Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни кафедра управління персоналом та економіки праці
Скачать 166.11 Kb.
НазваниеМіністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни кафедра управління персоналом та економіки праці
Дата01.10.2014
Размер166.11 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ
Кафедра управління персоналом та економіки праці
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії ІПКДСЗУ
__________________ О.М. Могильний

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування у формі співбесіди

для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальністю

7.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» (перепідготовка)

Київ 2014

Програма фахового вступного випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальністю 7.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» (перепідготовка)


Укладачі програми: д.е.н., проф. Гнибіденко І.Ф.

к.е.н., доц. Колесник І.А.,

Рецензент:

Кицак Т.Г., к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету ім.. В. Гетьмана.

Федоренко В.Г.., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ІПК ДСЗУ.


Програма затверджена на засіданні кафедри управління персоналом та економіки праці

(Протокол № 1 від 29 січня 2014 р.)

Схвалено Вченою радою ІПК ДСЗУ

Протокол № 2 від 26 лютого 2014 р.

Завідувач кафедри _________________ проф. Гнибіденко І.Ф.

«Погоджено»

Завідувач навчально-методичного Проректор з науково-педагогічної

відділу роботи
_________ ^ М.М. Руженський ___________Н.І.Патика

©Гнибіденко І.Ф.,

©Колесник І.А., 2014

©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2014

ВСТУП
Призначення програми – забезпечити проведення фахової вступної співбесіди при вступі на другу вищу освіту (перепідготовка) «Управління персоналом та економіка праці» з нормативним терміном навчання – 2,5 роки.

^ Мета фахової вступної співбесіди полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою перепідготовки «Управління персоналом та економіки праці».

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.

Для успішного засвоєння дисциплін абітурієнти повинні мати освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі управління персоналом. Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми

Програма складається з переліку питань, які відображають окремі аспекти спеціальності та інтегрує знання з кількох дисциплін.
^ СТРУКТУРА СПІВБЕСІДИ

Вступник отримує для відповіді білет, в якому визначені 3 питання з наведеного в програмі переліку.

Співбесіда проводиться в усній формі.

Тривалість підготовки абітурієнта на відповіді не повинна перевищувати 30 хвилин.

Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше двох членів комісії.

Під час співбесіди екзаменатори відмічають правильність відповідей в протоколі співбесіди, які по закінченню співбесіди підписується екзаменаторами та вступником.

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.
ВИМОГИ ДО ВІДПОВІДІ АБІТУРІЄНТА

В процесі проходження співбесіди абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань і вмінь.

^

Співбесіда оцінюється диференційованою оцінкою
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИОцінювання проводиться за 100 бальною системою:

^ 90-100 балів (п’ять) – заслуговує абітурієнт, який дав вичерпні відповіді на всі запропоновані питання, показав систематичні знання з поставлених питань, вміє аналізувати основні економічні проблеми сучасності, в тому числі у сфері управління персоналом, усвідомлює взаємозв’язок основних понять з профілем спеціальності, володіє відповідною термінологією.

^ 75-89 балів (чотири) – заслуговує абітурієнт, який повністю розкрив запропоновані питання, виявив достатньо повні знання навчально-програмового матеріалу, орієнтується в сучасних економічних проблемах, вміє користуватись поняттями, але припускається непринципових помилок у викладенні матеріалу;

^ 61-74 балів (три) – ставиться абітурієнту, який виявив знання навчально-програмового матеріалу в обсязі достатньому для подальшого навчання, але припускається суттєвих помилок у викладенні матеріалу, не володіє понятійним апаратом;

^ 0-60 балів (два)– ставиться абітурієнту, який не має систематичних знань, викладає матеріал не послідовно, з порушенням логіки, допускає принципові помилки, що свідчать про обмеженість подальшого засвоєння навчального матеріалу.
^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНУ СПІВБЕСІДУ


 1. Адміністративні та економічні методи мотивації.

 2. Активні заходи держави на ринку праці та джерела її здійснення. Пасивні методи і їх роль.

 3. Актуальні проблеми управління трудовим потенціалом в контексті міжнародного досвіду.

 4. Взаємодія і співробітництво сторін, суб’єктів і органів, що представляють інтереси держави, роботодавців і найманих працівників як основа механізму функціонування системи соціально-трудових відносин.

 5. Взаємозв’язок між плануванням потреби у персоналі, професійним підбором та формуванням кадрового резерву. Показники, які характеризують ефективність роботи з кадровим резервом в організації.

 6. Взаємозв’язок мотивації трудової діяльності зі структурою доходів працівників.

 7. Види руху населення. Показники природного і механічного руху населення.

 8. Визначення поняття «зайнятість». Форми зайнятості. Показники, які використовуються для аналізу зайнятості населення.

 9. Визначення поняття «робоче місце». Класифікація робочих місць.

 10. Виробничий процес як об’єкт нормування праці та його складові.

 11. Відтворення населення, його типи.

 12. Галузева угода: призначення, структура, зміст

 13. Генеральна угода і її роль у регулюванні соціально-трудових відносин

 14. Генеральні, галузеві і регіональні угоди, їх значення в забезпеченні ефективної зайнятості.

 15. Глобалізація та її вплив на рийок праці.

 16. Демографічна політика. Об’єкт та суб’єкт демографічної політики.

 17. Держава як суб’єкт соціально-трудових відносин.

 18. Державна служба зайнятості, її роль у регулювання ринку праці.

 19. Державні гарантії в сфері зайнятості.

 20. Державні органи регулювання ринку праці.

 21. Джерела підбору персоналу. Переваги та недоліки внутрішніх та зовнішніх джерел підбору персоналу.

 22. Договірне регулювання соціально-трудових відносин як провідна складова соціального партнерства.

 23. Доплати та надбавки до заробітної плати: сутність і класифікація.

 24. Доходи населення, їх структура.

 25. Економічні, правові та організаційні методи регулювання ринку праці

 26. Елементи організації оплати праці.

 27. За якими критеріями здійснюється вибір індивідуальної чи колективної системи оплати праці?

 28. Завдання моніторингу соціально-трудової сфери.

 29. Загальні положення змістових теорій мотивації.

 30. Заробітна плата як соціально-економічна категорія ринкової економіки і основна форма доходів найманих працівників.

 31. Заробітна плата. Функції і принципи заробітної плати.

 32. Зарубіжний досвід соціального партнерства, сучасні його форми, тенденції розвитку.

 33. Зміст оцінки результатів праці працівників.

 34. Зміст статусної мотивації трудової діяльності.

 35. Значення продуктивності праці для соціально-економічного розвитку суспільства.

 36. Індивідуальний і сукупний попит на ринку праці.

 37. Індивідуальний трудовий договір як форма регулювання відносин зайнятості.

 38. Кадрова політика. Види кадрової політики.

 39. Класифікація відрядних систем оплати праці, їх характеристика.

 40. Класифікація погодинних систем оплати праці, їх характеристика.

 41. Класичні та зарубіжні моделі ринку праці.

 42. Колективний договір і його роль у регулюванні соціально-трудових відносин зайнятості.

 43. Концепція людського капіталу, її сутність та практичне значення.

 44. Матеріальна мотивація – поняття, основні положення. Соціально-психологічні методи мотивації.

 45. Мета створення Міжнародної організації праці, її основні задачі, структура.

 46. Методи державного регулювання доходів і споживання.

 47. Методи мотивації поведінки в групі.

 48. Методи планування чисельності працюючих.

 49. Міжнародне технічне співробітництво Міжнародної організації праці. Дослідницька і видавнича діяльність Міжнародної організації праці.

 50. Місце людини в поняттях «трудові ресурси», «трудовий потенціал», «людський фактор», «робоча сила».

 51. Місце соціально-трудових відносин в системі відносин ринкової системи господарювання.

 52. Мотивація робітників і способи її використання в трудовій діяльності.

 53. Назвіть основні класифікаційні ознаки систем оплати праці.

 54. Назвіть та опишіть вимоги до розробки системи преміювання персоналу підприємства.

 55. Особливості праці як об’єкта дослідження і вивчення. Функції праці. Роль праці в розвитку людини і суспільства. Законодавчі акти, що регулюють трудові відносини.

 56. Напрямки розвитку виробничої демократії на підприємствах України.

 57. Населення як демоекономічна категорія.

 58. Населення як основа формування трудового потенціалу.

 59. Науково-методичні засади дослідження ринку праці.

 60. Об’єднання найманих працівників та об’єднання роботодавців.

 61. Об’єкти й суб’єкти оцінювання персоналу.

 62. Об’єкти нормування праці.

 63. Об’єктивна необхідність державного регулювання ринку праці в сучасних умовах.

 64. Основні сфери відповідальності підрозділу з управління персоналом.

 65. Основні характеристики персоналу: чисельність та структура.

 66. Основні шляхи підвищення продуктивності праці на підприємствах харчової промисловості.

 67. Охарактеризуйте сутність заохочувальних, гарантувальних і примусових систем оплати праці.

 68. Оцінка стану соціального партнерства в Україні і напрями його розвитку.

 69. Планування праці, його роль в управлінні людськими ресурсами.

 70. Поділ населення за методикою Міжнародної організації праці. Характеристика цих категорій.

 71. Поняття гнучкості та жорсткості ринку праці. Гнучкі форми зайнятості.

 72. Поняття та сучасне розуміння сутності соціально-трудових відносин.

 73. Поняття, умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці.

 74. Порівняльна характеристика людського та фізичного капіталу. Інвестиції в людський капітал і їх значення для економічного зростання.

 75. Послідовність кроків процесу оцінювання персоналу.

 76. Послідовність формування резерву на заміщення вакантних посад керівників. Основні напрями роботи з резервом.

 77. Принципи, на яких повинно будуватися партнерство в процесі здійснення колективних переговорів та при вирішенні колективних суперечок (конфліктів).

 78. Природний рух населення: сутність, значення і показники оцінки.

 79. Проблеми інтеграції України у міжнародний ринок праці.

 80. Регулювання міграційних процесів в рамках державної політики.

 81. Резерви підвищення продуктивності праці. Розрахунок зміни продуктивності праці за рахунок цих резервів.

 82. Ринок праці як підсистема ринкової економіки.

 83. Роль держави як суб’єкта соціального партнерства.

 84. Роль Міжнародної організації праці в координації міжнародного співробітництва в сфері соціально-трудових відносин.

 85. Сегментація ринку праці за різними критеріями.

 86. Соціально-демографічні і міграційні процеси як напрями моніторингу соціально-трудової сфери

 87. Стан зайнятості, ринку праці і безробіття як складові моніторингу соціально-трудової сфери.

 88. Структура заробітної плати.

 89. Сутність і визначення поняття «трудовий потенціал». Рівні зв’язків і відносин характерні для трудового потенціалу.

 90. Сутність і діалектика взаємозв’язку категорій ― вартість робочої сили, ― ціна робочої сили, ― витрати роботодавця на робочу силу, ―необхідний продукт, ― заробітна плата‖, функції заробітної плати.

 91. Сутність категорії "праця" та її характеристики. Роль праці у розвитку людини і суспільства.

 92. Сутність матеріальної мотивації персоналу.

 93. Сутність поняття «безробітні» Основні відмінності у визначення цього поняття Міжнародної організації праці та українським законодавством.

 94. Сутність поняття «організація праці». Основні напрями наукової організації праці.

 95. Сутність поняття «продуктивність праці». Методи обчислення продуктивності праці.

 96. Сутність поняття «рівень життя». Показники оцінювання рівня життя.

 97. Сутність понять „вартість робочої сили” та „ціна робочої сили”. Чинники, які впливають на зміну вартості робочої сили.

 98. Сутність понять: «прожитковий мінімум», «мінімальний споживчий бюджет».

 99. Сутність соціологічних досліджень у сфері праці, їх функції.

 100. Сутність та методи планування зростання продуктивності праці.

 101. Сутність та основні відмінності між поняттями «трудові ресурси» і «економічно-активне населення».

 102. Сутність та структура системи управління трудовим потенціалом.

 103. Сутність умов праці. Характеристика їх видів. Фактори, що впливають на умови праці.

 104. Сутність формування і розподілу трудового потенціалу.

 105. Сутність, види і причини міграції.

 106. Сутність, значення та організація трудової адаптації новоприйнятих працівників.

 107. Сучасна демографічна ситуація в Україні.

 108. Сучасна структура населення України та його основні соціально-демографічні характеристики.

 109. Сучасний стан профспілкового руху в Україні.

 110. Тарифна системи оплати праці. Сутність її складових.

 111. Трудові ресурси як соціально-економічна і статистична категорія.

 112. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні на випадок безробіття.

 113. Форми професійного навчання персоналу та обґрунтування їх вибору.

 114. Форми, види та напрями адаптації працівників до умов зовнішнього і внутрішнього середовища.

 115. Характеристика резервів та шляхи підвищення ефективності. використання трудового потенціалу України.

 116. Характеристика чинників, що зумовлюють підвищення ролі нематеріальної мотивації друдової діяльності.

 117. Чинники впливу на активність, мобільність, міграцію робочої сили.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Акіліна О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / О.В.Акіліна, Л.М.Ільїч. − К.: Алерта, 2010. − 734 с.

 2. Бабенко А. Г. Нормування праці [Текст] : навч.-наочний посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / [Бабенко А. Г.] ; Дніпропетр. держ. фін. акад. − Д. : [РВВ ДДФА], 2012. − 145 с.

 3. Багрова І. В. Нормування праці: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. В. Багрова ; Дніпропетровський ун-т економіки і права. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. − 212 с.

 4. Богиня Д.Л. Основи економіки праці: навч. посіб. / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. − [3-тє вид., стереот.]. − К.: „Знання-Прес”, 2002. – 313 с.

 5. Буковинська М.П. Управління персоналом: підручник / М.П. Буковинська, В.П. Сладкевич. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 704 с.

 6. Васильченко В.С. Управління трудовим потенціалом: навч. посіб. // В.С. Васильченко, А.М. Гриненко, О.А. Грішнова, Л.П. Керб. − К., 2005. − 402 с.

 7. Верхоглядова Н.І. Нормування праці: навч.-практ. посіб. / Н.І. Верхоглядова, Д.М. Ядранський, Ю.В. Лисенко, Я.Я. Слабко. – К.: Професіонал, 2009. – 368 с.

 8. Волкова О.В. Ринок праці: навч. посіб. / О.В. Волкова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 624 с.

 9. Гринькова В.М. Адміністративне управління трудовим потенціалом: навч. посіб. // В.М. Гринькова. − Харків, 2004. − 428 с.

 10. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. / О.А. Грішнова. − К.: Знання, 2006. – 559 с.

 11. Данюк В.М. Нормування праці: навч. посібн. [для студ вищ. навч. закл.] / В.М. Данюк, Г.О. Райковська; [За ред. В.М. Данюка]. − К.: КНЕУ, 2006 – 268 с.

 12. Джаман В.О. Демографія: навч. посіб. / В.О. Джаман, В.М. Круль. – Чернівці: Рута, 2009. – 160 с.

 13. Дзюба С.Г. Нормування праці: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / С.Г. Дзюба, І.Ю. Гайдай. – Донецьк: Юго-Восток, ЛТД, 2004. – 133 с.

 14. Егоршин А. П. Управление персоналом: учебник для вузов / А.П. Егоршин. – Новгород: НИМБ, 2003. – 720 с.

 15. Єрьоменко В. О. Основи нормування праці: навч. посібник / В.О. Єрьоменко, Г.О. Коваленко, В.С. Рижиков. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.− 192 с.

 16. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. − / Н.І. Єсінова. − К.:Кондор, 2006. – 432 с.

 17. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: учебник. [Под ред. А.Я. Кибанова].− М.: ИНФРА-М, 2006. − 638 с.

 18. Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник / А.М. Колот, С.О. Цимбалюк.  К.: КНЕУ, 2011. − 397 с.

 19. Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. (колектив авторів)/ за ред. чл.-кор. НАНУ, д-р екон. наук, проф. Е.М. Лібанової. – К.: Український центр соціальних реформ, 2006. – 138 с.

 20. Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз : монографія / за ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 367 с.

 21. Матюха М.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / М.М. Матюха. − К.:Універ-т „Україна”, 2007. – 306 с.

 22. Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.Б. Махсма. – К.:Атіка, 2005. – 304 с.

 23. Менеджмент персоналу: навч. посібник / За заг. ред. В.М. Данюка, В. М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2004. – 398 с.

 24. Мерзляк А.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл] / А.В. Мерзляк, Є.П. Михайлов, М.Х. Корецький; під ред. Є.П. Михайлова. − [2-ге вид., перероб. та доповн.] − К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 240 с.

 25. Новіков В.М. Економічні та гуманітарні напрями розвитку соціальної інфраструктури: колективна монографія / В.М. Новіков, Н.М.Деєва, Г.А. Дмитренко та інші. – [За ред. Новікова В.М.]. – К.: Видавець ПП Балюк І.Б., 2011. – 512 с.

 26. Мотивація та соціальний захист персоналу: монографія / За заг. ред. А.Г. Бабенка. – Донецьк, Дніпропетр. держ. фін. акад., 2011. – 400 с.

 27. Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами: навч. посіб. / Г.В.Осовська, О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 224 с.

 28. Пономаренко В.С. Управління трудовим потенціалом: навч. посіб. // С.В. Пономаренко, В.М. Гриньова, М.М. Салун, М. М. Новікова. − Харків, 2006. − 432 с.

 29. Савченко В. А. Розвиток персоналу: підручник / А.В. Савченко. – К.: КНЕУ, 2008. – 512 с.

 30. Сисун Г.Г. Нормування праці [Текст]: навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030505. / Г. Г. Сисун, О. І. Джоші; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне: [НУВГП], 2011. – 174 с.

 31. Хміль Ф. І. Управління персоналом: підручник / Ф.І. Хміль – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.

 32. Шаульська Л.В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України: навч. посіб. / Л.В. Шаульська.−Донецьк, 2005. − 502 с.


Додаткова

 1. Буковинська М.П. Менеджмент персоналу: [Електронний ресурс]: конспект лекцій / М.П. Буковинська. – К.: НУХТ, 2012. – 86 с.

 2. Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П.Ю. Буряк, Б.А. Карпінський, М.І. Григор’єва. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.

 3. Грішнова О.А. Людський розвиток: навч. посіб. / О.А. Грішнова. − К.: КНЕУ, 2006. – 308 с.

 4. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навчальний посібник / Ковальов В.М., Рижиков В.С., Єськов О.Л. та ін.; за ред. В.М. Ковальова В.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 256 с.

 5. Каліна А.В. Економіка праці: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Каліна. − К.: МАУП, 2004. – 272 с.

 6. Крайнюченко О.Ф. Нормування праці:[Електронний ресурс]: конспект лекцій /О.Ф. Крайнюченко, Я.І. Юрик. – К.: НУХТ, 2013. – 104 с.

 7. Лібанова Е.М. Ринок праці та соціальний захист / Е. М. Лібанова, О.В. Палій. – К.: В-во: С. Павличко „Основи”, 2004. – 491 с.

 8. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, О.Є Сонін [та ін.] − [11-е вид., допов. та переробл.]. − К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. − 584 с.

 9. Статистика ринку праці: міжнародні стандарти та національний досвід: навч. пособ. / за ред. Н.С. Власенко, Н.В. Григорович, Н.В. Рубльової. – К.:ТОВ „В-во Консультант”, 2007. – 320 с.ЗМІСТ


1. Вступ

3

2. Структура співбесіди

3

3. Вимоги до відповіді абітурієнта

4

4. Критерії оцінювання співбесіди

4

5. Перелік питань, що виносяться на співбесіду

5

6. Список рекомендованої літератури

11Навчально-методичне видання
^ ГНИБІДЕНКО ІВАН ФЕДОРОВИЧ

КОЛЕСНИК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»

за спеціальністю 7.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»

(перепідготовка)


Відповідальний за випуск М.М. Руженський

Комп’ютерний набір Колесник І.А.

Підписано до друку _________2014 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.

Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1,2

Тираж 40 прим. Зам. № _____

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы