Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Програма вступного випробування з іноземної (англійської) мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальностями 03010201 «Психологія»
Скачать 150.87 Kb.
НазваниеПрограма вступного випробування з іноземної (англійської) мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальностями 03010201 «Психологія»
Дата01.10.2014
Размер150.87 Kb.
ТипПрограмаПрограма
вступного випробування з іноземної (англійської) мови


для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальностями 8.03010201 «Психологія», 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності)», 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці», 8.18010018 «Адміністративний менеджмент»

Київ – 2014


Вступ
Якісне володіння іноземною мовою в період інтеграції України в Європейське та світове співтовариство, поширення ділових зв’язків та контактів надає можливість фахівцям ефективно використовувати іноземний досвід управління, користуватися сучасними інформаційними технологіями, брати участь у міжнародних конгресах та семінарах з питань управління, проходити стажування в іноземних державах з метою вдосконалення фахової підготовки, проводити письмовий обмін діловою інформацією, тощо.

Метою навчання англійській мові є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела, своєчасно ознайомитися й долучатися до новітніх технологій, відкриттів і тенденцій у розвитку науки і техніки, встановлювати професійні контакти із зарубіжними партнерами одержувати і передавати наукову інформацію тощо. Окрім того, в сучасному науковому світі статті та анотації до статей теж переважно друкуються цією мовою. Тому в процесі досягнення навчальної мети реалізуються загальноосвітні, пізнавальні і виховні завдання.

Пропонована програма допоможе викладачам та вступникам до магістратури організувати аудиторний або самостійний навчальний процес, якісно підготуватися й успішно скласти вступний іспит з англійської мови.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних екзаменів до магістратури внесено екзамен з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати свою освіту у магістратурі.

Програму побудовано відповідно до вимог програми курсу з англійської мови для професійного спілкування. Зміст цього вступного іспиту відповідає вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки та змістом зазначеної програми, що визначено у відповідних державних стандартах освіти як В2, що забезпечує комунікативну компетенцію для ефективного функціонування в академічному та професійному середовищі. Рівень В2 є стандартом для ступеня бакалавра і є загальним для студентів різних спеціальностей.

Мета проведення вступного екзамену з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр” зі спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" -- перевірка знань, практичних навичок та вмінь, пов’язаних зі всіма видами мовленнєвої діяльності, говоріння, аудіювання, читання та письма, які отримані в процесі оволодіння іноземною мовою (за професійним спрямуванням) на рівні “Бакалавр”.

 Для вступу в магістратуру абітурієнти повинні мати робочі знання:

 • граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;

 • правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;

 • широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах;

 • мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів.


^ 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА СТРУКТУРА

ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Екзамен складається з двох частин – письмової роботи та усної відповіді.

 

Перша частина. Письмова робота виконується 45 хвилин і включає:

1.    Лексико-граматичний тест (30 тестових завдань)

 

Друга частина. Усна відповідь:

2.    Читання і переклад тексту за фахом (1200 знаків).

3.    Монологічне мовлення за однією з тем, які вивчалися протягом курсу «Іноземна мови (за професійним спрямуванням)».

4.    Діалогічне мовлення за цією темою (бесіда з екзаменатором).

 

Перше завдання – лексико-граматичний тест, який включає завдання на перевірку основних граматичних структур, а також стилістичну і прагматичну компетенцію з використання граматичних структур в реальній мовній комунікації.

 Для другого завдання іспиту тексти для читання та перекладу підібрані в межах загальноекономічних та фахових знань за такою тематикою:


 1. Психологія управління

 2. Інвестиційний менеджмент

 3. Інноваційний менеджмент

 4. Паблік рілейшнз

 5. Управлінське консультування

 6. Корпоративне управління

 7. Антикризове управління

 8. Інформаційний менеджмент

 9. Менеджмент організацій

 10. Управління конкурентоспроможністю

 11. Мотивація персоналу

 12. Менеджмент продуктивності

 13. Управління персоналом

 14. Організаційно-правова форма підприємства

 15. Організація діяльності державної служби зайнятості

 16. Управління інформаційними зв‘язками

 

В третьому завданні студенти повинні послідовно та логічно усно викласти свої думки за тематикою, що вивчалася в курсі «Іноземна мови (за професійним спрямуванням)», а саме:

 1. Meeting People. Introduction.

 2. Computer in the Office.

 3. My University/Institute.

 4. Employment Center /My Future Speciality.

 5. Office.

 6. The Internet.

 7. Computers and Business.

 8. My Profile.

 9. Job Search.

 10. My Business Day.

 11. State Employment Service.

 12. Ukraine.

 13. Place where We Live

Четверте  питання дає змогу  показати навички та вміння діалогічного мовлення, вміння сприймати мову на слух та вести бесіду з екзаменатором у формі запитань та відповідей.

  
^ 2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ПИСЬМОВИХ ТА УСНИХ ВІДПОВІДЕЙ АБІТУРІЄНТІВ НА ВСТУПНОМУ ІСПИТІ В МАГІСТРАТУРУ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)”

 

Розроблені завдання вступного іспиту з іноземної мови передбачають перевірку сформованості іншомовно-мовленнєвої комунікативної компетенції студентів, які вступають до магістратури.

Максимальна кількість балів на іспиті – 100, відповідно оцінювання завдань здійснюється за такою шкалою:

 

^ КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ

ОЦІНКА

90 – 100 балів

„відмінно”

75– 89  балів

„ добре”

74-60  балів

„ задовільно ”

менше 60 балів

іспит не складено

 

Завдання 1 (лексико-граматичний тест) – 30 балів.

Кількість тестових завдань – 30, кількість балів – 30, тобто цінність правильної відповіді на кожне завдання становить 1 бал.

Завдання 2 ( переклад тексту –20 балів

Оцінка за переклад тексту визначається за такими критеріями:

1. Адекватний переклад тексту з англійської мови на українську, точність передачі змісту та стилю оригіналу

2. Врахування функціонального жанру і стилю та їх особливостей

3. Зв’язність (логічність) викладу думок, адекватний ступінь нормативності мови (відсутність граматичних і синтаксичних помилок в перекладі)

4. Відповідність загальноприйнятим термінологічним та іншим стандартам загальноекономічної, фахової, наукової і технічної літератури, точність термінології та коректність термінів

5. Точна передача не тільки загальної думки, а й окремих нюансів

6. Правильний поділ на окремі смислові відрізки та їх інтерпретація

7. Повне виконання завдання протягом наданого часу.

 

Шкала оцінювання перекладу тексту

Максимальна кількість – 20 балів.

 18 – 20 балів – Повна відповідність перекладу визначеним вище критеріям. Допускаються 1-3 помилки лексично-граматичного характеру.

 14 – 17 балів – Достатньо точний переклад з дотриманням більшості визначених вище критеріїв. Допускається 3-5 перекладацьких помилок, які ускладнюють розуміння тексту-перекладу, але не спотворюють його зміст.

10 – 13 балів – Недостатньо точний переклад тексту, невміння самостійно застосовувати лексико-граматичні трансформації в перекладі. Допущення багатьох перекладацьких помилок (не більше 10), які викликають труднощі у сприйнятті тексту-перекладу, але не спотворюють його зміст.

0 балів – Невідповідність перекладу визначеним вище критеріям. Неадекватний переклад, який містить більше 10 перекладацьких помилок, які спотворюють зміст тексту-перекладу.

Завдання 3 ( усне мовлення) – 25 балів

Оцінка за усне мовлення визначається за такими критеріями:

1. Відповідність усного висловлювання завданню в межах тематики або ситуації спілкування

2. Достатня кількість фраз, побудованих за мовленнєвими моделями мови, яка вивчається

3. Лексична і граматична правильність мовлення

4. Темп мовлення

5. Допоміжні критерії: різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються , та лексична варіативність мовлення.

 Завдання 4 ( діалогічне мовлення) – 25 балів

1. Уміння вести діалог

2. Повна і логічна відповідь на запитання екзаменатора

3. Лексична і граматична правильність мовлення.

 

Шкала оцінювання усного монологічного (Завдання 3) та діалогічного (Завдання 4) мовлення.

Максимальна кількість – 25 балів.

23 – 25 балів – Повна відповідність мовлення визначеним вище критеріям. Різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексична варіативність мовлення. Допускається 1-3 помилки лексично-граматичного характеру.

20 – 22 балів – Відповідність мовлення визначеним вище критеріям. Допускається 3-5 помилок лексико граматичного характеру.

16 – 19 балів – Незначні порушення визначених вище критеріїв. Недостатня різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексична варіативність мовлення. Допускаються 6 – 7 помилок лексико-граматичного характеру.

12 – 15 балів – Значні порушення визначених вище критеріїв. Відсутність різноманітності мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексичної варіативності мовлення. Допускаються 8 – 10 помилок лексико-граматичного характеру.

0 балів – Невідповідність мовлення визначеним вище критеріям. Допущення більше 10 помилок лексико-граматичного характеру.

^ 3. ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНИМИ КОМПЕТЕНЦІЯМИ

Аудіювання

 • розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів, доповідей, бесід,що за темою пов’язані з навчанням та спеціальністю;

 • розуміти обговорення проблем загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння;

 • розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищі;

 • розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання;

 • визначити позицію і точку зору мовця.

Говоріння
а) Діалогічне мовлення

 • реагувати на основні ідей та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією. Володіння лексичним мінімумом ділових контактів, нарад;

 • чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та професійному житті ( на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі ). Володіння мовленнєвим етикетом спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо;

 • поводитись адекватно у типових академічних і в професійних ситуаціях ( на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі )

 • мовленнєвий етикет світського спілкування;

 • виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами.

б) Монологічне мовлення

 • чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування;

 • продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням та спеціальністю;

 • користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно поєднаний дискурс.

Читання

 • розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, популярних та спеціалізованих журналів та Інтернету;

 • розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в неадаптованій технічній літературі за фахом;

 • розуміти інструкції по роботі устаткування обладнання;

 • розуміти графіки, діаграми та рисунки;

 • вміння передбачати основну інформацію тексту за його заголовковою частиною та ілюстративним матеріалом, що супроводжує текст (прогнозуюче читання);

 • здійснювати ознайомче читання неадаптованих технічних текстів для отримання інформаціі;

 • накопичувати інформацію з різних джерел для подальшого її використання ( на презентаціях, конференціях,дискусіях в академічному навчальному середовищі, а також у подальшій науковій роботі);

 • здійснювати вивчаюче читання з метою поповнення термінологічного тезаурусу;

 • розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію ( листи, факси, електронні повідомлення тощо );

 • розуміти інформацію рекламних матеріалів.

Письмо

 • писати анотації до неадаптованих технічних текстів за фахом;

 • писати реферати на основі автентичної технічної літератури за фахом;

 • укладати термінологічні словники за фахом на базі автентичної технічної літератури;

 • складати тексти презентацій, використовуючи автентичні науково-технічні матеріали за фахом;

 • писати тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та професійною сферами;

 • готувати та продукувати ділову та професійну кореспонденцію;

 • писати резюме;

 • заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим ступенем граматичної коректності.


Граматика
Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках конкретної ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, що пов’язаний із навчанням і спеціалізацією. Компетенції передбачають знання граматичних структур, що є необхідними для розуміння і вираження широкого кола текстів в академічній та професійній сферах.

Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з лексичним. Основна увага приділяється володінню абітурієнтами стилістичному і прагматичному використанню граматичних структур в комунікативному процесі.

На іспиті граматичні явища перевіряються у межах такого граматичного матеріалу:
Морфологія

Артикль (The Article). Загальне поняття про вживання артикля. Неозначений артикль (The Indefinite Article). Означений артикль (The Definite Article). "Нульовий артикль" (The Zero Article). Вживання артиклів із власними назвами.

Іменник (The Noun). Утворення множини. Форма присвійного відмінка (The Possessive Case). Рід (The Gender). Вживання іменника.

^ Прикметник (The Adjective). Утворення ступенів порівняння (Comparisons). Загальні правила та найбільш поширені винятки.

Прислівник (The Adverb). Найбільш вживані прислівники. Утворення ступенів порівняння прислівника (Comparisons).

^ Займенник (The Pronoun). Особові займенники (Personal Pronouns), присвійні займенники (Possessive Pronouns), питальні займенники (Interrogative Pronouns), відносні займенники (Relative Pronouns), вказівні займенники (Demonstrative Pronouns), зворотні займенники (Reflexive Pronouns), заперечні займенники (Negative Pronouns)б неозначені займенники (Indefinite Pronouns), похідні від some, any, no, every.

Числівник (The Numeral). Кількісні, порядкові числівники (Cardinal and Ordinal Numerals).

Прийменник (The Preposition). Найуживаніші прийменники. Вживання прийменників часу, місця та напряму. Вживання прийменників після іменників та дієслів.

^ Дієслово (The Verb). Група дієслівних часів Simple (Indefinite), Continuous, Perfect, Active Voice. The Present Perfect Continuous Tense. Констукція be going to .Вживання дієслів to be, to become, to get, to turn, to grow як дієслів-зв'язок. Узгодження часів.

Утворення пасивного стану( Passive Voice). Вживання дієслів у Present, Past, Future Simple (Indefinite) Tense Passive Voice; Present, Past Continuous Tense Passive Voice; Present, Past Perfect Tense Passive Voice.

Спосіб. Наказовий спосіб (The Imperative Mood). Умовний спосіб (The Subjunctive, Conditional and Suppositional Moods). Умовні речення І та ІІ типів.

^ Особові й неособові форми дієслова (Finite and non-finite Forms of the Verb). Їх функції в реченні. Інфінітив (The Infinitive). Герундій (The Gerund). Дієприкметник (The Participle).

Вживання дієслів to have, to be, to do; should, would як самостійних і допоміжних дієслів. Вживання дієслова to be як дієслова-зв'язки. Допоміжні дієслова shall, will.

Модальні дієслова. Модальні дієслова та їх еквіваленти can, may, must, should, would, ought, need, be able to. Вживання дієслів be та have в модальному значенні.

Сполучник. Найбільш уживані сурядні й підрядні сполучники.

Словотвір. Основні способи словотворення іменників, прикметників, дієслів, прислівників. Найважливіші суфікси і префікси.
Синтаксис

Просте речення (The Simple Sentence).

Головні члени речення. Способи вираження підмета (The Subject) . Види присудка (Predicate).

^ Другорядні члени речення. Додаток (The Object), Означення (The Attribute), Обставина (The Adverbial Modifier).

Види речень. Стверджувальні, питальні, заперечні та спонукальні речення.

^ Типи питань. Загальні питання (General Questions), спеціальні питання (Special Questions), альтернативні питання(Alternative Questions), роз‘єднувальні питання (Disjunctive Questions). Побудова питань до різних членів речення. Заперечна форма питальних речень.

Порядок слів у реченнях різних типів.

^ Складне речення (The Composite Sentence). Складносурядні (Compound Sentences) та складнопідрядні речення (Complex Sentences). Безособові речення.

Основні типи складнопідрядних речень. Складнопідрядне речення з підрядним підметовим. Складнопідрядне речення з підрядним додатковим. Складнопідрядне речення з підрядним означальним. Складнопідрядне речення з підрядним обставинним часовим. Складнопідрядне речення з підрядним умовним.

Інфінітивні конструкції. Складний додаток (Complex Object) і складний підмет (Complex Subject).

^ Конструкції з герундієм.

Конструкції з дієприкметником. Складний додаток (Complex Object) із дієприкметником. Складний підмет (Complex Subject) із дієприкметником. Абсолютна дієприкметникова конструкція.
Література

Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати підручники, що мають гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України", такі, наприклад, як:


   1. Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. – К: Освіта, 2008. – 320 с.

   2. Зайцева А.П. Граматика англійської мови в таблицях і схемах. – К: ТОВ "ВП Логос-М", 2008. – 112 с.

   3. Гужва Т.М. Англійські розмовні теми. –Харків: Фоліо, 2005.—191 с.

   4. Бонк И.А. и др. Учебник английского языка. Ч 1, 2 – М: Высшая школа, 1989. -- 624 с.

   5. Мартиненко А. О. Англійська граматика в таблицях. – К.:КНЕУ, 2003. – 168 с.

   6. Павліченко О. М. Англійська мова. Граматичний практикум. ІII рівень.—К.: Ранок, 2011. – 320 с.

   7. Сальникова Л.В. Английский язык для менеджеров. – М: NB-ПРЕСС, 1998. – 182 с.

   8. Mack A. The Language of Business. – Avon: English by Radio and Television, BBC, 1990. – 286 с.

   9. Thomson A.J., Marinet A.V., A Practical English Grammar, Exercises 1,2 – Oxford University Press, 1999. – 306с.

   10. Навчально-методичні комплекси для всіх типів навчальних закладів видавництв Oxford University Press, Express Publishing, Longman Cambridge University Press, а також інші підручники, посібники, довідники та словники, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Порядок проведення та структура вступного екзамену з англійської мови ………………………………………………………………….……………5

2. Критерії оцінювання письмових та усних відповідей абітурієнтів на вступному іспиті в магістратуру з дисципліни “іноземна мова (за професійним спрямуванням)”……………………………………………….…..7

3. Вимоги щодо володіння мовними компетенціями.…………………..9

Література .13

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы