Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Національна академія внутрішніх справ
Скачать 435.22 Kb.
НазваниеНаціональна академія внутрішніх справ
страница1/3
Дата17.01.2013
Размер435.22 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ


КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС


з дисципліни


ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ


Укладач: начальник кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук

Левенець О.А.


Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Основи психологічного консультування”, затверджені на засіданні кафедри практичної психології 31 серпня 2012 року, протокол № 1


Київ – 2012

І. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ


Головна мета даного курсу – ознайомити курсантів та студентів з сучасною теорією та практикою надання консультативно-психологічної допомоги окремій особистості, певній групі осіб, родині, працівникам та керівникам підрозділів ОВС, іншим категоріям людей, що потребують психологічної допомоги та підтримки; з конкретними методами та прийомами немедичної психотерапії, певними особливостями здійснення консультативно-коригувальної роботи з потерпілими від злочинів.

При проведенні занять значна увага має приділятися вихованню у курсантів гуманістичного світогляду, належних особистісних якостей, зокрема емпатії, толерантності, креативності тощо.

Для закріплення отриманих знань та практичних навичок вважаємо за корисне відвідати під час самопідготовки Міський центр соціально допомоги молоді або один з районних Центрів зайнятості чи консультативний психологічний центр чи, принаймні, організувати зустрічі курсантів з працівниками закладів інфраструктури надання населенню психологічної допомоги.

Навчання завершується складанням заліку. Модульний контроль здійснюється за допомогою дидактичних тестів.


^ Вимоги до знань та умінь


У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- предмет та об'єкт психологічного консультування;

- методологічні засади психологічного консультування;

- сфери застосування психологічного консультування;

- напрямки та види психологічного консультування.

- конкретні методики психологічного консультування;

- проблеми психологічного консультування.

Уміти:

- надавати психологічні консультації різним верствам населення та працівникам ОВС;

- застосовувати методи консультативної допомоги особистості та групі;

- проводити психологічне консультування у сферах освіти, сім'ї і шлюбу, управління, політики, підприємництва, маркетингу та реклами.
^
2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

Теми

Всього

Ауд

Л

С

ПЗ

ІР

СР
^ Модуль І. Теоретичні засади психологічного консультування


1

Консультування як форма надання психологічної допомоги

6

4

2

22

2

Вимоги до особистості консультанта; проблема підготовки консультантів

10

6

2

2

2

2

2

3

Організація психологічної консультації

24

12

2

2

8

2

10
^ Модуль II. Техніки психологічного консультування


4

Індивідуальне проблемно-орієнтоване консультування

24

12

4


4


4


4


8

5

Консультування з питань психології сімейних стосунків

20

10

4


4


2

4


6

6

Консультування в організаціях. Управлінське консультування

16

10

4


4


2

2

4

^ Всього з дисципліни

100

54

18

18

18

14

32


^ 3. ПРОГРАМА КУРСУ.


Модуль І. Теоретичні засади психологічного консультування


Тема 1. Консультування як форма надання психологічної допомоги


Психологічна допомога як змістовна основа психологічного консультування. Місце психологічного консультування у системі психологічної допомоги. Основні завдання психологічного консультування. Основні принципи психологічного консультування. Теоретичні засади процесу консультування. Психологічна проблема як головний компонент об'єкта праці психолога.

Індивідуальна та групова форми роботи психолога-консультанта та основні випадки їх застосування.

Консультативна бесіда як основний метод роботи психолога-консультанта. Вимоги до діалогу з клієнтом: обмеження ролі консультанта у діалозі; наближення стилю мовлення консультанта до стилю мови клієнта; точність висловлювань консультанта.

Психодіагностична робота з клієнтом. Планування підтримки та втручання. Оцінка результатів консультативної роботи.


Тема 2. Вимоги до особистості консультанта; проблема підготовки консультантів

Особистість практикуючого психолога як знаряддя його праці. Формування професійного типу особистості психолога-консультанта. Психологічна модель ефективного консультанта. Психограма та професіограма консультанта. Професійно важливі особистісні характеристики психолога. Організаційно-психологічні вимоги до проведення консультування. Етичний кодекс консультанта. Вимоги до особистості кризового консультанта.. Стиль роботи психолога-консультанта. Вплив професійної діяльності на особистість консультанта. Особистісні чинники ризику, які призводять до емоційного вигоряння. Попередження «синдрому згорання». Професійна підготовка консультанта. Супервізія.


Тема 3. Організація психологічної консультації


Формування запиту на отримання психологічних консультацій Консультативний контакт. Терапевтичний клімат та його фізичні і емоційні компоненти. Перенос та контрперенос у консультуванні. Основні етапи психологічного консультування: підготовка; перша зустріч; ознайомлення із проблемою; входження у ситуацію психологічної допомоги; психологічне обстеження (діагностування) особистості, групи чи організації; планування дій (розробка стратегій консультативної допомоги); реалізація психологічної допомоги; завершення консультативної допомоги.


^ Модуль II. Техніки психологічного консультування


Тема 4. Індивідуальне проблемно-орієнтоване консультування


Основні напрямки консультативної роботи психолога. Процес визначення проблеми клієнта, вербалізація конфлікту та формування запиту. Типологія клієнтів. Особливості кризового консультування. Рівень активності психолога, що здійснює психологічну підтримку. Техніки індивідуального консультування. Домашні завдання клієнтів. Формування локусу контролю клієнта. Індивідуальний стиль роботи психолога-консультанта (фактори які впливають на його формування) та особливості взаємодії з клієнтом різного типу та рівнів розвитку. Аналіз ефективності консультативної взаємодії. Критерії ефективності вирішення проблеми клієнта.


Тема 5. Консультування з питань психології сімейних стосунків


Психологічне консультування молоді з питань створення сім’ї і стосунків у шлюбі. Консультування подружжя з проблем оптимізації міжособистісних стосунків; батьків з проблем сімейного виховання, стосунків з дітьми, психологічної підтримки особистості дитини допомоги дітям у вирішенні проблем самовизначення. Консультування з питань шкільної дезадаптації, девіантної та ере адре поведінки підлітків. Психологічне консультування проблемних сімей (патріархальних, на межі та за межею розлучення, неповних та „вторинних” сімей).


Тема 6. Консультування в організаціях. Управлінське консультування

Сутність психологічного консультування в сфері правоохоронної діяльності та управління. Консультування з питань підбору та розстановки кадрів. Психологічне консультування з проблем покращання соціально-психологічного клімату в підрозділах внутрішніх справ.

Психологічне консультування з проблем оптимізації ділового спілкування та розвитку комунікативних і організаторських здібностей співробітників.

Консультування з проблем оптимізації стилю керівництва та вдосконалення особистості керівника, його іміджу.

Психологічне консультування з проблем попередження та вирішення службових конфліктів. Діагностування стилів поведінки індивідів у конфліктних ситуаціях. Соціально-психологічний аналіз службових конфліктів, формулювання рекомендацій, посередництво у конфліктах.

Консультування працівників ОВС щодо виконання ними службових обов’язків.

Консультування з питань підвищення психологічної компетентності працівників ОВС.

Надання психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях.


^ СЕМІНАРИ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


Тема 1. Консультування як форма надання психологічної допомоги


Семінарське заняття: 2 год.


Навчальні питання:


 1. Психологічна допомога як головна мета психологічного консультування.

 2. Місце психологічного консультування у системі психологічної допомоги.

 3. Основні завдання психологічного консультування.

 4. Основні принципи психологічного консультування.

 5. Теоретичні засади процесу консультування.

 6. Психологічна проблема як головний компонент об’єкта праці психолога.

Теми рефератів, доповідей

 1. Психологічне консультування як професійна діяльність.

 2. Психологічні вимоги до особистості психолога-консультанта.

 3. Основні завдання психологічного консультування.

 4. Основні теорії консультативної психології


Перелік ключових термінів та понять: психологічне консультування, кризове консультування, принципи психологічного консультування.


^ Методичні вказівки.


Для підготовки до теми „Консультування як форма надання психологічної допомоги” повторити основні концепції відомих психологічних шкіл та існуючі погляди на особистість. Розробити проект обладнання кабінету психолога-консультанта та обґрунтувати порядок організації діяльності. Опрацювати самостійно тему «Супервізія», пояснити мету її проведення, вимоги до супервізора і характер його стосунків з психологом-консультантом.

^ Література до теми

[1, 2, 7, 10, 15, 30, 32, 34, 41, 42]


Тема 2. Вимоги до особистості консультанта; проблема підготовки консультантів

Семінарське заняття: 2 год.


Навчальні питання:


 1. Роль і місце консультанта у взаємодії з клієнтом.

 2. Вимоги до особистості консультанта.

 3. Модельні характеристики ефективного консультанта.

 4. Психограма та професіограма консультанта.

 5. Система цінностей консультанта та професійна етика.

 6. Феномен професійного вигорання.

 7. Професійна підготовка консультанта.


Перелік ключових термінів та понять: психограма, професійне вигорання, супервізія, інтервізія

Теми рефератів, доповідей

1. Основні принципи психологічного консультування.

2. Зміст професійної компетентності психолога-консультанта.

3. Критерії оцінки діяльності практичного психолога.


Завдання для практичного заняття


Доцільно провести тестування курсантів щодо наявності в них „Інтересу до людей” за методикою А.Адлера та тестом „Професійного вигорання” Бойко та обговорити питання впливу професійної діяльності на особистість консультанта.


^ Методичні вказівки.

Підготувати порівняльну таблицю, яка б містила інформацію: які психологічні напрямки та підходи є адекватними професійної для проведення консультативно-коригувальної роботи з тими чи іншими проблемами чи „особливими” клієнтами. Розкрити специфічні риси професійної етики психолога-консультанта. Розробити перелік психопрофілактичних заходів щодо психологічного вигоряння психолога. Ознайомитися з Етичним кодексом психолога та скласти перелік професійних цінностей психолога.

Самостійно опрацювати тему: „Оцінка результатів консультативної роботи” (акцентуючи увагу на об’єктивних та суб’єктивних критеріях оцінювання, співвідношенні витратах часу та досягнутим результатом, незворотності прогресу, відсутністю „опору” клієнта та його оточення, екологічності процесу тощо).


^ Література до теми


[1, 2, 10, 15, 34, 36, 37, 41, 42]


Тема 3. Організація психологічної консультації


Семінарське заняття: 2 год.


Навчальні питання:


1. Особливості формування запиту щодо отримання психологічних консультацій

2. Перенос та контрперенос у консультуванні.

3. Основні етапи психологічного консультування.

4. Відмінності одноразової та пролонгованої консультації.

5. Психологічний контракт.

6. Особливості короткочасного консультування та тривалого психологічного супроводження.

7. Завершення та оцінка результативності консультації.


Теми рефератів, доповідей

1. Основні етапи процесу психологічного консультування.

2. Проблеми психологічної діагностики у рамках процесу психологічного консультування.

3. Захисні механізми психіки та робота із ними у процесі психологічного консультування.

4. Технологія першої консультативної зустрічі.


^ Перелік ключових термінів та понять: перенос, контрперенос, психологічний контракт

Практичне заняття 8 год.

Завдання для практичного заняття


Опрацювати головні етапи консультативного процесу й ознаки доцільності переходу до наступних. З’ясувати причини „застрягання” на певних етапах, уточнити межі компетентності психолога та випадки, коли доцільна „Переадресація” клієнта. Вибір методів та мікротехнік для кожного етапу консультування. Підібрати метафори для кожного етапу консультативної взаємодії психолога і клієнта. За допомогою інтерактивних методів навчання відпрацювати вміння та навички необхідні для проведення психологічної консультації.


^ Методичні вказівки.


Розкрити специфічні риси кожного етапу психологічного консультування. Проаналізувати особливості формування запиту клієнта щодо отримання психологічних консультацій та відпрацювати у процесі проведення рольових ігор. Навести приклади механізмів переносу та контрпереносу у консультуванні. Звернути увагу на об’єктивізацію суб’єктивних почуттів та емоцій клієнта та психолога-консультанта. Опрацювати питання професійних цінностей та необхідності дотримання етичних норм психолога-консультанта.


^ Література до теми


[1, 2, 6, 7, 10, 15, 23, 27, 34, 36, 37]


Тема 4. Індивідуальне проблемно-орієнтоване консультування


Семінарське заняття: 4 год.


Навчальні питання:

 1. Визначення проблеми клієнта та формування запиту.

 2. Аналіз проблемних ситуацій з якими звертаються клієнти за психологічною допомогою.

 3. Мікротехніки індивідуального консультування.

 4. Стиль роботи консультанта та взаємодія з клієнтом.

 5. Критерії дієвості консультативного впливу.


Перелік ключових термінів та понять: мікротехніки консультування, стиль роботи консультанта


Теми рефератів, доповідей

1. Консультування у руслі психоаналізу.

2. Особливості консультування у руслі когнітивної психології.

3. Консультування у руслі гуманістичної психології.

4. Особливості консультування у руслі когнітивної теорії А.Бека.


Практичне заняття 4 год.

Завдання для практичного заняття

Методом „мозкового штурму” в міні-групах проаналізувати ймовірні проблемні ситуацій з якими звертаються клієнти за психологічною допомогою та розробити стратегію подальшої консультативної взаємодії. Підготувати декілька мікротехнік індивідуального консультування та продемонструвати їх на практичному занятті.

^ Методичні вказівки.

Звернути увагу на особливості проведення психологічних консультацій з клієнтами різних вікових категорій. Розглянути особливості відбору вправ та мікротехнік для проведення індивідуального консультування. Зупинитися на характеристиці базових технік психодрами: дублювання; техніка дзеркала; обмін ролями тощо. Повторити особливості формування та функціонування захисних механізмів особистості. Проаналізувати прояви захисних механізмів у процесі консультативної взаємодії психолога і консультанта. Охарактеризувати психічні якості, властивості, знання, уміння та навички, необхідні для успішного ведення консультативної роботи.


^ Література до теми


[1, 2, 10, 15, 34, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45]


Тема 5. Консультування з питань психології сімейних стосунків


Семінарське заняття: 2 год.


Навчальні питання: 1. Психологічне консультування молоді з питань створення сім'ї і стосунків у шлюбі.

 2. Консультування подружжя з проблем оптимізації міжособистісних стосунків

 3. Консультування батьків з проблем сімейного виховання, стосунків з дітьми, психологічної підтримки особистості дитини.

 4. Консультування з питань девіантної та адитивної поведінки підлітків.

 5. Психологічне консультування проблемних сімей.


Теми рефератів, доповідей 1. Основні напрямки консультативної роботи психолога-практика в учбових закладах.

 2. Психологічне консультування при подружніх зрадах.

 3. Кризи у сімейному житті.


Перелік ключових термінів та понять: психологічна сумісність, адюльтер, девіантна поведінка, адитивна поведінка.

Практичне заняття 2 год.


Завдання для практичного заняття

Відтворити вступний етап сімейного консультування. Проаналізувати стратегію і тактику організації та проведення сімейного косультування. Розробка плану консультативної взаємодії. Вибір методів та мікротехнік для сімейного консультування. Підготовка методичних матеріалів. Бажано звернути увагу на складності сімейного консультування, з огляду на спротив клієнтів та намагання сторін перетворити консультанта на свого прибічника чи арбітра в конфліктній ситуації.


^ Методичні вказівки.


Ознайомитися з літературою по сімейному консультуванню, з’ясувати особливості психологічної сумісності подружньої пари. Спробувати виявити проблемні моменти власних сімейних стосунків, їх причини та можливі шляхи вирішення, обставини, які цьому заважають, а при нагоді - свої сили при консультуванні знайомих (за їх згодою), враховуючи обмеженість своєї компетентності й намагаючись принаймні не зашкодити. На практичному занятті відпрацювати професійні вміння у формі рольових ігор, де одні курсанти виконують ролі клієнтів, а інші - надають їм психологічні консультації.


^ Література до теми


[1, 2, 5, 7, 10, 15, 18, 25, 26, 27, 28, 31, 34]


  1   2   3Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы