Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Національна академія внутрішніх справ нні підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби кафедра практичної психології навчально-методичний комплекс з дисципліни
НазваниеНаціональна академія внутрішніх справ нні підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби кафедра практичної психології навчально-методичний комплекс з дисципліни
страница1/4
Дата17.01.2013
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ННІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ


КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-методичний комплекс з дисципліни

Основи ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ


Укладач: начальник кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук

Левенець О.А.


Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Основи психологічної допомоги”, затверджені на засіданні кафедри практичної психології 31 серпня 2012 року, протокол № 1


^ КИЇВ-20121. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ


Напрям підготовки: 0401 “Психологія”

Освітній рівень – спеціаліст (повна вища освіта)

Цикл природничонаукової професійної та практичної підготовки

Дисципліна: “Основи психологічної допомоги”


Головна мета даного курсу – ознайомити курсантів психологічного факультету з сучасною теорією та практикою надання психологічної допомоги окремій особистості, певній групі осіб, родині, працівникам та керівникам підрозділів ОВС, іншим категоріям людей, що потребують психологічної допомоги та підтримки; з конкретними методами та прийомами немедичної психотерапії, певними особливостями здійснення консультативно-коригувальної роботи з потерпілими від кримінальних злочинів, а також з засудженим до позбавлення волі.

За кожною з 9 тем курсу передбачається проведення лекційних, семінарських і практичних занять, під час яких особлива увага приділяється сучасним психотерапевтичним парадигмам, основам консультативно-коригувальної роботи, формуванню практичних навичок проведення консультацій, психотерапевтичних бесід, психокорекційних занять, групових тренінгів.

При проведенні занять значна увага має приділятися вихованню у курсантів гуманістичного світогляду, належних особистісних якостей, зокрема емпатії, толерантності, креативності тощо.

Для закріплення отриманих знань та практичних навичок вважаємо за корисне відвідати під час самопідготовки Міський центр соціально допомоги молоді або один з районних Центрів зайнятості чи консультативний психологічний центр чи, принаймні, організувати зустрічі курсантів з працівниками закладів інфраструктури надання населенню психологічної допомоги.

Слід підкреслити, що засвоєння даного курсу не означає того, що випускник зможе при самостійній роботі обмежитися застосуванням отриманих в інституті знань. Постійне підвищення кваліфікації передбачає участь у навчально-методичних семінарах та “воркшопах”, систематичне слідкування за публікаціями у фахових журналах, таких, як “Журнал практикующего психолога” та “Практична психологія та соціальна робота” (Україна), “Вопросы психологии”, “Журнал практической психологии”, “Зарубежная психология”, “Мир психологии”, “Московский психотерапевтический журнал” “Психологический журнал”, “Психопедагогика в органах внутренних дел” (Росія) тощо.

Навчання завершується заліком.

Вимоги до знань та умінь.

Знати:

- загальні основи психологічної допомоги та відношення до суміжних наук;

- головні наукові парадигми та принципи надання психологічної допомоги.

- інфраструктуру психологічної допомоги в Україні;

  • найбільш ефективні методи надання психологічної допомоги персоналу ОВС, учасникам кримінального процесу тощо.Уміти:

  • використовувати набуті знання в практичній діяльності;

  • надавати психологічну допомогу індивіду, сім’ї, групі, спільноті;

  • організовувати надання психологічної допомоги.^
2. СТРУКРУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

Тема

Всього

Л

С

ПЗ

ІР

СР

1 змістовний модуль

Теоретичні та організаційні питання надання психологічної допомоги

1

Психологічна допомога особистості як предмет навчання

8

4

-

-

2

2

2

Методологічні засади психологічної допомоги

10

2

2

2

2

2

3

Історія консультативно-коригувальної роботи


14

4

2

2

2

4

4

Роль психолога і клієнта у процесі психологічної допомоги

10

2

2
2

4
Модульний контроль

22


Всього за модулем

44

12

6

6

8

12

2 змістовний модуль

Психологічна допомога в ОВС

5

Поєднання концептуальних, процесуальних та ціннісних аспектів психологічної допомоги

12

6

2

2

2

4

6

Біхевіоризм та поведінкова терапія. Релаксаційні методи

16

4

4

2

2

2

7

Індивідуальне проблемно-орієнтоване психологічне консультування

12

4

4

4

4

4

8

Психоаналітичний підхід у корекції несвідомих конфліктів суб’єкта , психодрама, транзактний аналіз

14

2

2

4

2

4

9

Сучасні методи та прийоми надання психологічної допомоги

18

4

4

2

4

4
Всього за модулем

36

6

16

6

6

18
Всього:

126

26

22

24

22

32^ 3.ПРОГРАМА КУРСУ


1 змістовний модуль

Теоретичні та організаційні питання надання психологічної допомоги


Тема 1

Психологічна допомога особистості як предмет навчання


Прадавні форми психологічної допомоги. Непрофесійна та професійна психологічна допомога. Мета та зміст психологічної допомоги – особистісний розвиток.

Теоретичні основи та організаційні форми психологічної допомоги. Відмінності медичної (психіатричної), психологічної та соціальної допомоги.

Клієнт чи пацієнт? Предмет та основні завдання психологічного консультування та коригувальної роботи. Типові психологічні проблеми та мотиви звернення по допомогу. Уміння скористатися допомогою та мотиви її подання. Критерії успішності консультативно-коригувальної роботи.

Принципи надання психологічної допомоги. Інфраструктура психологічної допомоги з боку державних та недержавних інституцій. Психологічна само- та взаємодопомога. Рівні (мікро, меццо та макро), об’єкти та суб’єкти психологічної допомоги.

Консультативно-корекційна робота психолога ОВС. Взаємодія психолога з іншими службами ОВС.


Тема 2:

^ Методологічні засади психологічної допомоги


Філософські та наукові події призвели до виникнення психологічної допомоги як інституту й професії. Концепції та методи, що лежать в основі психологічної допомоги. Відмінності від інших форм допомоги людині, наприклад, релігійної та медичної. Вимоги до професіонала в галузі психологічної допомоги. Причини пізньої появи, у порівнянні з іншими країнами, відповідної дисципліни у пострадянському суспільстві і які перспективи її розвитку.

Передумови та джерела виникнення психологічної допомоги. Розвиток експериментальної психології, що роз­почався із створення 1879 року першої психологічної лабораторії В.Вундта у Лейпцігу. Формування нового, гуманного й наукового підходу до людей, що страждають психічними захворюваннями. Розвиток психологічного тестування та руху за розумову гігієну. Виникнення у першому десятилітті консультування, пов'язаного з вибором професії та призначеного для допомоги людині в обиранні належної роботи. Виникнення й утвердження у 40-х роках в США «недирективної психотерапії» К.Роджерса. Інститут релігійного опікування (counselors) та соціальних працівників, що сходить до американських традицій протестантизму і виник напередодні другої світової війни. Будучи випускниками поєднаних факультетів філософії та теології, а також факультетів соціології, ці спеціалісти призначалися для надання безпосередньої наставницької та практичної допомоги особам, що потрапили до складної емоційної та життєвої ситуації.

^ Основні поняття: моделі впливу, феноменологія встановлення контакту, онтологізації переживань, професійне самовизначення.


Тема 3:

Історія консультативно-коригувальної роботи


Психологічна допомога у первісному суспільстві. Культ предків, ритуали очищення від “злих духів”. Роль старійшин роду, ведунів, жерців. Шаманізм.

Східна традиція: йога, дзен-будизм, конфуціанство. Практика досягнення особливих станів свідомості. Медитативні техніки, дихальні вправи, асани, мантри тощо. Роль махатм та гуру. Змінені стани психіки: транс, релігійний екстаз; мейсмеризм.

Африканські культи. Культ вуду та “зомбування”.

Близький схід. Маги Стародавнього Єгипту, Іудаїзм та іслам. Суфізм.

Латинська Америка. Використання психоактивних речовин. Вчення Дона Хуана.

Європейські традиції християнської духовної настанови та пастерської допомоги. Мейсмеризм.

Соціальна робота в Європі та Америці на межі ХІХ-ХХ ст. Благочинність, філантропія, опікування душевно хворих та злочинців.

Практична психологія в промисловості, освіті та медицині на початку ХХ ст. Служба пробації.

Історія та сучасний стан вітчизняної консультативно-коригувальної роботи.

Позанаукові форми впливу на психіку (“біоенергетика” та “екстрасенсорика”). Допомога жертвам забобонів та шарлатанів, тоталітарних сект. Правові аспекти захисту психічного здоров’ населення, проблема ліцензування фахівців в галузі психологічної допомоги.

^ Основні поняття. Анімізм, тотем і табу, ритуали, психоактивні речовини, навіювання та гіпноз, йога, дзен-будизм, суфізм, шаманізм, біоенергетика, екстрасенсорика, діанетика, тоталітарні секти. Жертви забобонів та шарлатанів.


Тема 4:

Роль психолога і клієнта у процесі психологічної допомоги
  1   2   3   4Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы