Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Протокол № від
Скачать 276.52 Kb.
НазваниеПротокол № від
Дата01.01.2013
Размер276.52 Kb.
ТипПротокол


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпекиЗАТВЕРДЖУЮ”

В. о. директора ІЕЕ

_____________ В. В. Прокопенко


“ “___________________2012 р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ


^ Охорона праці у галузі”

напряму підготовки 7.03050701 “Міжнародна економіка”

(Денна форма навчання)


Рекомендовано кафедрою «Охорона праці, промислової та цивільної безпеки»

Протокол № __ від «_____» 2012 р.

Завідувач кафедри


­­________________ д.т.н. О. Г. Левченко


Відповідальний за навчально-методичне забезпечення кафедри

________________ доцент О.І. Полукаров
Київ-2012


І. Загальні відомості


У створенні умов праці, відповідних сучасним вимогам, важливе значення має рівень підготовки фахівців з питань охорони праці, формування у випускників ВЗО переконання щодо важливості цих питань і їх пріоритетності по відношенню до результатів трудової діяльності, що, відповідно до Закону України “Про охорону праці”, є одним з основних принципів державної політики у галузі охорони праці. Основою створення безпечних умов праці щодо конкретного виробництва є чіткі знання небезпечних і шкідливих факторів, пов’язаних з цим виробництвом, їх впливу на організм людини, вимог нормативних документів щодо обмеження цього впливу, методів і засобів захисту працюючих. Ці знання випускники ВЗО, відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки і освітньо-кваліфікаційної характеристики, мають отримати в результаті вивчення дисциплін “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці” та “Охорона праці у галузі” – згідно з наказом № 420 від 2.12.98 р. Міністра освіти України.

Дана робоча навчальна програма визначає зміст і обсяги навчання і форми контролю знань з нормативної дисципліни “Охорона праці у галузі”, яка вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр». Основою для розробки програми є навчальна програма дисципліни “Охорона праці у галузі”, що розроблена на кафедрі ОПЦБ НТУУ «КПІ» і ухвалена методичною радою університету (протокол № 8 від 15 квітня 2010р.)

^

ІІ. Розподіл навчального часуII. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

П-02.Денна форма навчання


^ Семестр / код кредитного модуля

Всього (кред./год)

Розподіл годин за видами занять

СРС

^ Кількість МКР

Вид індивідуального завдання

Семестрова атестація (вид)

Лекції

^ Практичні заняття

Лабораторні / комп′ютерний практикум

Всього

У тому числі на виконання індивідуального завдання

10/П-02

1/36

18

-

-

18

-

-

-

Екз.


Форми контролю і оцінювання рівня підготовки студентів з дисципліни: Семестрова атестація –Екзамен.


^

ІІІ. Мета і завдання дисципліниМетою вивчення кредитного модулю є формування у майбутніх фахівців знань, умінь і здатностей вирішувати типові задачі діяльності з нормативно-правових і організаційних питань охорони праці майбутніми менеджерами організацій та менеджерами зовнішньоекономічної діяльності показників соціальної та економічної ефективності охорони праці, шляхів і напрямків поліпшення функціонування системи управління охороною праці, стану охорони праці у відповідних галузях виробництва і факторів, що його обумовлюють, розробки конкретних заходів та засобів поліпшення санітарно-гігієнічних умов, безпеки праці і пожежної безпеки.


В результаті вивчення кредитного модулю студенти повинні знати:

 • перелік і зміст міжнародних норм соціальної відповідальності, стандартів, директив, конвенцій, рекомендацій (ЄС, МОП) з питань охорони праці;

 • перелік і зміст основних нормативних актів України з питань охорони праці, пов’язаних зі сферою управління виробництвом;

 • систему управління охороною праці підприємства (СУОПП), її структуру і особливості, показники ефективності функціонування;

 • обов’язки власника щодо створення і забезпечення функціонування СУОПП, роль, права, функціональні обов’язки кожного працівника в СУОПП;

 • алгоритм виявлення, оцінки та зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій на виробництві;

 • економічні методи управління охороною праці;

 • оцінку витрат на охорону праці та визначення їхньої ефективності;

 • визначення ефективності заходів і засобів профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності;

 • системи і принципи стимулювання охорони праці;

 • фінансування охорони праці;

 • передумови використання психологічних методів в охороні праці;

 • психологічні фактори та заходи підвищення безпеки праці;

 • вплив на працездатність робітника алкоголізму, наркоманії та інших негативних соціальних чинників;

 • порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;

 • нормативно-правову основу проведення атестації робочих місць за умовами праці;

 • порядок фінансування страхування від нещасного випадку, відповідальність фонду соціального страхування від нещасних випадків за невиконання своїх обов’язків;

 • порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці;

 • специфічні заходи і засоби захисту працюючих від електромагнітного випромінювання радіочастотного, оптичного та іонізуючого діапазонів;

 • основні правила безпеки при використанні мобільних телефонів, основних видів канцелярської та офісної техніки;

 • можливий негативний вплив на життєдіяльність і здоров’я людини роботи за персональним комп’ютером;

 • вимоги безпеки до приміщень, обладнаних персональними комп’ютерами;

 • вимоги безпеки до технологічних процесів та робочих місць, обладнаних персональними комп’ютерами;

 • організація та режим роботи операторів персональних комп’ютерів;

 • фактори пожежної небезпеки галузевих об’єктів;

 • причини пожеж на галузевих об’єктах – реальні й імовірні;

 • категорії та класи вибухонебезпечності галузевих об’єктів;

 • заходи і засоби системи попередження пожеж на галузевих об’єктах;

 • заходи і засоби системи протипожежного захисту галузевих об’єктів;

 • складові системи організаційних протипожежних заходів у галузі.

^ Завдання вивчення кредитного модулю полягає у набутті студентом здатностей вирішувати проблеми і розв’язувати типові задачі професійного виду діяльності з питань охорони праці і формуванні умінь відповідного рівня:

- предметно-практичних умінь виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації (ППО) або спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріаль­них носіїв інформації (ППР);

- предметно-розумових умінь виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації (ПРО) або спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації (ПРР);

- знаково-практичних умінь виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації (ЗПО).


IV. Тематичний план

^ IV. 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ


№ п/п

Теми курсу

Кількість академічних годин

Лекції

Практичні заняття

СРС+екз.

Всього

Лекція 1. Тема 4.1

1

Міжнародні норми в галузі охорони праці

2

-

2

4

Лекція 2. Тема 4.2

2

Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

2

-

2

4

Лекція 3. Тема 4.3

3

Система управління охороною праці в організації

2

-

2

4

Лекція 4. Тема 4.4

4

Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків.

2

-

2

4

Лекція 5. Тема 4.5

5

Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності

2

-

2

4

Лекція 6. Тема 4.6

6

Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях
-

2

4

Лекція 7. Тема 4.7

7

Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах

2

-

2

4

Лекція 8. Тема 4.8

8

Державний нагляд і громадський контроль
за станом охорони праці

2

-

2

4

Лекція 9. Тема 4.9

9

Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві

2

-

2

4Виконання домашньої контрольної роботи

-

-

-

-

Підготовка до екзамену

-

-

18

18

Разом

18

-

18

36

ІV. 2 Зміст дисципліни


Лекція 1. Тема 4.1. Міжнародні норми в галузі охорони праці

Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці. Соціальний діалог в Європейському Союзі.

Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. Визначення та основні принципи соціальної відповідальності. Міжнародні норми соціальної відповідальності. Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність». Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності». Вимоги до забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності.

Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці – частина соціальної політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників».

Трудові норми Міжнародної організації праці. Конвенції та Рекомендації МОП. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва. Організація об’єднаних націй. Всесвітня організація охорони здоров’я. Міжнародна агенція з атомної енергії. Міжнародна організація праці. Європейський Союз. Співдружність незалежних держав.

Завдання на СРС: Трудові норми Міжнародної організації праці. Конвенції та Рекомендації МОП. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці. Міжнародна організація праці. Європейський Союз. Співдружність незалежних держав.

Рекомендована література: ЗН 1, ОЛ 1, с. 55-58, ДЛ 6, с. 15-90, ІР 8-9.


Лекція 2. Тема 4.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі.

Завдання на СРС: Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі.

Рекомендована література: ЗН 2-5, 6-7, 9-21, ОЛ 1, с. 48-55, 59-60, ДЛ 6, с. 92-176, ІР 8-9.


Лекція 3. Тема 4.3. Система управління охороною праці в організації

Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП). Забезпечення функціонування та побудова СУОП в організації. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів.

Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007. Політика в галузі охорони праці. Планування. Впровадження і функціонування СУОП. Перевірки і коригувальні дії. Аналіз з боку керівництва.

Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі. Пріоритет функцій забезпечення безпеки. Ефективність функціональної структури СУОП.

Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік і аналіз показників охорони праці. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій. Мета та основні параметри планів. Аналітична та оперативна частини Плану.

Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні складові інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та організаційні особливості.

Галузеві системи управління охороною праці. Мета та принципи функціонування. Організаційна та функціональна структури СУОПГ.

Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та основні функції. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Завдання на СРС: Положення про СУОП, структура та зміст його розділів. Планування заходів з охорони праці. Основні законодавчі та нормативно-правові акти. Галузеві системи управління охороною праці.

Рекомендована література: ЗН 8, ОЛ 1, с. 80 – 102,, ДЛ 6, с.92-176, ІР 11, 12.


Лекція 4. Тема 4.4 Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків.

Загальні положення та визначення. Мета та завдання розслідування нещасних випадків. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. Обставини, за яких проводиться розслідування.

Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом.

Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Розслідування нещасних випадків. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Розслідування професійних захворювань. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні документи.

Розслідування та облік аварій. Розслідування інцидентів та невідповідностей.

Особливості розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Методи дослідження виробничого травматизму.

Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.

Завдання на СРС: Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Розслідування нещасних випадків. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Розслідування професійних захворювань. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.

Рекомендована література: ОЛ 1, с. 102-115, ДЛ 6, с. 180-230, ІР 11, 12.

Лекція 5. Тема 4.5. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності

Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Загальні вимоги безпеки в галузі. Вимоги безпеки під час експлуатації основного технологічного обладнання, при підготовці сировини та при виробництві продукції. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць. Забезпечення безпеки контрольно-вимірювальних приладів, автоматизованих систем управління, сигналізації та зв'язку.

Вимоги до санітарного контролю за станом повітря робочої зони. Вимоги до засобів індивідуального захисту.

Особливості заходів електробезпеки на підприємствах галузі.

Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень. Утримання території підприємств галузі. Особливості охорони праці при ремонтних роботах, під час вантажно-розвантажувальних робіт. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря.

Вимоги до працівників певних категорій і порядок допуску їх до роботи.

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі. Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони.

Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

Завдання на СРС: Вимоги безпеки під час експлуатації основного технологічного обладнання, при підготовці сировини та при виробництві продукції. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень. Утримання території підприємств галузі. Особливості охорони праці при ремонтних роботах, під час вантажно-розвантажувальних робіт. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря.

Рекомендована література: ОЛ 1, с. 273-360, ДЛ 6, с. 242-320, ІР 11, 12.


Лекція 6. Тема 4.6. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

Вимоги безпеки до лабораторних приміщень та обладнання для наукових досліджень.

Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці. Наукова база охорони праці. Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, галузеві науково-дослідні інститути з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони праці галузевих науково-дослідних інститутів. Кафедри охорони праці та інші підрозділи вищих навчальних закладів.

Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Загальнодержавна (національна), галузеві, регіональні програми.

Аналіз професійного та виробничого ризиків. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності. Мета і методи аналізу. Використання статистичної звітності і актів розслідування нещасних випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі. Показники частоти та тяжкості травматизму. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму.

Завдання на СРС: Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Загальнодержавна (національна), галузеві, регіональні програми. Аналіз професійного та виробничого ризиків.

Рекомендована література: ДЛ 6, с. 332-342.


Лекція 7. Тема 4.7. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах

Класи виробничих та складських приміщень по вибуховій та пожежній небезпеці. Вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів.

Протипожежні перешкоди. Забезпечення безпечної евакуації персоналу. Пожежна безпека технологічного устаткування, електрообладнання, систем опалення, вентиляції. Державний пожежний нагляд. Пожежна профілактика при проектуванні і експлуатації промислових об’єктів, будинків, споруд, технологічного обладнання.

Пожежна сигналізація і зв'язок. Засоби гасіння пожеж. Протипожежне водопостачання. Первинні засоби пожежогасіння. Автоматичні засоби пожежогасіння на об'єктах галузі.

Завдання на СРС: Пожежна безпека технологічного устаткування, електрообладнання, систем опалення, вентиляції. Пожежна профілактика при проектуванні і експлуатації промислових об’єктів, будинків, споруд, технологічного обладнання. Засоби гасіння пожеж.

Рекомендована література: ОЛ 1, с. 399-430, ДЛ 6, с. 364-417, ІР 11, 12.


Лекція 8. Тема 4.8. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці

Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Держгірпромнагляд. Права і відповідальність посадових осіб Держгірпромнагляду. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Проведення державного нагляду за охороною праці. Види та основні параметри проведення наглядових заходів.

Завдання на СРС:

Рекомендована література: ДЛ 6, с. 418-447, Р 11, 12.


Лекція 9. Тема 4.9. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві

Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.

Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик і страховий випадок. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування
від нещасних випадків. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника.

Завдання на СРС: Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів.

Рекомендована література: ЗН 7, ОЛ 1, с. 115-130, ДЛ 6, с. 442-460, ІР 11, 12.


^ IV. 3. Індивідуальні завдання


Індивідуальні завдання не передбачено навчальним планом для денної форми навчання.


IV.4. Контрольні роботи


Модульна контрольна робота (МКР) не передбачена навчальним планом для денної форми навчання.

^ IV. 5. Перелік питань для екзаменаційних білетів


1. Безпека праці в Україні Л. с. 71-73

2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці  Л. с. 84-88

3. План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій ПЛАС  Л. с. 134-136

4. Оцінка стану безпеки праці в організації Л. с. 141-142

5. Розслідування та облік нещасних випадків  Л. с. 189-190

6. Шляхи попередження травматизму  Л. с. 220-221

7. Кольори і знаки безпеки  Л. с. 232

8. Медичний оглядів працівників певних категорій  Л. с. 248

9. Безпека праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин  Л. с. 257

10. Безпеки праці під час вантажно-розвантажувальних робіт  Л. с. 300

11. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці  Л. с. 312

12. Протипожежні перешкоди  Л. с. 355

13. Утримання евакуаційних шляхів і виходів  Л. с. 364

14. Первинні засоби гасіння пожеж  Л. с. 371

15. Забезпечення безпечної евакуації персоналу  Л. с. 393

16. Контроль стану умов праці  Л. с. 424

17. Завдання страхування від нещасного випадку  Л. с. 442
18
. Страховий ризик і страховий випадок  Л. с. 448-449

19. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів  Л. с. 453

20. Профілактика нещасних випадків  Л. с. 461

21. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці  Л. с. 462


Литература. Зеркалов Д. В. Охорона праці в галузі. Загальні вимоги. Навчальний посібник. – К.: Основа, 2011, 551 с. Режим доступу http://www.zerkalov.kiev.ua/node/13

^ V. Методичні вказівки


Робоча навчальна програма кредитного модуля “Охорони праці у галузі” розроблена на основі Типової навчальної програми з дисципліни “Охорони праці у галузі” яка затверджена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 18.03.2011 р.

Специфіка розподілу часу аудиторних занять і СРС на вивчення окремих розділів і тем для відображена у таблиці п. IV.1.

Порядок оцінювання знань студентів відповідно до рейтингової системи оцінювання з кредитного модуля наведено у додатку А.


^ VI. Навчально методичні матеріали


Основні законодавчі та нормативно-правові акти


 1. Закон України «Про охорону праці».

 2. Кодекс законів про працю України.

 3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

 4. Закон України «Про пожежну безпеку».

 5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

 6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 9. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

 11. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 08.06.2004 р. № 151.

 12. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 55.

 13. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56.

 14. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

 15. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9.

 16. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.

 17. НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпраці від 17.06.1999 р. № 112.

 18. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.

 19. НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України». Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. № 92.

20. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та
охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.

21. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи
управління охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008 р.

^

1. Основна література

 1. Основи охорони праці / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний та ін. // За ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського: Підручн.  К.: Основа, 2006. – 448 с.

 2. Охорона праці та промислова безпека / Ткачук К.Н., Зацарний В.В., Сабарно Р.В. та ін. // За ред. К. Н. Ткачука і В.В. Зацарного: Навч. посібн. – К.: Лібра, 2010. – 560 с.

 3. Романчук А.А. Менеджмент охраны труда. – К.: Основа, 2003. – 176 с.

 4. Жидецький В.Ц. Охорона праці при використанні компютерів: Навч. посібн. – Львів, Афіша, 2000 – 176 с.

 5. Копань В.С. Охорона праці в гуманітарній сфері: Навч. посібн. – К.: Пульсари, 2008 – 200 с.

 6. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі. Загальні вимоги. [Електронний ресурс] Навчальний посібник. К.: «Основа». 2011. – 551 с. Режим доступу http://www.zerkalov.kiev.ua/node/13
^

2. Додаткова література

 1. Закон України “Про охорону праці”. Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних документів. Т.1., К. 1995.

 2. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затверджені наказом Держгірпромнагляду № 35 від 22.08.2008 р.

 3. Коваль В.І., Сороходов В.А. Управління охороною праці в промисловості: Навч. посібн. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 448 с.

 4. ДСанПіН 3.3.2-007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.

 5. ДБН В.2.5-28-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне та штучне освітлення.

 6. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі. Загальні вимоги. [Електронний ресурс] Конспект лекцій . 103 с. Режим доступу http://www.zerkalov.kiev.ua/node/13

 7. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

 8. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

 9. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

 10. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

 11. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65

 12. НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат». Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994.

 13. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

 14. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121.

 15. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».

 16. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528.

 17. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

 18. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги.

 19. ДБН 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі.

 20. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.

 21. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 7.02.2008 р.

 22. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559.

 23. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників».

 24. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».

 25. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI SA8000: 2001 Social Accountability International.

 26. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.

 27. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – Вимоги.

 28. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001.


Інтернет-ресурси

 1. http://www.dnop.kiev.ua   Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

 2. http://www.mon.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 3. http://www.mns.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

 4. http://www.social.org.ua   Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 5. http://www.iacis.ru   Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

 6. http://base.safework.ru/iloenc   Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

 7. http://base.safework.ru/safework   Библиотека безопасного труда МОТ.

 8. http://op.kpi.uaПортал НТУУ «КПІ». МАТЕРІАЛ з питань ОХОРОНИ ПРАЦІ.

 9. http://www.zerkalov.kiev.ua/ – Дмитрий Зеркалов: НТУУ "КПИ" – Проблемы и секреты безопасности.


Робоча навчальна програма складена на основі Типової навчальної програми нормативної дисципліни “Охорона праці у галузі” для вищих навчальних закладів, затвердженої Заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту України 18.03.2011 р., що розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року за № 1057/18352.


Додаток A

ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

^

з кредитного модуля нормативної дисципліни „Охорона праці в галузі”

для спеціальності 7.030503 «Міжнародна економіка»


факультету менеджменту та маркетингу

Розподіл навчального часу за видами занять та завдань з кредитного модуля нормативної дисципліни „Охорона праці в галузі” приведений в табл.1.

Таблиця 1.

Форма навчання /Семестр

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

кредити

акад.год.

Лекц.

Практич.

Лаб.роб.

СРС +


Екз.

МКР

РР

Семестрова


атестація

Денна/10

1/36

36

18

-

-

18

-

-

екзамен
Рейтинг студента з кредитного модуля нормативної дисципліни „Охорона праці в галузі” визначається у відповідності з даним Положенням про рейтингову систему оцінки успішності студентів НТУУ „КПІ”.

Рейтингова оцінка (RD) з кредитного модуля нормативної дисципліни „Охорона праці в галузі” визначається сумою балів, набраними за результатами екзамену (rЕ) з урахуванням заохочувальних і штрафних балів (rs).

^ Максимальна рейтингова оцінка з кредитного модуля складає 100 балів.

Максимальна сума балів екзаменаційної складової рейтингової оцінки (rЕ) складає 100 балів.

Максимальна сума штрафних та заохочувальних балів (rs) не повинна перевищувати 10 балів.

Система рейтингових балів.

Штрафні та заохочувальні бали (r S):

 • відсутність на лекції без поважної причини «-« 1 бал;

 • участь у науковій або методичній роботі кафедри «+» 2- «+» 5 балів;

 • участь у розробці методичних матеріалів з дисципліни «+» 1 - «+» 5 балів;

 • участь у олімпіадах «+« 5-7 балів.

*Максимальна сума заохочувальних балів не повинна перевищувати 10 балів.

Екзамен (rЕ).

На екзамені студенти виконують письмову контрольну роботу.

Кожне завдання містить два теоретичних і одне практичне питання.

Кожне теоретичне питання оцінюється максимум у ^ 33 бали.

Кожне практичне питання оцінюється максимум у 34 бали.

Система оцінювання теоретичного питання:

 • „відмінно”, повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 33-30 балів;

 • „добре”, достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації, або незначні неточності) – 29-25 балів;

 • „задовільно”, неповна відповідь, (не менше 60% потрібної інформації та деякі помилки) – 24-20 балів;

 • „незадовільно”, незадовільна відповідь – 0 балів.

Система оцінювання практичного питання:

 • „відмінно”, повне безпомилкове розв’язування завдання – 34-31 балів;

 • „добре”, повне розв’язування завдання з несуттєвими неточностями – 30-26 балів;

 • „задовільно”, завдання виконане з певними недоліками – 25-21 балів;

 • „незадовільно”, завдання не виконане – 0 балів.

Сума стартових балів і балів за екзаменаційну контрольну роботу переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з табл.2.


Таблиця 2


Бали

R=rs+rЕ


ECTS-оцінка


Екзаменаційна оцінка

95-100

A

Відмінно

85-94

B

Добре

75-84

C

65-74

D

Задовільно

60-64

E

Менше 60

Fx

Незадовільно

rс< 20

F

Не допущеноРозробник програми: канд. техн. наук, доцент Зеркалов Д. В.

ЗН – Основні законодавчі та нормативно-правові акти, ОЛ – Основна література, ДЛ – Додаткова література, ІР – Інтернет-ресурси.

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы