Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових робіт Київ 2008 Патика Н.І
Скачать 345.06 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових робіт Київ 2008 Патика Н.І
страница4/4
Дата01.10.2014
Размер345.06 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
Додаток Д

Приклад оформлення висновку наукового керівника на курсову роботу

ВИСНОВОК

наукового керівника

на курсову роботу студента ІПК ДСЗУ
____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)


на тему _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Подається загальна стисла характеристика проведеного дослідження, його актуальності, новизна та практичне значення, обґрунтованість отриманих висновків тощо.
Відзначається ставлення студента до роботи, можливі позитивні та негативні зауваження й побажання наукового керівника.
Робиться обґрунтований висновок про можливість допуску курсової роботи до захисту та про попередню оцінку, на яку вона заслуговує.

_____________________ ______________(_______)

(підпис)
“____”______________ 200_ р.

Додаток Ж
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Відмінно” – заслуговує студент, який успішно виконав курсову роботу та під час захисту дає логічно побудовані, послідовні, обґрунтовані відповіді на поставлені запитання; уміло використовує аналіз та влучно підбирає критерії для порівняння загальнотеоретичних понять. Вільно володіє термінологією при характеристиці різноманітних понять, уміє виділяти й оцінювати корінні проблеми в галузі.

Добре” – заслуговує студент, який володіє повним обсягом знань відповідно до навчальної програми, але припускається неточностей у відповіді; не завжди може аргументувати та захистити висловлені ним думки й положення; має певні навички аналітичної діяльності, але не завжди може використати їх у відповіді; опрацював усі рекомендовані джерела, але недостатньо оперує ними; використовує для відповіді положення тільки окремих наукових праць; припускається окремих непринципових помилок при відповіді.

Задовільно” – заслуговує студент, який виявив знання не менше 2/3 (70%) навчального матеріалу, але має низький рівень навичок аналітичної роботи, не завжди може використати отриману інформацію при розгляді загальнотеоретичних проблем; має недостатні навички систематизації та узагальнення матеріалу; виявив знання основного навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності, але припускається помилок та неточностей у відповіді.

Незадовільно” – виставляється студенту, який виявив істотні прогалини у знаннях основного навчально-програмного матеріалу, припустився принципових помилок у виконанні кваліфікаційних завдань і не може продовжити навчання без додаткових знань.


Додаток З

Приклад розподілу балів, що присвоюються студентам за курсову роботу

^ Шкала відповідності балів національній системі оцінювання:
90-100 балів – відмінно (А)

82 - 89 балів – добре ( В)

75 - 81 балів – добре ( С)

68 - 74 балів – задовільно (D)

61 - 67 балів – задовільно (Е)

35 - 60 балів – незадовільно з можливістю повторного складання ()

1 - 34 бали – незадовільно з обов’язковим повторним написанням та захистом курсової роботи (F)
^ Система оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою з курсової роботи

Таблиця 1

Модуль 1

Модуль 2

Сума

Підготовка курсової роботи

Захист курсової роботи

100

75

25Таблиця 2

Модуль 1

Вид навчальної роботи

Мах кількість балів

Відповідність змісту курсової роботи обраній темі, повнота та глибина розкриття поставлених питань, самостійність виконання курсової роботи студентом (відображається у висновку наукового керівника)

40

Відповідність структури курсової роботи встановленим вимогам

10

Додержання вимог щодо оформлення курсової роботи

10

Наявність додатків, що характеризують виконувану роботу

5

Заохочувальні заходи (н-д, своєчасна підготовка та подання курсової роботи)

5

Заняття науковою роботою (н-д, підготовка статті, доповіді на студентську конференцію за результатами наукового дослідження тощо)

5

Усього за модулем 1

75

ЗМІСТ
Вступ.........................................................................

3Порядок виконання курсової роботи....................

4Структура, зміст і обсяг курсової роботи.............

6Оформлення курсової роботи................................

11Підготовка курсової роботи до захисту................

21Публічний захист курсової роботи........................

21Додаток А. Приклад оформлення титульної сторінки курсової роботи.......................................

23-24Додаток Б. Приклад оформлення плану курсової роботи.......................................................................


25Додаток В. Приклад оформлення бібліографічного опису джерел, які входять до списку використаних джерел.................................26Додаток Г. Зразок оформлення посилання на першоджерело..........................................................


28Додаток Д. Приклад висновку наукового керівника на курсову роботу..................................


29Додаток Ж. Критерії оцінювання..........................

30Додаток З. Приклад розподілу балів, що присвоюються студентам за курсову роботу.......


31


^ Навчально-методичне видання
Патика Наталія Іванівна
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт

Відповідальний за випуск М.М. Руженський

Комп’ютерний набір Н.І. Патика
Підписано до друку „__”______ 2008 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.

Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 0,7.

Тираж 500 прим. Зам. № ______
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.

Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.

Тел./факс (044) 536-14-85
1   2   3   4Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы