Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни "економіка праці та соціально-трудові відносини" для студентів спеціальності "Управління персоналом та економіка праці"
НазваниеМетодичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни "економіка праці та соціально-трудові відносини" для студентів спеціальності "Управління персоналом та економіка праці"
страница2/4
Дата01.10.2014
Размер0.9 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

Літературу з питань курсової роботи студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечні каталоги та огляди змісту економічних журналів і тижневиків, що друкуються в останніх числах часописів за декілька попередніх років. Консультацію з питань підбору літератури студент може отримати у наукового керівника чи у працівників бібліотек. У даних методичних вказівках наводиться перелік навчальної та наукової літератури, що міститься у фондах бібліотеки ІПК ДСЗУ, а також список основних вітчизняних періодичних видань економічного спрямування, матеріали яких доцільно використовувати при написанні роботи.


Статистичну інформацію можна знайти у спеціальних виданнях Держкомстату України, Мінекономіки України, Міністерства соціальної політики України та у періодичних виданнях. Використання статистичних таблиць, наведених у завданнях по темах курсових робіт, є обов’язковою вимогою для виконання аналітичного розділу. Для більш детального та поглибленого дослідження сучасних тенденцій у соціально-трудовій сфері студент може також використовувати й інші статистичні матеріали.

Складання бібліографії доцільно розпочати з робіт, надрукованих у поточному році, поступово переходячи до творів, надрукованих у попередні роки. Список літератури має включати не менше 20 назв.
^ 6. Структура і зміст курсової роботи

Курсова робота повинна складатися зі вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел, додатків.

У вступі, обсяг якого має становити 2-3 стор., обґрунтовується актуальність обраної теми, зазначається ступінь її дослідженості, визначається мета та завдання дослідження, визначається предмет та об’єкт дослідження.

Основна частина складається з трьох розділів – теоретичного, аналітичного, рекомендаційного. Кожен з розділів основної частини повинен містити 2-5 параграфів.

У теоретичному розділі викладаються проблемні теоретичні питання за обраною темою дослідження. При цьому автор проводить критичне узагальнення поглядів різних авторів та демонструє власне бачення проблем та питань.

Обов’язковою вимогою написання теоретичної частини мають бути посилання на використані джерела, які оформлюються відповідно до прикладу.

^ Аналітичний розділ має містити аналіз проблеми в динаміці не менше, ніж за 3 роки, а за необхідності - за 5 і більше років. Тільки порівняльна динаміка процесів дозволяє з’ясувати розвиток тенденцій і зробити необхідні висновки стосовно розробки рекомендаційного розділу. Базисом аналітичного розділу є наступний інформаційно-довідковий матеріал:

 • статистичний щорічник Держкомстату України;

 • статистично - аналітичний збірник Мінсоцполітики України і Державного центру зайнятості „Ринок праці України”;

 • збірники обстежень Держкомстатом України домогосподарств з питань економічної активності населення, зайнятості та безробіття „Економічна активність населення України”;

 • статистичний збірник Держкомстату України „Праця України”

 • форми адміністративної статистичної звітності ДСЗ - №1-пн, №2-пн і №3-пн;

 • матеріали обстежень і перевірок суб’єктів господарювання державними органами з окремих питань;

 • окремі науково-дослідні матеріали;

 • інші офіційні матеріали (окремі довідки, звіти підприємств і організацій, інформаційні записки тощо);

 • особисті спостереження, дослідження, соціологічні опитування.

Статистична інформація, визначена в методичних вказівках як базис аналітичної частини має бути опрацьована (проаналізована, узагальнена, систематизована) студентом і представлена у вигляді нових таблиць, графіків, діаграм, що забезпечить наочність подання визначених в ході аналізу тенденцій і сформульованих висновків.

Базові таблиці (таблиці статистичних щорічників, перелік яких наведено в даних рекомендаціях) мають бути розміщені у додатках до курсової роботи, а власні – по тексту аналітичної частини. Опис виявлених в ході аналізу тенденцій має супроводжуватися обов’язковим посиланням на таблиці та ілюстративний матеріал.

^ Рекомендаційний розділ є найбільш складним. У ньому слід розробити пропозиції, рекомендації, заходи, які на думку автора, будуть сприяти усуненню виявлених недоліків і поліпшенню ситуації в соціально-трудовій сфері. Доцільно використати зарубіжний досвід з досліджуваної проблеми, критично оцінивши можливості його застосування у вітчизняній практиці регулювання соціально-трудових відносин. Результат опрацювання в рекомендаційній частині літературних джерел обов’язково має супроводжуватися посиланнями на них, вказуючи на авторство.

Висновки вміщують стисле викладення основних положень теоретичного, аналітичного й рекомендаційного розділів як результату виконання зазначених у вступі завдань дослідження.

Після висновків наводиться список використаної літератури за загальноприйнятою формою.

При написанні курсової роботи необхідно забезпечити:

 • критичне узагальнення теоретичних положень за обраною темою та виявлення проблемних теоретичних питань,

 • відповідність фактичних положень роботи нормативно-законодавчій базі України;

 • достатню повноту і системність фактичного та статистичного матеріалу, що дає змогу провести детальний аналіз та виявити актуальні проблеми сьогодення у соціально-трудовій сфері;

 • використання статистичних методів для розробки прогнозів розвитку досліджуваних явищ і процесів;

 • розробку пропозицій щодо вирішення виявлених проблем.


^ 7. Вимоги до оформлення курсової роботи

Остаточний варіант курсової роботи повинен бути написаний чітким розбірливим почерком або надрукований у комп’ютерному варіанті. Текст роботи повинен бути написаний (чи надрукований) з одного боку аркушів паперу стандартного формату А-4. Робота має бути зброшурована у твердій обкладинці.

При наборі тексту курсової роботи слід використовувати шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал - 1,5; назви розділів, параграфів, таблиць і ілюстрацій подаються жирним шрифтом.

Оформлення титульного аркуша здійснюється відповідно до зразка, наведеного у додатку 2.

Закреслення, довільні скорочення (крім загальноприйнятих), вставки, незрозумілі позначення не припускаються. Слід уникати в роботі книжкових висловів і фраз. Необхідно самостійно формувати свої думки, не допускати повторень, уважно стежити за тим, щоб у роботі не було суперечностей між окремими її положеннями. Недоцільно часто цитувати першоджерела.

Кожна сторінка, починаючи з плану роботи, має бути пронумерована. Номер сторінки проставляється у правому верхньому кутку сторінки. Першою сторінкою є титульний аркуш, однак на ньому номер сторінки не проставляється.

Кожна сторінка обмежується полями: зліва - 25 мм, справа - 15 мм, зверху –20 мм, знизу - 20 мм.

Відстань між заголовком і текстом має бути 15-20 мм. Кожне питання, зазначене у плані курсової роботи, починається з нової сторінки і повинно мати свій порядковий номер та заголовок.

На теоретичні положення, запозичені з публікацій навчального, наукового, періодичного характеру, в роботі обов’язково мають бути посилання у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела у списку літератури та номеру сторінки, на якій розміщена використана інформація.

Наприклад:

При цьому зазначається, що моделі зовнішнього ринку праці певною мірою відповідає ринок праці США, Великобританії, Німеччини, Швеції тощо, а моделі внутрішнього ринку праці – Японії та Франції [27, 10].

Назви таблиць, що наводяться в роботі, мають відображати основний зміст текстової чи числової інформації. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Кожна таблиця має порядковий номер в межах розділу курсової роботи. Наприклад, третя таблиця другого розділу - табл. 3.2, четверта таблиця другого розділу – табл. 2.4. На всі таблиці та ілюстрації у тексті також необхідно робити посилання.

Наприклад:

Аналіз стану безробіття за методологією МОП та на основі статистичних даних зареєстрованого ринку праці засвідчив‚ що впродовж останніх років в Україні спостерігається тенденція зниження рівня безробіття.

^ Таблиця 2.4

Співвідношення середньомісячних грошових доходів і заробітної плати до прожиткового мінімуму *


Роки

Середньо-місячні номінальні грошові доходи на душу населення, грн.


Середньо-місячна номінальна заробітна плата, грн.


^ Прожитковий мінімум на працездатну особу, грн.

Співвідношення середньомісячних номінальних грошових доходів на душу населення

до прожиткового мінімуму на одну особу, %

Співвідношення середньомісячної номінальної заробітної плати

до прожиткового мінімуму на працездатну особу, %

2007
2008
2009
2010
2011

* Таблицю складено автором з використанням положень законодавчої бази та даних статистичного щорічника України.
Базові та громіздкі таблиці допоміжного чи довідкового характеру слід винести у додатки. Для посилання на базові таблиці та довідковий статистичний матеріал достатньо вказати номер додатку.

Наприклад:

Дані офіційної статистики за 2007-2011 р.р. засвідчують тенденцію постійного поступового зниження рівня безробіття в Україні( див. додатки 3, 4).

Ілюстрації в тексті роботи( схеми, графіки, діаграми) позначаються під ілюстрацією скороченням „рис.” та порядковим номером (перша цифра якого вказує на номер розділу, друга - на порядковий номер ілюстрації по тексту в межах розділу) і мають назву.

Наприклад:

Поступове запровадження елементів продуктивної зайнятості сприяє розвитку всієї системи соціально-економічних відносин та забезпеченню високої якості життя (рис.1.1).

Рис 1.1. Характерні особливості продуктивної зайнятості населення регіону
Інтегрований показник рівня життя населення, на думку окремих вітчизняних науковців, може бути представлений частковими показниками, що згруповані у 6 блоків (рис.1.2).

У списку використаної літератури закони України, постанови і декрети уряду, навчальна та наукова література, матеріали періодичних видань, статистичні збірники подаються у алфавітному порядку згідно загальноприйнятих вимог.

Зокрема, нормативно-законодавчі матеріали повинні містити назву документа, його офіційний реєстраційний номер та дату прийняття; книжки та брошури - прізвище та ініціали автора, повну назву книги, номер тому, частини, місце видання, видавництво та рік видання, загальну кількість сторінок; журнальні та газетні статті - прізвище та ініціали автора, назву статті, назву журналу (газети), рік видання, номер журналу або дату виходу газети, сторінки статті в журналі (газеті). Міста Москва, Київ як місце видання зазначаються першими літерами: відповідно М., К., а назви інших міст - повністю.

Завершену роботу студенти подають на кафедру управління персоналом згідно з терміном, визначеним навчальним графіком.

^ 8. Захист курсової роботи

На завершену курсову роботу науковий керівник дає письмовий відзив за критеріями, наведеними нижче.

Критерії

Максимальна

нормативна

оцінка (балів)

1

Загальні вимоги до змісту та структури курсової роботи:

25
Наявність та чіткість формування мети і завдання курсової роботи, обґрунтованість актуальності теми

3
Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також поставленим цілям і завданням, пропорційність структури роботи

3
Правильність оформлення списку літератури (порядок розміщення, повнота, сучасність, відсутність помилок)

2
Наявність, якість таблиць та ілюстративних матеріалів (схем, діаграм, графіків) у тексті роботи та відповідність їх оформлення згідно встановлених вимог

3
Правильність оформлення курсової роботи (нумерація сторінок, оформлення титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок

4
Повнота і відповідність висновків завданням та змісту курсової роботи

10

2

Вимоги до змісту основної частини курсової роботи:

40
Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. Наявність наукової полеміки. Етика цитування (наявність посилань на літературні джерела). Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність формулювання власної думки студента – автора курсової роботи)

10
Наявність, системність і глибина особистого аналізу сучасних фактичних матеріалів організації (додатково до тих, що зазнаяені у завданні на виконання роботи), наявність і переконливість узагальнень і висновків з аналізу, виявлення проблем і недоліків у прктиці регулювання соціально-трудових відносин

13
Наявність та логічний зв’язок заходів, що пропонуються для вирішення проблеми, з проведеним у роботі аналізом статистичних та фактичних матеріалів, їх актуальність та реальність. Розробка альтернативних варіантів рекомендацій, обґрунтування та розрахунок ефективності запропонованих рішень.

12
Наявність аналізу зарубіжного досвіду та його використання при розробці пропозицій

5
^ ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

65

Курсова робота, яка має оцінку не менше 20 балів, допускається до захисту.

На захисті студент повинен розкрити результати проведеного дослідження, дати відповіді на запитання членів комісії. Оцінювання захисту курсової роботи здійснюється за наступними критеріями:

2

Критерії

Володіння культурою презентації), в тому числі:

- вільне володіння текстом доповіді, вміння чітко, вільно та зрозуміло висловлюватися, наявність

в структурі доповіді всіх належних елементів: вітання, представлення тощо (10)

- обґрунтування актуальності, мети, завдань курсової роботи (1 бал)

- якість викладення теоретичних, проблемних, аналітичних та рекомендаційних аспектів роботи (5 балів)

- посилання на роздавальний матеріал (1 бал)

Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження (5 балів)

Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, на зауваження і пропозиції, що містяться у рецензії на дипломну роботу, здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди

Наявність і якість роздавального матеріалу для захисту дипломної роботи (10 балів), в тому числі:

- наявність якісного матеріалу, що відображає теорію, аналіз і пропозиції(5 балів)

- аналітичний характер ілюстративного матеріалу(3 бали)

- чітке, грамотне оформлення роботи, відсутність будь-яких помилок( 2 бали)

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА (35 балів)


Підсумкова оцінка за курсову роботу складається з інтегральної бальної оцінки за текст роботи та за захист роботи і виставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

Робота, текст якої оцінено менш як у 20 балів, має бути доопрацьована впродовж терміну, установленого кафедрою. Студент, який за результатами захисту курсової роботи отримав незадовільну оцінку, не допускається до іспиту з даної навчальної дисципліни.

^ 9. Завдання до виконання курсової роботи
Тема 1: Напрями забезпечення соціальних гарантій зайнятості.

У теоретичній частині необхідно розкрити соціально-економічну сутність соціальних гарантій зайнятості, охарактеризувати основні критерії та показники соціальної захищеності населення у сфері зайнятості.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу слід провести аналіз чинної системи соціальних гарантій зайнятості населення України на етапі перехідної економіки, зокрема визначити пріоритети державної політики щодо забезпечення гарантій зайнятості, навести характеристику економічних, організаційних та управлінських заходів щодо соціального захисту населення у фері зайнятості.

Статистичною базою для виконання цієї частини роботи є інформація наступних таблиць:

^ Статистичний щорічник України:

Розділ “Охорона здоров’я та соціальна допомога”

Надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами.

Надання грошової та натуральної допомоги малозабезпеченим верствам населення.

Державна допомога сімям з дітьми.

Надання населенню субсидій за регіонами.

^ Ринок праці України:

Розділ “Активні заходи сприяння зайнятості населення”.

Розділ “Сприяння зайнятості населення, яке потребує додаткових соціальних гарантій”.

Розділ “Соціальний захист незайнятої молоді”.

^ Розділ “Формування та використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття”.
В рекомендаційній частині слід запропонувати головні положення сучасної концепції забезпечення соціальних гарантій зайнятості різних груп населення; розробити комплекс заходів щодо пріоритетних напрямів забезпечення соціальних гарантій зайнятості в Україні з урахуванням досвіду зарубіжних країн.

Тема 2: Економіко-фінансові важелі реалізації державної соціальної політики.

У теоретичній частині необхідно розкрити сутність формування соціальної політики, напрями реалізації заходів соціальної політики, обґрунтувати співвідношення і взаємозв’язок понять економічної ефективності та соціальної справедливості.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу провести аналіз фінансових джерел в системi соцiального захисту, розкрити особливості прямого та непрямого фінансування соціальної сфери.

Статистичною базою для виконання цієї частини роботи є інформація наступних таблиць:
^ Статистичний щорічник України:

Розділ “Фінанси і кредит”

Зведений бюджет України.

Бюджети України.

Фінансова діяльність позабюджетних фондів.

^ Праця України:

Розділ “Стан укладення колективних договорів”

Витрати на соціальні пільги, понад розміри, передбачені законодавством, за видами економічної діяльності.

Витрати на соціальні пільги, понад розміри, передбачені законодавством, за регіонами.

Витрати на соціальні пільги, понад розміри, передбачені законодавством, за видами промислової діяльності.

^ Ринок праці України:

Розділ «Формування та використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального струхування України на випадок безробіття»

Формування та використання Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Структура доходів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Структура видатків Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Динаміка загальних надходжень та витрат державного фонду сприяння зайнятості та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Питома вага надходжень та витрат державного фонду сприяння зайнятості та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття населення до ВВП.
В рекомендаційній частині слід запропонувати комплекс необхідних і достатніх умов, які б зумовлювали стрімке економічне зростання та стабільний соціальний розвиток.
Тема 3: Проблеми бідності в Україні: методи визначення

та напрями подолання.

У теоретичній частині необхідно розкрити визначення бідності як соціально-економічної категорії; навести характеристику теоретичних засад визначення бідності та комплекс показників для її вимірювання.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу розкрити практику визначення межі бідності в Україні; проаналізувати наявне інформаційне забезпечення досліджень бідності в Україні; виявити причини та макроекономічне підгрунтя існування бідності в Україні; провести аналіз діючої державної політики протидії бідності.

Статистичною базою для виконання цієї частини роботи є інформація наступних таблиць:
^ Статистичний щорічник України:

Розділ “Ціни і тарифи”

Індекси споживчих цін за регіонами.

Індекси цін на окремі групи споживчих товарів.

Індекси споживчих цін і тарифів на окремі види послуг.

^ Розділ “Доходи і витрати населення”

Доходи і витрати населення.

Структура доходів населення.

Структура витрат і заощаджень населення.

Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата найманих працівників.

Середній розмір місячної пенсії.

Розподіл населення за рівнем середньодушових грошових витрат.

Розподіл населення за рівнем середньодушових сукупних витрат.

Структура сукупних витрат домогосподарств.

Споживання продуктів харчування у домогосподарствах.

Споживання основних мікро- і мікроелементів.

Наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування.

Забезпеченість населення приватними легковими автомобілями за регіонами.

Надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами.

Надання грошової та натуральної допомоги малозабезпеченим верствам населення.

Державна допомога сімям з дітьми.

Надання населенню субсидій за регіонами.
^ Праця України:

Розділ “Заробітна плата працівників”

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності.

Середньомісячна заробітна плата за регіонами.

Динаміка реальної заробітної плати.

Динаміка кількості штатних працівників, яким заробітну плату нараховану у межах законодавчо встановлених соціальних стандартів, що діяли у грудні відповідного року.

Доходи, дивіденди, проценти у грошовій та натуральній формі за видами економічної діяльності.

Доходи, дивіденди, проценти у грошовій та натуральній формі за видами економічної діяльності.
В рекомендаційній частині слід розробити напрями державної політики соціального захисту населення та надати конкретні пропозиції щодо формування і реалізації державної стратегії подолання бідності.
Тема 4: Сучасний стан та напрями покращення використання трудового потенціалу в умовах структурної перебудови економіки України.
У теоретичній частині необхідно розкрити соціально-економічну природу трудового потенціалу на різних рівнях, узагальнити його кількісні і якісні характеристики; визначити фактори, що впливають на раціональне використання трудового потенціалу; навести критерії та показники, що характеризують ефективність використання трудового потенціалу на різних рівнях.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу проаналізувати зміни у зайнятості за сферами економічної діяльності, в розрізі регіонів, за формами власності підприємств, організаційно-правовим статусом суб’єктів господарювання; виявити тенденції щодо ефективності використання трудового потенціалу в Україні.

Статистичною базою для виконання цієї частини роботи є інформація наступних таблиць:
^ Статистичний щорічник України:

Розділ “Національні рахунки”

Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту, сформованого за видами економічної діяльності.

Зведені національні рахунки.

Національні рахунки за секторами.

^ Розділ “Зайнятість населення”

Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності.

Кількість зайнятого населення за формами власності.

Тривалість зареєстрованого безробіття.

Середньорічна кількість найманих працівників за видами економічної діяльності.

Середньорічна кількість найманих працівників за регіонами.

Розподіл найманих працівників за рівнем освіти за видами економічної діяльності.

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів за видами економічної діяльності.

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів за регіонами.

^ Праця України:

Розділ “підготовка та підвищення кваліфікації кадрів”

Підвищення кваліфікації працівників за видами економічної діяльності.

Підвищення кваліфікації працівників за регіонами.

^ Розділ “Табельний фонд робочого часу та його структура”

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності.

Використання робочого часу працівників за регіонами.

^ Розділ “Робочий час та його використання”

Втрати робочого часу працівників за видами економічної діяльності.

Втрати робочого часу працівників за регіонами.

^ Розділ “Заробітна плата працівнків”

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності.

Середньомісячна заробітна плата за регіонами.

Динаміка реальної заробітної плати.

^ Розділ “Умови праці”

Стан умов праці працівників окремих видів економічної діяльності.

Стан умов праці працівників за регіонами.

Розділ “Стан укладення колективних договорів”

Кількість працівників, які охоплені колективними договорами, за видами економічної діяльності.

Кількість працівників, які охоплені колективними договорами, за регіонами.

^ Ринок праці України:

Розділ „Зайнятість тра безробіття за матеріалами щомісячних вибіркових обстежень населення з питань економічної активності”

Чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років (всього, за статтю та за місцем проживання).

Динаміка зайнятості за регіонами.

Чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років ( у регіональному розрізі).

^ Економічна активність населення України:

Розділ “Характеристики зайнятого населення”

Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності.

Кількість найманих працівників на підприємствах, в установах, організаціях за регіонами .
В рекомендаційній частині слід навести рекомендації стосовно розробки прогнозів формування та використання трудового потенціалу в умовах реструктуризації національної та регіональної економіки України.
Тема 5: Трудова міграція на сучасному етапі ринкової трансформації економіки України.

У теоретичній частині необхідно розкрити сутність трудової міграції та її особливості на сучасному етапі розвитку національної економіки України; виявити причини трудової міграції та фактори, що визначають її масштаби; встановити економічні передумови та чинники посилення еміграції українців.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу провести аналіз основних елементів трудової міграції в нашій країні, динаміки і обсягів міграційних потоків та впливу стану економіки і соціальної сфери на розвиток міграційних процесів.

Статистичною базою для виконання цієї частини роботи є інформація наступних таблиць:

^ Статистичний щорічник України:

Розділ “Населення”

Основні напрями міграції населення.

Міграція населення за регіонами.

Міграція населенняУкраїни з країнами СНД.
В рекомендаційній частині слід розробити організаційно-економічні напрями вдосконалення міграційної політики в умовах трансформації економіки України.
Тема 6: Особливості попиту і пропозиції регіональних ринків праці

в Україні.

У теоретичній частині необхідно розкрити сутність індивідуального і сукупного попиту і пропозиції на робочу силу, виділити фактори впливу на попит і пропозицію праці. Вказати регіональні особливості розвитку ринків праці в Україні, їх причини.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу, особистих спостережень виявити фактичний стан і регіональні особливості ринків праці в Україні, причини їх виникнення, а також виділити тенденції формування цих ринків. Базисом для написання цієї частини є статистична інформація наступних таблиць:
^ Ринок праці України:

Розділ «Пропозиція робочої сили та попит на неї (за реєстраційними даними держапвної служби зайнятості»

Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку у службі зайнятості. (у регіональному розрізі).

Структура чисельності незайнятих громадян, які перебували на обліку у службі зайнятості (у регіональному розрізі).

Потреба підприємств, установ і організацій в працівниках для заповнення вільних робочих місць станом на кінець року (у регіональному розрізі).

Навантаження на 1 вільне робоче місце:(на кінець місяця).
^ Праця України:

Розділ «Попит та працевлаштування робочої сили»

Вивільнення працівників за регіонами.

Попит на робочу силу за категоріями робочих місць та регіонами.
В рекомендаційній частині слід запропонувати заходи, які на думку автора зможуть поліпшити ситуацію, «пом’якшити» значні розбіжності в розвитку регіональних ринків праці.
Тема 7: Конкуренція за вільні робочі місця і за кваліфіковану робочу силу в Україні.
У теоретичній частині необхідно дати пояснення, чому для ефективного функціонування ринку праці необхідна конкуренція між працівниками за кращі робочі місця, а між підприємцями за більш кваліфіковану робочу силу; які умови зможуть забезпечити таку конкуренцію; проаналізувати зарубіжний досвід з даної проблеми.

У аналітичній частині необхідно розглянути в динаміці навантаження на одне вільне робоче місце; проаналізувати дані щодо витрат на професійну орієнтацію, професійну підготовку і перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів в ДСЗ; зробити висновки з проведеного аналізу. Базисом для написання цієї частини є статистична інформація наступних таблиць:
^ Ринок праці України:

Розділ «Пропозиція робочої сили та попит на неї (за реєстраційними даними держапвної служби зайнятості»

Структура чисельності незайнятих громадян, які скористалися послугами служби зайнятості та потреби підприємств, установ і організацій у працівниках (за розділами класифікації професій).

Співвідношення чисельності незайнятих громадян та кількості вакансій (за розділами класифікації професій).

Навантаження на 1 вільне робоче місце (на кінець місяця).

^ Праця України:

Розділ «Попит та працевлаштування робочої сили»

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за категоріями робочих місць.

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за категоріями робочих місць та видами економічної діяльності.

Попит та пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці за професійними групами.

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакансію) (діаграма).

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакансію) за регіонами.
У рекомендаційній частині на основі виявлених в ході аналізу тенденцій запропонувати заходи щодо посилення конкуренції між найманими працівниками і роботодавцями,а також якомога повнішого використання її резервів для поліпшення ситуаціїї на ринку праці України.
Тема 8: Приховане безробіття в Україні, його причини та заходи

щодо зниження.
У теоретичній частині розкрити сутність прихованого безробіття, причини його виникнення, а також способи приховування на мікрорівні; описати методологію оцінювання рівня прихованого безробіття в Україні і в інших країнах; пояснити різницю між прихованим і частковим безробіттям.

У аналітичній частині на підставі даних використання робочого часу необхідно підрахувати рівень прихованого безробіття в Україні; проаналізувати рівень прихованого безробіття по окремих регіонах, зробити висновки, охарактеризувати тенденції. Базисом для написання цієї частини є статистична інформація наступних таблиць:

^ Ринок праці України:

Розділ “Вимушена неповна зайнятість (за державною статистичною звітністю підприємств, установ, організацій)”
Праця України:

Розділ «Неповна зайнятість»

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності.

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за регіонами.

Рівень вимушеної неповної зайнятості за видами економічної діяльності.

Рівень вимушеної неповної зайнятості за регіонами.

Втрати робочого часу працівників з причин перебування в умовах вимушеної неповної зайнятості за видами економічної діяльності.

Втрати робочого часу працівників з причин перебування в умовах вимушеної неповної зайнятості за регіонами.

Втрати робочого часу працівників з причин перебування в умовах вимушеної неповної зайнятості за видами промислової діяльності.

^ Розділ “Заробітна плата працівників”

Середньомісячна заробітна плата за оплачену годину за видами економічної діяльності.

Середньомісячна заробітна плата за оплачену годину за регіонами.
У рекомендаційній частині на підставі аналізу дати рекомендації та пропозиції щодо зниження рівня прихованого безробіття, в т.ч. за рахунок переведення його в часткове. Виявити проблеми боротьби з прихованого безробіття на ринку праці України
Тема 9: Стан і можливі заходи щодо зниження безробіття в Україні.
У теоретичній частині необхідно викласти сутність, причини, негативні наслідки безробіття; довести практичну доцільність і необхідність диференціації безробіття за видами; довести практичну доцільність закону Оукена і кривої Філіпса.

У аналітичній частині необхідно дослідити в динаміці розвиток і сучасний стан безробіття в Україні; акцентувати увагу на прихованому безробітті; проаналізувати в динаміці рівень хронічного безробіття; довести справедливість закону Оукена і кривої Філіпса на прикладі України. Базисом для написання цієї частини є статистична інформація наступних таблиць:

^ Ринок праці України:

Розділ «Зайнятість та безробіття за матеріалами щомісячних вибіркових обстежень населення з питань економічної активності»

Безробітні, визначені за методологією МОП, за статтю та місцем проживання (за даними вибіркових обстежень населення з питань економічної активності).

Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, за статтю та місцем проживання (за даними вибіркових обстежень населення з питань економічної активності).

Чисельність безробітного населення у віці 15-70 років (всього, за статтю та за місцем проживання)

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (всього, за статтю та за місцем проживання).

Динаміка безробіття населення за регіонами (за даними вибіркових обстежень населення з питань економічної активності).

Чисельність безробітного населення у віці 15-70 років (у регіональному розрізі) (за даними вибіркових обстежень населення з питань економічної активності).

Чисельність безробітного населення у працездатному віці (у регіональному розрізі) (за даними вибіркових обстежень населення з питань економічної активності).

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (у регіональному розрізі) (за даними вибіркових обстежень населення з питань економічної активності).

Рівень безробіття населення у працездатному віці (у регіональному розрізі) (за даними вибіркових обстежень населення з питань економічної активності).
^ Праця України:

Розділ «Наймані працівники»

Безробітні (за методологією МОП) за регіонами.

Рівень безробіття (за методологією МОП) в Україні та країнах Європейського Союзу.

Рівень зареєстрованого безробіття за регіонами .

Безробітні, зареєстровані у державній службі зайнятості населення, за регіонами.

Рівні зареєстрованого безробіття та визначеного за методологією МОП (діаграма).

Безробітні (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи.

Тривалість зареєстрованого безробіття.

Рівень зареєстрованого безробіття в країнах СНД.

Рівень зареєстрованого безробіття в країнах СНД (діаграма).
^ Економічна активність населення України:

Розділ “Характеристики безробітного населення”

Розділ “Основні показники економічної активності населення”

Чисельність безробітного населення за віковими групами, статтю та місцем проживання.

Рівні безробіття населення за віковими групами, статтю та місцем проживання.

Безробіття населення за регіонами, статтю та місцем проживання.

Безробіття населення за рівнем освіти, статтю та місцем проживання.

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку за регіонами, статтю та місцем проживання.
У рекомендаційній частині слід дати пропозиції і рекомендації щодо напрямів і конкретних заходів, які зможуть знизити рівень безробіття в Україні.
Тема 10: Гендерна нерівність і гендерна політика на ринку праці України.

У теоретичній частині порівняти і розмежувати поняття "гендерна нерівність" і "дискримінація", розкрити зміст проблеми гендерної нерівності, обгрунтувати актуальність її вирішення. Проаналізувати і дослідити підходи до цієї проблеми в різних країнах.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу, особистих спостережень виявити фактичний стан і особливості проблеми гендерної нерівності в Україні. Базисом написання даної частини має бути статистична інформація представлена в наступних таблицях:
^ Економічна активність населення:

Розділ “Характеристики зайнятого населення”

Зайняте населення за статусами зайнятості, статтю та місцем проживання.

Зайняте населення за тривалістю робочого часу, статтю та місцем проживання.

Зайняте населення за тривалістю нормативно встановленого та фактично відпрацьованого
робочого часу, статтю та місцем проживання.

^ Розділ “Характеристики безробітного населення”

Безробітне населення за причинами незайнятості, статтю та місцем проживання.

Середня тривалість незайнятості безробітного населення за регіонами, статтю та місцем проживання.

Середня тривалість пошуку роботи безробітними за статтю та регіонами.

^ Розділ “Основні показники економічної активності населення”

Зайнятість населення за рівнем освіти, статтю та місцем проживання.

Безробіття населення за рівнем освіти, статтю та місцем проживання.

Населення працездатного віку, яке зневірилося у пошуках роботи, за статтю та місцем проживання.

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку за регіонами, статтю та місцем проживання.
^ Ринок праці:

Розділ “Жінки на ринку праці”

Економічна активність жінок (за даними вибіркових обстежень населення з питань економічної активності).

Чисельність вивільнених працівників, у т.ч. жінок з підприємств, установ і організацій (за формами власності та видами економічної діяльності).

Структура чисельності вивільнених жінок з підприємств, установ і організацій у 2004 році (за формами власності та видами економічної діяльності).

Структура чисельності незайнятих громадян (у т.ч. жінок), які перебували на обліку в службі зайнятості.

Працевлаштування незайнятих трудовою діяльністю громадян на підприємства, в установи і організації за формами власності та видами економічної діяльності, в т.ч. жінок .
^ Праця України:

Розділ “Попит та працевлаштування робочої сили”

Вивільнення працівників за категоріями робочих місць та статтю.

Попит на робочу силу за категоріями робочих місць та статтю.

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за категоріями.

^ Розділ “Заробітна плата працівників”

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності.

Середньомісячна заробітна плата за регіонами.

Середньомісячна заробітна плата за видами промислової діяльності.

Кількість та заробітна плата жінок за видами економічної діяльності.

Кількість та заробітна плата жінок за видами економічної діяльності.

Кількість та заробітна плата жінок за видами промислової діяльності.

^ Розділ “Умови праці”

Стан умов праці працівників окремих видів економічної діяльності.

Стан умов праці працівників за регіонами.

Стан умов праці жінок окремих видів економічної діяльності.

Стан умов праці жінок за регіонами.

^ В рекомендаційній частині необхідно приділити увагу змісту і напрямкам тендерної політики в Україні, в тому числі нормативно-правовому, методологічному і організаційному забезпеченню. Обов'язково мають бути наведені пропозиції щодо вдосконалення існуючої в Україні практики вирішення проблеми гендерної нерівності на макрорівні.
Тема 11: Стан та перспективи розвитку ринку праці України.
У теоретичній частині необхідно розкрити такі орієнтовні питання:

1. Поняття та показники «цивілізованого» ринку праці.

2. Напрями аналізу стану ринку праці.

3. Взаємозв’язок основних показників стану ринку праці.

В аналітичній частині курсової роботи на основі даних статистичного збірника Держкомстату України «Праця України у 2003 році» необхідно розглянути такі орієнтовні питання:

 1. Характеристика причин загострення в Україні проблеми прихованого безробіття.

 2. Характеристика змін в мінімальній та середній заробітній платі відносно прожиткового мінімуму в Україні (табл. 1).

 3. Наслідки утримування на низькому рівні заробітної плати та галузевих відмінностей у рівні доходів на ринку праці України.

 4. Негативні наслідки розширення обсягів неформаль­ної, тіньової зайнятості в Україні.

 5. Характеристика молодіжного безробіття в Україні (інформація статистично - аналітичного збірника Мінпраці України і Державного центру зайнятості „Ринок праці України ”).

 6. Причини не завжди об’єктивного відображення офiцiйними даними реальної картини відносно рівня безробіття.

 7. Характеристика впливу зниження рівня заробітної плати на стан робочої сили на ринку праці.

У рекомендаційній частині необхідно розглянути можливі перспективи у сфері зайнятості та безробіття в Україні.

Таблиця 1

^ Відношення мінімальної заробітної плати до інших показників, що характеризують рівень життя населення в Україні


Показник

Рік

Мінімальна заробітна плата

Прожитко-вий мінімум

3

4

5

6

7

8

9

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Показники:

 1. Мінімальна заробітна плата, грн.

 2. Прожитковий мінімум, грн.

 3. Середня заробітна плата, грн.

 4. Межа малозабезпеченості, грн.

 5. Мінімальний споживчий бюджет, грн.

 6. Мінімальна заробітна плата у порівнянні з прожитковим мінімумом, %

 7. Мінімальна заробітна плата у порівнянні з середньою заробітною платою, %

 8. Мінімальна заробітна плата у порівнянні з межею малозабезпеченості, %

 9. Мінімальна заробітна плата у порівнянні з мінімальним споживчим бюджетом, %

Тема 12: Дискримінація на ринку праці України і шляхи її подолання.

У теоретичній частині розкрити зміст поняття дискримінації на ринку праці, навести її різні форми і види. Обгрунтувати значення вирішення даної проблеми в країні через розкриття її соціально-економічних наслідків. Розглянути зарубіжний досвід щодо стану і підходів вирішення проблеми дискримініції на ринку праці.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу, особистих спостережень виявити фактичний стан і особливості проблеми дискримінації на ринку праці в Україні. Базисом написання даної частини має бути статистична інформація представлена в наступних таблицях:
^ Економічна активність населення:

Розділ “Характеристики безробітного населення”

Безробітне населення за тривалістю незайнятості та віковими групами.

Безробітне населення за тривалістю пошуку роботи та віковими групами.

^ Розділ “Основні показники економічної активності населення”

Рівні зайнятості населення за віковими групами, статтю та місцем проживання.

Рівні безробіття населення за віковими групами, статтю та місцем проживання.
^ Ринок праці:

Розділ “Пропозиція робочої сили та попит на неї (за реєстраційними даними державної служби зайнятості”

Структура чисельності незайнятих громадян, які перебували на обліку у службі зайнятості.

Структура чисельності незайнятих громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості за освітою, (у відсотках).

^ Розділ “Активні заходи сприяння зайнятості населення”

Працевлаштування різних категорій громадян (за причинами незайнятості).

Розділ “Сприяння зайнятості населення, яке потребує додаткових соціальних гарантій”

Рівень працевлаштування незайнятих громадян та інвалідів, що перебували на обліку в службі зайнятості.

^ Розділ “Соціальний захист незайнятої молоді”

Структура чисельності випускників закладів освіти, що перебували на обліку в службі зайнятості.

Розділ “Жінки на нинку праці”

Працевлаштування жінок, які мають дітей віком до 6 років, одиноких матерів за наявністю дитини віком до 14 років або дітей-інвалідів.

В рекомендаційній частині необхідно приділити увагу змісту напрямків подолання дискримінації на ринку праці в Україні. Обов'язково мають бути наведені пропозиції щодо вдосконалення заходів вирішення проблеми дискримінації на макрорівні.
Тема 13: Стан і напрямки вдосконалення молодіжного сектору

ринку праці в Україні.
У теоретичній частині необхідно охарактеризувати молодіжний сектор ринку праці і визначити його особливості; довести роль і значення вирішення проблеми молодіжної зайнятості. Навести показники, за якими можлива оцінка тенденцій в молодіжному секторі ринку праці.

У аналітичній частині необхідно проаналізувати в динаміці фактичний стан зайнятості і безробіття молоді на ринку праці України; розглянути, як впливають різні заходи, прийняті урядом, на стан зайнятості молоді; виявити стан професійної підготовки молодих кадрів. Базисом для написання цієї частини є статистична інформація наступних таблиць:

^ Праця України:

Розділ «Зайнятість працівників та її характеристики»

Зайнятість молоді за видами економічної діяльності.

Зайнятість молоді за регіонами.

Молодь та працівники передпенсійного віку за регіонами (діаграма).
У рекомендаційній частині на підставі проведеного аналізу дати пропозиції і рекомендації щодо поліпшення функціонування молодіжного сектору ринку праці, збільшення рівня зайнятості та зменшення рівня безробіття серед молоді, а також збільшення питомої ваги молоді, яка навчається в закладах освіти.
1   2   3   4Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы