Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Програма вступного іспиту зі спеціальності 050110 "Економічна статистика" Програму підготували: І. Г. Манцуров, канд екон наук, доц.; А. В. Головач, д-р екон наук, проф
Скачать 158.66 Kb.
НазваниеПрограма вступного іспиту зі спеціальності 050110 "Економічна статистика" Програму підготували: І. Г. Манцуров, канд екон наук, доц.; А. В. Головач, д-р екон наук, проф
Дата07.01.2013
Размер158.66 Kb.
ТипПрограма
ПРОГРАМА

вступного іспиту зі спеціальності
8.050110 — “Економічна статистика”Програму підготували:

І. Г. Манцуров, канд. екон. наук, доц.;

А. В. Головач, д-р екон. наук, проф.;

А. М. Єріна, д-р екон. наук, проф.;

С. С. Ващаєв, канд. екон. наук, доц.;


ЗМІСТ


Вступ 171

Програма 172

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади статистичного вивчення якісної та кількісної складових масових суспільних явищ і процесів 172

Модуль 2. Методологія інформаційного забезпечення статистичного аналізу масових суспільних явищ і процесів 172

2.1. Методологія та організація збирання статистичної інформації 172

2.2. Методологічні засади формування системи статистичних показників 173

2.3. Зведення та групування статистичних даних 174

Модуль 3. Статистичний аналіз соціально-економічних явищ і процесів 174

3.1. Аналіз структури та структурних зрушень 174

3.2. Аналіз закономірностей розподілу 175

3.3. Аналіз взаємозв’язків соціально-економічних явищ і процесів 175

Модуль 4. Методологія аналізу тенденцій і прогнозування розвитку масових явищ 175

Структура екзаменаційного білета 177

Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті 178

Рекомендована література 180

ВСТУП


^ Мета іспиту — формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування інноваційних знань, функцій та вмінь, якими повинен володіти магістр за спеціальністю 8.050110 “Економічна статистика” за напрямом “Економіка і підприємництво”.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Програма іспиту має синтетичний характер і інтегрує знання відповідно до напрямів професійної діяльності бакалавра зі спеціальності “Економічна статистика” для виконання аналітичних, планових, організаційних, контрольних, навчально-методичних та науково-дослідних функцій.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.


ПРОГРАМА


Модуль 1. Теоретико-методологічні засади
статистичного вивчення якісної
та кількісної складових масових
суспільних явищ і процесів


Основні теоретичні принципи і складові методології статистики, її взаємозв’язок з дисциплінами, які розкривають якісний зміст економічних і соціальних явищ та демографічних процесів. Механізм формування статистичних закономірностей.

Сутність та етапи прикладного статистичного аналізу, спрямованого на пізнання суті явищ, виявлення закономірностей їх функціонування і розвитку та практичне використання результатів у системі ефективного управління.

Методологія статистичних досліджень як база побудови методичного забезпечення. Послідовність використання статистичних методів. Використання статистичних методів за умов невизначеності.

Диференціація методичного забезпечення залежно від специфіки соціально-економічних явищ і процесів, інформаційної бази та об’єктів управління.


Модуль 2. Методологія інформаційного
забезпечення статистичного аналізу
масових суспільних явищ і процесів


2.1. Методологія та організація збирання
статистичної інформації


Сутність та завдання статистичної інформації на сучасному етапі розвитку економіки.

Програмно-методологічні та організаційні засади статистичного спостереження згідно з потребами різних рівнів управління економікою.

Взаємозв’язок потреб суб’єктів та об’єктів управління. Взаємозв’язок інформаційних потреб та інформаційних повідомлень.

Сутність, джерела та організаційні форми статистичного спостереження: статистична звітність та її особливості для спостереження за масовими явищами в економічній діяльності, соціальній сфері та демографії. Спеціально організовані спостереження в економічній, соціальній та демографічній статистиці (переписи, вибіркові обстеження, моніторинг).

План статистичного спостереження. Програмно-методичні питан­ня плану: об’єкт та одиниця спостереження, одиниця обліку. Прог­рама спостереження.

Організаційні питання плану. Види спостережень за часом реєстрації та ступенем охоплення сукупності. Способи спостереження. Помилки спостереження і контроль вірогідності даних.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Технологія та методи комп’ютерної обробки статистичної інформації.

Формування інтегрованих інформаційних систем на базі різних видів статистичних спостережень.

Методи перевірки і забезпечення достовірності, ймовірності, актуальності та своєчасності статистичної інформації.

Організація статистики в Україні. Міжнародні статистичні організації.

^ 2.2. Методологічні засади формування
системи статистичних показників


Сутність і теоретичні засади побудови системи статистичних показників соціального та економічного розвитку.

Модель статистичного показника та її особливості в економічній, соціальній та демографічній сферах. Принципи формування системи показників у розподілі за видами і джерелами інформації. Побудова системи показників відповідно до потреб державного управління та інших секторів економіки.

Структура, ознаки та функції статистичних показників. Частинні та інтегровані показники. Агрегування показників.

Комплексне використання абсолютних, відносних та середніх величин в якісному та кількісному аналізі соціально-економічних та демографічних процесів: індикатори економічного розвитку та фінансового стану на макро- та мікрорівнях, характеристики соціальної та демографічної ситуації, життєвого рівня населення.

Сфера використання і методика розрахунку інтегральних оцінок, які комплексно характеризують якісні і кількісні параметри соціально-економічних явищ: рейтинги, індекси людського розвитку, соціально-економічного становища тощо.

^ 2.3. Зведення та групування статистичних даних

Програмно-методологічні та організаційні засади типології структурних елементів соціально-економічних явищ та про-
цесів.

Принципи взаємодії класифікацій та групувань у процесі статистичного дослідження. Завдання статистичного зведен-
ня, класифікації і групування. Статистичні коди та ведення ре-
єстрів.

Основні класифікації в економічній статистиці, гармонізація їх з міжнародними стандартами. Система національних рахунків як основний міжнародний стандарт узагальнення. Систематизація та подання інформації. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД), Державний класифікатор продукції і послуг (ДКПП), Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності, інші національні статистичні класифікації.

Основні питання методології статистичних групувань. Структурні, типологічні, аналітичні групування в економічній, соціальній та демографічній статистиці.

Формування інтегрованих структурних систем на основі типології структурних елементів відповідно з потребами управ­ління.

Статистичні таблиці і графіки як методи віддзеркалення стану, структури, тенденцій розвитку соціально-економічних і демографічних явищ.


^

Модуль 3. Статистичний аналіз
соціально-економічних явищ і процесів


3.1. Аналіз структури та структурних зрушень

Структура об’єктів статистичного аналізу та форми її відображення: структура суб’єктів господарювання за формами власності і секторами економіки; структура доходів і видатків бюджету; структура платіжного балансу; товарна і географічна структура експорту/імпорту; структури населення за різними ознаками в соціальній і демографічній статистиці. Аналіз динаміки структури та оцінювання структурних зрушень у виробництві, розподілі і використанні матеріальних, фінансових і трудових ресурсів; у соціальних та демографічних процесах.

3.2. Аналіз закономірностей розподілу
^

Ряди розподілу як інформаційна база аналізу закономірностей розподілу в економічній, соціальній та демографічній статистиці.

Варіація як властивість масових процесів. Методологія вимірювання варіації.

Аналіз рівномірності розподілу. Оцінювання диференціації суб’єктів господарювання за результатами виробництва та фінансовим станом; регіонів — за рівнем соціально-економічного розвитку; населення — за добробутом.


Сутність і значення забезпечення пропорційного розвитку економіки. Зміст статистичного забезпечення управління пропор­ційністю. Критерії пропорційного розвитку економіки. Методи-
ка статистичного аналізу пропорційності розвитку економіки.

^ 3.3. Аналіз взаємозв’язків
соціально-економічних явищ і процесів


Методологія аналізу взаємозв’язків економічних, соціальних та демографічних явищ і процесів.

Система факторів розвитку. Диференціація факторів за економічним значенням та походженням.

Види взаємозв’язків між явищами.

Непараметричні методи вимірювання стохастичних взаємозв’язків для якісних характеристик, що відбивають певні аспекти розвитку суспільства.

Метод аналітичних групувань в аналізі кореляційного зв’язку.

Використання регресійних моделей в аналізі результатів економічної діяльності, у соціальній та економічній статистиці.

Методологія вимірювання взаємозв’язків за даними динамічних рядів. Динамічні регресійні моделі (виробничі функції, функції споживання тощо), використання їх в аналізі соціально-економічного розвитку.


Модуль 4. Методологія аналізу тенденцій
і прогнозування розвитку масових явищМетодологічні принципи аналізу закономірностей динаміки соціально-економічних явищ. Напрями застосування індексного аналізу в соціально-економічних дослідженнях. Класифікація індексів. Статистична оцінка ефективності соціально-економічної структурної політики. Індексний моніторинг динаміки. Тенденції розвитку соціально-економічних явищ, методи їх виявлення та екстраполяції. Екстраполяція тренду як метод прогнозування. Методологія аналізу сезонності соціально-економічних явищ і процесів. Методологія прогнозування методом експоненціального згладжування. Особливості коротко- та довгострокового прогнозування в економічній, соціальній та демографічній статис-
тиці.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


1. Сутність і зміст основних економічних класифікацій (видів економічної діяльності, форм власності тощо).

2. Система національних рахунків як інструмент оцінювання та аналізу економічних явищ і процесів.

3. Логіко-статистичні передумови регресійного моделювання. Оцінювання адекватності моделі реальному процесу.

4. Методика побудови індексу людського розвитку.

5. Прогнозування чисельності населення.

6. На акції трьох різних компаній очікується щорічна норма прибутку відповідно 15%, 20%, 18%. Інвестори розподілили свої внески між акціями компаній у такій пропорції, %:


Інвестори

Компанії

І


ІІ

ІІІ

А

50

30

20

Б

30

20

50


Визначте норму прибутку кожного інвестора від такого портфеля цінних паперів. Якщо норма прибутку різна, поясніть причини відмінностей.


7. Оцініть рівень регіональної локалізації прямих зарубіжних інвестицій:


Регіон

У % до підсумку

Чисельність населення

Прямі зарубіжні інвестиції

А

43

52Разом

100

100


8. 2002 р. птахофабрики регіону продали 200 млн шт. яєць.
У наступні роки обсяги продажу зростали, щорічні абсолютні при­рости становили: 2003 р. — 42 млн шт.; 2004 р. — 46 млн шт. Визначте середньорічний темп приросту продажу яєць за 2003—2004 рр.

9. За наведеними даними визначте зведений індекс біржових цін акцій:

Емітент

Обсяги продажу акцій, млн грн

Індекс біржових цін

вересень

Жовтень

А

450

400

1,2


С

300

500

1,4

10. За наведеними даними визначте сальдо торговельного балансу країни, оцініть збалансованість експортно-імпортних операцій, ступінь відкритості економіки та імпортну залежність. Зробіть висновки.

Показник

Млрд дол. США

Валовий внутрішній продукт

217


Імпорт

60^
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ


Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо) за такими критеріями:

10 балів — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади та правильно розв’язав задачу (ситуацію).

5 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, припустився незначної помилки у використанні понятійного апарату, показав у цілому задовільні знання літературних джерел та припустився несуттєвої помилки у розв’язанні задачі (ситуації).

0 балів — абітурієнт дав неправильно або неповну відповідь на запитання, не навів відповідної аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів та не розв’язав задачу (ситуацію).

^ УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінки переводиться в 4-балову та у шкалу за системою ECTS у такий спосіб:


Оцінка
за баловою шкалою,
що використовується
в КНЕУ

Оцінка
за національною
шкалою

Оцінка
за шкалою ЕСТS

85—100

5 (відмінно)

А

80

4 (добре)

В

65—75

С

60

3 (задовільно)

D

50—55

E

0—45

2 (незадовільно)

FX, F^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А. Статистичне забезпечення управління. — К.: КНЕУ, 2004.

 2. Єріна А. М., Мазуренко О. К., Пальян З. О. Економічна статистика: Практикум. — К.: Тов “УВПК “ЕксОб”, 2002. — 232 с.

 3. Курс социально-экономической статистики: Учеб. для студ. вузов / Ред. М. Г. Назаров. — М.: Финстатинформ: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 771 с.

 4. Липпе П. фон дер. Экономическая статистика. — Штудгарт: Йена, 1995. — 629 с.

 5. Мармоза А. Т. Теорія статистики. — К.: Ельга: Ніка-Центр, 2003.

 6. Методологічні засади вимірювання людського розвитку для регіо­нів України. — К.: Державний комітет статистики, 2000. — С. 41.

 7. Моторин Р. М., Моторина І. М. Система національних рахунків: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2001. — 336 с.

 8. Статистика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. А. М. Єріної та Р. М. Моторина. — К.: КНЕУ, 2002.

 9. Парфенцева Н. А. Міжнародні статистичні класифікації в Україні. Впровадження, використання. — К.: Основи, 2000.

 10. Рождественська Л. Г. Статистика ринку товарів і послуг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001.

 11. Салин В. Н., Шпаковская Е. П. Социально-экономическая статистика: Учебник. — М.: Юристъ, 2001. — 461 с.

 12. Столярова Г. С., Огай М. Ю. Соціальна статистика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 195 с.

 13. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін. — К.: КНЕУ, 2000. — 467 с.

 14. Теория статистики: Учебник / Под. ред. Р. А. Шмойловой. — М.: Финансы и статистика, 1996.

 15. Удотова Л. Ф. Соціальна статистика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2002. — 376 с.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы