Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби кафедра практичної психології навчально-методичний комплекс з дисципліни “профорієнтація та відбір”
Скачать 340.39 Kb.
НазваниеНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби кафедра практичної психології навчально-методичний комплекс з дисципліни “профорієнтація та відбір”
Дата17.01.2013
Размер340.39 Kb.
ТипДокументы


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ


КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС


з дисципліни “ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ТА ВІДБІР”

Укладач:кандидат психологічних наук, доцент, полковник міліції Александров Д.О.


Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Профорієнтація та відбір” затверджені на засіданні кафедри практичної психології 31 серпня 2012 року, протокол № 1.


КИЇВ 2012


^ 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Дисципліна „Профорієнтація та відбір”.

Дисципліна призначена для курсантів психологічного факультету за спеціальністю „психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ”.

Метою дисципліни є озброєння майбутніх психологів ОВС знаннями, уміннями та навичками з питань психологічної діагностики та психологічного консультування при здійсненні професійної орієнтації та професійно-психологічного відбору на службу в органах внутрішніх справ України та навчання в навчальних закладах системи МВС України.

Вивчення дисципліни передбачає використання різноманітної інформації в галузі юридичної, загальної, соціальної психології, психології праці та психодіагностики. Ефективність засвоєння знань, вироблення умінь та навичок забезпечується прикладною спрямованістю дисципліни, семінарськими і практичними заняттями та самостійною роботою курсантів.

Особливістю вивчення навчальної дисципліни є її практична спрямованість, подальший розвиток професійної спрямованості особистості спеціаліста, механізмів соціальної перцепції, навичок спілкування, умінь керувати процесом взаємодії з іншими, навичок саморегуляції, професійної інтуїції. Наголос робиться на оволодінні курсантами психологічними технологіями, практичними навичками, що формуються під час семінарського та практичного занять.

Контрольні заходи передбачають поточний контроль в процесі семінарських та практичних занять та проведення підсумкового контролю у формі заліку.


У результаті вивчення курсу курсанти повинні:

Знати:

 • основи здійснення професійної орієнтації цивільної молоді до служби в органах внутрішніх справ України та діючих працівників ОВС до здобуття спеціальної освіти і отримання додаткової кваліфікації;

 • принципи, форми, методи та засоби професійної орієнтації та професійно-психологічного відбору на службу в органах внутрішніх справ України та навчання в навчальних закладах системи МВС України;

 • завдання, принципи, засади та основи психологічної діагностики при здійсненні професійно-психологічного відбору кандидатів на службу в органах внутрішніх справ та навчання в навчальних закладах системи МВС України;

 • основи діагностики психічних станів і відхилень у психоемоційних станах та адаптації.


Уміти:

 • використовувати на практиці заходи психологічної діагностики та психологічного консультування при здійсненні професійної орієнтації та професійно-психологічного відбору на службу в органах внутрішніх справ України та навчання в навчальних закладах системи МВС України;

 • надавати консультативну допомогу особам, що виявляють бажання працювати в правоохоронних органах;

 • дотримуватись при здійсненні психологічної діагностики етичних норм психолога органів внутрішніх справ України, психогігієни та деонтології;

 • здійснювати психологічні консультування працівників, керівників та членів їх сімей;

 • визначати рівень відповідності особистісних психологічних якостей кандидатів на службу в органах внутрішніх справ та навчання в навчальних закладах системи МВС України вимогам обраної спеціальності;

 • приймати рішення про професійно-психологічну придатність кандидатів до служби в органах внутрішніх справ.


^ Характеристика дисципліни


Рік підготовки 4

Семестр: 7

Лекції: 18 годин

Семінари: 18 годин

Практичні заняття: 18 годин

Індивідуальна робота; 8 годин

Самостійна робота: 10 годин


Вид контролю: залік


^ 2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
те-ми

Найменування теми

Усьо-го нав-чаль-них годин

^ Види навчальних занять

А

Л

С

ПЗ

ІР

СР

1

Система професійної орієнтації в органах внутрішніх справ України

6

7

2

4

-
1

2

Організація професійного відбору на службу в органах внутрішніх справ України

5

4

2

-

2
1

3

Професійно-психологічний відбір кандидатів на службу в органах внутрішніх справ України

16

12

4

4

4

2

2

4

Професійно-психологічний відбір кандидатів на навчання у ВНЗ МВС України

16

12

4

4

4

2

2

5

Психологічний відбір кандидатів на керівні посади органів внутрішніх справ України

16

12

4

4

4

2

2

6

Професійно-психологічний відбір кандидатів у миротворчі місії

12

8

2

2

4

2

2
Усього

72

54

18

18

18

8

10^ 3. ПРОГРАМА КУРСУ


Тема 1. Система професійної орієнтації в органах внутрішніх справ України.

Об’єкт, предмет та завдання психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності ОВС як навчальної дисципліни. Зв’язок навчальної дисципліни „Організація психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності в органах внутрішніх справ України” з іншими науками. Закономірності та принципи психологічного забезпечення. Історичний екскурс про розвинення психологічних служб правоохоронних органів країн СНД та дальнього зарубіжжя. Історія створення та розвитку служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності ОВС України. Концептуальні засади організації психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України. Нормативно-правове коло та науково-методичне підґрунтя психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності ОВС України.


Тема 2. Організація професійного відбору на службу в органах внутрішніх справ України.

Положення про службу психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України. Організація служби психологічного забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ України. Основні завдання служби психологічного забезпечення. Функції служби психологічного забезпечення. Основні методи здійснення психологічного забезпечення. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення служби психологічного забезпечення. Функціональні обов’язки та повноваження психологів, порядок виконання покладених на них функцій. Структура й штати служби психологічного забезпечення. Структурні підрозділи служби психологічного забезпечення. Чисельність фахівців структурних підрозділів психологічного забезпечення. Керівництво службою психологічного забезпечення. Нормативно-правове регулювання функціонування служби психологічного забезпечення.


Тема 3. Професійно-психологічний відбір кандидатів на службу в органах внутрішніх справ України.

Професійно-психологічний відбір та професійна орієнтація кандидатів на службу в органах внутрішніх справ та навчання у вищих навчальних закладах МВС України. Психопрофілактична робота в органах внутрішніх справ. Психологічне супроводження оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ. Психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах МВС України та учбових підрозділах початкової підготовки працівників органів внутрішніх справ. Впровадження новітніх психологічних технологій, у тому числі із застосуванням комп’ютерної поліграфної техніки.


Тема 4. Професійно-психологічний відбір кандидатів на навчання у ВНЗ МВС України.

Положення про психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу в навчальних закладах МВС України. Поняття, основні завдання і функції психолого-педагогічного супроводження навчально-виховного процесу. Нормативно-правові засади, принципи, мета та шляхи здійснення психолого-педагогічного супроводження навчально-виховного процесу. Штатна структура та організація діяльності підрозділів психологічного забезпечення навчальних закладів МВС України. Функціональні обов’язки та права працівників підрозділів психологічного забезпечення навчальних закладів МВС України. Науково-методичне забезпечення психолого-педагогічного супроводження навчально-виховного процесу.


Тема 5. Психологічний відбір кандидатів на керівні посади органів внутрішніх справ України.

Положення про групу посиленої психологічної уваги в органах внутрішніх справ України та вищих навчальних закладах МВС України. Диференціювання розподілу заходів первинної психопрофілактики та зусиль психологів за рахунок визначення кола осіб, які потребують першочергової психологічної допомоги у зв’язку з особливостями впливу на них стресогенних факторів службової і позаслужбової діяльності та навчально-виховного процесу. Напрямки організації психопрофілактичної роботи з працівниками (курсантами, слухачами), яких віднесено до групи посиленої психологічної уваги залежно від підстав зарахування. Порядок ведення та заповнення карти психологічного супроводження працівників (курсантів, слухачів), яких віднесено до групи посиленої психологічної уваги. Порядок фіксування, використання, зберігання та передачі конфіденційної інформації стосовно осіб, яких віднесено до групи посиленої психологічної уваги.


Тема 6. Професійно-психологічний відбір кандидатів у миротворчі місії.

Етичний Кодекс психолога України, прийнятий на Першому установчому з’їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року в м. Києві. Етичний кодекс психолога служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України. Закон України "Про психіатричну допомогу". Дотримання психологами етичних вимог до психологів ОВС та відповідальність за їх порушення.

Кваліфікаційні вимоги до працівників служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України. Кваліфікаційна характеристика професії “психолог” служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України. Посадові обов’язки працівників служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України. Мінімальний обсяг загальноосвітніх та спеціальних знань.


^ 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1 Система профорієнтації населення та професійного відбору на службу в ОВС України.


Семінарське заняття - 4 години

Перелік проблемних питань, що складають сутність теми

1. Загальна характеристика профорієнтації та профвідбору.

2. Історія становлення профорієнтаційної роботи.

3. Професійно-психологічний відбір: предмет, суб’єкт та об’єкт. Основні завдання професійно-психологічного відбору.

4. Цілі та завдання дисципліни.


Теми рефератів та доповідей

 1. Історія профорієнтації та профвідбору.

 2. Профорієнтаційний напрям в системі психологічного забезпечення діяльності ОВС України.


^ Перелік ключових термінів та понять теми

Професійно-психологічне забезпечення; професійно-психологічний відбір; Профорієнтаційна діяльність.


^ Методичні вказівки

До першого питання. Слід відзначити, що будь-яка професійна діяльність проходить в специфічних психологічних умовах. Це визначає певні вимоги до особистості фахівця, на що й спрямований профвідбір.

До другого питання. Відповідаючи на дане питання, слід згадати, що з початку ХХ століття становлення психодіагностики було пов’язане з виявленням професійно значущих якостей, як одного з головних прикладних аспектів даного напряму. Майже всі школи практичної психології приділяли уваги створенню та розробці інструментарію виявлення індивідуально-психологічних якостей, необхідних для ефективної трудової діяльності.

До третього питання. Відповідаючи на запитання, потрібно відзначити, що професійно-психологічного забезпечення службової діяльності має такі напрямки: професійно-психологічний відбір; психологічне супроводження проходження служби, професійно-психологічна підготовка, психологічне підтримання оперативно-службових заходів та психологічна реабілітація працівників, що отримали психічну травму.

До четвертого питання. Після проходження курсу слухачі повинні засвоїти загальну характеристику профорієнтаційної роботи; вимоги до професійних якостей працівника ОВС України; структуру професійно значущих якостей; закономірності професійного відбору в залежності від напряму професійної діяльності; методику, види, техніку профвідбору.


Література до теми

[1; 23; 26; 28; 30; 32]


^ Тема 2. Організація психологічного відбору на службу в ОВС України.

Практичне заняття – 2 години


Перелік проблемних питань, що складають сутність теми

1. Загальна характеристика принципів організації психологічного відбору на службу в ОВС.

2. Мета та завдання першого рівня професійно-психологічного відбору до ОВС.

3. Зміст та сутність другого рівня професійно-психологічного відбору до ОВС.

4. Особливості та завдання третього рівня професійно-психологічного відбору до ОВС.


Теми рефератів та доповідей

1. Історія профвідбору до правоохоронних органів.

2. Провідні тенденції побудови системи професійно-психологічного відбору до ОВС.


^ Перелік ключових термінів та понять теми

Етапи кадрового професійно-психологічного відбору; професійно значущі якості; професійно важливі якості; самоідентифікація; професійно-психологічний потенціал кандидата.


^ Методичні вказівки

До першого питання. Слід відзначити, що загальна характеристика базових принципів організації професійно-психологічного відбору до ОВС має тривалу історію. Первинні засади вітчизняного профвідбору були закладені у другій половині ХХ століття і набули свого розвитку у 1998-2001 роках.

До другого питання. Відповідаючи на дане питання, слід згадати, що перший рівень передбачає здійснення другого етапу кадрового професійно-психологічного відбору на основі наявних здібностей, базового рівню психологічної, інтелектуальної та мотиваційної готовності, мінімального освітнього рівню, наявних інтелектуальних та індивідуально-психологічних властивостей кандидата..

До третього питання. Відповідаючи на запитання, потрібно відзначити, що другий рівень передбачає комплексне застосування засобів профорієнтації, професійного виховання та професійного навчання з метою формування професійно спрямованих особистісних та ціннісних установок, професійного самовизначення та мотивування, самоідентифікації у майбутній професії, опанування знаннями, набуття професійних навичок, удосконалення та набуття професійно важливих якостей..

До четвертого питання. Розкриваючи зміст третього рівня, слід зазначити, що на ньому здійснюються важливі завдання суто селекційного характеру, що полягають у третинному відборі з числа уже підготовлених осіб (професіоналів). Складність цього рівня обумовлюється необхідністю прийняття заключного рішення про професійну придатність кандидата до служби в ОВС. Висновки кадрової комісії носять вирішальний характер. На цьому етапі визначаються два варіанти подальшої долі кандидатів: або відмова в працевлаштуванні за сукупністю негативних результатів як відбору, так і професійного навчання, або видача свідоцтва про початкову підготовку разом із працевлаштуванням за місцем проходження професійного відбору в комплектуючому органі чи підрозділі.


Література до теми

[1; 23; 26; 28; 30; 32]


^ Тема 3. Професійно-психологічний відбір кандидатів на службу в ОВС України.

Семінарське заняття - 4 години

Практичне заняття – 4 години


Перелік проблемних питань, що складають сутність теми

1. Зміст порядку професійно-психологічного відбору кандидатів на службу в ОВС.

2. Професіографічний опис майбутньої оперативно-службової діяльності кандидата в ОВС.

3. Психологічна модель кандидата на службу в ОВС.

4. Методика професійно-психологічного відбору кандидатів до ОВС.


Теми рефератів та доповідей

1. Шляхи професіограічного опису оперативно-службової діяльності працівників ОВС України.

2. Особливості побудови психологічної моделі працівника ОВС, та її використання в профвідборі.


^ Перелік ключових термінів та понять теми

Професіографія діяльності ОВС; психологічна модель фахівця; методика профвідбору; психограма професії; професіограма.


^ Методичні вказівки

До першого питання. Слід відзначити, що порядок професійно-психологічного відбору кандидатів на службу в ОВС, що регламентує черговість та послідовність застосування конкретних засобів та заходів з кадрового відбору, було впроваджено в діяльність підрозділів кадрового забезпечення наказом МВС України від 25.11.2003 №1444 “Про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу ОВС України”, а також наказом МВС України від 06.12.2007 №464 “Про затвердження Положення про організацію початкової підготовки (спеціалізації) працівників органів внутрішніх справ”.

До другого питання. Відповідаючи на дане питання, слід згадати, що професіографічний опис оперативно-службової діяльності кандидата в ОВС, який визначає технологічні аспекти виконання майбутніх посадових повноважень при здійсненні оперативно-службової діяльності, впроваджено в практичну діяльність наказом МВС України від 07.04.2008 №161 “Про затвердження Програми психопрофілактичної роботи з особовим складом органів та підрозділів внутрішніх справ на 2008-2012 роки”.

До третього питання. Відповідаючи на запитання, потрібно відзначити, що психологічна модель кандидата на службу в ОВС, що висуває конкретні вимоги майбутньої оперативно-службової діяльності до особистості кандидата, на ґрунті яких будуватиметься еталонний особистісний профіль фахівця-професіонала, була введена в дію вказівкою МВС України від 04.03.2005 №2019/Фк “Про порядок здійснення професійно-психологічного відбору кандидатів на службу в ОВС”. До складу базової професіограми кандидата обов’язковим компонентом входить психограма, яка містить у своєму складі перелік психодіагностичних методик виявлення й визначення професійно важливих якостей, що сприятимуть чи заважатимуть успішній професійній діяльності, а також перелік психометрічних параметрів і критеріїв їх оцінки.

До четвертого питання. Методика професійно-психологічного відбору кандидатів до ОВС, в якій визначаються правила й алгоритми проведення спеціальних психометрічних, психодіагностичних та професіографічних досліджень, подана в методичних рекомендаціях “Психологічне супроводження навчально-виховного процесу в училищах професійної підготовки працівників міліції МВС України від 08.04.2008 №6/2/1-1912, а також у вказівці МВС України від 04.03.2005 №2019/Фк “Про порядок здійснення професійно-психологічного відбору кандидатів на службу в ОВС”. У відповідності до методики професійно-психологічного відбору порядок психодіагностичного обстеження кандидата до ОВС регулює процедурні аспекти здійснення функціональних вивчень і досліджень..


Література до теми

[1; 23; 26; 28; 30; 32]


^ Тема 4. Професійно-психологічний відбір кандидатів на навчання у ВНЗ МВС України.


Семінарське заняття - 4 години

Практичне заняття – 4 години


Перелік проблемних питань, що складають сутність теми:


1. Зміст психологічної діагностики кандидатів на навчання у ВНЗ МВС України.

2. Профорієнтаційне випробування кандидата на навчання у ВНЗ МВС України

3. Сутність інноваційної системи психологічного відбору кандидатів до вступу у ВНЗ МВС України

4. Професійно-психологічні випробування при профвідборі кандидатів на навчання у ВНЗ МВС України.


Теми рефератів та доповідей

1. Інноваційні моделі системи професійно-психологічного відбору.

2. Зміст та особливості професійно-психологічного випробування при профвідборі.


^ Перелік ключових термінів та понять теми

Психологічна діагностика; профорієнтаційне випробування; професійно-психологічні випробування; інноваційні моделі системи профвідбору;


^ Методичні вказівки

До першого питання. Слід відзначити, що у відповідності до вимог нормативно-правової бази МВС України психологічна діагностика кандидатів під час вступних випробовувань на навчання у ВНЗ МВС України здійснюється з метою з’ясування наявного психоемоційного стану кандидатів, їх психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності, а також для накопичення соціально-психологічних даних на особу, яка в подальшому потребує адаптації до умов службової діяльності (відповідно до Положення про психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу в навчальних закладах МВС України).

До другого питання. Відповідаючи на дане питання, слід згадати, що інноваційна система психологічного відбору кандидатів до вступу у ВНЗ МВС України являє собою комплекс нормативно-правових, організаційних, науково-практичних та методологічних заходів, спрямованих на визначення професійно важливих індивідуально-психологічних якостей кандидатів у дискурсі професійного навчання та ефективного опанування обраною спеціальністю..

До третього питання. Відповідаючи на запитання, потрібно відзначити, що комплекс нормативно-правових, науково-практичних і методологічних заходів інноваційної системи психологічного відбору кандидатів до вступу у ВНЗ МВС України відповідно включає до себе функціонально-організаційний, професіографічний та психодіагностичний компоненти загальної системи професійного відбору кандидатів на службу в органах внутрішніх справ..

До четвертого питання. Необхідно звернути увагу, що вступні випробування здійснюються з метою встановлення відповідності рівня розвитку професійно важливих ділових та індивідуально-психологічних якостей кандидатів вимогам професійної діяльності, готовності та здатності до її оволодіння, визначення їх освітнього рівня та фізичної підготовки відповідно до встановлених тестів і нормативів. Відтак, професійна психодіагностика кандидатів на навчання у ВНЗ МВС України здійснюється для виявлення професійно-важливих пізнавальних процесів особистості кандидата, його мотиваційних і емоційно-вольових якостей, необхідних для успішного оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками, їх ефективного застосування в практичній діяльності..


Література до теми

[1; 23; 26; 28; 30; 32]


^ Тема 5. Професійно-психологічний відбір кандидатів на керівні посади в ОВС України.


Семінарське заняття - 4 години

Практичне заняття – 4 години


Перелік проблемних питань, що складають сутність теми

1. Психологічний зміст управлінської діяльності в ОВС

2. Професійно значущі якості керівника в ОВС

3. Професіоргафічний опис управлінської діяльності керівника в ОВС.

4. Профвідбір кандидатів на керівні посади в ОВС.


Теми рефератів та доповідей

1. Історичні підходи психологічного дослідження лідерства.

2. Професіографічна модель керівника ОВС.


Перелік ключових термінів та понять теми

Управлінська діяльність; лідерський потенціал керівника; креативний потенціал керівника; проблеми лідерства з позиції теорії рис; професійно значущі якості керівника; професіографічна модель керівника.


^ Методичні вказівки

До першого питання. Слід відзначити, що основна проблема, яка постає перед керівником ОВС, це забезпечення безумовного виконання функцій управління при найкращому сполученні її з соціально-виховною функцією та всебічному врахуванні психологічних наслідків практики управління. Психологічність проблеми визначається складністю сполучення цих функцій з феноменом психологічних наслідків. Психологічні наслідки тої чи іншої практики управління полягають у змінюваності психології людини, груп людей, їх якостей, поглядів, думок, настроїв, відношень до роботи та влади, зацікавленості в досягненні загальних цілей управління.

До другого питання. Відповідаючи на дане питання, слід згадати, що вивчення професійно значущих якостей керівника ОВС, як правило, пов'язують із визначенням у ньому лідерських рис чи лідерського потенціалу. Феномен лідерства найчастіше розглядають і як результат ситуаційних змін, у яких проявилися такі особистісні риси, що дозволили їй здійснювати функції управління. Проте підхід до визначення лідерства через розгляд ситуативних вимог або змін практично нічого не дає для прогнозування типу самого лідера (через неосяжне розмаїття характеристик управлінських ситуацій в ОВС) і, по суті справи, не надає можливості вивчення певного психологічного управлінського потенціалу, який в принципі могла б реалізувати особистість. Саме тому звернення до проблеми лідерства з позиції теорії рис є ще однією спробою вирішення цієї проблеми, зокрема стосовно вивчення професійно значущих якостей керівника.

До третього питання. Відповідаючи на запитання, потрібно відзначити, що спроби дослідників охопити всі аспекти діяльності керівника ОВС призвели до того, що було виділено десятки професійно-важливих якостей без урахування можливостей компенсації або заміни однієї якості іншою. Базових рис особистості, тобто таких, котрі були б вихідними для формування або прояву всіх інших характеристик індивіда, існує незначна кількість. Кожна подібна риса має неспецифічний характер, тим самим забезпечуючи адаптованість поведінки керівника в досить широкому спектрі ситуацій службової діяльності ОВС. До однієї з таких рис цілком можна віднести креативність як творчий потенціал можливостей нестандартних рішень. В цьому випадку головна дослідницька мета полягає в пошуку базових психологічних рис особистості, сполучення яких утворювало б одну чи декілька психологічних професійно важливих якостей керівника, а саме: організаторсько-лідерський та креативний потенціал.

До четвертого питання. Опрацювання критеріїв оцінки міри вираженості професійно важливих якостей керівника (як, власне, і їх наявності) ґрунтується на аналізі результатів науково-теоретичних та прикладних досліджень з психології управління та психології особистості керівника. Аналізуючи роботи, присвячені проблемі особистості керівника, доцільно виділити декілька підходів до її вирішення: динамічни; кількісно-факторний; теоретико-аналітичний; діяльнісний; психодіагностичний. Спеціалізація, доповнення й удосконалення цих підходів визначаються метою профвідбору, проте, вони всі мають бути спрямовані на визначення відповідності рівня розвитку професійно важливих якостей рівню, необхідному для виконання управлінської діяльності в ОВС.


Література до теми

[1; 23; 26; 28; 30; 32]


^ Тема 6. Професійно-психологічний відбір кандидатів у миротворчі місії в ОВС України.


Семінарське заняття - 2 години

Практичне заняття – 4 години


Перелік проблемних питань, що складають сутність теми

1. Нормативно-правовий та професійно-психологічний зміст діяльності підрозділів миротворчих місій.

2. Професіографічна модель персоналу миротворчих місій.

3. Профвідбір кандидатів до миротворчих місій.

4. Діагностика професійно значущих якостей кандидатів у миротворчі місії.


Теми рефератів та доповідей

1. Професійно-психологічна характеристика діяльності різних категорій миротворців.

2. Професійно значущі якості персоналу миротворчих місій


^ Перелік ключових термінів та понять теми

Миротворчі місії; екстремальна діяльність; психологія конфлікту; полі етнічна комунікація; професіографічна модель миротворця.


^ Методичні вказівки

До першого питання. Слід відзначити, що у нормативно-правовому полі діяльнісний компонент оперативно-службової діяльності миротворців реалізується через чітко визначені і документально врегульовані функціональні обов’язки та посадові повноваження працівників різних ланок. Вимоги посадових повноважень певного виду діяльності персоналу миротворчих місій до особи містяться в кваліфікаційних характеристиках, які традиційно складаються з трьох основних розділів: посадові обов’язки; вимоги до знань та вмінь; кваліфікаційні вимоги..

До другого питання. Відповідаючи на дане питання, слід згадати, що якість та ефективність виконання покладених на працівників миротворчих місій ОВС оперативно-службових завдань залежить, перш за все, від правильності відбору з урахуванням особливостей даного виду професійної діяльності, по-друге, від наявності та рівню розвитку соціально-психологічних, моральних, фізичних, ділових та індивідуально-психологічних професійно важливих особистісних якостей миротворців.

До третього питання. Відповідаючи на запитання, потрібно відзначити, що складні види професійної діяльності в системі миротворчих місій ОВС України висувають жорсткі вимоги до соматичного і психічного здоров’я, здібностей і особистісних якостей кандидатів до миротворчих підрозділів, об’єктивно ускладнюють відбір найбільш підготовлених людей до проходження служби в миротворчих місіях, а також потенційно передбачають високий рівень базової усвідомленої дисциплінованості та психологічної готовності. Саме на діагностику цього й спрямований професійно-психологічний відбір миротворців.

До четвертого питання. Варто наголосити, що працівники органів внутрішніх справ у складі миротворчих місій являються особливою професійною категорією, до складу якої можуть входити лише особи з відповідними фізичними, психофізіологічними і особистісними якостями. При цьому специфіка миротворчої поліцейської діяльності, в основі якої лежить система відносин типу «людина – людина», висуває підвищені вимоги насамперед до психологічної сфери особистості. Це визначає важливу роль в організації профвідбору визначенню комунікативних та конативних професійно значущих якостей миротворців.


Література до теми

[1; 23; 26; 28; 30; 32]


^ 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ


Дати відповіді на питання:


 1. Загальна характеристика профорієнтації та профвідбору.

 2. Історія становлення профорієнтаційної роботи.

 3. Професійно-психологічний відбір: предмет, суб’єкт та об’єкт. Основні завдання професійно-психологічного відбору.

 4. Цілі та завдання дисципліни.

 5. Загальна характеристика принципів організації психологічного відбору на службу в ОВС.

 6. Мета та завдання першого рівня професійно-психологічного відбору до ОВС.

 7. Зміст та сутність другого рівня професійно-психологічного відбору до ОВС.

 8. Особливості та завдання третього рівня професійно-психологічного відбору до ОВС.

 9. Зміст порядку професійно-психологічного відбору кандидатів на службу в ОВС.

 10. Професіографічний опис майбутньої оперативно-службової діяльності кандидата в ОВС.

 11. Психологічна модель кандидата на службу в ОВС.

 12. Методика професійно-психологічного відбору кандидатів до ОВС.

 13. Зміст психологічної діагностики кандидатів на навчання у ВНЗ МВС України.

 14. Профорієнтаційне випробування кандидата на навчання у ВНЗ МВС України

 15. Сутність інноваційної системи психологічного відбору кандидатів до вступу у ВНЗ МВС України

 16. Професійно-психологічні випробування при профвідборі кандидатів на навчання у ВНЗ МВС України.

 17. Психологічний зміст управлінської діяльності в ОВС

 18. Професійно значущі якості керівника в ОВС

 19. Професіоргафічний опис управлінської діяльності керівника в ОВС.

 20. Профвідбір кандидатів на керівні посади в ОВС.

 21. Нормативно-правовий та професійно-психологічний зміст діяльності підрозділів миротворчих місій.

 22. Професіографічна модель персоналу миротворчих місій.

 23. Профвідбір кандидатів до миротворчих місій.

 24. Діагностика професійно значущих якостей кандидатів у миротворчі місії.^ 6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ДИСЦИПЛІНИ


 1. Александров Д.О. Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. та ін.Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції. Навч.-метод.посібник у 6 частинах.– К.:НАВСУ, 2003-2008.

 2. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції (у двох частинах). Психологічне супроводження оперативно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ в екстремальних умовах. Частина ІІ: Навчально-методичний посібник. – К.: НАВСУ, 2003. – 124с.

 3. Ануфрієв М.І., Ірхін Ю.Б., Курко М.Н., Нещерет Т.В., Омельченко С.В., Синявський В.В., Шаповалов О.В. Професіографічна характеристика основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України (кваліфікаційні характеристики професій, професіограми основних спеціальностей): Довідковий посібник – К.: МВС України; КІВС, 2003. – 80с.

 4. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Профессионализм и лидерство. – Харьков: “ТИТУЛ”, 2006. – 578с.

 5. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления: Учебное пособие. – Харьков: “Титул”, 2007. – 532с.

 6. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология: Монографія. Изд. 2-е, доп. и перераб. – Харьков: “ТИТУЛ”, 2006. – 750с.

 7. Барко В.І. Використання тесту Роршаха для психодіагностики професійної придатності до діяльності в органах внутрішніх справ // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, т.6, випуск 4. – К.: “ГНОЗІС” 2004. – С. 5-20.

 8. Барко В.І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ (психологічний аспект). Монографія. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 296с.

 9. Барко В.І. Психологія управління персоналом органів внутрішніх справ (проактивний підхід). К.: Ніка-Центр, 2003. – 448с.

 10. Барко В.І., Ірхін Ю.Б., Нещерет Т.В., Шаповалов О.В. Професіографічний опис основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України: Практичний посібник. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, ДП «Друкарня МВС», 2007. – 100 с.

 11. Барко В.І., Ірхін Ю.Б., Никифорчук Д.Й., Підюков П.П. Управління персоналом органів внутрішніх справ (психолого-педагогічний аспект): Навчальний посібник. – К.: Київський юридичний інститут, 2005. – 210с.

 12. Барко В.І., Ірхін Ю.Б., Підюков П.П. Психологія управління командою міліцейського підрозділу: Навчальний посібник. – К.: Київський юридичний інститут, 2005. – 200с.

 13. Барко В.І., Панок В.Г., Ваврик Т.Ю. Використання методу портретних виборів для професійного відбору кадрів в органах внутрішніх справ // Практична психологія та соціальна робота, № 6, 2000. – С.43-48.

 14. Барко В.І., Панок В.Г., Лазаревський С.В. Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу особистості / Методичні рекомендації для практикуючих психологів. – Київ-Тернопіль: Видавничий відділ ТЕІПО, 2000. – 30с.

 15. Бовин Б.Г., Калашников М.О. Методические рекомендации по психологическому изучению и отбору кандидатов в оперативные подразделения органов внутренних дел. – М.: ГУК и КП МВД России, 1999. – 82с.

 16. Бовин Б.Г., Калашников М.О., Лебедев А.Н., Носков В.А., Савченко В.И., Чумаков В.В. Методические рекомендации по психологическому отбору абитуриентов и сопровождению курсантов высших школ милиции. – М.: ГУК и КП МВД России, 1998. – 96с.

 17. Бодров В.А. Психологические основы профессиоведения. Психология. Ученик для гуманитарных вузов. – СПб.: Питер, 2001. – 277с.

 18. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. – М., 2001. – 511с.

 19. Вигдорчик М.И., Псядло Э.М., Баракина Г.Д. Модульный программный комплекс автоматизированных психодиагностических методик “Консул-Интегратор”. – Одесса: http:/consul.com.ua/integrator, support@consul.com.ua, 2003.

 20. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України: Офіційне видання. – К.: МВС України, 2006. – 288с.

 21. Європейський Кодекс поліцейської етики // Рекомендація Rec.(2001)10, прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 19.09.2001р. – К.: Британська Рада в Україні, 2001. – 56с.

 22. Євсюков О.П., Куфлієвський А.С., Лєбєдєв Д.В. та ін. Екстремальна психологія: Підручник / За заг. ред. проф. О.В.Тимченка. – К.: ТОВ “Август-Трейд”, 2007. – 502с.

 23. Закон України „Про міліцію” від 20.12.1990 №565-ХІІ. Довідник працівника міліції: у 2-х книгах. – Книга 1: Законодавчі та інші нормативно-правові акти з питань діяльності органів внутрішніх справ / Довідкове видання. – Відп. ред. М.В. Білоконь: Упоряд. С.М. Гусаров, В.Г. Слободянюк, С.М. Калюк. – К.: Видавнича компанія “Воля”, 2003. – 584с.

 24. Ірхін Ю.Б. Психологічна модель особистості керівника органів внутрішніх справ України та критерії професійно-психологічного відбору кандидатів на керівні посади ОВС. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України./ За ред. Максименка С.Д. т. VI, випуск 5. – К.: „ГНОЗІС”, 2004. – С.106-115.

 25. Ірхін Ю.Б. Психологічні засади професійного відбору кандидатів на керівні посади в органах внутрішніх справ України. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – Київ, “Видавництво “Науковий світ”, 2006. – 21с.

 26. Ірхін Ю.Б. Організація та здійснення психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник. – К.: РВЦ НАВСУ, Київський юридичний інститут, 2005. – 164с.

 27. Ірхін Ю.Б. Формування концептуального підходу до визначення критеріїв професійно-психологічного відбору кандидатів на керівні посади органів внутрішніх справ відповідно до сучасних вимог. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України./ За ред. Максименка С.Д. т. VI, випуск 4. – К.: „ГНОЗІС”, 2004. – С.122-133.

 28. Ірхіна С.М. Організація психологічного відбору на навчання в училищах професійної підготовки працівників міліції. Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. Вип. 26, в 4-х томах. Том 2. – 508с. С.181-185.

 29. Ірхіна С.М. Програма психологічного вивчення кандидатів на службу в органах внутрішніх справ. Проблеми пенітенціарної теорії та практики: Щорічний бюлетень / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора А.А. Музики. – К.: КЮІ КНУВС, 2005. – 688с. С.618-625.

 30. Ірхіна С.М. Профорієнтація та професійно-психологічний відбір в органах внутрішніх справ України: Навчальний посібник. – К.: РВЦ КНУВС, ДП „Друкарня МВС”, 2007. – 92с.

 31. Карпов А.В., Конева Е.В., Маркова Е.В. и др. Психология труда: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. проф. А.В. Карпова. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 352с.

 32. Климов Е.А. Обзорная классификация профессий для информацийного обеспечения профессионального самоопределения молодёжи. Психологические основы профессиональной деятельности: Хрестоматия / Сост. В.А. Бодров. – М.: ПЕР СЭ; Логос, 2007. – 855с.

 33. Краткий отборочный тест для оценки интеллекта кандидатов на службу в органах внутренних дел и учёбу в образовательных учреждениях МВД России: Методические рекомендации. – М.: МЦ при ГУК МВД России, 1997. – 32с.

 34. Лєбєдєва С.Ю., Тимченко О.В. Психологічне забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп спеціальних підрозділів МВС України: Монографія. – Харків: Видавництво ХНАДУ, 2005. – 326с.

 35. Майдіков Ю.Л., Корсун С.І. Нервова система і психічна діяльність людини: Навчальний посібник. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2007. – 280с.

 36. Максименко С.Д., Максименко К.С., Папуча М.В. Психологія особистості: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавництво ТОВ “КММ”, 2007. – 296с.

 37. Методичні рекомендації „Про порядок організації єдиної системи професійної орієнтації населення до служби в органах і підрозділах внутрішніх справ”. Розпорядження МВС України від 19.07.2007 №709.

 38. 38. Методичні рекомендації „Про порядок проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на службу в органах внутрішніх справ”. Вказівка МВС України від 22.06.2007 № 6/2/1-3420.

 39. Міжнародно-правові стандарти поведінки працівників правоохоронних органів при підтриманні правопорядку. Документально-джерелознавчий довідник // Упоряд. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, І.Г. Кириченко. – К.: НАВСУ, 2002. – 128 с.

 40. Нещерет Т.В. Використання короткого відбірного тесту в органах внутрішніх справ України: Методичні рекомендації. – К.: ЦПП ДРП МВС України, 2003. – 26с.

 41. Основные виды деятельности и психологическая пригодность к службе в системе органов внутренних дел (справочное пособие) / Под редакцией Бовина Б.Г., Мягких Н.И., Сафронова А.Д. – М.: Научно-исследовательский центр проблем медицинского обеспечения МВД РФ, 1997. – 344с.

 42. Панок В.Г., Цушко І.І. Стратегія розвитку психологічної служби системи освіти України: Методичний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2004. – 128с.

 43. Положення про Центри психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору. Наказ МВС України від 04.11.2003 №1286.

 44. Про затвердження інструкції з організації професійного відбору на службу в органах внутрішніх справ України. Наказ МВС України від 31.05.2001 №010.

 45. Про затвердження інструкції про відбір кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України. Наказ МВС України від 31.01.1996 №60.

 46. Про затвердження Положення про організацію початкової підготовки (спеціалізації) працівників органів внутрішніх справ. Наказ МВС України від 06.12.2007 №464.

 47. Про затвердження Програми психопрофілактичної роботи з особовим складом органів та підрозділів внутрішніх справ на 2008-2012 роки. Наказ МВС України від 07.04.2008 №161.

 48. Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України. Наказ МВС України від 28.07.2004 №842.

 49. Про порядок здійснення професійно-психологічного відбору кандидатів на службу в ОВС. Вказівка МВС України від 04.03.2005 №2019/Фк.

 50. Психологічне супроводження навчально-виховного процесу в училищах професійної підготовки працівників міліції МВС України. Методичні рекомендації від 08.04.2008 №6/2/1-1912.

 51. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом “БАХРАХ”, 1998. – 672с.

 52. Собчик Л.Н. СМИЛ (ММРІ) Стандартизированный многофакторный метод исследования личности. Практикум по психодиагностике. – СПб.: Речь, 2000. – 219с.

 53. Собчик Л.Н. Тест восьми влечений Сонди и его модификация. – М.: Фолиум, 1996. – 96с.

 54. Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607с.

 55. Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. – 157с.

 56. Цільмак О.М. Методи кольорових виборів. Психодіагностика емоційних паттернів настрою. – Одеса: Одеський юридичний інститут НУВС, 2003. – 81с.^ 7. ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Загальна характеристика профорієнтації та епрофвідбору.

 2. Історія становлення профорієнтаційної роботи.

 3. Профорієнтаційний напрям в системі психологічного забезпечення діяльності ОВС України.

 4. Напрями професійно-психологічного забезпечення службової діяльності

 5. Професійно-психологічний відбір: предмет, суб’єкт та об’єкт. Основні завдання професійно-психологічного відбору.

 6. Структура професійно значущих якостей в контексті закономірностей професійного відбору.

 7. Цілі та завдання дисципліни.

 8. Провідні тенденції побудови системи професійно-психологічного відбору до ОВС.

 9. Загальна характеристика принципів організації психологічного відбору на службу в ОВС.

 10. Етапи кадрового професійно-психологічного відбору.

 11. Мета та завдання першого рівня професійно-психологічного відбору до ОВС.

 12. Зміст та сутність другого рівня професійно-психологічного відбору до ОВС.

 13. Особливості та завдання третього рівня професійно-психологічного відбору до ОВС.

 14. Співвідношення професійно значущих, професійно важливих якостей та професійно-психологічного потенціалу кандидата.

 15. Зміст порядку професійно-психологічного відбору кандидатів на службу в ОВС.

 16. Шляхи професіограічного опису оперативно-службової діяльності працівників ОВС України.

 17. Професіографічний опис майбутньої оперативно-службової діяльності кандидата в ОВС.

 18. Особливості побудови психологічної моделі працівника ОВС, та її використання в профвідборі.

 19. Психологічна модель кандидата на службу в ОВС.

 20. Методика професійно-психологічного відбору кандидатів до ОВС.

 21. Зміст психологічної діагностики кандидатів на навчання у ВНЗ МВС України.

 22. Профорієнтаційне випробування кандидата на навчання у ВНЗ МВС України

 23. Інноваційні моделі системи професійно-психологічного відбору.

 24. Сутність інноваційної системи психологічного відбору кандидатів до вступу у ВНЗ МВС України

 25. Професійно-психологічні випробування при профвідборі кандидатів на навчання у ВНЗ МВС України.

 26. Характеристика профорієнтаційного та професійно-психологічного випробування.

 27. Психологічний зміст управлінської діяльності в ОВС

 28. Історичні підходи психологічного дослідження лідерства.

 29. Професійно значущі якості керівника в ОВС

 30. Професіоргафічний опис управлінської діяльності керівника в ОВС.

 31. Співвідношення лідерського та креативного потенціалу керівника ОВС.

 32. Профвідбір кандидатів на керівні посади в ОВС.

 33. Професіографічна модель керівника ОВС.

 34. Нормативно-правовий та професійно-психологічний зміст діяльності підрозділів миротворчих місій.

 35. Професійно-психологічна характеристика діяльності різних категорій миротворців.

 36. Професіографічна модель персоналу миротворчих місій.

 37. Характеристика екстремальної діяльності та психології конфлікту миротворчих сил.

 38. Профвідбір кандидатів до миротворчих місій.

 39. Професійно значущі якості основних фахових напрямів персоналу миротворчих місій

 40. Діагностика професійно значущих якостей кандидатів у миротворчі місії.


Дати відповіді на питання:


 1. Загальна характеристика профорієнтації та профвідбору.

 2. Історія становлення профорієнтаційної роботи.

 3. Професійно-психологічний відбір: предмет, суб’єкт та об’єкт. Основні завдання професійно-психологічного відбору.

 4. Цілі та завдання дисципліни.

 5. Загальна характеристика принципів організації психологічного відбору на службу в ОВС.

 6. Мета та завдання першого рівня професійно-психологічного відбору до ОВС.

 7. Зміст та сутність другого рівня професійно-психологічного відбору до ОВС.

 8. Особливості та завдання третього рівня професійно-психологічного відбору до ОВС.

 9. Зміст порядку професійно-психологічного відбору кандидатів на службу в ОВС.

 10. Професіографічний опис майбутньої оперативно-службової діяльності кандидата в ОВС.

 11. Психологічна модель кандидата на службу в ОВС.

 12. Методика професійно-психологічного відбору кандидатів до ОВС.

 13. Зміст психологічної діагностики кандидатів на навчання у ВНЗ МВС України.

 14. Профорієнтаційне випробування кандидата на навчання у ВНЗ МВС України

 15. Сутність інноваційної системи психологічного відбору кандидатів до вступу у ВНЗ МВС України

 16. Професійно-психологічні випробування при профвідборі кандидатів на навчання у ВНЗ МВС України.

 17. Психологічний зміст управлінської діяльності в ОВС

 18. Професійно значущі якості керівника в ОВС

 19. Професіоргафічний опис управлінської діяльності керівника в ОВС.

 20. Профвідбір кандидатів на керівні посади в ОВС.

 21. Нормативно-правовий та професійно-психологічний зміст діяльності підрозділів миротворчих місій.

 22. Професіографічна модель персоналу миротворчих місій.

 23. Профвідбір кандидатів до миротворчих місій.

 24. Діагностика професійно значущих якостей кандидатів у миротворчі місії.

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы