Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы    

Методичні рекомендації до написання магістерської роботи для студентів спеціальності
НазваниеМетодичні рекомендації до написання магістерської роботи для студентів спеціальності
страница1/4
Дата01.10.2014
Размер0.69 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра адміністративного менеджменту

та політики зайнятості

ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор________________________ Могильний О.М.

“_____” ______________________2012 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇдо написання магістерської роботи

для студентів спеціальності

8.18010018 “Адміністративний менеджмент”

усіх форм навчанняКиїв 2012
Затверджено на засіданні кафедри адміністративного менеджменту та політики зайнятості.

Протокол № 1 від 08.11.2012 р.

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Протокол №___ від 28 листопада 2012 р.
Рецензенти:
Патика Н. І., кандидат економічних наук, професор кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Лепейко Т. І., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету.
Щербак В. Г. Методичні рекомендації до написання магістерської роботи для студентів спеціальності 8.18010018 усіх форм навчання. – К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – 2012. – 18 с.


©Щербак В. Г., 2012

©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2012
ВСТУП
Підсумковим етапом навчання, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, є магістерська робота. Вона є найбільш активною формою зв'язку теоретичного навчання з практичним досвідом роботи студентів на базах практики. Магістерська – це самостійно виконана наукова праця, яка містить дослідження з конкретної теми та має прикладний характер. Основне її призначення – продемонструвати рівень кваліфікації студента і його вміння вирішувати конкретні завдання. У процесі підготовки магістерської роботи студенти розвивають широту мислення, набувають навичок дослідницької роботи, демонструють рівень своєї фахової підготовки, що є своєрідним звітом за весь період навчання.

Мета цих методичних рекомендацій ─ встановлення загальних вимог до організації процесу підготовки та написання магістерських робіт, їх структури і змісту, порядку оформлення і захисту. У додатках до методичних рекомендацій наведені тематика магістерських робіт, приклади оформлення супроводжувальної документації.
^ I. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Виконання магістерської роботи є завершальним етапом навчання студента у вищому навчальному закладі та кінцевим результатом його самостійної індивідуальної науково-дослідницької діяльності, комплексним дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним різноманітних дисциплін, що передбачені навчальними планами підготовки за спеціальністю 8.18010018 «Адміністративний менеджмент», та проходження перед магістерської практики. Студент-магістр повинен підтвердити рівень загальнотеоретичної й спеціальної підготовки, а робота є магістерською кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої державна екзаменаційна комісія вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації «магістр з адміністративного менеджменту» і видачу диплома магістра.

Метою виконання магістерського дослідження є:

глибоке осмислення професійної проблеми;

комплексне оволодіння матеріалом і методами самостійного дослідження та послідовного викладання;

практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо управління діяльністю підприємств.

У процесі виконання магістерської роботи студент, відповідно до кваліфікаційних вимог, повинен виявити:

знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно- орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання управління;

вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження;

вміння формулювати обґрунтовані висновки і розробляти конкретні пропозиції щодо організації або вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом;

вміння використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.

Робота магістра повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

містити елементи самостійного дослідження, розрахунки, виконані на ЕОМ;

містити обґрунтовані пропозиції щодо організації управління або вдосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті;

бути належним чином оформленою;

мати всі супровідні документи;

бути виконаною і поданою на випускову кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.
^ II. ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
Темою магістерської роботи повинна бути одна з актуальних проблем управління всередині колективу підприємства, установи, організації, державного органу, яка відповідає завданням та вмінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра і пов'язана з професійною діяльністю менеджера (управителя) з адміністративної діяльності.

Тематика магістерських робіт розробляється щорічно, переглядається та доповнюється кафедрою адміністративного менеджменту та політики зайнятості відповідно до затверджених програм вивчених дисциплін. Орієнтований перелік тем магістерських робіт наведений у додатку А. Студенту надається право самостійно обирати тему роботи згідно з тематикою, що затверджена кафедрою адміністративного менеджменту та політики зайнятості. Студент за погодженням із керівником може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, місця роботи, можливостей отримання необхідної інформації на базі дослідження). Разом із вибором теми визначається база дослідження, на матеріалах якої буде виконуватися робота. Це повинне бути підприємство (організація, установа) будь-якої форми власності, яке є юридичною особою та має самостійну звітність. Діяльність цього підприємства (організації, установи) повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної проблеми.

Для вибору теми магістерської роботи студенти особисто подають заяву (додаток Б). Обрана тема погоджується та уточнюється з керівником, після чого студенти розробляють план і календарний графік роботи, який має відповідати календарному графіку, затвердженому випусковою кафедрою.

Зміна теми магістерської роботи може відбуватися у виключному порядку з поданням обґрунтування, але не пізніше, ніж до початку перед магістерської практики.

Тема роботи повинна бути розглянута на засіданні кафедри адміністративного менеджменту та політики зайнятості за її поданням затверджена наказом ректора інституту не пізніше, ніж за півроку до закінчення навчання.
^ III. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ та ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
3.1 Загальні вимоги

Під час підготовки магістерської роботи студент повинен дотримуватися певних вимог:

робота, подана на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю «Адміністративного менеджменту», виконується державною мовою України і повинна бути обов`язково надрукована за допомогою комп`ютера;

робота виконується кожним студентом індивідуально. За необхідністю декілька робіт, що становлять складові однієї теми, можуть бути об'єднані під однією назвою та являти собою окремі складові комплексної магістерської роботи;

магістерська робота повинна сприяти вирішенню конкретних управлінських, економічних, фінансових, соціальних проблем або комплексу названих проблем зі спрямуванням на вирішення питань адміністративного менеджменту;

необхідно, щоб робота розкривала вміння студента стисло, логічно та аргументовано викладати матеріал. Текст повинен бути без граматичних і стилістичних помилок, а оформлення ─ відповідати вимогам, що ставляться до робіт, поданих до друку;

поставлені в роботі практичні завдання мають вирішуватися із застосуванням економіко-математичних методів і ЕОМ;

у роботі студент повинен обов'язково робити посилання на автора та джерело, звідки запозичені матеріали або окремі результати. У випадку виявлення запозиченого матеріалу (тексту, таблиць, розрахунків, графіків тощо) без посилання на автора та джерело магістерська робота знімається з розгляду без права повторного захисту.
^ 3.2 Вимоги до структури роботи

Магістерська робота виконується на підставі проходження передмагістерської практики, вивчення вітчизняної та іноземної літератури зі спеціальності (монографій, періодичних наукових видань, законодавчих і нормативних актів, спеціальної літератури, меншою мірою – підручників, навчальних посібників, тощо), управлінської та фінансової звітності й складається з:

І. Магістерська робота.

ІІ. Ілюстративної частини, яка може містити графіки, схеми, таблиці, математичні моделі тощо.

Магістерська робота повинна містити такі розділи:

1. Титульний аркуш роботи. Виконується на уніфікованому бланку (додаток В) зі всіма підписами (студента, консультантів, керівника, завідувача кафедри адміністративного менеджменту та політики зайнятості). Тема магістерської роботи має повністю відповідати темі, зазначеній у наказі ректора інституту.

2. Завдання на роботу, виконується на уніфікованому бланку зі всіма підписами (додаток Д).

3. Анотація магістерської роботи, що містить кількість сторінок, таблиць, рисунків, кількість найменувань та сторінок у списку літератури, кількість додатків у роботі. Далі повинні бути стисло викладені основні результати роботи. Окремо виділяються до 10 ключових слів, які відображують зміст роботи. Також в анотації вказують рік виконання та рік захисту роботи.

4. Зміст магістерської роботи.

5. Вступ.

6. Основна частина, яка складається з теоретичного, аналітичного проектного розділів, а також розділу з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Кожний розділ включає 3 ─ 4 підрозділи. Зокрема, вона містить матеріал економічних та соціальних процесів на підприємстві (організації, установи), для виконання якого кафедрою адміністративного менеджменту та політики зайнятості призначається консультант.

7. Висновки.

8. Список використаних джерел.

9. Додатки.

Структура магістерської роботи та обсяг окремих її розділів залежать від особливостей теми роботи, але вона повинна формуватися з додержанням таких умов:

обсяг магістерської роботи складає 100 ─ 130 сторінок машинописного тексту (без урахування списку додатків);

найбільш вагомим та, відповідно, великим за обсягом є проектно-рекомендаційний;

значні математичні розрахунки, допоміжні таблиці, економічну та фінансову звітність, технологічну документацію, техніко-нормувальні карти доцільно виносити в додатки;

кількість сторінок в окремих розділах чітко не регламентується, але має відповідати вимогам достатньої інформативності та обґрунтованості рішень та висновків.

Магістерська робота складається з розділів і підрозділів. В кінці кожного розділу формулюють висновки.

Зміст кожного з розділів значною мірою залежить від теми магістерської роботи та погодженого з науковим керівником плану. Проте існують загальні вимоги до виконання кожного розділу, які наведені нижче.

Орієнтовна кількість сторінок у розділах така:

Вступ ─ 5 стор.

Теоретичний розділ ─ 25 ─ 30 стор.

Аналітичний розділ ─ 25 ─ 35 стор.

Проектно-рекомендаційний розділ ─ 35 ─ 50 стор.

Розділ з охорони праці – 7 – 12 стор.

Висновки ─ 5 стор.

Ілюстративна частина не є складовою магістерської роботи і призначена для ілюстрації основних результатів роботи під час її захисту. Структура і склад матеріалів, що подаються в ілюстративній частині, погоджуються з керівником після завершення роботи над магістерською роботою, виходячи з теми магістерської роботи і структури доповіді студента при її захисті. Рекомендована кількість ілюстративних матеріалів ─ від 10 до 12 сторінок. Ілюстративна частина повинна відображати одержані у ході виконання магістерської роботи результати.
^ 3.3 Вимоги до змісту розділів магістерської роботи

3.3.1 Вступ

Вступ містить обґрунтування актуальності й практичної значущості обраної теми магістерської роботи, визначає мету та завдання роботи, предмет, об‘єкт дослідження і надає коротку інформацію про нього; стисло характеризує використані методи та інформаційні джерела дослідження, а також отримані результати, які містять елементи новизни (розроблені пропозиції).

У вступі обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головну думку.

Вступ містить формулювання мети роботи та завдань, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як «дослідження...», «вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Наприклад, якщо тема роботи формулюється як «Удосконалення бізнес-процесів підприємства», то її мету можна визначити як розвиток теоретичних положень й розробка практичних рекомендацій із удосконалення бізнес-процесів підприємства.

Об’єкт дослідження ─ це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію та обране для вивчення. Не слід називати об’єктом дослідження конкретне підприємство, організацію, установу чи орган державної влади або його підрозділ, на прикладі якого виконується робота, адже це є базою дослідження.

Предмет дослідження ─ конкретна задача, що міститься в межах об'єкта дослідження. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об`єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження, саме на нього спрямована увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему магістерської роботи.

Також у вступі подають перелік використаних методів дослідження, які використовуються для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно, визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.

У вступі слід також навести результати, отримані в роботі, і вказати на ознаки, що відрізняють їх від існуючих в теорії та практиці.

Назва кожного розділу повинна відображати сутність питань, що розкриваються. Не допускається застосовувати назви «Теоретичний розділ», «Аналітичний розділ», «Практичний розділ».
^ 3.3.2 Теоретичний розділ

Теоретичний розділ повинен містити 3 підрозділи. У підрозділах першого розділу магістерської роботи розглядаються загальні теоретичні та методологічні підходи до вирішення проблеми з використанням аналізу літературних джерел із досліджуваної тематики, на які обов`язково треба робити посилання. Бажаним є порівняння різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела. Положення теоретичного аналізу необхідно узагальнювати у вигляді аналітичних таблиць. Бажано ілюструвати текст графічним матеріалом: схемами, графіками, алгоритмами, діаграмами.

^ 3.3.3 Аналітичний розділ

Після розгляду проблем магістерської роботи в теоретичному аспекті студент переходить до виконання аналітичного розділу роботи. Він повинен мати назву «Комплексний аналіз діяльності ...(назва організації)». Цей розділ також містить три підрозділи.

Перший підрозділ має назву «Загальна характеристика підприємства (організації, установи), аналіз системи управління та основних показників діяльності підприємства» і його обсяг складає до 10 сторінок. При складанні характеристики бази дослідження необхідно подати такі дані про неї: повне найменування, основні види діяльності й продукції (наданих послуг), її призначення, організаційну структуру тощо. Далі на базі статистичної звітності дається економічна та функціональна характеристика діяльності бази дослідження (підприємства, установи, організації тощо). Подається аналіз системи управління, організації виробництва та інших особливостей підприємства (організації, установи) з погляду наявної системи менеджменту.

Крім того даний розділ повинен містити аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану підприємства (організації, установи). Обсяг підрозділу ─ 10 – 12 сторінок.

Важливою складовою аналітичного розділу магістерської роботи є підрозділ, у якому наводиться аналіз вирішення на підприємстві (в організації) того чи іншого питання відповідно до теми роботи, тобто аналіз предметної області, з метою виявлення позитивних сторін та існуючих недоліків. З метою більш ґрунтовного аналізу при виконанні цього підрозділу необхідно використовувати економіко-математичні методи та моделі.

В цьому ж підрозділі доцільно проаналізувати існуючий адміністративний процес, який спрямовано на виконання тих чи інших завдань у межах предметної області. Аналіз цього процесу необхідно здійснювати на основі його графічної моделі, побудованої в одній із загальноприйнятих нотацій.

Студенту слід приділити значну увагу формулюванню висновків. Важливість цього завершального етапу здійснення аналізу зумовлюється тим, що його результати служать базою для виконання робіт на наступній стадії опрацювання теми магістерської роботи ─ при підготовці й обґрунтуванні проектних рекомендацій щодо усунення наявних недоліків, а також удосконалення організації вирішення проблем роботи. Тому студент повинен звернути особливу увагу на чіткість визначення складу і формулювання висновків з аналізу. Цей підрозділ повинен містити до 15 сторінок.
^ 3.3.4 Проектно-рекомендаційний розділ

Завданням третього розділу є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку, діяльності організації на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також висновків, зроблених у другому розділі дослідження. Назва розділу формулюється, як правило, таким чином: «Удосконалювання... (предмет дослідження) на... (база дослідження)» або «Шляхи вдосконалювання... (предмет дослідження) на... (база дослідження)».

Перший підрозділ повинен містити детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації відповідно до напряму дослідження з розгорнутим обґрунтуванням та будуватися на підставі висновків з аналізу, який проведено у другому розділі, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків. Обсяг цього підрозділу – 15 – 20 стор.

У другому підрозділі запропоновані вдосконалення та інновації мають підтверджуватися розрахунково-кількісним обґрунтуванням із застосуванням ЕОМ. Обсяг цього підрозділу ─ 10 ─ 20 сторінок. Відповідно до логіки роботи, цей підрозділ може бути першим в третьому розділі.

В останньому підрозділі «Розрахунок економічної ефективності або обґрунтування соціального ефекту від запропонованих заходів» наводиться розрахунок економічної ефективності або соціального ефекту від заходів щодо вдосконалення діяльності підприємства (організації, установи) відповідно до теми магістерської роботи. У цьому підрозділі обов’язково має наводитися зведена таблиця з розрахунками узагальнюючих і часткових показників ефективності за кожним із заходів, запропонованих у роботі. Обсяг підрозділу ─ до 10 сторінок.
^ 3.3.5 Розділ з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях

В даному розділі, який має назву «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях», студент виконує завдання, видане консультантом – викладачем кафедри безпеки життєдіяльності. Завдання виконується за даними бази практики, але безпосереднього зв’язку з попередніми розділами роботи не має. Виконання завдання засвідчується підписом консультанта на титульному аркуші й бланку завдання.
3.3.6 Висновки

Висновки ─ це завершальний етап магістерської магістерської роботи. В них коротко наводяться найбільш важливі теоретичні та практичні положення, які містять оцінку досягнутих результатів з точки зору відповідності меті магістерської роботи та поставленим у вступі завданням, пропозицій щодо вдосконалення досліджуваного напряму діяльності організації. Послідовність висновків має відповідати поставленим і наведеним у вступі завданням.
^ 3.3.7 Список використаних джерел

Список використаних джерел розміщується після висновків. Він складається з літературних джерел, що були використані студентом при написанні магістерської роботи, а саме: законодавчо-нормативних актів, підручників, навчальних посібників, монографій, статей у періодичних виданнях, інтернет-сайтах, довідкових матеріалів тощо. Неопубліковані джерела (фінансова звітність, технічна документація, інша внутрішня документація підприємства, конспект лекцій, складений студентом, тощо) до списку використаної літератури не вносяться. Кількість використаних джерел залежить від ступеня вивченості проблеми і ступеня її нормативного врегулювання. Виходячи з досвіду підготовки магістерських робіт, рекомендована загальна кількість джерел у списку використаної літератури має бути не менше, ніж 70 позицій. При цьому мають переважати джерела, опубліковані не раніше, ніж за 5 років до написання роботи.

Додатки не входять у загальний обсяг магістерської роботи, на який накладаються обмеження (100 – 130 с.).

3.3.8 Додатки

Магістерська робота обов’язково повинна містити додатки, що відображують відповідну інформаційну базу аналізу діяльності підприємства в повному обсязі і мають бути належним чином оформленими.

Також до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, який використовується для повноти сприйняття роботи:

схему організаційної структури управління підприємства (організації, установи);

проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;

великі за обсягом розрахункові таблиці (дві або більше повних сторінок);

таблиці допоміжних цифрових даних;

протоколи, акти;

інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання магістерської роботи;

ілюстрації допоміжного характеру;

допоміжні матеріали, що мають прикладне значення (таблиці, рисунки, положення про роботу відділів підприємства, організації).

Крім того, до додатків обов’язково вносяться наукові статті, опубліковані студентом за напрямом магістерської роботи. Статті розміщуються в останньому додатку в хронологічному порядку.

Матеріал, що надається в додатках, повинен відповідати обраній темі дослідження й містити в собі необхідні матеріали, що були базою для проведення досліджень і практичних розробок.
  1   2   3   4Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы