Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні рекомендації до написання магістерської роботи для студентів спеціальності
НазваниеМетодичні рекомендації до написання магістерської роботи для студентів спеціальності
страница2/4
Дата01.10.2014
Размер0.69 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

^ IV. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
4.1 Загальні вимоги

Магістерську роботу подають переплетеною у твердому плетінні або у спеціально призначеній для дипломного проектування твердій папці.

Друкування роботи здійснюється за допомогою комп'ютера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210 x 297 мм) через півтора міжрядкових інтервали, до тридцяти рядків на сторінці (виключенням є титульний аркуш, для якого міжрядковий інтервал встановлюється із множником 1,3). Таблиці та ілюстрації можна подавати на аркушах формату АЗ.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве ─ 25 мм, праве ─ 15 мм, верхнє ─ 20 мм, нижнє ─ 20 мм.

Шрифт основного тексту – звичайний, Times New Roman, кегль – 14. Не допускається виділення окремих слів або частин тексту (окрім заголовків і назв таблиць, рисунків) жирним шрифтом, курсивом тощо.

Абзацний виступ має складати 1,25 см, вирівнювання основного тексту – по ширині. «Висячі рядки» не допускаються.

Числа не можна відривати від одиниць виміру – вони мають бути розміщені на одному рядку. В останньому рядку абзацу не може міститися слово або його частина довжиною менше п’яти символів, або число, посилання.

Необхідно додержуватися єдиного стилю оформлення магістерської роботи. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка ─ чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою.

У тексті роботи неприпустимо застосування питальних та окличних знаків. Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання магістерської роботи, можна виправляти нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (фрагмента рисунка) машинописним (комп’ютерним) способом. Незначні виправлення дозволяється робити за допомогою коректора та пасти виключно чорного кольору, при цьому шрифт і щільність вписаного тексту повинні бути наближеними до шрифту і щільності основного тексту.

Заголовки структурних частин магістерської роботи: завдання, анотації, змісту, вступу, розділів, списку використаної літератури тощо – друкують великими літерами (14 кеглем) жирним шрифтом симетрично до тексту, наприклад:
4.2 ВСТУП
Від заголовка роблять відступ в один рядок, а потім розміщують заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої ─ великої) з абзацного відступу жирним шрифтом. Між текстом попереднього підрозділу і заголовком поточного залишають один вільний рядок. Після заголовку підрозділу перед безпосередньо текстом відступ не роблять. Крапку в кінці заголовків не ставлять.

Кожний розділ починають з нової сторінки. Кожний новий підрозділ починають на тій самій сторінці, на якій було завершено попередній, залишивши відступ в один рядок.

Остання сторінка кожного розділу має бути заповнена текстом не менше, ніж на 2/3. В кінці сторінок, які не є останніми в розділі, не можна залишати більше одного вільного рядка. Також не допускається завершувати розділ (підрозділ) таблицею, рисунком, формулою – після них обов’язково має міститися текст.
4.3 Зміст

Зміст магістерської роботи має містити найменування та нумерацію початкових сторінок усіх розділів та підрозділів, зокрема вступу, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків тощо. Пункти, якщо вони відокремлюються усередині деяких підрозділів, у змісті не відображаються.

У змісті не слід виокремлювати кожний додаток, достатньо вказати номер першої сторінки додатків.

При складанні змісту аркуш умовно поділяється на два стовпця: у лівому (ширшому) подаються нумерація (якщо вона є) та назва розділів та підрозділів магістерської роботи, а у правому – відповідно нумерація початкових сторінок (не слід указувати першу та останню сторінки). Треба уникати подовження назви розділів та підрозділів на правий стовбець.

При нумерації початкових сторінок не слід застосовувати позначку «С.» або «Стор.». Після номеру сторінки крапка не ставиться.

У змісті не слід виділяти назви розділів, підрозділів або нумерацію їхніх початкових сторінок жирним шрифтом. Допускається писати назву структурних елементів роботи великими літерами – як у тексті.

Треба слідкувати за тим, щоб назви структурних елементів магістерської роботи у змісті збігалися з назвами цих елементів у тексті роботи!

4.4 Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою магістерської роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші, на бланку завдання, анотації, змісті, першій сторінці вступу номер сторінки не проставляють. Бланк завдання має дві сторінки, які треба рахувати.

Номери сторінок починають проставляти з другої сторінки вступу у правому верхньому куті без крапки в кінці до останньої сторінки додатків включно. При нумерації сторінок застосовують шрифт Times New Roman, кегль 12.

Перед заголовком розділу ставлять його номер арабською цифрою, після якого ставлять крапку. Слово «розділ» не пишуть.

Такі структурні складові магістерської роботи, як завдання, анотація, зміст, вступ, висновки, список використаної літератури не мають порядкового номера.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти, тобто структурні частини підрозділів із власною нумерацією (наприклад, 1.3.2 – другий пункт третього підрозділу першого розділу) в роботі не виділяються.
4.5 Списки

У магістерській роботі при переліченні певних об’єктів, явищ або їхніх властивостей може виникнути необхідність використання списків (нумерованих або маркірованих). Загальні правила використання списків наступні.

1. Якщо позиції списків досить об’ємні (складаються з кількох речень), доцільно використовувати нумерований список. Кожна позиція списку починається з нового рядку з великої літери, в кінці позиції ставиться крапка. Нумерація подається арабськими цифрами, після номеру ставиться крапка. Дужка, що закриває, після номеру не ставиться. Якщо позиції списків дуже об’ємні (складаються з кількох абзаців), допускається використання нумерації римськими цифрами або великими літерами української абетки.

2. Якщо логіка роботи вимагає здійснення нумерації позицій списків при невеликому обсязі позицій, використовується нумерований список. Нумерація подається арабськими цифрами або малими літерами української абетки. Після номеру ставиться закриваюча дужка без крапки. Кожна позиція списку починається з нового рядку з малої літери, в кінці позиції ставиться крапка з комою. В кінці останньої позиції ставиться крапка.

3. При необхідності використання багаторівневого списку (якщо деякі або всі позиції списку містять «вкладені» списки) доцільно додержуватися тих самих правил, що й для об’ємних позицій списків (п. 1).

4. В усіх інших випадках використовується маркірований список. Кожна позиція списку починається з нового рядку з малої літери, в кінці позиції ставиться крапка з комою. В кінці останньої позиції ставиться крапка. Маркер або взагалі не використовується, або як маркер використовується риска (тире). Не можна використовувати інші типи маркерів (коло, квітка, стрілка тощо).

5. Стиль оформлення списків певного типу (величина відступу, табуляції) має бути однаковим по всій роботі.
4.6 Ілюстрації

Ілюстрації (діаграми, схеми, графіки) необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці, якщо безпосередньо після тексту вони не вміщуються. Ілюстрації, які розміщені на окремих сторінках магістерської роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрацію, розміри якої більші за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях на аркушах формату А3 після згадування в тексті або в додатках.

Ілюстрації довідкового характеру (фотографії, креслення, діаграми, схеми, графіки, карти) розміщують в додатках, обов’язково роблячи на них посилання у тексті.

Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації. На кожну ілюстрацію, наведену в основному тексті роботи або в додатках, має бути посилання в тексті.

Всі ілюстрації, незалежно від того, чи є вони графіками, діаграмами, схемами тощо, позначають словом «Рис.» з великої літери та нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно виключно під ілюстрацією. Між номером ілюстрації та її назвою ставиться крапка, наприклад: «Рис. 1.2. Класифікація маркетингових планів підприємства».

Якість ілюстрації має забезпечувати її чітке відтворення (електрографічне копіювання, принтер). Ілюстрації повинні бути зроблені за допомогою комп’ютера і бути чорно-білими. Розміщення кольорових ілюстрацій допускається лише у додатках.

Назву ілюстрації розміщують після її номера. Номер то назву ілюстрації слід виділяти жирним шрифтом, розміщуючи симетрично до тексту. Важливо, щоб стиль оформлення назв усіх ілюстрацій у роботі був однаковим (див. рис.1).

Назва ілюстрації може містити експлікацію, яка будується так: деталі ілюстрації позначають цифрами, що виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального найменування ілюстрації, а лише пояснює його.

Ілюстрацію, її назву та експлікацію не можна відривати одне від одного або розривати.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. Біля правого поля аркуша, залишивши порожній рядок після тексту, над відповідною назвою таблиці розміщують надпис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Після номеру таблиці крапка не ставиться, наприклад: «Таблиця 3.2» – друга таблиця третього розділу.

Рис. 1. Використання сучасних інструментів менеджменту в 2007 році в порівнянні з 2001 роком
4.7 Таблиці

На наступному рядку обов’язково подається назва таблиці, яку друкують симетрично до тексту. Слово «Таблиця» і назву таблиці починають з великої літери. Назву не підкреслюють і крапку в кінці не ставлять. Слово «Таблиця», її номер і назву слід виділяти жирним шрифтом. Важливо, щоб стиль оформлення назв усіх таблиць у магістерській роботі був однаковим.

Таблиця обов’язково має містити «шапку» з назвою стовпчиків (іноді – рядків). Якщо це зробити неможливо (наприклад, таблиця являє собою матрицю), краще оформити таблицю як ілюстрацію. Шапка таблиці також виділяється жирним шрифтом.

Під назвою таблиці, не пропускаючи вільного рядка, розміщують власне таблицю. Приклад оформлення таблиці наведено нижче.
^ Таблиця 1

Витрати на виробництво продукції за 2007 рік


^ Елементи
витрат


Планові
витрати на весь
випуск, тис. грн.


Питома вага, %

Фактичні витрати на весь випуск, тис. грн

^ Питома вага, %

Абсолютне відхилення, (+, -), тис. грн.

Відносне відхилення, %

Сировина, матеріали, напівфабрикати

80450

54,6

75593

53,7

-4857

-6,0

Тепло- та
електроенергія

5894

4,0

6512

4,6

618

+10,5

Всього матеріальних витрат

86344

58,6

82105

58,3

-4239

-4,9

Фонд оплати праці, ВСЬОГО:

34988

23,7

33036

23,5

-1952

-5,6

Фонд оплати праці

25538

17,3

23917

17,0

-1621

-6,3

Відрахування на соціальні заходи

9450

6,4

9119

6,5

-331

-3,5

Амортизація

15324

10,4

20736

14,7

5412

35,3

Інші операцій-ні витрати

10688

7,3

4978

3,5

-5710

53,4

Разом витрат

147344

100

140855

100

-6489

-4,4


Якщо в таблиці подано однорідні дані, одиницю виміру таких даних можна виносити до назви таблиці, після коми, наприклад: «Динаміка прибутку підприємства у 2010 – 2011 рр., тис. грн.». Якщо текст, який повторюється у графах таблиці, складається з одного слова, його можна замінити лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те саме», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не можна. Якщо цифрові або інші дані в якомусь полі таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. Неприпустимо залишати поля таблиці незаповненими!

Таблицю подають після першого згадування про неї в тексті або, якщо це неможливо, на наступній сторінці. Таблицю розміщують таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті!

При перенесенні таблиці на інший аркуш слово «Таблиця» і її номер, а також назву вміщують тільки один раз над її першою частиною, розміщеною на першій сторінці. Над іншими частинами, розміщеними на наступних сторінках, біля правого поля аркуша пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2». На останній сторінці, яку займає таблиця, замість «Продовження табл.» пишуть «Закінчення табл.».

Крім того, при перенесенні таблиці на першій сторінці під «шапкою» таблиці вміщують рядок з порядковими номерами стовпців, а на інших сторінках такий рядок вміщують замість «шапки».

Неприпустимо залишати на сторінці лише назву, або назву та «шапку» таблиці. Таблиці можна переносити на інший аркуш виключно таким чином, щоб на першій та останній сторінці було не менше трьох смислових рядків (без урахування «шапки» та рядка з порядковими номерами стовпців). Якщо це неможливо, таблиця не розривається, а цілком переноситься на наступну сторінку.

Для таблиць припускається використання шрифту 10 або 12 рts Times New Roman через одинарний міжрядковий інтервал.

Якщо розмір таблиці складає 2 повних аркуші або більше, така таблиця переноситься до додатків.

Розділ або підрозділ не може завершуватися таблицею – після неї обов’язково має бути текст.
4.8 Формули

Формули в магістерській роботі виконуються за допомогою стандартних математичних редакторів Microsoft Office (наприклад, Microsoft Equation 3.0) і нумеруються (якщо їх більше однієї) у межах розділу. Формули розташовують симетрично до тексту; безпосередньо після формули може ставитися кома, або знак пунктуації може бути відсутній. Стиль оформлення усіх формул у роботі має бути однаковим.

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках. Між формулою та її номером, а також після номеру формули ані в дужках, ані поза дужками крапки не ставлять.

Безпосередньо під формулою треба подавати пояснення всіх значень символів і числових коефіцієнтів, використаних у формулі (в тому числі символу, який позначає величину, для розрахунку якої формулу складено), в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Якщо певний символ або числовий коефіцієнт уже було використано в одній з попередніх формул поточного розділу та значення такого символу не змінилося, то подавати його пояснення вдруге не потрібно.

У кінці пояснення, після коми треба вказати одиницю виміру пояснюваного показника.

Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» з маленької літери без двокрапки. У кінці кожного рядка ставиться крапка з комою, а кожне нове пояснення починається з маленької літери.

Не припускається розміщення на одному рядку двох різних формул або рівнянь. Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками, тобто вище і нижче кожної формули, а також між власне формулою і поясненням, потрібно залишати один вільний рядок.

Невеликі нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту, тобто ніяким чином не виділяють.

Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:). При перенесенні рівняння відповідний знак дублюється на початку наступного рядка. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули. Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об'єднаних фігурною дужкою, ставиться справа від вістря дужки. Приклад оформлення формули наведено нижче.
(3.5)
де Тшт ─ штучний час на виконання операції, хв.;

Т0 ─ основний час на виконання операції, хв.;

Ттех ─ час на обслуговування робочого місця, хв.;

Тотл ─ час на відпочинок та особисті справи, хв.
Відповідно до нумерації це п’ята формула третього розділу.

Не допускається застосування трирівневої нумерації ілюстрацій, таблиць і формул, наприклад: «Рис. 2.3.2» або «(3.1.4)».
4.9 Посилання

Під час написання магістерської роботи студент повинен обов’язково робити посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі (теоретичні джерела, довідкові матеріали тощо), а також на таблиці, формули, ілюстрації та додатки роботи.

У теоретичному розділі роботи, при використанні матеріалів, опублікованих іншими авторами, окреме посилання робиться для кожної наведеної закінченої думки, яка в тексті може бути виділена абзацом, окремим реченням або цитатою. Наявність в середньому одного – двох посилань на одну сторінку тексту теоретичного розділу, наведення кількох поспіль сторінок тексту з одного джерела свідчать про низьку якість проведення теоретичного дослідження і можуть бути причиною недопущення роботи до захисту.

Якщо використовують відомості, матеріали з підручників, монографій, оглядових статей, інших джерел із великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання в магістерської роботі.

Посилання на джерела в тексті слід зазначати порядковим номером за списком використаної літератури та виділяти двома квадратними дужками, наприклад: «[5, с. 25 – 27]» (п’яте за номером джерело в списку використаної літератури, 25 – 27 сторінки), або «... у працях [11; 23; 29]...». Крапку перед закриваючою дужкою не ставлять. Після дужки крапку ставлять лише в тому випадку, якщо це кінець речення. Якщо посилання розміщене в кінці заголовка таблиці або ілюстрації, крапку не ставлять.

Посилання на ілюстрації магістерської роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: «рис. 1.2», з малої літери.

Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад: «...у формулі (2.1)».

При посиланні на таблицю слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, з малої літери, наприклад: «...в табл. 1.2».

У повторних посиланнях на таблиці, ілюстрації та формули треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

Посилання на додатки доцільно застосовувати в тих випадках, коли мова йдеться про всі матеріали додатку або додаток містить лише одну складову (текст, таблицю, ілюстрацію, формулу тощо). У такому випадку використовується слово «додаток» та його номер, наприклад: «Схема організаційної структури підприємства наведена в додатку А». У випадку, якщо посилання робиться на окремий елемент додатку, то треба вказувати лише цей елемент, не називаючи номер додатка, наприклад, треба писати «... у табл. Б.4...» замість «... у табл. Б.4 додатку Б...».

У посиланнях на ілюстрації, формули, таблиці, додатки відповідні позначення пишуться з маленької літери (крім випадків, коли вони знаходяться на початку речення). Після посилання (номера рисунку, таблиці, додатку, за дужкою формули) крапка не ставиться, за винятком випадків, коли посилання стоїть у кінці речення.
^ 4.10 Список використаних джерел

Список використаних джерел наводяться за абеткою (в алфавітному порядку за прізвищами перших авторів або за заголовками). Спочатку подаються джерела українською та російською мовами (російськомовні джерела окремо не виділяються!), а потім – іншомовні джерела. Нумерація джерел у списку – наскрізна.

При внесенні окремих джерел до списку, необхідно обов'язково наводити всі вихідні дані: ПІБ автора (авторів), назву праці, місце і назву видавництва, рік видання, загальну кількість сторінок (для періодичних видань – діапазон сторінок, на яких розміщена стаття, на яку робиться посилання). Крім того, при оформленні списку використаних джерел слід звертати увагу на такі загальні вимоги:

ініціали і прізвище автора не відриваються одне від одного, тобто завжди розміщуються на одному рядку;

назви та інші реквізити джерел з російської та інших іноземних мов не перекладаються;

скорочення слова «сторінка» («с.») завжди розміщується на одному рядку з відповідним числом;

не допускається наведення у списку використаних джерел номеру журналу (газети) як окремої позиції – позицією списку літератури може бути лише окрема стаття;

аналогічно не рекомендується робити посилання на цілий веб-сайт – позицією списку використаної літератури має бути окрема сторінка, яка оформлюється як стаття (з певними відмінностями від статті у паперовому виданні). Виключенням можуть бути сайти зі статистичною, довідковою інформацією – у разі неодноразового посилання в тексті магістерської роботи на різні сторінки такого сайту його допускається оформити як окрему позицію списку використаної літератури;

URL-адресса веб-сайту як в основному тексті роботи, так і в списку використаної літератури не може наводитися шрифтом з підкреслюванням;

необхідно чітко дотримуватися вимог до пунктуації (згідно зі зразком), не замінюючи тире дефісом, роблячи необхідні відступи між структурними елементами позиції списку літератури і знаками пунктуації.

Зразок оформлення літературних джерел за їхніми видами наведено в додатку Е методичних рекомендацій. Слід мати на увазі, що в роботі список використаної літератури оформлюється не таблицею, як це подано в додатку Е, а нумерованим списком.
4.11 Додатки

Додатки оформлюють як продовження магістерської роботи безпосередньо після списку використаної літератури у вигляді окремої частини, і розміщуються у порядку появи посилань на них у тексті роботи. Додатки повинні починатися з титульного аркуша, на якому великими літерами симетрично аркуша надруковано слово «ДОДАТКИ». Кожний додаток також повинен починатися з титульного аркуша, на якому симетрично до сторінки жирним шрифтом наведено слово «додаток» і відповідна літера. Наприклад: «ДОДАТОК А». З іншого рядка ─ його назва малими літерами жирним шрифтом, наприклад: «Організаційна структура управління підприємства». Слова «ДОДАТКИ», «ДОДАТОК», номер додатку та його назву в лапки не беруть.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: «ДОДАТОК А», «ДОДАТОК Б» тощо.

Ілюстрації, таблиці та формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: «рис. Д.2» ─ другий рисунок додатка Д; (А.1) ─ перша формула додатка А. В іншому на ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, поширюються загальні вимоги щодо оформлення.

Документи, заповнені з обох боків аркуша, рахуються як дві сторінки, але номер ставиться лише на першій з них.

Неприпустимо надавати в додатках будь-які документи, що містять печатку підприємства або підписи його посадових осіб, зокрема, фінансову звітність. Фінансова звітність підприємства – бази дослідження подається в таблицях, створених за допомогою програми Microsoft Excel.
^ 4.12 Вимоги до оформлення ілюстративного матеріалу

Ілюстративний матеріал повинен бути поданий на 10 – 12 аркушах формату А4. У верхньому правому куті кожного аркуша, крім титульного, повинен бути його номер (допускається перед номером розміщувати слово «Плакат» без лапок). Ілюстративний матеріал необхідно виконувати за допомогою комп’ютера.

До ілюстративного матеріалу включають графіки, схеми, таблиці та формули, що обов`язково повинні бути в роботі, які мають там смислове навантаження та про які повідомлятиметься у доповіді. Елементи ілюстративного матеріалу розташовуються у порядку згадування їх у доповіді під час захисту.

Нумерація ілюстрацій, таблиць та формул в ілюстративному матеріалі наскрізна. Ілюстрації, таблиці та формули в ілюстративному матеріалі мають власний однорівневий номер, а не той, що вони мали в роботі, наприклад: «Рис. 1».

Ілюстративний матеріал подається комісії під час захисту як мультимедійна презентація та в теці ─ швидкозшивачі у кількості не менше 6 примірників. При цьому презентація може дещо відрізнятися від ілюстративного матеріалу як за складом плакатів, так і за стилем їх оформлення.

Титульний аркуш ілюстративного матеріалу оформляється, як наведено у додатку Ж.

Крім ілюстративного матеріалу студент повинен подати комісії текст або копію опублікованої в науковому журналі статті за темою магістерської роботи. На випускову кафедру попередньо здається надрукована стаття та її електронна версія (у випадку, якщо вона ще не опублікована).
^ V. КЕРІВНИЦТВО МАГІСТЕРСЬКИМИ РОБОТАМИ
З метою своєчасної якісної підготовки магістерської роботи студентів наказом ректора вищого закладу освіти згідно з поданням кафедри призначаються керівники магістерських робіт. Крім того, для консультування з певних питань призначаються консультанти – викладачі відповідних кафедр.

Керівництво магістерської роботами здійснюється викладачами вищого рівня кваліфікації кафедри адміністративного менеджменту та політики зайнятості. Розподіл керівників магістерської роботи за студентами затверджується на засіданні кафедри з урахуванням тематики робіт і побажань студентів.

Керівник роботи виконує такі функції:

керує підготовкою магістерської роботи;

контролює виконання графіка навчального процесу студентом;

допомагає студентові сформулювати кінцеву редакцію теми роботи, обрати правильний напрямок і методи вирішення основних питань, визначає разом зі студентом завдання на магістерську роботу та складає її план;

допомагає в розробці календарного графіка роботи на весь період підготовки роботи;

рекомендує необхідні джерела для опрацювання теми роботи: основну літературу, довідкові матеріали тощо;

проводить систематичні, визначені розкладом та призначені за необхідністю консультації, бесіди;

аналізує та контролює організацію самостійної роботи студента;

контролює виконання роботи (частинами та в цілому) згідно з розробленим календарним графіком;

здійснює перевірку розділів магістерської роботи і роботи в цілому;

допомогає підготовити та опублікувати за матеріалами роботи наукову статтю.

Після написання роботи студентом керівник складає відзив, у якому надаються короткий аналіз позитивних сторін роботи, перелік недоліків і помилок; висновки та оцінка роботи щодо актуальності дослідження, рівня теоретичних знань, виявлених студентом при вирішенні конкретних практичних завдань; ступінь самостійності роботи студента; загальна оцінка роботи, рекомендована оцінка роботи за дванадцятибальною шкалою. Відзив датується і підписується керівником.
^ VI. ПІДГОТОВКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
Підготовка магістерських робіт починається після затвердження тематики та призначення керівників.

Робота з підготовки та написання магістерської роботи проводиться студентами самостійно відповідно до затвердженого випусковою кафедрою календарного графіка. У процесі роботи студент має дотримуватися всіх рекомендацій керівника.

Відповідальність за виконання затверджених планів підготовки магістерської роботи покладається безпосередньо на студентів-виконавців роботи та керівників. За умови невиконання зазначеного плану керівник подає доповідну записку на ім'я завідувача кафедрою адміністративного менеджменту та політики зайнятості з відповідними пропозиціями.

Після виконання магістерської роботи студент повинен отримати всі необхідні підписи у керівника роботи та консультантів.

Закінчена магістерськ робота, підписана студентом (на титульному аркуші, бланку завдання, а також з датою закінчення роботи та підписом студента після загальних висновків) і консультантами, з листом-відгуком (довідкою) від організації, на базі якої було виконано роботу, подається керівникові в термін не пізніше, ніж за два тижні до призначеної дати захисту. Лист-відгук з організації-бази дослідження має свідчити про достовірність наведеної в роботі інформації, правдивість фактичних даних, підтверджувати актуальність теми для підприємства, самостійність автора дослідження, практичну значущість аналітичного та рекомендаційного розділів. Він повинен бути надрукований на фірмовому бланку установи або мати його печатку і має бути підписаний керівником підприємства або його заступником. Приклад оформлення листа-відгука (довідки) наведено в додатку З.

Після вивчення та у випадку схвалення роботи керівник разом із своїм письмовим відзивом повертає роботу студенту для проходження процедури нормоконтролю та її подальшого затвердження завідувачем кафедри адміністративного менеджменту та політики зайнятості. Метою нормоконтролю, який здійснює черговий викладач випускової кафедри, є остаточна перевірка відповідності змісту та оформлення роботи вимогам кафедри. На нормо контроль, окрім не скріпленої пояснювальної записки й ілюстративного матеріалу, студент повинен принести статтю (з електронною версією), або копію опублікованої статті, завірену підписом керівника магістерської роботи.

Після затвердження завідувачем кафедри адміністративного менеджменту та політики зайнятості магістерська робота подається на зовнішню рецензію. Приклад оформлення зовнішньої рецензії наведено в додатку Н. З урахуванням зауважень наукового керівника та рецензента студент складає чистовий варіант роботи з відповідним його оформленням. Роботі передує реферат з трьома анотаціями державною іноземною та російською мовами( стислий зміст роботи загальним обсягом не більше 150 слів (Додаток М).

Електронна версія на дискеті (диску) в окремому конверті (файлі) здається на випускову кафедру.

У випадку негативного висновку керівника або завідувача випускової кафедри студент до захисту магістерської роботи не допускається.

Перед захистом студент зобов'язаний ознайомитися з відгуком і рецензією, проаналізувати їх та підготувати відповіді на зауваження.

Приклад оформлення відгуку наукового керівника наведено в додатку Л.

До захисту не допускаються студенти, які не виконали навчальну програму та на момент подання до захисту магістерської роботи мають академічну заборгованість.

Студенти, які не захистили роботу, не мають права на отримання диплома магістра. Таким студентам видається довідка про проходження навчання за програмою підготовки магістра.
^ VII. ЗОВНІШНЄ РЕЦЕНЗУВАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні спеціалісти, які працюють на підприємствах, в наукових установах, викладачі з науковим ступенем інших вищих навчальних закладів. Рецензія повинна друкуватися на фірмовому бланку підприємства (установи) або мати його печатку. Зовнішня рецензія повинна містити такі складові:

висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості виконаної магістерської роботи;

характеристику повноти завдання щодо розкриття теми магістерської роботи, відповідність змісту роботи завданню;

висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів до вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямком теми магістерської роботи;

оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення управління певними аспектами діяльності підприємства, підвищення його ефективності; оцінку загальних вражень від магістерської роботи (оформлення, стиль і грамотність викладення тощо);

висновок рецензента про відповідність якості виконаної магістерської роботи вимогам, що ставляться до таких робіт, про можливість допущення її до захисту, пропоновану оцінку роботи за стобальною шкалою та про можливість присвоєння студенту кваліфікації «магістр з адміністративного менеджменту,менеджер (управитель) з адміністративної діяльності».
^ VIII. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії.

Списки студентів, допущених до захисту, подаються до державної екзаменаційної комісії не пізніше, ніж за тиждень до захисту.

Одночасно організується ознайомлення членів державної екзаменаційної комісії з магістерських роботами студентів, яких ця комісія заслуховуватиме.

Державній екзаменаційній комісії перед початком захисту подаються такі документи:

зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки;

відгук (довідка) установи, на базі якої виконано магістерську роботу;

відгук керівника магістерської роботи;

зовнішня рецензія.

Державній екзаменаційній комісії можуть бути надані також інші матеріали, що характеризують наукову та практичну цінність виконаної магістерської роботи, ─ друковані статті за темою роботи, документи, що вказують на практичне її застосування тощо.

Процедура захисту роботи є прилюдною і складається з таких етапів:

короткого повідомлення автора (визначається мета, зміст, наукова та практична цінність роботи; питання, що винесені на захист, та результати магістерської роботи). Рекомендована тривалість доповіді студента ─ 5 ─ 10 хвилин;

відповідей на запитання членів державної екзаменаційної комісії та присутніх на захисті;

відповідей на зауваження наукового керівника та рецензентів;

підведення підсумків захисту магістерської роботи (дається оцінка роботі кожного студента).

На підставі рецензії та відгуку керівника, результатів захисту магістерської роботи державна екзаменаційна комісія приймає мотивоване рішення за кожним студентом про присвоєння кваліфікації магістра.

Рішення державної екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених під час підготовки та захисту магістерської роботи, а також присвоєння студенту кваліфікації магістра та видачі йому відповідного державного документа приймається державною екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.

Результати захисту магістерських робіт оголошуються у цей же день після оформлення протоколів засідання державної екзаменаційної комісії. Студенти, роботи яких містять значний обсяг наукової новизни, можуть бути рекомендовані державною екзаменаційною комісією для вступу до аспірантури.

Додаток А

Орієнтована тематика магістерських робіт

зі спеціальності 8.18010018 “Адміністративний менеджмент”

для освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”
Управління інформаційними ресурсами в організації

 1. Адміністративне управління системою інформаційної безпеки на підприємстві (в установі, організації).

 2. Інформаційне забезпечення ефективної адміністративної діяльності в організаціях служби зайнятості.

 3. Інформаційні технології в соціальному управлінні.

 4. Комунікації в адміністративному менеджменті та діяльності служби зайнятості.

 5. Корпоративні комунікації як засіб підвищення ефективності адміністративного менеджменту.

 6. Механізм взаємовідносин адміністративної служби та інших структурних підрозділів базового центру зайнятості.

 7. Механізми і технології розроблення і реалізації управлінських рішень та їх роль в удосконаленні системи державного управління.

 8. Обґрунтування шляхів впровадження PR-технологій в менеджмент організацій.

 9. Організація зовнішніх функціональних зв’язків організації.

 10. Особливості паблік-рілейшнз у виборчій кампанії.

 11. Паблік-рілейшнз як технологія креативного адміністративного менеджменту.

 12. Піар-стратегії формування суспільної думки.

 13. Планування і прогнозування адміністративної роботи в діяльності служби зайнятості.

 14. Стратегія управління корпоративною інформацією на основі сучасних комунікативних технологій.

 15. Технологічні засади адміністративної діяльності в базовому центрі зайнятості.


Соціально-психологічні аспекти управління

 1. Вербальні та невербальні засоби комунікації та їхня роль у прийнятті управлінських рішень.

 2. Використання соціонічного підходу у кадровому менеджменті.

 3. Вплив керівника на соціально-психологічний клімат колективу організації (підприємства, установи).

 4. Державний службовець у системі адміністративного менеджменту: рольові функції та особистісні характеристики.

 5. Ділове спілкування та управлінські конфлікти.

 6. Етично-правові аспекти управління організацією (підприємством, установою).

 7. Конфлікт-менеджмент на макросоціальному рівні: об’єкт та технології роботи з ним.

 8. Моральна культура управлінської діяльності в повсякденній практиці організації (підприємства, установи).

 9. Наукове прогнозування соціальних процесів в адміністративному управлінні.

 10. Професійна компетентність і моральні якості посадової особи адміністративно-державного управління.

 11. Професійна компетентність і моральні якості посадової особи державної служби зайнятості.

 12. Психодіагностичні методики в кадровому менеджменті.

 13. Система детермінант формування й розвитку особистості керівника та ефективності його управлінської діяльності.

 14. Соціально-психологічна та професійна модель лідера.

 15. Соціально-психологічні аспекти професійної адаптації працівника адміністративної служби.

 16. Соціально-психологічні аспекти управління малою групою у процесі розроблення та реалізації мотиваційних програм.

 17. Соціально-психологічні методи управління на підприємстві.

 18. Соціально-психологічні особливості керівника як суб’єкту адміністративного управління.

 19. Управління конфліктами в сучасній організації.

 20. Управлінське спілкування в механізмі функціонально-рольової взаємодії керівника та підлеглого.

 21. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі організації (підприємства, установи).


Кадровий менеджмент та проблеми мотивації праці

в сучасних умовах

 1. Адміністративне управління набором кадрів в системі служби зайнятості.

 2. Адміністративні та економічні методи управління кадрами: взаємозв’язок та взаємовплив.

 3. Безперервна освіта: концепція та її реалізація в організації (на підприємстві, в установі).

 4. Вдосконалення методики оцінки трудової діяльності державних службовців.

 5. Використання економічних та неекономічних мотивацій трудової діяльності працівників підприємства (установи, організації).

 6. Відбір персоналу як складова адміністративного менеджменту.

 7. Кадрова робота в системі державної служби зайнятості.

 8. Кадрова служба як організаційно-адміністративний інститут.

 9. Кадрове забезпечення державного управління (організаційно-правовий аспект).

 10. Комплектування кадрового корпусу і професійна орієнтація.

 11. Менеджер як лідер: мотиваційно-організаційні аспекти адміністративної діяльності.

 12. Менеджмент персоналу в системі служби зайнятості.

 13. Менеджмент персоналу організації в антикризовому управлінні.

 14. Методологічні основи добору команд менеджерів й забезпечення динамічного лідерства в управлінні організацією (підприємством, установою).

 15. Мотиваційна модель в управлінні: досвід впровадження на підприємствах України та шляхи удосконалення.

 16. Мотиваційний потенціал керівників центрів служби зайнятості щодо управління персоналом.

 17. Мотивація персоналу в службі зайнятості та її удосконалення.

 18. Науково-методичні засади процесів добору і відбору кадрів у сучасних організаціях.

 19. Організаційно-правові аспекти основ кадрової політики організації.

 20. Організація та технологія управління персоналом.

 21. Перспективи розвитку стратегічного кадрового управління.

 22. Підвищення комунікативної та ділової кваліфікації співробітників як ефективного засобу оптимізації діяльності організації (підприємства, установи).

 23. Планування адміністративної діяльності керівника базового центру зайнятості.

 24. Плинність кадрів і шляхи її скорочення.

 25. Професійна орієнтація: організаційні аспекти.

 26. Система методів управління персоналом та шляхи їх удосконалення у державному управлінні.

 27. Службовець як об’єкт та суб’єкт у системі адміністративного менеджменту.

 28. Стилі керівництва персоналом і основні напрямки їх удосконалення в державному управлінні.

 29. Удосконалення мотиваційних механізмів у системі менеджменту підприємства.

 30. Удосконалення системи організації та нормування праці на підприємстві.

 31. Формування складу керівних кадрів та персоналу управління.

 32. Шляхи оптимізації управління персоналом організації.


Менеджмент освіти

 1. Адаптація системи вищої освіти в Україні до Болонського процесу.

 2. Адміністративне управління професорсько-викладацьким складом в умовах реформування вищої освіти.

 3. Адміністративний менеджмент у системі вищої освіти в сучасних умовах.

 4. Державне управління навчальним закладом в Україні ( на прикладі…).

 5. Інформаційні технології у вищій освіті.

 6. Менеджмент в освіті: управління у сфері безперервної ступеневої освіти.

 7. Місце та роль наукового знання в організаційній культурі кадрів (менеджерів з адміністративної діяльності).

 8. Мотивація вступу до ВНЗ та особливості адаптації студентів до навчання на молодших курсах (управлінські стратегії дії у межах конкретного факультету).

 9. Підвищення ефективності системи мотивації персоналу у вищих навчальних закладах.

 10. Реформа вищої школи та проблеми управління освітою в Україні.

 11. Роль наукового знання в управлінні державно-політичними процесами.

 12. Система цільового управління персоналом підрозділу ВНЗ.

 13. Удосконалення навчального процесу у вищому навчальному закладі за умов сучасної глобальної трансформації (управлінські аспекти).

 14. Управління у сфері державної та недержавної освіти та проблеми його удосконалення.


Феномен громадянського суспільства

 1. PR-технології в політичному менеджменті.

 2. Влада та суспільна думка як чинник соціальних змін.

 3. Державне регулювання діяльності громадських організацій.

 4. Зв'язки з громадськістю в урядових та політичних організаціях.

 5. Мас-медіа як засіб політичної комунікації.

 6. Місце маніпуляції суспільною свідомістю в системах сучасного політичного управління.

 7. Організаційні та економічні питання управління виборчою компанією народного депутата (по мажоритарному округу).

 8. Політичні партії як суб'єкт соціального управління під час виборчих компаній.


Управління соціально-культурною сферою суспільства (управління культурою, проблеми сім’ї, молоді, гендерні процеси, ЗМІ)

 1. Адміністративне управління в сфері розваг (на прикладі організації телевізійних програм).

 2. Адміністративне управління у сфері туризму (на прикладі розробки туристичних маршрутів).

 3. Адміністративне управління у туристичній сфері.

 4. Адміністративний менеджмент у сфері дозвілля.

 5. Впровадження принципу гендерної паритетності в українському державному управлінні.

 6. Впровадження системи медичного страхування як елемента управління соціальним захистом населення.

 7. Гендерна політика в адміністративному управлінні.

 8. Державна науково-технічна політика України: проблема формування, механізм реалізації та шляхи удосконалення.

 9. Медичне страхування як інструмент удосконалення системи охорони здоров’я в Україні.

 10. Планування та впровадження заходів (програм, механізмів) соціально-трудової реабілітації інвалідів в Україні

 11. Співвідношення демократичних, ліберальних та авторитарних методів управління в сучасному суспільстві.

 12. Сучасні проблеми зайнятості молоді та державна молодіжна політика.

 13. Сучасні технології соціального захисту населення на прикладі міста …

 14. Удосконалення систем державного і недержавного пенсійного страхування (організаційний аспект).

 15. Удосконалення системи управління соціальним захистом населення регіону.

 16. Формування механізму реалізації молодіжної політики в Україні.

 17. Формування проектно-орієнтованого підходу до управління соціально-економічного розвитку регіону.

 18. Формування стратегії розвитку молодіжної політики в Україні.


Управління корпоративною культурою організації

 1. Впровадження ефективної управлінської культури як інструменту управління персоналом в організаціях.

 2. Корпоративна етика як інструмент соціального менеджменту.

 3. Корпоративна етика як інструмент сучасного адміністративного менеджменту.

 4. Корпоративна культура державної служби зайнятості: стан та шляхи удосконалення

 5. Корпоративна культура: типологія організацій та особливості управління.

 6. Корпоративний імідж як ефективний засіб комунікації з громадськістю.

 7. Культура адміністративного управління в Україні: формування та вдосконалення.

 8. Культурні цінності та соціальні норми як регулятори управлінської діяльності.

 9. Людський фактор в адміністративному менеджменті.

 10. Організаційна культура керівництва як регулятор управлінської діяльності.

 11. Управління формуванням корпоративної культури організацій державної служби зайнятості України.


Реформування державно-адміністративної системи та розвиток місцевого самоврядування в Україні

 1. Адміністративна реформа на рівні регіону в Україні.

 2. Адміністративні важелі управління державною власністю в Україні.

 3. Аналіз та оцінювання кадрової політики в державній службі зайнятості України.

 4. Взаємодія центральних державних органів і органів місцевої влади в реалізації соціальних потреб молоді.

 5. Державне регулювання підприємств - природних монополістів в Україні.

 6. Державне управління соціально-економічним розвитком регіонів.

 7. Державне управління та захист національних інформаційних ресурсів.

 8. Діагностика та розробка засад стратегічного планування діяльності районної державної адміністрації.

 9. Досвід роботи комітетів місцевого самоврядування та їх роль у здійсненні державного управління.

 10. Зв'язки з громадськістю в державних установах та організаціях.

 11. Інформаційне поле України та використання інформаційних технологій у державному управлінні.

 12. Кадрове забезпечення органів місцевого самоврядування в умовах соціально-політичних реформ.

 13. Механізм прийняття управлінських рішень та контроль за їх виконанням з боку органів місцевої влади.

 14. Механізми і технології розробки і реалізації управлінських рішень у державному управлінні.

 15. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми становлення і розвитку.

 16. Організаційно-правовий механізм удосконалення адміністративно-територіального устрою України.

 17. Основні напрями державної політики підвищення мотивації праці державних службовців України.

 18. Планування видатків міського бюджету на забезпечення програм соціально-економічного розвитку території (на прикладі …району).

 19. Практика організації роботи органів місцевого самоврядування та шляхи здійснення соціального контролю їх діяльності.

 20. Розподіл повноважень між районними та міськими органами влади для забезпечення ефективного управління розвитком міста в умовах ринкових перетворень в Україні.

 21. Становлення та розвиток адаптивного адміністративного управління в державній службі України.

 22. Сучасна модель адміністративної системи в Україні та шляхи її вдосконалення з урахуванням досвіду зарубіжних країн.

 23. Теоретико-методологічні основи державно-адміністративного управління регіоном України.

 24. Теоретичні основи та основні напрямки впровадження концепції сталого розвитку у регіоні (або на підприємстві).

 25. Удосконалення інформаційної підтримки управлінських рішень в органах державної влади (регіонального рівня).

 26. Удосконалення системи управління місцевими бюджетами.


Реформування організаційної структури та вдосконалення системи управління підприємством (організації).

 1. Адміністративне управління у сфері сервісу.

 2. Адміністративний менеджмент в державній службі зайнятості України.

 3. Бізнес-інкубатори як інструмент інноваційного розвитку підприємництва.

 4. Діагностика та розроблення засад стратегічного планування підприємства.

 5. Діагностика, оцінка та вдосконалення діяльності служби зайнятості і менеджменту.

 6. Застосування методів проектного менеджменту для підвищення ефективності проектів.

 7. Контроль в системі менеджменту служби зайнятості.

 8. Менеджмент організацій в регіональній політиці зайнятості населення.

 9. Модель підприємницької діяльності в умовах розвитку ринкової економічної системи в Україні.

 10. Організаційні аспекти діяльності служби зайнятості.

 11. Організаційно-управлінські чинники підвищення якості діяльності державної служби зайнятості.

 12. Прогнозне проектування як складова адміністративного управління.

 13. Проектний менеджмент у системі управління якістю продукції підприємства.

 14. Розробка адміністративної стратегії розвитку державної служби зайнятості.

 15. Створення раціональної структури та збалансованої діяльності підрозділів державної служби зайнятості.

 16. Стилі керівництва в управлінні організаціями служби зайнятості.

 17. Удосконалення логістичної системи на підприємствах агропромислового комплексу.

 18. Удосконалення організаційної структури підприємства у сфері будівництва.

 19. Удосконалення системи стратегічного управління компанією.

 20. Удосконалення системи управління розвитком бізнесу у харчовій промисловості.

 21. Удосконалення системи управління якістю продукції на підприємстві.

 22. Удосконалення управління інноваційною діяльністю на підприємстві.

 23. Управління процесами бізнес-планування виробничо-торговельного підприємства.

 24. Формування адміністративного апарату державної служби зайнятості.

 25. Формування та реалізація стратегій підприємств легкої промисловості.


Фінансовий та інвестиційний менеджмент на підприємстві (в організації).

 1. Податки та податкова система як засоби державного управління економічними процесами.

 2. Розроблення стратегій розвитку інвестиційної компанії на ринку нерухомості.

 3. Стратегія розвитку та аналіз діяльності підприємства (організації).

 4. Удосконалення механізму оподаткування підприємницького сектору як інструменту формування соціально орієнтованої економіки в Україні.

 5. Удосконалення механізму управління кредитною установою.

 6. Удосконалення системи управлінського обліку.

 7. Управління інвестиційним проектом.

 8. Управління інвестиційною привабливістю підприємства (території, регіону).

 9. Управління соціально-інвестиційними програмами.


Соціально-економічні аспекти управління (за галузями діяльності)

 1. Економічно-організаційні методи управління рекламною діяльністю.

 2. Ефективність адміністративного менеджменту в контексті сучасної соціально-економічної ситуації.

 3. Методичні підходи до оцінки ефективності організаційних структур.

 4. Механізм управління державними корпоративними правами відкритих акціонерних товариств та шляхи підвищення його ефективності.

 5. Організаційно-економічне забезпечення оптимального управління системою державного казначейства.

 6. Оцінка ефективності функціонування транспорту при здійсненні пасажирських перевезень.

 7. Система організаційно-економічного управління в державних, акціонерних товариствах.

 8. Системний аналіз ефективності управління малим підприємством.

 9. Управління державними корпоративними правами у контексті стратегії розвитку економіки України.


Додаток Б

Зразок заяви про вибір теми магістерської роботи
Декану факультету економіки та управління

доц. Колесник І. А.
студента групи__________

спеціальності "Адміністративний менеджмент"

Петренка Олександра Сергійовича

ЗАЯВА
Прошу затвердити мені тему магістерської роботи: «______________________________________» та призначити науковим керівником магістерської роботи професора (доцента) кафедри адміністративного менеджменту та політики зайнятості _____________________.

Дата Підпис студента

Погоджено:
Науковий керівник

«____»___________20____р. (підпис)


Додаток В

Зразок оформлення титульної сторінки магістерської роботи
^ МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ
Кафедра адміністративного менеджменту та політики зайнятості
^ МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА
НА ТЕМУ:

«__________________________»
Спеціальність: спеціальність 8.18010018 «Адміністративний менеджмент”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістрВиконав: студент магістратури

(прізвище, ім’я, по батькові)

^ Науковий керівник:
д.е.н., проф.

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

^ Консультант з охорони праці:

_________
(прізвище, ім’я, по батькові)


Магістерська робота допущена до захисту

рішенням кафедри адміністративного менеджменту та політики зайнятості
Протокол №_____ від «___» _________ 201__ р.
Зав. кафедри ___________________ проф. Щербак В.Г.

підпис

Київ 2012
Продовження додатку В

Зразок оформлення зворотної сторони титульної сторінки магістерської роботиРеєстрація
номер
дата

підпис лаборанта кафедри

Рекомендовано

до захисту
підпис наукового керівника
ініціали,

прізвище наукового керівника
^ Результат захисту
оцінка
дата

захисту
^ Голова ДЕК
підпис
ініціали,

прізвище

^ Члени ДЕК
підпис
ініціали,

прізвищепідпис
ініціали,

прізвищепідпис
ініціали,

прізвищепідпис
ініціали,

прізвище

^ Секретар ДЕК
підпис
ініціали,

прізвище


Додаток Д
Зразок оформлення завдання на магістерську роботу
^ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Факультет економіки та управління
1   2   3   4Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы