня безробіття. Фактори вибору індивідом обсягу пропозиції робочого часу, інтенсивності праці та якості робочої сили на ринку праці.

Моделі економічного розвитку, наукові теорії регулювання і типи моделей ринку праці на макро- та мікрорівні.

Зміст і призначення програм зайнятості населення. Особливості державної програми зайнятості населення на 2001—2004 роки. Структура, мета діяльності, завдання та принципи діяльності державної служби зайнятості як елементу інфраструктури ринку праці. Напрями та показники аналізу стану ринку праці. Критерії та показники оцінки ефективності державної політики зайнятості.
^

2.3. Управління трудовим потенціалом


Макроекономічні заходи і методи демографічної політики. Основні аспекти вивчення структури населення та джерела інформації про це. Природний рух населення, його показники й оцінка.

Зміст, принципи та структура загальної професійної освіти в Україні. Чинники конкурентоспроможності робочої сили. Соціально-економічна сутність категорії «трудовий потенціал». Трудовий потенціал та його структура. Система управління трудовим потенціалом, її сутність та елементи. Методи управління трудовим потенціалом і їх характеристика.

Інвестиції та методи визначення ефективності інвестицій у людський капітал. Людський розвиток і його визначення в концепції ПРООН. Показники розрахунку індексу людського розвит­ку за методикою ПРООН і методикою регіональних індексів в Україні. Економічне зростання та зайнятість, їх вплив на людський розвиток. Рівень життя і людський розвиток.

Фактори мотивації економічної активності населення.

Соціально-економічне значення та класифікація державних соціальних стандартів. Бідність в її вимірі та напрямки подолання бідності в Україні. Деформації і проблеми управління суспільною організацією праці під час переходу до ринкових відносин.

Соціальна політика як явище та її головні напрями в Україні. Поняття показники і критерії економічної та соціальної ефективності використання трудового потенціалу. Умови і чинники підвищення ефективності використання трудового потенціалу. Класифікація резервів ефективності використання трудового потенціалу.
^

Модуль 3. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

3.1. Методологічні аспекти управління персоналом


Сутність, цілі та функції управління персоналом. Ключові поняття управління персоналом: управління, персонал, організація. Функції спілкування в управлінні персоналом.

Зміст і завдання стратегії та політики управління персоналом
організації. Нормативно-правова база управління персоналом.
Інформаційне забезпечення управління персоналом. Фінансове
забезпечення управління персоналом, джерела коштів на оплату
праці.

Структура персоналу і методи її аналізу. Структура і призначення Класифікатора професій ДК 003-95. Структура і призначення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Потреба та ціннісні орієнтації працівників, урахування їх у процесі мотивації трудової поведінки. Сутність, значення і механізми мотивації персоналу.
^

3.2. Служба персоналу і кадрове діловодство


Типи і причини конфліктів в організації. Управління конфліктною ситуацією. Формування позитивного соціально-психо­логічного клімату. Служба персоналу, її функції, структура та основні завдання. Співробітництво служби персоналу з іншими підрозділами організації. Номенклатура справ з кадрового діловодства. Документаційне забезпечення руху кадрів. Ком­п’ютеризація кадрового діловодства. Розподіл ролей між лінійними керівниками та службою персоналу в розв’язанні завдань управління персоналом. Знання керівниками засад психології менеджменту як необхідна передумова ефективного управління персоналом.
^

3.3. Прикладні аспекти управління персоналом


Об’єктивні й суб’єктивні чинники зміни потреб організації в персоналі. Основні методи визначення потреб організації в персоналі. Методи професійного відбору персоналу. Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності. Фор­ми підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників орга­нізації.

Рух персоналу в організації, його позитивні та негативні на-
слідки. Показники обороту, плинності та стабільності персоналу. Методи розрахунку втрат від надмірного руху персоналу.

Завдання і методи регулювання трудової діяльності персоналу. Поточне обслуговування та оперативне регулювання виробничих і трудових процесів.

Адміністративні методи управління персоналом. Економічні методи управління персоналом. Засоби регламентування посадових обов’язків працівників. Зміст і призначення Правил внутрішнього трудового розпорядку. Законодавство України про регулювання робочого часу і відпусток. Методи аналізу ефективності використання робочого часу.

Оцінка персоналу: сутність, завдання, основні методи. Атестація працівників.

Витрати працедавця на персонал.

Загальні засади ефективності в економіці та управлінні. Сутність і показники економічної ефективності управління персоналом. Сутність і показники соціальної ефективності управління персоналом.

^

Структура екзаменаційного білета

 1. Сучасне розуміння сутності соціально-трудових відносин.

 2. Вплив міжнародної економічної інтеграції на процеси управління трудовими ресурсами.

 3. Суть і завдання планування розвитку трудових ресурсів.

 4. Умови, розмір і тривалість виплати допомоги з часткового безробіття.

 5. Оцінка впливу резервів на продуктивність праці.

 6. Правова і нормативна база організації та нормування праці.

 7. Суть і фактори важкості праці.

 8. Визначити номінальний і ефективний фонди робочого часу в днях, якщо календарний фонд у плановому році становить 366 днів, кількість вихідних днів — 52, субот — 51, святкових днів, які не збігаються з вихідними, — 2. Середня тривалість чергових і до­даткових відпусток з розрахунку на одного працівника в умовах п’ятиденної роботи — 17,2 дня, середня тривалість навчальних відпусток — 2,1 дня; невиходи у зв’язку з виконанням державних обов’язків — 0,2, через хворобу — 5,6, у зв’язку з пологами і вагітністю — 3,3 дня.

 9. У зв’язку з переглядом норм праці розрахувати нову норму штучного часу, штучно-калькуляційного часу, норму часу на пар­тію виробів, якщо час оперативної роботи на один виріб становить 10 хв, час на обслуговування робочого місця і відпочинок — 7 % від оперативного часу. Кількість виробів у партії — 25 шт., час підготовчо-завершальної роботи на партію виробів — 20 хв. Розрахувати норму виробітку за восьмигодинну зміну. Як змінилась і якою була норма виробітку до перегляду, якщо нова норма часу знижена на 15 %?

 10. В області налічується 2123 тис. жителів, серед них частка осіб у віці 15—70 років включно становить 72 %. З осіб цієї вікової категорії 223 тис. доглядають дітей і хворих; 92,6 тис. — школярі, студенти і курсанти військових училищ (усі денного навчання), 102,8 тис. незайнятих громадян, серед яких 29 тис. безробітні. Усі інші громадяни у віці 15—70 років зайняті економічною діяльністю.

Визначити:

 1. чисельність економічно активного населення та рівень економічної активності;

 2. чисельність зайнятого населення та рівень зайнятості;

 3. рівень безробіття.

Критерії оцінювання
письмових відповідей на іспитіПриймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо) за такими критеріями:

10 балів — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади; правильно розв’язав задачу (ситуацію).

5 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання літературних джерел. Припустився несуттєвої помилки у розв’язанні задачі (ситуації).

0 балів — абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу (ситуацію).


^ УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінки переводиться в 4-балову та в шкалу за системою ЕСТS у такий спосіб:


Оцінка
за баловою шкалою,
що використовується
в КНЕУ

Оцінка
за національною
шкалою

Оцінка
за шкалою ЕСТS

85—100

5 (відмінно)

А

80

4 (добре)

В

65—75

С

60

3 (задовільно)

D

50—55

E

0—45

2 (незадовільно)

FX, F

Рекомендована література


 1. Абрамов В. М., Данюк В. М., Гриненко А. М. та ін. Нормування праці. — К.: 1995.

 2. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості. — К.: КНЕУ, 2004.
 3. ^

  Завіновська Г. Т. Економіка праці. — К.: КНЕУ, 2003.


 4. Закон України «Про зайнятість населення» // Голос України. — 1997. — 30 груд.

 5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» // ВВР України. — 2000. — № 11. — Ст. 47.

 6. Качан Є. П., Шушпанов Д. Г. Управління трудовими ресурсами. — К.: Видав. дім «Юридична книга», 2003. — 258 с.

 7. Колот А. М. Мотивація персоналу. — К.: КНЕУ, 2002.

 8. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання. — К.: КНЕУ 2003

 9. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч-метод посіб. — К., 2002. — 182с.

 10. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 367 c.

 11. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / За ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. — К.: КНЕУ, 2004.

 12. Петюх В.М. Ринок праці. — К.: КНЕУ, 1999.

 13. Петюх В.М. Управління персоналом: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000.

 14. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А. Я. Ки­банова. — М.: ИНФРА-М, 1998.

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы