Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення І захисту
НазваниеМетодичні рекомендації щодо виконання, оформлення І захисту
страница1/4
Дата10.12.2012
Размер0.64 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ


КАФЕДРА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТУ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Кадрове діловодство»


для студентів напряму підготовки

6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”


Київ-2011


УДК 025.3/6+019.941(075.8)

ББК 72я73

М19


Укладач Палеха Ю.І., канд. іст. наук, професор, завідувач кафедри

Документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

ПВНЗ «Європейський університет»


Рецензенти: ^ Чепуренко Я.О., канд. іст. наук, с.н.с., проф. кафедри

документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

ПВНЗ «Європейський університет»


^ Харчук О.В., канд. філол. наук, доцент кафедри журналістики

Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова

Микитась Н.Д., канд. філол. наук, доцент кафедри документознавства та

інформаційно-аналітичної діяльності ПВНЗ «Європейський університет»


Розглянуто і схвалено на засіданні

кафедри документознавства та

інформаційно-аналітичної діяльності

26 серпня 2011 р. протокол № 1

^
Рекомендовано Методичною радою ПВНЗ «Європейський університет»

26 листопада 20101р. протокол № 7.
М19Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення і захисту курсових робіт з дисципліни «Кадрове діловодство» для студентів напряму підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” / укл. Палеха Ю.І.; ПВНЗ Європейський університет, факультет інформаційних систем і технологій, кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності. – К. : Видавництво Європейського університету, 2011. – 56 с.


У виданні розкрито основні етапи підготовки курсової роботи як навчально-наукового дослідження з дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність». Методичні рекомендації підготовлені з урахуванням системи державних стандартів, що висуваються до наукової роботи, рекомендацій методичної ради ПВНЗ «Європейський університет» та прийнятих на їх основі рекомендацій кафедри документознавства та інформаційної діяльності ПВНЗ «Європейський університет».

Рекомендовано студентам напряму підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”, які виконують курсову роботу з дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність».

УДК 025.3/6+019.941(075.8)

ББК 72я73

© Палеха Ю.І., укладач

© ПВНЗ «Європейський університет»


ЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………………………………………4


Підготовка курсової роботи……………………………………………………………………8


Структура та оформлення курсової роботи ………………………………………………….20


Підготовка до захисту і захист курсової роботи…………...………………………………...38


Орієнтовна тематика курсових робіт

з дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність»………………………………………41


Додатки…………………………………………………………………………………………43


Література……….………………………………………………………………………………52


ВСТУП


Курсова робота є важливими видом самостій­ної роботи студентів. У процесі її написання під керівництвом викладача студенти опановують методи та набува­ють вміння проведення наукового дослідження. Курсова робота як самостійна навчально-дослідна робота, яку студент готує зі спеціальної навчальної дисципліни з метою самостійного опрацювання матеріалів, задля визначення проблемних ключових аспектів інформаційно-аналітичної діяльності.

У процесі роботи студенти вдосконалюють і розвивають такі навички та вміння:

 • формулювати проблему дослідження;

 • визначати мету, основні завдання, предмет та об’єкт дослідження;

 • здійснювати пошук, добір офіційної, наукової, науково-технічної, статистичної, правової, соціологічної та інших видів інформації, яка необхідна задля дослідження конкретної проблематики, визначеної темою курсової роботи;

 • аналізувати практичну інформаційну, інформаційно-аналітичну та аналітико-прогностичну діяльність як інформаційних установ, так і установ та організацій, що використовують в своїй діяльності таку інформацію;

 • логічно і аргументовано висловлювати свої думки, вести їх чіткий виклад відповідно до специфіки наукового тексту;

 • правильно оформлювати результати власного наукового дослідження відповідно до вимог, що зафіксовані в нормативних документах;

 • публічно захищати підготовлену наукову роботу: робити наукове повідомлення, відповідати на запитання, аргументовано захищати свою точку зору на конкретні явища і події в галузі інформаційно-аналітичної діяльності як складової системи соціальних комунікацій.

Успішне проведення наукового дослідження та написання курсо­вої роботи залежить від багатьох чинників, серед яких найважливішим є чітка уява про основні вимоги, що висуваються до цієї роботи. Ці вимоги стосуються насамперед наукового рівня роботи, її змісту, структури, форми викладення матеріалу, а також її оформлен­ня.

Оцінюючи курсову роботу, враховується якість самого наукового дослідження, наукова обґрунтованість, вміння студентом відстоювати і аргументувати сформульовані положення та висновки, а також враховується оформлення результатів наукового дослідження.

Невідповідність в оформленні курсової роботи державним стандартам і встановленим вимогам може суттєво вплинути на остаточну оцінку роботи, а через значні відхилення від визначених норм робота взагалі може бути не допущена до захисту. Саме тому оформлен­ню роботи має бути приділена особлива увага. Дотримання сту­дентом усіх вимог до оформлення курсової роботи сприяє формуванню в нього належного стилю роботи, виховує вимогли­вість до себе, прищеплює певні навики до ведення наукового дослідження, що буде йому корисним в подальшому у виконанні дипломної роботи.

Під час підготовки і захисту курсової роботи студент має виявити уміння обґрунтовувати актуальність обраної теми курсової роботи, уміння характеризувати загальні і спеціальні методи наукового дослідження, логічно викладати результати проведеного дослідження, використовуючи певну методологію, чітко аргументувати висновки роботи, орієнтуватися в змісті дисципліни «Кадрове діловодство» та показати як використовувалися отримані під час навчання знання з цієї дисципліни. Студент має продемонструвати рівень власної інформаційної культури в процесі пошуку і опрацювання різних видів видань, електронних документів, а також підтвердити своє уміння щодо оформлення цих джерел відповідно до державних, міждержавних і міжнародних стандартів.

Виконання курсової роботи та її захист студентом на кафедри документознавства та інформаційної діяльності є заключним етапом вивчення дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність», що передбачено навчальним планом.

Курсова робота має комплексний характер і дає можливість використати систему знань, набутих як з дисципліни «Кадрове діловодство», так і ряду інших дисциплін («Документознавство», «Документі ресурси», «Документаційне забезпечення управління», «Кадровий менеджмент» та інших).

Основними завданнями курсової роботи з дисципліни

«Кадрове діловодство» є:

 • систематизація, закріплення та розширення теоретичних і прикладних аспектів документування роботи з персоналом;

 • дослідження особливостей реалізації кадрової політики в інформаційному суспільстві, актуалізації ролі кадрової документації в інноваційному розвитку суспільства;

 • формування у студентів творчого вирішення реальних дослідницьких та практичних завдань, пов’язаних з еволюцією і сучасним станом кадрового діловодства;

 • застосування різних методів аналізу і синтезу інформації в процесі дослідження конкретної теми або проблеми;

 • дослідження сучасних методик і технологій підготовки різних видів кадрової документації, спрямованих на інформаційну підтримку прийняття управлінських рішень;

 • усвідомлення можливості застосування знань з теорії і практики кадрового менеджменту та його документаційного забезпечення в професійній діяльності;

 • розвиток навичок для самостійних наукових досліджень у сфері наук управлінського та соціокомунікаційного циклу.

Курсова робота має бути спрямована на розкриття сутності певної теоретичної або практичної проблеми на основі ґрунтовного аналізу першоджерел, проведення самостійних досліджень, систематизації та аналізу отриманих даних.

Назва курсової роботи має бути, по можливості, короткою (5-8 слів), відповідати дисципліні і напряму підготовки, вказувати на суть проблеми, що досліджується, предмет та мету дослідження. Допускається додавання до назви невеликого підзаголовка, який конкретизує суть проблеми, що досліджується. У назві небажано використовувати ускладнену термінологію.

У курсовій роботі мають бути розроблені пропозиції та рекомендації щодо практичного застосування отриманих у процесі дослідження результатів. При написанні роботи, зміст і результат самостійних досліджень необхідно викладати стисло й аргументовано, уникати загальновідомих або бездоказових тверджень.

Курсова робота має містити елементи наукового дослідження такі, як: вивчення достатньої кількості опублікованих джерел вітчизняних і зарубіжних авторів, систематизацію і аналіз думок і підходів, формування власної точки зору на проблему, що розглядається, порівняння теоретичних поглядів учених і практичної діяльності вітчизняних і зарубіжних інформаційних установ, розробка висновків і рекомендації щодо теорії і практики інформаційно-аналітичної діяльності.

Починаючи виконання курсової роботи, слід ознайомитися із запропонованими у методичних рекомендаціях виданнями щодо підготовки та оформлення наукових робіт.

«Методичні рекомендації…» орієнтовані на допомогу студентам напряму підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” у написанні та захисті курсової роботи з дисципліни «Кадрове діловодство». Методичні рекомендації орієнтуються на основні вимоги до наукових документів, що зафіксовані в «ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», що забезпечує не лише застосування законів і принципів інформаційної культури студента, а й формує у нього певні навички наукового дослідження та забезпечує певний рівень наукової культури.

Курсова робота як самостійне навчально-наукове дослідження має виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його здатність застосовувати отриманні знання підчас вирішення конкретних завдань, його схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження. Ці «Методичні рекомендації…» покликані допомогти студентам насамперед у оформленні курсової роботи з дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність».


^ 1. ПІДГОТОВКА КУРСОВОЇ РОБОТИ


1.1. Вибір теми курсової роботи


Тема курсової роботи пов’язана з напрямом підготовки бакалаврів з напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність». ЇЇ спрямованість обумовлюється актуальними питаннями документно-інформаційно-аналітичної діяльності в суспільстві, основними напрямами документаційного забезпечення управління персоналом, формуванням теоретико-методологічної та методичної бази кадрового діловодства, сучасними методами роботи з кадрами., згортання інформації та виробленням різних видів кадрових документів.

Вибір теми курсової роботи залежить від актуальності теми у соціокультурному та соціоінформаційному просторі суспільства та становлення і розвитку кадрового менеджменту, від інтересу студента до методики і технології інформаційно-аналітичної діяльності, до процесів інформаційного супроводу прийняття управлінських рішень стосовно роботи з кадрами, організації і реалізації практичної інформаційно-аналітичної діяльності кадрових служб, його зацікавленості проблематикою організації і розвитку кадрового діловодства в Україні і світі, особливостями діяльності конкретних служб управління персоналом.

Кожен студент може вибрати тему, що збігається з його інтересами, можливостями, теоретичною та практичною підготовкою. Запропоновані теми курсових робіт дають широкий вибір проблем і питань, що можуть стати предметом наукових досліджень. Разом з тим студент має право здійснювати дослідження теми, яка виходить за межі рекомендованої проблематики і відповідає його дослідницьким і творчим інтересам, а також профілеві кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університету.

Темою курсової роботи може бути також проблема, що розробляється студентом на замовлення підприємства, організації чи установи, які направили студента на навчання, виходячи з необхідності організації, або за вибором студента, якщо він працює і має бажання виконувати курсову роботу відповідно своєї практичної діяльності. Уточнення або змінення теми може здійснюватися студентом лише за переконливим обґрунтуванням доцільності уточнень і змін.

Студент, як правило, обирає ту тему, яка найбільше відповідає його інтересам і схильностям. Перевага надається темі, при розробці якої студент може виявити максимум особистої творчості та ініціативи. Разом з керівником при виборі теми слід визначити межі її розкриття та перелік установ, досвід роботи яких буде висвітлюватися у дослідженні [7].

Обираючи тему курсової роботи, студент має керуватися: її актуальністю, тобто суспільною значущістю для даного етапу розвитку кадрового документознавства, її оригінальністю, новизною, відповідністю тим завданням, які висуває суспільство до документознавця, інформаційного аналітика.

Можна обрати і недостатньо опрацьовані проблеми історії становлення кадрового менеджменту та його документаційного забезпечення, але перш за все слід концентруватися на теорії і практиці роботи з персоналом. Студент в курсовій роботі з кадрового діловодства може поставити за мету уточнити і по-новому інтерпретувати важливі теоретичні положення інформаційно-аналітичної діяльності кадрових служб, узагальнити досвід того чи іншого видатного вченого. Вибір теми може бути спрямований на вдосконалення нинішньої системи організації інформаційно-аналітичної діяльності кадрової служби, підвищення професійної майстерності працівника, що відповідає за роботу з кадрами, ефективності роботи служби управління персоналом.

Маючи прикладний характер, курсова робота сприятиме подальшому розвитку аналітичної майстерності, удосконаленню документаційного забезпечення роботи з персоналом на практиці. Вибір теми може бути спрямований на вдосконалення кадрового діловодства на основі новітніх досягнень менеджменту та інформаційно-комунікаційних технологій. Головним є те, що обираючи тему, студент замислюється над тим, яке теоретичне чи практичне застосування матимуть результати його дослідження.

Перелік рекомендованих тем курсової роботи розроблений і затверджений кафедрою документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університету згідно з навчальною програмою з дисципліни «Кадрове діловодство».

Курсова робота може стати основою майбутньої дипломної роботи студента. Нею передбачено систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, виробничих та інших завдань.

Закріплення теми курсової роботи проводиться рішенням кафедри на основі письмової заяви студента (Додаток А).

Вибір теми курсової роботи, її погодження і закріплення на кафедрі відбувається протягом 20 днів навчання у тому семестрі, в якому планується написання курсової роботи.

Студент разом із науковим керівником курсової роботи розробляє індивідуальний календарний план підготовки курсової роботи (Додаток Б). У встановлені графіком терміни студент звітує перед науковим керівником.


^ 1.2.Керівництво та контроль за підготовкою курсової роботи

Науковий керівник призначається рішенням кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності ПВНЗ «Європейський університет». Обов’язки наукового керівника полягають у наданні допомоги студентові у виконанні та підготовці до захисту курсової роботи стосовно:

 • вибору теми, остаточного її формулювання;

 • визначення об’єкта та предмета дослідження;

 • формування структури курсової роботи;

 • відбору та опрацювання необхідної літератури, довідкових, реферативних, бібліографічних та архівних матеріалів, інших джерел з теми курсової роботи;

 • формулювання мети і завдань дослідження;

 • обґрунтування методологічних засад дослідження;

 • остаточного формулювання висновків і рекомендацій.

Консультація студентів з виконання курсової роботи проводиться науковим керівником у дні консультацій викладачів за графіком, а також за необхідністю. Систематичне проведення консультацій щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Кадрове діловодство» має на меті не тільки надання студенту допомоги під час роботи, а й передусім для контролю цього процесу, постійного інформування керівника про стан вирішення завдань, поставлених у науковому дослідженні і виконання плану-графіка підготовки курсової роботи. Курсова робота має свою специфіку, її деталі завжди слід узгоджувати з науковим керівником.

Науковий керівник надає на курсову роботу письмовий відгук (Додаток В).

Після затвердження теми курсової роботи науковий керівник розробляє разом зі студентом індивідуальний календарний план підготовки курсової роботи до захисту (Додаток Б).

План підписується студентом та науковим керівником і затверджується завідувачем кафедри.

План дозволяє науковому керівникові здійснювати поточний контроль за виконанням курсової роботи.


^ 1.3.Пошук літератури та інших джерел інформації за темою курсової роботи


Аналітико-синтетичне опрацювання проблемних питань з теми курсової роботи з дисципліни «Кадрове діловодство» розпочинається з ознайомлення зі спеціальною літературою та іншими джерелами.

Для підготовки курсової роботи з кадрового діловодств:і

Використовуються такі види документів:

 • нормативно-правові акти (закони України, підзаконні акти – укази та розпорядження Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади);

 • стандарти (Державні стандарти України, міждержавні стандарти «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи» та інші);

 • наукові видання (монографії, збірники наукових праць, тези і матеріали наукових конференцій, препринти, автореферати дисертацій);

 • статті з фахових періодичних видань;

 • довідкові та енциклопедичні видання (різні види словників, галузеві енциклопедії, енциклопедичні словники, статистичні та інші довідники);

 • інформаційні видання (бібліографічні, реферативні, оглядово-аналітичні;

 • навчальні видання (навчальні посібники, підручники, хрестоматії, методичні розробки).

Нормативно-правові акти є джерелом офіційної інформації, інформації органів державної влади та місцевого самоврядування. Аналізом дослідження у курсовій роботі відповідно до її тематики мають стати Конституція України, Кодекс законів про працю, Цивільний та Господарський кодекс, закони України «Про інформацію». «Про науково-технічну інформацію», «Про авторське право і суміжні права», «Про державну статистику», «Про державну таємницю», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про стандартизацію», «Про захист персональних даних», «Про державні нагороди», «Про державну службу», «Про державну статистику», «Про загальнобов’язкове державне пенсійне страхування», «Про загальнобов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття населення», «Про зайнятість населення», «Про звернення громадян», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про колективні договори і угоди» та інші.

В роботі в нагоді можуть стати укази Президента України «Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних службовців», «Про підвищення ефективності системи державної служби», «Про положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України», «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно – правових актів та набрання ними чинності», «Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки»

Також при розкритті питань використання нормативно-правових актів в кадровій роботі слід здійснювати посилання на указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» та інші підзаконні акти. Важливе місце в джерельній базі курсової роботи займають міжнародні договори України в інформаційній сфері, а також міжнародні проекти і програми, що стосуються розвитку інформаційного суспільства («Загальна декларація прав людини», прийнята ООН, Програма ЮНЕСКО «Інформація для всіх», «Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства» та ін.).

Слід зазначити, що в роботі посилання на нормативно-правові акти слід подавати за джерелом їх офіційного оприлюднення, тобто за виданнями: «Відомості верховної Ради України», «Офіційний вісник України», «Офіційний вісник Президента України», газет «Урядовий кур’єр» та «Голос України» [16].

Використання в курсовій роботі Державних стандартів України, міждержавних та міжнародних стандартів забезпечить аналіз організаційно-технологічних засад інформаційно-аналітичної діяльності кадрових служб, дослідження стандартизації кадрової документації, технологій та інформаційних документів (бібліографічних, реферативних, оглядових).

Також слід використовувати міжнародні стандарти «Іnformation and dokumentation», міждержавні стандарти «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи», які в більшості регулюють процеси інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності, та державні стандарти системи «Діловодство і архівна справа» та «Інформація і документація».

Основним джерелом підготовки курсової роботи є наукові видання. В процесі її підготовки слід опрацювати такі види наукових видань фахової тематики: монографії, статті зі збірників наукових праць, фахових періодичних видань, матеріали конференцій, автореферати фахових дисертацій.

Окремо слід зазначити, що в процесі виконання курсової роботи слід використати статті з ряду вітчизняних фахових наукових та науково-практичних видань («Бібліотекознавство. Документонавство. Інформологія» (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв); «Студії з архівної справи та документознавства» (Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України); «Бібліотечний вісник» (Національна бібліотека України ім..В.І.Вернадського); «Довідник кадровика» та «Кадровик України» ТОВ «Медіа-Про», «Секретар-референт» та «Діловодство і документообіг».

Доцільно також використання матеріалів провідних наукових форумів, серед яких матеріали щорічної науково-практичної конференції «Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики», щорічної міжнародної науково-практичної конференції, що проводить Європейський університет «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: проблеми науки, практики, освіти», навчально-практичних семінарів та круглів столів з питань вдосконалення стану діловодства, що проводяться кафедрою документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності та інші.

В процесі підготовки курсової роботи слід активно використовувати електронні інформаційні ресурси. Це переважно документальні та фактографічні бази даних, створені в бібліотеках та інформаційних установах, а також інформаційні ресурси мережі Інтернет.

Особливо слід наголосити на активному використанні ресурсів реферативної бази даних «Україніка наукова» (http://www. buv.gov.ua/db/ref.html), електронної бібліотеки авторефератів дисертацій (http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html), каталогу статей зі збірників наукових праць (http://stt.nplu.org) та інші.

Для пошуку необхідних джерел слід використовувати електроні каталоги провідних бібліотек України, зокрема, Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html), Національної парламентської бібліотеки України (http://catalogue.nplu.org), Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В.Стефаника (http://www.library.lviv.ua) та каталоги і бази даних інших вітчизняних і зарубіжних бібліотек.

Серед баз даних нормативно-правових актів слід визначити веб-сторінку «Законодавство» веб-сайту Верховної Ради України (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi), веб-сторінку «Норативно-правова база» Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади України (http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search), особистий сайт зав. кафедри (http://www.dilo.kiev. та інші.

Статистична інформація представлена на веб-сайті Держаного комітету статистики України (www.ukrstat.gov.ua).

Потужнім джерелом є бібліотека Європейського університету, яка володіє цілим рядом періодичних та продовжуваних видань з питань інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності.

Під час опрацювання джерел студенту необхідно їх конспектувати, зазначаючи повний бібліографічний опис, а якщо записуються фрагменти текстів, то слід обов’язково вказувати сторінку першоджерела, що у подальшому полегшить оформлення посилань у роботі. У процесі підготовки курсової роботи слід також активно використовувати інформаційні видання: бібліографічні, реферативні та оглядово-аналітичні [17].

В результаті ознайомлення зі змістом публікацій студент повинен мати вичерпне уявлення про стан розробленості проблеми, більш чітко окреслити завдання роботи, а також визначити зміст її основних розділів.

  1   2   3   4Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы