Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Програма вступної співбесіди для прийому вступників за спеціальністю 13010201 «Соціальна робота»
Скачать 133.53 Kb.
НазваниеПрограма вступної співбесіди для прийому вступників за спеціальністю 13010201 «Соціальна робота»
Дата01.10.2014
Размер133.53 Kb.
ТипПрограма


Програма вступної співбесіди для прийому вступників

за спеціальністю 7.13010201 «Соціальна робота»

Київ 2014
ЗМІСТ1. Загальні положення

41.1 Зміст програми

41.2 Структура вступної співбесіди

41.3 Вимоги до відповіді абітурієнта

42. Перелік питань, що виносяться на вступні випробування

53. Критерії оцінювання знань

7
4. Список рекомендованої літератури

8


^ 1. Загальні положення
Призначення програми – забезпечити проведення фахової вступної співбесіди при вступі на другу вищу освіту (перепідготовка «Соціальна робота») з нормативним терміном навчання – 2,5 роки.

^ Мета фахової вступної співбесіди полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою перепідготовки «Соціальна робота».

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.

Для успішного засвоєння дисциплін абітурієнти повинні мати освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр», «магістр» та володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі соціальної роботи. Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми

Програма складається з переліку питань, які відображають окремі аспекти спеціальності та інтегрує знання з кількох дисциплін.

^ 1.2 Структура екзамену

Вступник отримує для відповіді білет, в якому визначені 3 питання з наведеного в програмі переліку.

Співбесіда проводиться в усній формі.

Тривалість підготовки абітурієнта на відповіді не повинна перевищувати 30 хвилин.

Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше двох членів комісії.

Під час співбесіди екзаменатори відмічають правильність відповідей в протоколі співбесіди, які по закінченню співбесіди підписується екзаменаторами та вступником.

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.

^ 1.3 Вимоги до відповіді абітурієнта

В процесі складання співбесіди абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань і вмінь.

Результат відповіді вступника оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

^ 2. Перелік питань, що виносяться на вступні випробування

 1. Соціальна робота як професія.

 2. Соціально-правовий захист населення.

 3. Опишіть еволюцію методології соціальної роботи.

 4. Охарактеризуйте школи, які виокремлюють у соціальній роботі.

 5. У чому полягає своєрідність становлення соціальної роботи як фаху в Україні?

 6. Яка перспектива розвитку в Україні соціальної роботи як фаху, науки і навчальної дисципліни?

 7. Яке місце соціальної роботи серед інших соціально-гуманітарних наук?

 8. Охарактеризуйте основні напрями взаємодії соціології і соціальної роботи.

 9. У чому полягає відмінність між соціологією та соціальною роботою?

 10. Опишіть взаємодію психології та соціальної роботи.

 11. Які педагогічні концепції важливі для розвитку фахової соціальної роботи?

 12. З чим Ви пов'язуєте існування різних підходів до визначення процесу соціальної роботи?

 13. У чому полягають сутність і особливості методів соціальної роботи?

 14. Яка класифікація методів соціальної роботи є найраціональнішою? Обґрунтуйте свій вибір.

 15. Професійні уміння і навички соціально-педагогічної роботи з клієнтами.

 16. Цілі і завдання волонтерської діяльності громадських об'єднань.

 17. Загальна характеристика клієнта соціальної служби

 18. Соціальна робота з сім'єю.

 19. Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями.

 20. Соціальна реабілітація дорослих з обмеженими можливостями.

 21. Соціальна робота з дітьми і молоддю.

 22. Охарактеризуйте фахові вимоги до соціального працівника.

 23. Які етапи набуття професійної майстерності, як правило, долає соціальний працівник?

 24. У чому полягає особливість професійного виховання майбутніх соціальних працівників?

 25. Опишіть власний досвід перебування в ролі клієнта (наприклад, медичного закладу). Що Ви відчували тоді?

 26. Охарактеризуйте вразливі групи населення України.

 27. Які критерії та пріоритети можна застосовувати при визначенні клієнтів соціальних служб?

 28. Яке значення для соціальної роботи має оцінка потреб і ресурсів клієнтів?

 29. У чому полягають основні функції спілкування в соціальній роботі?

 30. Чим обумовлена специфіка спілкування соціальних працівників і клієнтів?

 31. Опишіть найпростішу модель комунікації.

 32. Як соціальні працівники можуть забезпечити зворотний зв'язок у двосторонній моделі комунікації?

 33. Як можна запобігти виникненню комунікативних бар'єрів у спілкуванні соціальних працівників і клієнтів?

 34. Помилки в сприйнятті та їх значення для практики соціальної роботи.

 35. Емпатія як ключовий чинник фахової соціальної роботи.

 36. Конфліктні ситуації у соціальній роботі і шляхи їх подолання.

 37. Чому для соціальної роботи важливими є етичні принципи і професійні цінності? Які цінності Ви поділяєте?

 38. Поясніть поняття „конфіденційність" у соціальній роботі. У чому полягає важливість зберігання інформації про клієнта?

 39. Які особливості управління соціальною роботою?

 40. Чому фахівців не можуть дійти згоди стосовно універсального визначення команди?

 41. Які види команд функціонують у соціальній роботі? У чому полягає

особливість багатопрофільної команди і роботи в ній?

 1. Соціальна робота з „групами ризику".

 2. Соціальна робота з інвалідами.

 3. Соціальна робота з людьми похилого віку.

 4. Соціальна робота в трудовому колективі.

 5. Соціальна робота в сфері охорони здоров'я.

 6. Соціальна робота в міському середовищі.

 7. Соціальна робота в сільському середовищі.

 8. Соціальна робота в освітньому закладі.

 9. Соціальна робота в культурно-дозвільній сфері.

 10. Міжособистісні і комунікативні уміння соціального працівника.

 11. Педагогіка соціальної роботи.

 12. Із досвіду соціальної роботи в регіоні.

 13. Цінності соціальної роботи: значення для практики та різні класифікації.

 14. Моделі професійного вибору.

 15. Професійні межі в соціальній роботі.

 16. Етичний кодекс соціальної роботи: міжнародний та український досвід.

 17. Етичний і професійний кодекс соціального працівника.

 18. Психологічні якості, необхідні для роботи соціальним працівником.

 19. Сучасна система соціального обслуговування в Україні.

 20. Взаємодія державних і недержавних соціальних служб у процесі соціальної роботи.

 21. Командний принцип практики соціальної роботи.

 22. Професійні ролі соціального працівника.

 23. Основні напрями соціальної роботи.

 24. Соціальні послуги центрів зайнятості.

 25. Основний зміст соціальної роботи.

 26. Форми соціальної роботи в центрі зайнятості.

 27. Зміст соціології як сфери наукового знання.

 28. Предмет і об’єкт соціології як науки.

 29. Місце соціології в системі соціальних і гуманітарних наук.

 30. Основні функції соціології в суспільстві.

 31. Взаємовідносини соціології з іншими науками про людину і суспільство.

 32. Соціальні інститути та їх типологія.

 33. Соціальні зміни, їх види та особливості.

 34. Зміст понять “соціальний статус”, “соціальна роль” і “соціальний ранг”.

 35. Характеристика соціологічного опитування та його види.

 36. Передумови виникнення соціології.

 37. Сутність соціологічного інтерв’ю та його типи.

 38. Сутність соціологічного спостереження та його видове розмаїття.

 39. Поняття соціологічної анкети та її структура.

 40. Яким з основних напрямків розвитку сучасної соціологічної теорії Ви віддаєте перевагу і чому?

 41. Яке значення мають соціологічні дослідження в житті сучасного українського соціуму? Наведіть конкретні приклади.

 42. Визначте особливості формування громадянського суспільства в Україні.

 43. Які види соціологічного опитування Ви знаєте? На конкретних прикладах покажіть доцільність застосування того чи іншого виду.

 44. Чому анкетування є одним з найпоширеніших видів соціологічного опитування? На конкретних прикладах покажіть його переваги і недоліки.

 45. Які методи збору соціологічної інформації Ви використовуєте чи могли б використовувати для удосконалення своєї практичної діяльності?

 46. На конкретному прикладі проаналізуйте позитивні та негативні функції конфлікту.

 47. Проаналізуйте основні тенденції етнонаціонального розвитку сучасної України. Наведіть приклади.

 48. Охарактеризуйте сучасний етап соціально-економічних процесів в Україні.

 49. Вкажіть основні ознаки спільнот та проаналізуйте деякі спільноти в українському суспільстві

 50. Наведіть декілька прикладів умов, які сприяють розростанню масштабів конфлікту серед тих соціальних груп, які на певному етапі конфлікту не мали безпосереднього відношення до нього та його проблемної ситуації.

 51. На конкретних прикладах проаналізуйте роль соціології в сучасному суспільстві.

 52. Які види соціологічного опитування використовуєте у своїй практичній діяльності?

 53. Який із методів отримання соціологічної інформації Ви використовуєте найчастіше у своїй практичній діяльності?

 54. Охарактеризуйте завдання й проблеми української соціології.

 55. Чим відрізняється соціальне планування від соціального прогнозування? Наведіть приклади.

 56. На конкретних прикладах проаналізуйте причини утворення соціальних спільнот, прошарків, груп.

 57. Що може бути безпосередньою підставою для проведення соціологічного дослідження. Наведіть приклади.

 58. Проаналізуйте основні тенденції розвитку сучасної вітчизняної сім'ї

 59. На конкретних прикладах покажіть, від чого залежить і чим характеризується стабільність соціальної структури суспільства.^ 3. Критерії оцінювання знань

90-100 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

- повністю послідовно розкрити зміст матеріалу, поставленого завдання;

- вільне володіння спеціальною термінологією;

- досконало застосовувати одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

75-89 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

- послідовно розкрити зміст матеріалу, поставленого завдання;

- вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності;

- як правило, правильно застосовувати одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених завдань.

74-60 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

- зміст питання викладено частково, не завжди послідовно;

- у відповідях є помилки у використанні окремих понять;

- при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

Менше 60 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

- основний зміст завдання не розкрито;

- допущено грубі помилки у відповідях;

- відсутність володіння спеціальною термінологією.


^ КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ

ОЦІНКА

90 – 100 балів

„відмінно”

75– 89  балів

„ добре”

74-60  балів

„ задовільно ”

менше 60 балів

іспит не складено


ІІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти

 1. Закон України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"" від 5.10.2000 р.

 2. Закон України „Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" від 24.01.1995 р.

 3. Закон України „Про соціальні послуги" від 19.06.2003 p.

 4. Закон України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" від 10.07.2003 р.

 5. Закон України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" від 21.06.2001 р.

 6. Закон України „Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 р.

 7. Закон України „Про органи самоорганізації населення" від 11.07.2001 Р- v

 8. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Фонду України соціального захисту інвалідів „Про затвердження Типового положення про центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів" від 10.07.2002 р.

 9. Ньюмен К. Ліцензування соціальних послуг у країнах Європейського союзу // Соціальна поілтика і соціальна робота. - 2004. - № 4.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Типового Положення про молодіжний центр праці" від 24.01.2001 р.


Базова

 1. Браун А., Боурн А. Супервізор у соціальній роботі: Супервізія догляду в громаді, денних та стаціонарних установах: Пер. з англ. - К.: Пульсари, 2003.

 2. Васильєв В.В. Соціальна робота на підприємстві. – навч. посіб. – К. : Видавничий дім «Слово», 2011.

 3. Введення у соціальну роботу. навч. посібник. - К.: Фенікс, 2001.

 4. Вступ до соціальної роботи / За ред. Т.В.Семигіної, І.І.Миговича. - К.: Академвидав, 2005.

 5. Іванова О. Соціальна політика в Україні: Теоретичні аспекти: Курс лекцій. - К: KM Академія, 2003

 6. Іванова О., Семигіна Т. Система соціального обслуговування та соціальних служб в Україні // Соціальна робота в Україні: перші кроки / За ред. В.І.Полтавця. - К: KM Академія, 2000.

 7. Лукашевич М.П., Мигович І.І. Теорія і методи соціальної роботи. - К.: МАУП, 2002.

 8. Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика) - К. : Каравела, 2011.

 9. Руженський М.М. Система соціального захисту населення у транзитному суспільстві : монографія – К. : ІПК ДСЗУ, 2005.

 10. Туленков М.В., Шайгородський Ю.Ж. Політика соціального захисту : монографія – К. : Центр соціальних комунікацій, 2011.


Допоміжна

 1. Айві А. Цілеспрямоване інтерв'ювання та консультування. Пер. з англ.. -К.: Сфера, 1998.

 2. Арнольдов А.И., Бочарова В.Г., Вульфов Б.З. и др. Социальная педагогика: вопросы теории и практики. Методические материалы. – М.: Центр социальной педагогики РАО и АСОП.Р РФ, 1994.

 3. Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г., Ельчанинов В.А. Теория и методология социальной работы. - М.: Наука, 1994.

 4. Гуслякова Л.Г., Холостова Е.И. Основы теории социальной работы. - М.: Ин-тут социальной работы, 1997.

 5. Димитрова Л.М. Соціальна робота: логіка розвитку // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2003. - № 1.

 6. Доброчинність в Україні: минуле, сучасне, майбутнє. - К.: Гурт, 1998.

 7. Дубовик Т. Управление персоналом. - Днепропетровск: Украинская консалтинговая сеть, 1999.

 8. Етика соціальної роботи: принципи і стандарти // Соціальна політика і соціальна робота. - 1998. - № 4.

 9. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України // Соціальна політика і соціальна робота. - 2003. - № 1.

 10. Іванова О. Стандарти у соціальній роботі: якими їм бути в Україні? // Соціальна політика і соціальна робота. - 2004. - № 3.

 11. Інновації у соціальних службах: Навч. посібник / За ред. Т.В.Семигіної. -К: Пульсари, 2002.

 12. Капська А.И. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та

 13. Козлов А.А. Социальная работа за рубежом // Сб. научн. Очерков. - М.: Флинта, 1988.

 14. Колков В.В., Студенова Е.Г. Основоположники социальной работы за рубежом II Российская энциклопедия социальной работы: В 2-х т. - М.: Ин- тут социальной работы, 1997. - Т.2.

 15. Лорецн У. Социальная работа в изменяющейся Европе. - К. - Амстердам: Ассоциация психиатров Украины, 1997.

 16. Лукашевич М.П., Маршавін Ю.М. Основи менеджменту соціальної роботи. - К.: ІПК ДСЗУ, 2004.

 17. Капська А.Й., Пеша І.В. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей: навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2012.

 18. Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика) - К. : ІПК ДСЗУ, 2009.

 19. Медведева Г.П. Етика социальной работы: Учеб. пособие. - М.: ВЛАДОС, 1999.

 20. Мотивационное интервьюирование лиц, употребляющих инъекционные наркотики: Метод. Пособие для социальных работников программ профилактики ВИЧ/СПИД/ Гл. ред. А.Храпаль. - К., 2004.

 21. Мюллендер О., У орд Д. Само керована групова робота: Діяльність користувачів з метою наснаження: пер. з англ. - К. - Амстердам, 1996.

 22. Міністерства України // Урядовий портал. - http: www.kmu.gov.ua.

 23. Представництво інтересів соціально вразливих дітей та сімей: Навч. посібник / за ред. Т.В. Семигіної. - К.: Четверта хвиля, 2004.

 24. Самигин С.И., Столяренко Л.Д. Психология управления. - Ростов-на- Дону: Феникс, 1997.

 25. Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / за заг. ред. А.Й.Капської, І.М.Пінчук, С.В.Толстоухової. - К.: 2000 - 260 с.

 26. Соціальна робота: В 7-ми томах. - К., ДЦ ССМ, 2001-2003.

 27. Соціальна робота: В 3-х ч. - Ч.З. Робота з конкретними групами клієнтів /За ред. Т.Семигіної, І.Григи. - К: Києво-Могилянська академія,2004.

 28. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. І.Д.Звєрєвої, Г.МЛактіонова. - К.: Центр, навч. літератури, 2004.

 29. Соціальні служби - родині: Розвиток нових підходів в України / За ред. І.Григи, Т.Семигіної. -К., 2002.

 30. Теория социальной работе: Учебник / Под. ред. Е.И.Холосговой. - М.,1998. '

 31. Технології соціально-педагогічної робота: Навчальний посібник / За заг. ред. цроф. А.Й.Капської. - К., 2000. - 372 с.

 32. Труба віна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім'єю. - К.: ДЦСММ, 2002.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы