Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні вказівки з виконання курсової роботи з дисципліни „організація та аметодика аудиту" Для студентів спеціальності "Облік І аудит"
НазваниеМетодичні вказівки з виконання курсової роботи з дисципліни „організація та аметодика аудиту" Для студентів спеціальності "Облік І аудит"
страница1/17
Дата28.11.2012
Размер2.11 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Міністерство освіти і науки України

Київська державна академія водного транспорту

ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного


Кафедра обліку та аудиту


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ „ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АМЕТОДИКА АУДИТУ”


Для студентів спеціальності “Облік і аудит”

денної та заочної форм навчання


Київ – 2010

Дисципліна “Організація та методика аудиту” надає теоретичні знання з питань організації й методики проведення аудиту на підприємствах та набуття навичок практичного застосування їх при вирішенні завдань курсової роботи.

Курсова робота складається з двох частин:

І. Теоретична частина

ІІ. Практична частина

І. Теоретична частина


На основі Міжнародних стандартів аудиту, інших нормативно-рекомендаційних матеріалів та навчальних посібників з дисципліни розкрити тему курсової роботи. Кожен студент обирає одне завдання. Номер завдання має відповідати номеру останніх двох цифр залікової книжки. Обсяг теоретичної частини роботи – 15-20 стор.


варіанту

Тема роботи

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13


14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Мета та загальні принципи аудиту фінансових звітів (МСА 200)

Умови домовленості про аудит (МСА 210)

Контроль якості під час аудиту (МСА 220)

Документування аудиту (МСА 230)

Планування аудиту та аудиторських послуг (МСА 300)

Принципи і послідовність перевірки Балансу

Принципи і послідовність перевірки Звіту про фінансові результати

Принципи і послідовність перевірки Звіту про рух грошових коштів

Принципи і послідовність перевірки Звіту про власний капітал

Аудиторські висновки та звіти (МСА 700 – 720)

Особливості аудиту малих підприємств (ПМПА 1005)

Методика аудиту виконання положень облікової політики та облікових оцінок (МСА 540)

Методика аудиту безперервності діяльності підприємства та подальших подій (МСА 560,570)

Особливості аудиту у комп’ютерному середовищі (ПМПА 1013)

Особливості виконання завдань з огляду фінансових звітів (МСЗО 2400, 2410)

Особливості виконання завдань з надання супутніх аудиту послуг (МССП 4400,4410)

Аудит установчих документів, власного, додаткового та несплаченого капіталу

Аудит основних засобів та малоцінних необоротних активів

Аудит капітальних інвестицій та незавершеного будівництва

Аудит довгострокових та короткострокових фінансових інвестицій

Аудит податку на прибуток та відстрочених податкових активів і зобов’язань

Аудит виробничих та торговельних запасів

Аудит готової продукції виробничого підприємства

Аудит витрат на виробництво та собівартості продукції (робіт, послуг)

Аудит касових та банківських операцій

Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості з бюджетом

Аудит комерційної дебіторської та кредиторської заборгованості

Аудит доходів від діяльності підприємства

Аудит фінансових результатів та розподілу прибутку (покриття збитку)

Аудит резервів, витрат та доходів майбутніх періодівІІ. Практична частина

Практична частина складається з 4-х розділів:

1) складання початкових документів аудитора (лист-пропозиція, лист-зобов’язання, план перевірки, програма перевірки);

2) перевірка методики обліку по 3 ділянках бухгалтерії підприємства;

3) перевірка показників фінансових звітів (балансу або звіту про фінансові результати);

4) написання аудиторського висновку за результатами перевірки.


Аудиторську перевірку проводить аудиторська фірма „Альфа” на замовлення ТОВ „Бета” за результатами роботи за 20__ рік.


ЗАВДАННЯ

Рекомендації з виконання практичної частини

Відповіді на питання розділів 1 та 4 наводяться на підставі вивчення матеріалів практики аудиту та/або матеріалів навчальних посібників (підручників) із врахуванням положень чинних стандартів аудиту.

По розділу 2 практичної частини необхідно оцінити постановку бухгалтерського обліку на підприємстві та надати рекомендації з виправлення помилок (якщо такі встановлені при перевірці).

По розділу 3 практичної частини необхідно проаналізувати показники обігово-сальдової відомості та однієї з форм фінансової звітності – Балансу або Звіту про фінансові результати (в залежності від варіанту завдання). На підставі такого аналізу провести порівняння даних обліку та звітності і оформити його у формі таблиць - робочих документів аудитора:

- „Відомість порівняння залишків рахунків та Балансу на початок року” (РД № 1);

- „Відомість порівняння залишків рахунків та Балансу на кінець року” (РД № 2);

- „Відомість порівняння даних обліку та Звіту про фінансові результати” за звітний рік (РД № 3);

- „Відомість порівняння даних обліку та Звіту про фінансові результати” за попередній рік (РД № 4 );

Кожен студент заповнює тільки одну таблицю (відомість порівняння) відповідно до свого варіанту завдання.

При цьому необхідно:


1. Вивести відхилення між даними обліку та звітності по конкретних статтях звітів. Суми відхилень відобразити у відповідних графах порівняльних Відомостей. Якщо відхилення відсутнє, у відповідному рядку Відомості ставиться риска.


2. Обов’язковою умовою вірності проведених розрахунків по Балансу є наявність трьох пар рівнянь (по дебетових та кредитових залишках рахунків обліку; по активу і пасиву Балансу; по сумах відхилень по дебету і кредиту рахунків). Зазначені рівняння наводяться у підсумковому рядку РД № 1 і РД № 2.


3. При аналізі Звіту про фінансові результати необхідно досягти рівняння агрегованих сум відхилень по статтях доходів і витрат із сумою відхилень по рахунку фінансового результату (79). У разі не співпадання зазначених відхилень пояснити причину такого результату.

Вихідні дані по розділах 2 та 3 практичної частини наведено у варіантах завдання.


4. Надати коментар щодо характеру та причин відхилень.


5. Скласти фрагмент аудиторського висновку за результатами порівнянь і включити його до загального висновку.


Рекомендуються наступні форми Робочого документа аудитора для заповнення:

^ А) для аналізу Балансу:


Робочий документ аудитора № ...

Відомість порівняння даних обліку та

Балансу ( ф.№ 1) станом на ...

Підприємство - тис. грн.

Фінансовий облік

Звітність (Баланс)

Відхилення,+,-

Причини відхилень

Рахунок

Дебет

Кредит

Код рядка

Актив

Пасив

Актив

Пасив
1

2

3

4

5

6

7 (2-5)

8 (3-6)

9

10

11

І т.д.

Разом:


Виконавець Перевірив

Дата


^ Б) для аналізу Звіту про фінансові результати:


Робочий документ аудитора № ...


Відомість порівняння даних обліку та

Звіту про фінансові результати (ф.№2)

за 200 р.

Підприємство - тис. грн.

Фінансовий облік

Звітність

Відхилення,+,-

Рахунок, назва

Сума

Код рядку

Сума

Причина відхилень

1

2

3

4

5 (2 - 4)

Доходи:

702,703
010І т.д.

Разом:

Витрати:

902
040І т.д.

Разом:

Фінансовий результат

Рах. 79


Виконавець Перевірив

Дата


Похідні дані практичної частини курсової роботи

Розділ ІІ. Перевірка методики обліку та фінансової звітності по 3 ділянках бухгалтерії підприємства

Номер завдання (варіанта) має відповідати номеру останньої цифри залікової книжки студента.


Варіант 1


  • Підприємство придбало виробниче обладнання первинною вартістю 330 тис. грн. загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством у розмірі 1600 тис. одиниць. Ліквідаційна вартість після його експлуатації за попередніми оцінками може становити 10 тис. грн. передбачений строк корисного використання – 4 роки. Підприємство обрало кумулятивний метод для нарахування амортизації. За підрахунками бухгалтерії річна норма амортизації (за перший рік) склала – 202000 грн.
  • Одержані від постачальника МШП, строк корисного використання яких більше операційного циклу. Купівельна вартість МШП – 1200 грн. (в т.ч. ПДВ). Витрати по доставці МШП становили 360 грн. (в т.ч. ПДВ).

Оплата постачальнику за МШП була здійснена минулого кварталу. Організації, що здійснювала доставку, заплатили одразу після виконання нею роботи. В бухобліку підприємства дані операції було відображено :


Дт

Кт

Сума, грн.

22

631

1000

641

631

200

949

685

300

641

685

60

685

311

360
  • На основі звернення від 15.04.20__ р. про надання тимчасової фінансової допомоги фірмі “Темп” терміном до 30.04.20__ р. у вигляді проплати рахунків постачальників фірми “Стенд” у сумі 16400,00 грн. За розпорядженням заступника директора Житньої О.Л. перераховано з поточного рахунку 16.04.20__р. 16400,00 грн. У бухгалтерському обліку відображено: Дт 361 Кт 311 на суму 16400,00 грн.


Варіант 2


  • Первісна вартість обладнання цеху становить на підприємстві 800 тис. грн. Сума його зносу на дату першої переоцінки – 200 тис. грн. У результаті експертної оцінки встановлено, що справедлива вартість обладнання на дату переоцінки становить 900 тис. грн. При застосуванні пропорційної переоцінки первісної вартості та зносу основних засобів на підприємстві був зроблений перерахунок (табл. 1) але змін в балансі після проведення переоцінки зроблено не було.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы