Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни Контролінг для студентів заочної форми навчання
Скачать 395.14 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни Контролінг для студентів заочної форми навчання
страница1/2
Дата28.11.2012
Размер395.14 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2

міністерство освіти і науки україни
Київська державна академія водного транспорту

імені гетьмана Петра Конашевича-СагайдачногоФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ


Кафедра обліку і аудиту


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для виконання контрольних робіт з дисципліни


Контролінг


для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 0306 “Менеджмент”,

професійного спрямування 6.030601 “Менеджмент організацій”


Київ-2008


Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Контролінг” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0306 “Менеджмент”, професійного спрямування 6.030601 “Менеджмент організацій” / Укладач к.е.н., доц. С.М. Шуляренко. – К.: КДАВТ, 2007. – 19 с.


Рецензент: доцент, кандидат економічних наук О.Є. Бабина


Рекомендовано до друку

кафедрою обліку і аудиту.

Протокол № 8 від 21.04.2008 року.


Схвалено

методичною радою факультету економіки транспорту.

Протокол № 12 від 14.05.2008 року.


© Шуляренко С.М., 2008

© КДАВТ, 2008


ЗМІСТ


ВСТУП......................................................................................................................................4

1. ПРОГРАМА КУРСУ “КОНТРОЛІНГ”….………….........................................................5

2. вказівки до контрольних завдань……...........................................................8

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИРІШЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАДАЧ....................................15

4. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ.............................................................…18

Рекомендована ЛІТЕРАТУРА.....................................................................................19


ВСТУП


Успішне функціонування будь-якого підприємства залежить від високого ступеня інформованості його керівництва. Для прийняття управлінських рішень як у поточній виробничій діяльності, так і під час розробки стратегічних шляхів і напрямків господарювання підприємства необхідна відповідно налагоджена інформаційна обліково-аналітична система. Існуюча система бухгалтерського обліку побудована так, щоб отримати інформацію про діяльність підприємства перш за все для цілей оподаткування. Керівництву ж потрібні дещо інші дані, більш детальні і оперативні, наприклад про те, який з видів діяльності або підрозділів найбільш прибутковий і чому, який обсяг продажу продукції забезпечить найбільший прибуток тощо. Саме такою інформаційною системою, яка здатна забезпечити прийняття обґрунтованих своєчасних рішень менеджерами усіх рівнів, є контролінг.

Контролінг включає в себе поточний збір і обробку інформації, здійснення функцій контролю відхилень фактичних показників діяльності підприємства від планових, а також підготовку рекомендацій для прийняття управлінських рішень.

Дисципліна “Контролінг” розкриває сучасну концепцію управління діяльністю підприємства. Мета вивчення дисципліни – отримання теоретичних і практичних знань стосовно наступних питань:

 • методи калькулювання собівартості продукції та управління витратами;

 • представлення інформації щодо аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку;

 • критерії оцінки інвестиційних проектів в контролінгу;

 • довгострокове планування і бюджетування, контроль та аналіз виконання бюджетів;

 • облік за центрами відповідальності і оцінка їх діяльності;

 • інформаційне забезпечення прийняття стратегічних управлінських рішень;

 • організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на підприємстві.

Надані методичні матеріали містять перелік тем курсу і їх короткий зміст; завдання для виконання контрольних робіт; рекомендації до вирішення контрольних задач, які допоможуть полегшити розуміння основних понять та засвоїти основні прийоми аналізу управлінської інформації та прийняття управлінських рішень у конкретних господарських ситуаціях, що виникають на підприємстві; перелік питань, що можуть бути використані для підготовки до заліку; список літературних джерел, необхідний для більш повного самостійного ознайомлення з дисципліною.


^ 1. ПРОГРАМА КУРСУ «КОНТРОЛІНГ»


Тема 1. Концепція контролінгу


Суть, мета і функції контролінгу. Основні концепції контролінгу. Роль контролінгу в системі управління підприємством. Взаємозв’язок контролінгу з іншими функціями управління. Види контролінгу. Цілі і задачі стратегічного контролінгу. Цілі і задачі оперативного контролінгу. Структура контролінгу. Види контролю. Відмінності фінансового і управлінського обліку.
^ Тема 2. Класифікація та поведінка витрат


Класифікація витрат. Вичерпані та невичерпані витрати. Витрати на продукцію та витрати періоду. Прямі і непрямі витрати. Основні та накладні витрати. Релевантні та нерелевантні витрати. Маржинальні та середні витрати. Дійсні та альтернативні витрати. Контрольовані та неконтрольовані витрати.

Фактори витрат для різних функцій бізнесу. Змінні витрати. Постійні витрати. Напівзмінні витрати. Змішані витрати. Релевантний діапазон. Напівпостійні витрати. Вплив керівництва на поведінку витрат.

Оцінка витрат. Функція витрат. Методи визначення функції витрат: технологічний аналіз; аналіз рахунків; метод вищої-нижчої точки; метод візуального пристосування; регресійний аналіз (метод найменших квадратів); спрощений статистичний аналіз.

^ Тема 3. Системи і методи калькулювання витрат


Визначення понять “калькулювання”, “об’єкт витрат”. Система виробничого обліку та її впровадження. Цілі калькулювання.

Підходи до встановлення ставок розподілу накладних витрат. Процес розподілу виробничих накладних витрат. Методи розподілу витрат та їх застосування. Заздалегідь визначена ставка розподілу накладних витрат.

Калькулювання за замовленнями. Документопотік за умов калькулювання за замовленнями. Відомість обліку витрат на замовлення. Калькулювання за процесами. Калькулювання повних витрат. Калькулювання змінних витрат. Концепція маржинального доходу.


Тема 4. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку


  1. Аналіз взаємозв’язку “витрати-обсяг-прибуток”. Методи аналізу взаємозв’язку “витрати-обсяг-прибуток”. Точка беззбитковості. Маржинальний метод визначення точки беззбитковості. Коефіцієнт маржинального доходу. Графічні методи аналізу взаємозв’язку “витрати-обсяг-прибуток”. Графік взаємозв’язку “прибуток-обсяг”. Графік маржинального доходу.

Аналіз чутливості прибутку. Запас фінансової міцності. Коефіцієнт запасу фінансової міцності. Оптимальна структура витрат. Операційний важіль. Сила дії операційного важеля.


Тема 5. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень


Процес підготовки і прийняття рішення. Критерії релевантності витрат і доходів. Дійсні та альтернативні витрати. Аналіз варіантів альтернативних рішень. Диференціальний аналіз. Рішення про спеціальне замовлення. Розширення або скорочення сегмента. Оптимальне використання ресурсів за умов обмежень. Аналіз для прийняття рішення за наявності одного обмеження та за умов кількох обмежень. Побудова моделі. Вирішення моделі лінійного програмування. Аналіз вирішення.

Рішення стосовно запасів. Економічний розмір замовлення. Втрати через нестачу запасів. Резервний запас. Момент розміщення замовлення. Система планування потреб в матеріалах.

Рішення стосовно ціноутворення. Характерні риси основних типів ринку. Маржинальний дохід і витрати за умов конкуренції. Процес ціноутворення. Економічна модель ціноутворення. Ціноутворення на основі витрат. Ціноутворення на основі вартості часу та матеріалів. Модель прийняття рішення за умов невизначеності. Поняття ймовірності. Стратегії прийняття рішень.


Тема 6. Аналіз для прийняття рішень стосовно залучення інвестицій


Рішення стосовно капітальних інвестицій. Бюджетування капітальних інвестицій. Виявлення потенційних проектів капітальних інвестицій та визначення витрат і вигід, пов’язаних з впровадженням проекту. Типова релевантна інформація для прийняття рішень стосовно капітальних інвестицій. Оцінювання запропонованих проектів. Концепція вартості грошей з урахуванням часу. Теперішня та майбутня вартість. Методи оцінювання проектів капітальних інвестицій. Аналіз чутливості. Внутрішня норма прибутку. Період окупності. Період рятування інвестицій. Облікова норма прибутковості. Раціонування капіталу.

Цілі інвестиційних розрахунків. Вибір інформації, необхідної для інвестиційних розрахунків. Вибір методів інвестиційних розрахунків, що використовуються на практиці. Статистичні методи інвестиційних розрахунків. Метод порівняння витрат. Метод порівняння за прибутком. Метод розрахунку рентабельності. Динамічні методи оцінки інвестицій. Розрахунок цінності капіталу. Розрахунок внутрішньої норми рентабельності. Метод ануїтетів.

Тема 7. Бюджетне планування і контроль


Бюджет та бюджетування. Мета бюджетування. Напрямки бюджетування. Типова ієрархія бюджетів на підприємстві. Основні підходи до організації процесу бюджетування. Стадії процесу бюджетування. Методи складання бюджетів. Структура системи бюджетів на підприємстві. Операційні бюджети. Фінансові бюджети.

Відхилення. Бюджетний контроль. Система бюджетного контролю. Звіт про виконання бюджету. Розщеплювання загального відхилення прибутку від статичного бюджету. Ефективність та результативність бюджетів. Гнучке бюджетування. Управління за відхиленнями. Відображення відхилень в управлінський звітності та їх аналіз.


Тема 8. Облік за центрами відповідальності


Концепція центрів відповідальності. Визначення поняття “центр відповідальності”. Загальна схема обліку відповідальності. Задачі системи обліку за центрами відповідальності. Класифікація центрів відповідальності.

Оцінка діяльності центру витрат. Поділ витрат на контрольовані та неконтрольовані. Встановлення норм (стандартів) витрат. Облік відповідальності на основі стандартних витрат. Аналіз відхилень від встановлених стандартів. Класифікації відхилень прямих, накладних матеріальних витрат та витрат на оплату праці. Облік відхилень. Відхилення в системах калькулювання прямих та змінних витрат. Оцінка діяльності центрів доходу. Оцінка діяльності центрів прибутку. Методика обчислення відхилень від бюджету за рахунок продажу за умов різних систем калькулювання. Організація обліку відповідальності за методом “тариф-година-машина”. Організація управлінського обліку за методом “тариф-година-машина”. Оцінка діяльності центрів інвестицій. Прибутковість інвестицій. Піраміда Дюпона. Економічна додана вартість. Розподіл загальних активів між центрами інвестицій.

Трансфертне ціноутворення. Поняття трансфертної ціни. Переваги та вади методів трансфертного ціноутворення. Подвійна трансфертна ціна. Чинники, що впливають на транснаціональне трансфертне ціноутворення.


Тема 9. Стратегічний управлінський облік


Процес стратегічного менеджменту. Визначення поняття “стратегічний управлінський облік”. Інформація, яку надає стратегічний управлінський облік. Порівняльна характеристика стратегій лідерства щодо витрат, диференціації та зосередження. Відмінності в управлінні витратами внаслідок відмінностей у стратегії. SWOT-аналіз. Аналіз фінансового становища. Аналіз фінансової звітності. Показники платоспроможності. Показники ефективності використання активів. Операційний цикл підприємства. Показники прибутковості діяльності. Прибутковість акцій. Вартісний ланцюжок та його стратегічна концепція. Аналіз ринкової позиції. Аналіз факторів довкілля. Порівняння з еталоном. Система збалансованих показників. Вимірники ключових факторів успіху. Порівняльна характеристика системи управлінського контролю.

Взаємозв’язок калькулювання та управління на основі діяльності. Порівняння традиційного та сучасного підходів до управління якістю. Вимірники якості. Операційні вимірники часу. Теорія обмежень і облік продуктивності. Система “якраз вчасно”.

Облік витрат для безперервного вдосконалення діяльності. Калькулювання життєвого циклу виробу. Цільове калькулювання. Процес бюджетування прибутку за умов безперервного вдосконалення. Порівняння калькулювання стандартних витрат і калькулювання для безперервного вдосконалення.

Методи стратегічної діагностики. Діагностика ефективності стратегії підприємства. Методи діагностики стратегічної позиції підприємства. Діагностика по слабким сигналам.


ТЕМА 10. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на підприємстві


Визначення структури контролінгу. Формування цільових функцій та елементів системи контролінгу. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Раціональна структура фінансово-економічних служб підприємства. Організація служби контролінгу в корпорації. Структура і склад служби контролінгу. Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу. Можливі варіанти впровадження контролінгу.


^ 2. вказівки до контрольних завдань


Студенти заочної форми навчання напряму підготовки “Менеджмент”, професійного спрямування “Менеджмент організацій” виконують контрольну роботу з дисципліни “Контролінг”.

Контрольна робота повинна бути виконана та представлена на кафедру для перевірки не пізніше, ніж за 2 дні до здачі заліку з даної дисципліни. Студенти, які не виконали контрольну роботу, або виконали її незадовільно, до здачі заліку не допускаються.

Контрольна робота з дисципліни “Контролінг” складається з двох теоретичних питань та двох практичних задач. Номери теоретичних запитань і задач вибираються у відповідності з таблицею 1, показники для задачі №2 заповнюються із таблиці 2.

Контрольна робота повинна містити титульний лист (із зазначенням шифру залікової книжки та групи, в якій навчається студент), зміст, виконані завдання, список використаної літератури (в тому числі сторінки Internet, якщо вони теж були джерелом інформації). Для розкриття теоретичних питань у змісті може бути наведений їх більш детальний план, згідно з яким слід будувати текст. В роботі повинні бути посилання на дійсно використані літературні джерела. Розв’язки задач повинні супроводжуватись коментарями ходу розв’язку, висновками. Робота датується і підписується студентом.

Таблиця 1 – Варіанти контрольних завдань

Остання цифра шифру залікової книжки

Перша буква прізвища

Номер теоретичного запитання

Номер задачі 1, 2

1

А-К

1, 21

1

Л-Я

2, 22

2

2

А-К

3, 23

3

Л-Я

4, 24

4

3

А-К

5, 25

5

Л-Я

6, 26

6

4

А-К

7, 27

7

Л-Я

8, 28

8

5

А-К

9, 29

9

Л-Я

10, 30

10

6

А-К

11, 31

11

Л-Я

12, 32

12

7

А-К

13, 33

13

Л-Я

14, 34

14

8

А-К

15, 35

15

Л-Я

16, 36

16

9

А-К

17, 37

17

Л-Я

18, 38

18

0

А-К

19, 39

19

Л-Я

20, 40

20Теоретичні запитання 1. Контролінг і його зв’язок з іншими функціями управління.

 2. Концепція контролінгу та його інструментарій.

 3. Роль і значення контролінгу в системі управління підприємством.

 4. Види контролінгу: стратегічний та оперативний.

 5. Об’єкти контролінгу.

 6. Класифікація витрат.

 7. Групування витрат за ступенем регульованості.

 8. Змінні та постійні витрати, їх значення в управлінні витратами.

 9. Функція витрат, методи її визначення.

 10. Накладні витрати, їх класифікація. Методи розподілу накладних витрат.

 11. Калькулювання за замовленнями та за процесами.

 12. Калькулювання повних і змінних витрат.

 13. Калькулювання змінних витрат і маржинальний дохід (сума покриття).

 14. Система “Standart-Cost” (калькулювання стандартних витрат).

 15. Система “Direct-Cost” (калькулювання змінних витрат).

 16. Методи аналізу взаємозв’язку “витрати-обсяг-прибуток”.

 17. Аналіз величин в точці беззбитковості.

 18. Аналіз чутливості прибутку.

 19. Центри відповідальності як найважливіша категорія контролінгу.

 20. Управлінський облік як основа контролінгу, його відмінність від фінансового обліку.

 21. Бюджетування, його мета.

 22. Підходи до організації процесу бюджетування.

 23. Види бюджетів. Оперативні бюджети.

 24. Види бюджетів. Фінансові бюджети.

 25. Бюджетний контроль та управління за відхиленнями.

 26. Аналіз виникаючих на підприємстві вузьких місць.

 27. Сутність аналізу сильних та слабких сторін підприємства.

 28. Формування стратегії підприємства.

 29. Стратегічні розриви та механізм їх усунення.

 30. Контролінг інвестиційних проектів.

 31. Статичні методи інвестиційних розрахунків.

 32. Динамічні методи оцінки інвестицій.

 33. Механізм впровадження інструментарію контролінгу на українські підприємства.

 34. Розвиток та необхідність впровадження контролінгу на українських підприємствах.

 35. Основні вимоги до створення служби контролінгу на підприємстві.

 36. Етапи створення служби контролінгу.

 37. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства.

 38. Структура і склад служби контролінгу.

 39. Варіанти впровадження системи контролінгу.

 40. Інформаційні потоки в системі контролінгу на підприємстві.Задача 1


1. Вартість оренди теплоходу «Каштан-2» 100 у.о. за годину, змінні витрати складають 80 у.о. за годину. Загальні постійні витрати на місяць 3800 у.о. Запланований обсяг годин на оренду теплоходу у липні поточного року 440. Визначити: 1) точку беззбитковості даного бізнесу в натуральних одиницях; 2) силу дії операційного важеля (пояснити, який вплив на величину прибутку має зміна величини виручки); 3) обсяг годин оренди теплоходу, необхідний для отримання місячного прибутку від даного бізнесу в розмірі 6000 у.о.


2. а) Бухгалтер-аналітик виробничого підприємства визначив, що постійні витрати підприємства на місяць становлять 60000 грн. а змінні витрати на виробництво одиниці продукції – 200 грн. Запишіть функцію витрат підприємства і спрогнозуйте, чому будуть дорівнювати загальні витрати, якщо підприємство планує виготовляти 500 одиниць товару на місяць.

б) Відомо, що загальні витрати підприємства на виробництво 10000 одиниць продукції становили 160000 грн. (зокрема змінні витрати на одиницю продукції – 4 грн.). Визначити витрати підприємства на виробництво 6000 одиниць продукції.


3. Підприємство використовує систему калькулювання витрат за замовленнями і застосовує заздалегідь визначену ставку розподілу загальновиробничих витрат. Загальновиробничі витрати розподіляються на базі витрат на оплату праці. Бюджетні витрати підприємства:

- прямі матеріальні витрати – 200000 грн.,

- прямі витрати на оплату праці – 110000 грн.,

- загальновиробничі витрати – 220000 грн.

Фактичні витрати на виконання замовлення №214 на виробництво 5000 одиниць продукції були такими:

- прямі матеріальні витрати – 60000 грн.,

- прямі витрати на оплату праці – 40000 грн.

Визначити: 1) суму загальновиробничих витрат замовлення, 2) загальні витрати на замовлення №214; 3) собівартість одиниці продукції.


4. Ціна реалізації продукції фірми – 260 грн. за од., змінні витрати – 230 грн. за од., постійні витрати на місяць – 60000 грн., запланований обсяг продажу на місяць 3000 одиниць. Визначити точку беззбитковості фірми в натуральних одиницях, силу дії операційного важеля, пояснити отримані значення. Яким має бути обсяг реалізації, щоб фірма отримала за місяць 60000 грн. прибутку?


5. Бюджет продажу компанії «Дністер» на наступний рік містить такі дані:

Місяць

Прогноз продажу, од.

Січень

5500
Лютий

5800

Березень

5850

Квітень

5700

На 1 січня запас готової продукції становив 1500 одиниць. Необхідний запас продукції на кінець кожного місяця повинен становити 20% обсягу продажу, очікуваного в наступному місяці. Необхідно скласти бюджет виробництва на І квартал наступного року.


6. Виручка фірми А за місяць становить 440000 грн., змінні витрати 330000 грн., постійні витрати 60000 грн.

Визначити: 1) точку беззбитковості (в грошових од.) фірми А;

2) коефіцієнт запасу фінансової міцності фірми А. Фірма Б має коефіцієнт запасу фінансової міцності, рівний 0,65. Яка фірма має краще значення і чому;

3) силу дії операційного важеля фірми А та пояснити, який вплив на величину прибутку має зміна величини виручки;

4) визначити розмір виручки фірми А, необхідний для отримання прибутку в розмірі 100000 грн.


7. Підприємство використовує систему калькулювання витрат за замовленнями і застосовує заздалегідь визначену ставку розподілу загальновиробничих витрат. Загальновиробничі витрати розподіляються на базі обсягу виробництва. Бюджетні дані підприємства:

- запланований обсяг виробництва – 6000 од.,

- прямі витрати – 350000 грн.,

- загальновиробничі витрати – 240000 грн.

На виконання замовлення №123 на виробництво 1500 одиниць продукції були понесені прямі витрати в розмірі 60000 грн.

Визначити: 1) суму загальновиробничих витрат замовлення, 2) загальні витрати на замовлення №123; 3) собівартість одиниці продукції.


8. Ціна реалізації продукції фірми – 60 грн. за од., змінні витрати – 40 грн. за од., постійні витрати на місяць – 150000 грн., запланований обсяг продажу на місяць 10000 одиниць. Визначити точку беззбитковості фірми в натуральних одиницях, силу дії операційного важеля, пояснити отримані значення. Яким має бути обсяг реалізації, щоб фірма отримала за місяць 60000 грн. прибутку?


9. а) Загальні витрати на виробництво 6000 одиниць продукції становили 60000 грн. (зокрема змінні 36000 грн.). Чому дорівнюють загальні витрати на виробництво 12000 одиниць продукції.

б) Постійні витрати на одиницю продукції підприємства становили 5 грн. при обсязі виробництва 2000 одиниць. Чому будуть дорівнювати постійні витрати на одиницю при обсязі виробництва 8000 одиниць.


10. Бюджет продажу компанії «Фокус» на наступний рік містить такі дані:

Місяць

Прогноз продажу, од.

Січень

6500
Лютий

6600

Березень

6650

Квітень

6550

На 1 січня запас готової продукції становив 2100 одиниць. Необхідний запас продукції на кінець кожного місяця повинен становити 20% обсягу продажу, очікуваного в наступному місяці. Необхідно скласти бюджет виробництва на І квартал наступного року.


11. Виручка фірми А за місяць становить 880000 грн., змінні витрати 330000 грн., постійні витрати 110000 грн.

Визначити: 1) точку беззбитковості (в грошових од.) фірми А;

2) коефіцієнт запасу фінансової міцності фірми А. Фірма Б має коефіцієнт запасу фінансової міцності, рівний 0,5. Яка фірма має краще значення і чому;

3) силу дії операційного важеля фірми А та пояснити, який вплив на величину прибутку має зміна величини виручки;

4) визначити розмір виручки фірми А, необхідний для отримання прибутку в розмірі 550000 грн.12. Загальні витрати на виробництво 2000 одиниць продукції становили 40000 грн. (зокрема змінні 20000 грн.). Чому дорівнюють загальні витрати на виробництво 4000 одиниць.


12. Підприємство використовує систему калькулювання витрат за замовленнями і застосовує заздалегідь визначену ставку розподілу загальновиробничих витрат. Загальновиробничі витрати розподіляються на базі машино-годин. Бюджетні дані підприємства:

- запланований обсяг машино-годин – 60000 машино-годин,

- прямі витрати – 425000 грн.,

- загальновиробничі витрати – 180000 грн.

На виконання замовлення №321 на виробництво 2500 одиниць продукції були понесені прямі витрати в розмірі 85000 грн. і витрачено 20000 машино-годин.

Визначити: 1) суму загальновиробничих витрат замовлення, 2) загальні витрати на замовлення №321; 3) собівартість одиниці продукції.


13. Бюджет продажу компанії «Полюс» на наступний рік містить такі дані:

Місяць

Прогноз продажу, од.

Січень

4900
Лютий

5000

Березень

4900

Квітень

5100

На 1 січня запас готової продукції становив 1800 одиниць. Необхідний запас продукції на кінець кожного місяця повинен становити 15% обсягу продажу, очікуваного в наступному місяці. Необхідно скласти бюджет виробництва на наступний рік.


14. Вартість оренди яхти «Commodor» 200 у.о. за годину, змінні витрати складають 145 у.о. за годину. Загальні постійні витрати на місяць 5500 у.о. Запланований обсяг годин на оренду яхти у липні 300. Визначити: 1) точку беззбитковості даного бізнесу в натуральних одиницях; 2) запас фінансової міцності в натуральних одиницях; 3) силу дії операційного важеля (пояснити, який вплив на величину прибутку має зміна величини виручки); 4) обсяг годин оренди яхти, необхідний для отримання місячного прибутку від даного бізнесу в розмірі 16500 у.о.


15. а) Загальні витрати підприємства на виробництво 5000 одиниць продукції становили 260000 грн. (зокрема змінні витрати на одиницю 12 грн.). Визначити витрати підприємства на виробництво 2500 одиниць продукції.

б) Загальні витрати на виробництво 8000 одиниць продукції становили 240000 грн. (зокрема змінні 160000 грн.). Чому дорівнюють загальні витрати на виробництво 12000 одиниць продукції.


16. Ціна реалізації продукції фірми – 80 грн. за од., змінні витрати – 55 грн. за од., постійні витрати на місяць – 220000 грн., запланований обсяг продажу на місяць 11000 одиниць. Визначити точку беззбитковості фірми в натуральних одиницях, силу дії операційного важеля, пояснити отримані значення. Яким має бути обсяг реалізації, щоб фірма отримала за місяць 60000 грн. прибутку?


17. Бюджет продажу компанії «Рось» на наступний рік містить такі дані:

Місяць

Прогноз продажу, од.

Січень

8000
Лютий

8200

Березень

8300

Квітень

8250

На 1 січня запас готової продукції становив 2500 одиниць. Необхідний запас продукції на кінець кожного місяця повинен становити 20% обсягу продажу, очікуваного в наступному місяці. Необхідно скласти бюджет виробництва на І квартал наступного року.


18. Виручка фірми А за місяць становить 380000 грн., змінні витрати 285000 грн., постійні витрати 45000 грн.

Визначити: 1) точку беззбитковості (в грошових од.) фірми А;

2) коефіцієнт запасу фінансової міцності фірми А. Фірма Б має коефіцієнт запасу фінансової міцності, рівний 0,74. Яка фірма має краще значення і чому;

3) силу дії операційного важеля фірми А та пояснити, який вплив на величину прибутку має зміна величини виручки;

4) визначити розмір виручки фірми А, необхідний для отримання прибутку в розмірі 60000 грн.


19. Підприємство використовує систему калькулювання витрат за замовленнями і застосовує заздалегідь визначену ставку розподілу загальновиробничих витрат. Загальновиробничі витрати розподіляються на базі годин праці робітників. Бюджетні дані підприємства:

- запланований обсяг годин праці – 95000 год.,

- прямі витрати – 560000 грн.,

- загальновиробничі витрати – 47500 грн.

На виконання замовлення №456 на виробництво 5000 одиниць продукції були понесені прямі витрати в розмірі 150000 грн. і витрачено 20000 годин праці робітників.

Визначити: 1) суму загальновиробничих витрат замовлення, 2) загальні витрати на замовлення №456; 3) собівартість одиниці продукції.


20. Вартість оренди теплоходу «Олеста» 70 у.о. за годину, змінні витрати складають 50 у.о. за годину. Загальні постійні витрати на місяць 3000 у.о. Запланований обсяг годин на оренду теплоходу у липні поточного року 450. Визначити: 1) точку беззбитковості даного бізнесу в натуральних одиницях; 2) запас фінансової міцності в натуральних одиницях; 3) силу дії операційного важеля (пояснити, який вплив на величину прибутку має зміна величини виручки); 4) обсяг годин оренди теплоходу, необхідний для отримання місячного прибутку від даного бізнесу в розмірі 7500 у.о.


Задача 2


Зведений бюджет підприємства містить такі дані:

Обсяг продажу – __ (перетин № задачі і № показника 1 в таблиці 2) од. за ціною __ (№ показника 2) грн. за од., змінні витрати – __ (№ показника 3) грн. на од., постійні витрати – __ (№ показника 4) грн.

Фактично було реалізовано __ (№ показника 5) од. за ціною __ (№ показника 6) грн., змінні витрати – __ (№ показника 7) грн., а постійні витрати – __ (№ показника 8) грн.

Скласти звіт про виконання бюджету з використанням гнучкого бюджету (див. рекомендації з вирішення контрольних задач). Зробити висновки про ефективність і результативність діяльності підприємства.


Таблиця 2 – Значення показників для різних варіантів

№ задачі

№ показника

1

2

3

4

5

6

7

8

1

10000

60

45

100000

8000

62

460000

110000

2

20000

40

25

80000

19000

40

520000

85000

3

15000

20

15

30000

14000

22

230000

35000

4

30000

30

25

120000

35000

30

755000

125000

5

40000

20

15

80000

41000

21

610000

85000

6

35000

10

8

10000

34000

10

285000

11000

7

25000

60

48

90000

28000

62

1210000

95000

8

45000

20

18

80000

46000

22

820000

80500

9

10000

60

50

70000

9000

64

510000

70500

10

20000

40

35

75000

19000

40

705000

80000

11

15000

20

15

60000

14000

22

230000

65000

12

30000

30

24

120000

35000

30

730000

130000

13

40000

20

14

140000

41000

21

570000

145000

14

35000

10

8

40000

34000

10

300000

45000

15

25000

60

50

160000

28000

62

1260000

165000

16

45000

20

16

130000

46000

22

730000

135000

17

20000

40

30

120000

19000

40

620000

125000

18

15000

20

12

110000

14000

22

190000

115000

19

10000

60

50

70000

9000

64

510000

70500

20

20000

40

35

75000

19000

40

705000

80000  1   2Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы