Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни "економіка праці та соціально-трудові відносини" для студентів спеціальності "Управління персоналом та економіка праці"
НазваниеМетодичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни "економіка праці та соціально-трудові відносини" для студентів спеціальності "Управління персоналом та економіка праці"
страница3/4
Дата01.10.2014
Размер0.9 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
^

Тема 14: Особливості міграції і її вплив на стан ринку праці в Україні.


У теоретичній частині розкрити соціально-економічну сутність міграції, охарактеризувати її види і наслідки впливу на ринок праці як країн-рецепієнтів, так і країн-донорів. Навести особливості міграційних процесів на сучасному етапі розвитку економіки.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу, особистих спостережень виявити фактичний стан і особливості міграційних процесів в Україні. Базисом написання даної частини має бути статистична інформація представлена в наступних таблицях:
^ Статистичний щорічник України:

Розділ “Населення”

Праця України:

Розділ “Наймані працівники”

Економічна активність населення у віці 15-70 років за регіонами.

Зайнятість населення у віці 15-70 років за регіонами.

Безробітні (за методологією МОП) за регіонами.

^ Розділ “Попит та працевлаштування робочої сили”

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за категоріями робочих місць та видами економічної діяльності.

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за регіонами.

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакансію) за регіонами..

^ В рекомендаційній частині необхідно приділити увагу змісту напрямків регулювання міграційних процесів в Україні, запропонувати заходи вдосконалення міграційної політики з метою використання потенціалу міграції для розвитку вітчизняного ринку праці.

Тема15: Стан і перспективи зайнятості сільського населення в Україні.

У теоретичній частині розкрити соціально-економічне значення забезпечення зайнятості сільського населення в Україні, охарактеризувати особливості ринку праці в сільській місцевості, а також наслідки наявності проблем на цьому сегменті ринку праці.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу, особистих спостережень виявити фактичний стан і особливості зайнятості сільського населення в Україні. Базисом написання даної частини має бути статистична інформація представлена в наступних таблицях:

В рекомендаційній частині необхідно розглянути і проаналізувати практику регулювання зайнятості сільського населення в Україні, навести прогноз (оптимістичний, песимістичний) зайнятості сільського населення, запропонувати заходи вдосконалення державної політики зайнятості сільського населення, в т.ч. на основі використання зарубіжного досвіду.
Тема 16: Особливості і оцінка ефективності реалізації державних програм зайнятості.

У теоретичній частині розкрити сутність, значення і механізм реалізації державних програм зайнятості. Оцінити зміни в змісті державних програм зайнятості протягом існування української державності, виявити особливості діючої державної програми зайнятості, виділити основні її орієнтири. Навести підходи до оцінювання ефективності реалізації державної програми зайнятості.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу статистичних щорічників, тематичних статистичних збірників ( Праця України, Ринок праці, Економічна активність населення), Internet-видань оцінити ефективність процесу виконання державної програми зайнятості.

В рекомендаційній частині необхідно навести пропозиції щодо вдосконалення змісту державної програми зайнятості з урахуванням сучасних тенденцій на ринку праці України, а також розрахунків її ефективності. Розробити рекомендації щодо організації реалізації державної програми зайнятості в Україні.
Тема 17: Стан і перспективи розвитку ринків праці за видами економічної діяльності.
У теоретичній частині охарактеризувати функцію суспільного поділу праці, а також стимулюючу і регулюючу функції ринку праці. Розглянути світові тенденції розвитку ринків праці за видами економічної діяльності, а також розкрити-соціально-економічне значення оптимізації цього розвитку. Навести основні показники, що характеризують стан розвитку ринку праці певного виду економічної діяльності.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу, особистих спостережень виявити фактичний стан і особливості розвитку ринків праці за видами економічної діяльності в Україні. Базисом написання даної частини має бути статистична інформація представлена в наступних таблицях:

В рекомендаційній частині необхідно розглянути і проаналізувати напрямки регулювання ринків праці за видами економічної діяльності. Використовуючи зарубіжний досвід, навести власні підходи до оптимізації розвитку ринків праці за видами економічної діяльності.

Тема 18: Оцінка посередницької діяльності на ринку праці України

У теоретичній частині розглянути зміст і напрямки посередницької діяльності на ринку праці. Охарактеризувати суб'єктів посередницької діяльності на ринку праці, навести показники оцінювання ефективності їх роботи. Виявити сучасні світові тенденції розвитку посередницької діяльності на ринку праці.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу статистичних щорічників, тематичних статистичних збірників ( Праця України, Ринок праці, Економічна активність населення), Internet-видань оцінити масштабність функціонування окремих суб'єктів посередницької діяльності на ринку праці, а також ефективність їх діяльності щодо вирішення існуючих на ньому проблем. Базисом написання даної частини маг бути статистична інформація представлена в наступних таблицях:

В рекомендаційній частині необхідно навести пропозиції удосконалення посередницької діяльності на ринку праці для нормалізації його функціонування.

Тема 19: Стан впровадження активних заходів на ринку праці України.
У теоретичній частині необхідно: розкрити сутність і значення активної політики на ринку праці; охарактеризувати активні заходи, що використовуються в регулюванні ринку праці в Україні і в інших країнах; розкрити взаємозв’язок між співідношенням витрат на активні й пасивні заходи на ринку праці та специфікою державного механізму регулювання зайнятості в різних країнах світу.

У аналітичній частині слід провести аналіз в динаміці фактичного впровадження активних заходів по видах на ринку праці України, витрат на ці заходи; зробити особисті висновки стосовно раціональності співвідношення між активними і пасивними заходами, які впроваджуються в Україні. Базисом для написання цієї частини є статистична інформація наступних таблиць:

У рекомендаційній частині на підставі проведеного аналізу слід запропонувати шляхи підвищення ролі активних заходів у регулюванні ринку праці України з орієнтацію на забезпечення ефективної зайнятості населення. Особливу увагу необхідно приділити таким напрямкам активної політики зайнятості, як створення нових робочих місць, збереження ефективних старих, а також організація професійного навчання незайнятого населення.

Тема 20: Система соціального захисту на ринку праці України.

У теоретичній частині розглянути сутність, напрямки і механізм системи соціального захисту на ринку праці. Дослідити зарубіжний досвід функціонування системи соціального захисту, а також навести показники оцінювання її ефективності. Виявити особливості механізму системи соціального захисту в Україні.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу, особистих спостережень виявити фактичний стан і особливості функціонування системи соціального захисту на ринку праці України. Базисом написання даної частини має бути статистична інформація представлена в наступних таблицях:

В рекомендаційній частині необхідно навести пропозиції підвищення ефективності функціонування системи соціального захисту на ринку праці України, зокрема через удосконалення нормативно-правового і організаційного забезпечення.
Тема 21: Напрями забезпечення ефективної зайнятості населення в Україні.

У теоретичній частині необхідно розкрити сутність та значення ефективної зайнятості населення, навести характеристику механізмів ринкового та державного регулювання зайнятості, охарактеризувати залежність попиту на робочу силу від інвестиційних процесів в економіці, виявити фактори формування ефективної пропозиції праці.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу провести аналіз показників, що відображують ефективність зайнятості населення –розподіл ресурсів праці у суспільстві за характером їх участі в суспільно корисній діяльності, рівень зайнятості працездатного населення в економіці, структуру розподілу працюючих за сферами діяльності, професійно-кваліфікаційну структуру працюючих; дослідити тенденції інвестиційної діяльності в Україні щодо створення нових робочих місць; проаналізувати стимулюючу роль заробітної плати у забезпеченні ефективної зайнятості.

Статистичною базою для виконання цієї частини роботи є інформація наступних таблиць:

В рекомендаційній частині слід визначити шляхи та запропонувати заходи, які на думку автора, зможуть забезпечити зростання сукупного попиту на робочу силу та відтворення ефективної пропозиції праці.
Тема 22: Шляхи регулювання зайнятості в аграрному секторі економіки України.

У теоретичній частині необхідно розкрити соціально-економічну сутність зайнятості, її форми і види, виділити специфіку сільської і сільськогосподарської зайнятості; виділити фактори, які впливають за зайнятість в аграрному секторі економіки; .

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу провести аналіз стану сільського ринку праці, структури сільської зайнятості, формування сільськогосподарської зайнятості, а також виявити її залежність від впливу низки демографічних, соціально-економічних та суб'єктивних факторів.

Статистичною базою для виконання цієї частини роботи є інформація наступних таблиць:

В рекомендаційній частині слід визначити напрями формування сільського ринку праці, реформування аграрної сфери і приватизації землі, важелі ринкового і державного регулювання зайнятості в аграрному секторі економіки України, розробити прогноз зайнятості для окремих природно-економічних зон України.
Тема 23: Державне регулювання зайнятості населення в ринкових умовах.

У теоретичній частині необхідно розкрити зміст економічної категорії "зайнятість" та визначити її особливості в умовах рин­ку; показати органічну єдність зайнятості населення і ринку праці як складових елементів систе­ми ринкової економіки; узагальнити інструменти державного регулювання зайнятості.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу проаналізувати сучасний стан зайнятості населення в Україні, зокрема дослідити динаміку чисельності та розподілу зайнятого населення за секторами національної економіки, видами економічної діяльності, регіонами, віковими групами, освітньо-кваліфікаційними ознаками; виявити фактори на наслідки змін у зайнятості населення в період становлення ринкових відносин в економіці України; виявити позитивні елементи та головні проблеми у практиці регулювання зайнятості в національній економіці Україні.

Статистичною базою для виконання цієї частини роботи є інформація наступних таблиць:

В рекомендаційній частині слід запропонувати концепцію та конкретні заходи державного регулювання зайнятості населення, які спрямовані на забезпечення державної політики у сфері зайнятості, орієнтованої на врегулювання попиту та пропозиції на ринку праці.
Тема 24: Підприємництво в системі зайнятості і доходів населення України.

У теоретичній частині необхідно розкрити сутність підприємництва, визначити мету і функції підприємницької діяльності, показати взаємозв'язок підприємництва із зайнятістю і доходами.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу дослідити сучасний стан та виявити тенденції зайнятості у сфері підприємництва; провести аналіз сукупних доходів населення і тих, що формуються у сфері підприємництва за формами власності та типами підприємств.

Статистичною базою для виконання цієї частини роботи є інформація наступних таблиць:

В рекомендаційній частині слід розробити заходи щодо активізації ролі підприємництва у перехідній економіці України та внести пропозиції стосовно структуризації зайнятості і доходів населення з позицій вітчизняної статистики.
Тема 25: Сучасний стан та вдосконалення механізму регулювання зайнятості населення в Україні.

У теоретичній частині необхідно розкрити сутність соціального та економічного аспектів зайнятості; обґрунтувати необхідність та розкрити інструменти державної політики регулювання зайнятості; проаналізувати види безробіття і концептуальні підходи щодо його подолання; розкрити сутність поняття “продуктивна зайнятість” та визначити умови досягнення продуктивної зайнятості в соціально орієнтованій економіці.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу слід виявити позитивні і негативні риси державного регулювання зайнятості в Україні; дослідити тенденції щодо неформальної зайнятості; безробіття трансформаційного типу; непродуктивної зайнятості; середньої тривалості зареєстрованого безробіття; рівня молодіжного безробіття; темпів та структури трудової еміграції; регіональної диференціації в рівнях безробіття і термінах його тривалості; пропорцій у професійно-кваліфікаційній структурі працюючих.

Статистичною базою для виконання цієї частини роботи є інформація наступних таблиць:

В рекомендаційній частині слід визначити напрями та запропонувати заходи щодо вдосконалення механізмів регулювання зайнятості на всіх рівнях.

Тема 26: Напрями та механізми активізації регіональної політики зайнятості в Україні.

У теоретичній частині необхідно розкрити зміст наукових концепцій політики зайнятості в їх еволюційному розвитку, проаналізувати інституційно-правові основи регулювання зайнятості, а також з’ясувати сутність різних теорій мотивації зайнятості; визначити мету та напрями державної політики зайнятості; зясувати особливості регіональної політики зайнятості.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу розкрити специфіку регіональної політики зайнятості в умовах трансформації вітчизняної економіки; навести характеристику заходів забезпечення продуктивної зайнятості населення в регіональному розрізі; виявити основні фактори активізації політики зайнятості в регіоні.

Статистичною базою для виконання цієї частини роботи є інформація наступних таблиць:

В рекомендаційній частині слід запропонувати заходи щодо удосконалення мотиваційного механізму активізації політики зайнятості, а також пропозиції стосовно стимулювання самозайнятості та підприємницької діяльності в умовах формування інноваційної моделі розвитку національної економіки.
Тема 27: Формування і розподіл доходів населенняв умовах трансформації економіки.

У теоретичній частині необхідно визначити сутність та зміст категорій “доходи”, “рівень життя”, “бідність”; розкрити теоретичні підходи щодо формування, розподілу та регулювання доходів населення як визначального чинника рівня життя домогосподарств і важливого показника соціального становища в Україні.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу провести аналіз доходів як складової формування добробуту населення України; дослідити залежність доходів населення від стану економіки і ефективності державної політики доходів; провести оцінку диференціації населення за рівнем середньодушових грошових доходів і сукупних витрат.

Статистичною базою для виконання цієї частини роботи є інформація наступних таблиць:

В рекомендаційній частині слід навести пропозиції щодо оцінки рівня життя населення та регулювання доходів в трансформаційний період економіки України; розробити методичні рекомендації щодо визначення впливу макроекономічних показників на ефективність соціального розвитку і прогнозування доходів населення.


Тема 28: Державне регулювання доходів населення в ринкових умовах.

У теоретичній частині необхідно навести класифікацію доходів населення та їх основних показників, навести характеристику факторів та джерел формування доходжів населення; розкрити сутність, значення та складові державної політики доходів; виявити особливості формування державної політики доходів на основі оцінки законодавчих й нормативних актів у сфері доходів населення.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу провести аналіз сучасного рівня та динаміки доходів населення і виявити тенденції у сфері доходів населення України; навести порівняльну характеристику залежності рівня доходів від стану економіки й ефективності державної політики у кризових умовах, в період стабілізації та на початку економічного зростання.

В рекомендаційній частині з урахуванням найбільш актуальних проблем реформування механізму державного регулювання доходів населення на етапі суспільної трансформації, необхідності підвищення ролі держави у створенні соціально орієнтованої ринкової економіки розробити напрями державного механізму регулювання доходів населення, які включають удосконалення законодавчо-правового, економічного, соціально-політичного, адміністративно-організаційного та фінансового елементів його реалізації; запропонувати систему конкретних заходів щодо підвищення ролі держави у формуванні доходів населення.
Тема 29: Рівень життя населення та механізми його регулювання.

У теоретичній частині необхідно розкрити зміст ка­те­го­­рії “рівень жит­тя”; навести критерії та показники оцінки кількіс­них і якісних індикаторівдик5аторитерії та показники жит­тє­во­го рівня населення; розкрити теоретичні під­ходи щодо визначення ба­зо­вих індикаторів диференціації населення за рів­нем та глибиною ­за­безпечності; навести характеристику важелів державного регулювання рівня життя.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу провести аналіз тен­­денцій та навести обґрунтування залежності життєвого рівня населення від стану економіки, розкрити наслідки впливу інфляції на стан рівня життя населення України; проаналізувати економічні та соці­аль­ні чинники формування маргіналь­них верств населення.

В рекомендаційній частині слід навести пропозиції щодо напрямів та інструментів підвищення життєвого рівня населення в умовах економічного зростання; на основі зарубіжного досвіду обґрунтувати необхідність та шляхи забез­печення в ринкових умовах якісних стандартів життєвого рівня населення; розкрити головні важелі вдосконалення державної політики доходів, механізми реформування системи соціального захисту малозабезпечених верств населення в період ринкової трансформації; засоби регулювання державних соціальних стандартів та гарантій.

Тема 30: Методи аналізу та напрями підвищення рівня життя населення України.

У теоретичній частині необхідно розкрити сутність соціально-економічної категорії “рівень життя”; навести характеристику методико-інформаційного забезпечення аналізу життєвого рівня населення у вітчизняній та закордонній статистичній практиці; систематизувати показники рівня життя.

В аналітичній частині на підставі інформаційно-довідкового матеріалу провести аналіз таких аспектів рівня життя як матеріальне забезпечення населення (доходів та витрат домогосподарств), харчування та умови проживання населення України; здійснити оцінку рівня життя окремих соціально-демографічних груп населення України.

В рекомендаційній частині з урахуванням загальноукраїнських тенденцій рівня життя населення розробити пропозиції щодо його підвищення на державному та регіональному рівнях, навести рекомендації щодо активізації поведінки населення.
Тема 31. Ефективність нормування праці

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Нормування праці як процес: теоретичні аспекти.

1.1. Сутність нормування праці в сучасних умовах.

1.2. Управління нормуванням праці на підприємстві.

1.3. Показники ефективності нормування праці.

Розділ ІІ. Аналіз ефективності нормування праці на підприємстві.

2.1. Аналіз витрат робочого часу.

2.2. Аналіз виконання норм праці.

Розділ ІІІ. Покращення якості нормування праці.

3.1. Розроблення проекту покращення стану нормування праці.

3.2. Оцінка якості проекту.

Висновки

Література
Методичні поради до виконання курсової роботи
Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Розділ І. У даному розділі студенти розкривають зміст нормування праці як процесу. Провівши критичний аналіз наукових джерел, узагальнюють та роблять висновки щодо сучасного стану та перспектив розвитку нормування праці. Важливо також описати й обґрунтувати доцільність певної методики визначення ефективності нормування праці.

Розділ ІІ. Аналіз витрат робочого часу проводиться за даними табл. 1.

Таблиця 1

Динаміка витрат робочого часу на ДВ «Преса України»

Види затрат робочого часу

Фактичний баланс, хв.
2007

2008

2009

2010

2011

Підготовчо-заключний час

25,0

14,9

8,9

12,0
Оперативний час
- основний

255,23

290,7

317,74

324,05
- допоміжний

49,0

31,9

33,2

38,0
Час обслуговування робочого місця

47,1

26,1

24,8

16,9
Час регламентованих перерв
-технологічні

15,5

19,0

23,1

13,02
-відпочинок, особисті потреби

15,5

45,0

10,0

13,0
Час нерегламентованих перерв
-організаційно-технічні

49,97

25,9

35,56

33,35
-з вини працівника

22,7

26,5

26,7

29,68
ВСЬОГО

480

480

480

480


За даними таблиці також необхідно описати тип поділу праці та визначити на скільки він ефективний, визначити коефіцієнт втрат робочого часу та проаналізувати стан витрат робочого часу.

Аналіз рівня виконання норм праці проводиться за даними табл. 2-4.

За даними таблиць необхідно визначити не лише середній рівень виконання норм праці по кожному цеху, комплексу та в цілому по підприємству, але й проаналізувати ситуацію: що могло призвести то такого стану нормування праці. Також необхідно проаналізувати продуктивність праці робітників як по цеху, так і по різним комплексам та підприємству в цілому.
Розділ ІІІ. У розділі необхідно на основі попередньо розробленої схеми Ішікава, результатів аналізу витрат робочого часу та рівня виконання норм праці розробити проект покращення стану нормування праці на ДВ «Преса України».

Разом з тим, необхідно оцінити затрати проекту, можливі ризики за умови його реалізації та описати методологію визначення якості проекту (по-можливості дати таку оцінку власному проекту).

^

Тема 32. Умови праці на підприємстві: стан, проблеми та заходи покращення


Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Розділ І. Теоретико-методологічні засади дослідження умов праці

1.1. Класифікація умов праці та їх вплив на працездатність людини

1.2. Показники стану умов праці

1.3. Вплив держави на стан умов праці на підприємстві

Розділ ІІ. Аналіз умов праці на ЗАТ «Київобленерго»

2.1. Аналіз витрат робочого часу працівників

2.2. Аналіз травматизму на підприємстві

Розділ ІІІ. Проект покращення умов праці на підприємстві

3.1. Розроблення проекту заходів з покращення умов праці

3.2. Організаційно-економічний механізм реалізації проекту

Висновки

Література
Методичні поради до виконання курсової роботи
Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Розділ І. На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання. Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

Розділ ІІ. На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, виконати розрахунки:

 • аналізу використання робочого часу працівників;

 • розрахувати зміну ефективного фонду робочого часу за рахунок зміни середньооблікової чисельності працівників;

 • розрахувати зміну ефективного фонду робочого часу за рахунок зміни кількості днів, які в середньому відпрацював один працівник;

 • розрахувати зміну ефективного фонду робочого часу за рахунок зміни середньої тривалості робочої зміни;

 • розрахувати зростання продуктивності праці за рахунок ліквідації втрат робочого часу;

 • знайти відсотки втрат робочого часу;

 • проаналізувати ситуацію щодо виробничого травматизму на підприємстві;

 • визначити причини травматизму, їх динаміку;

 • проаналізувати ефективність витрат на заходи з охорони праці.

Розділ ІІІ. Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.
^

Тема 33. Аналіз і підвищення ефективності використання змінного робочого часу


Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти дослідження використання робочого часу.

1.1. Робочий час як універсальна міра затрат праці.

1.2. Змінний робочий час: сутність та структура.

1.3. Мета вивчення та аналізу використання змінного робочого часу.

1.4. Методи вивчення затрат робочого часу працівника, їх сутність.

Розділ ІІ. Аналіз використання змінного робочого часу основними робітниками-верстатниками.

2.1. Аналіз індивідуальної фотографії змінного робочого часу токаря.

2.2. Визначення явних і прихованих втрат робочого часу.

2.3. Розрахунок змінної норми виробітку та заробітку токаря до скорочення втрат робочого часу і після їх скорочення.

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання змінного робочого часу.

3.1. Заходи щодо підвищення ефективності використання змінного робочого часу.

3.2. Розрахунок економічної ефективності від зниження втрат робочого часу.

Висновки , Література

Методичні поради до виконання курсової роботи

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

Також у вступній частині визначити об’єкт, предмет, мету і завдання курсової роботи.

В першій теоретичній частині курсової роботи на основі опрацювання літературних джерел, конспекту лекцій з "Нормування праці" розкрити поняття "робочий час" як універсальна міра затрат праці, розглянути:

 • складові змінного робочого часу, дати їх визначення;

 • чинники, що впливають на якісну структуру змінного робочого часу;

 • чітко назвати втрати робочого часу та причини їх виникнення.

Обгрунтувати мету вивчення та аналізу використання робочого часу на підприємствах, показати як використовуються в економічній, організаційній роботі підприємства результати дослідження використання змінного робочого часу.

В першій частині курсової роботи необхідно дуже стисло подати методи вивчення затрат робочого часу та їх сутність.

Розрахунково-аналітична частина курсової роботи. Ця частина курсової роботи передбачає аналіз конкретних виробничих ситуацій, поданих як окремі завдання за варіантами.
Аналітична частина.

На підставі наведених у таблиці 1 даних, які характеризують затрати робочого часу протягом зміни, скласти фактичний баланс робочого часу.

На підставі даних, наведених у таблиці 2, скласти нормативний баланс робочого часу.

Проаналізувати показники використання змінного робочого часу.

Визначити коефіцієнт можливого ущільнення змінного робочого часу, пояснити сутність цього коефіцієнту.

Конструктивна частина. Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обгрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.
^

Тема 34. Планування та формування персоналуКурсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретична частина

Розділ ІІ. Розрахункова частина

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо забезпечення цеху кваліфікованою робочою силою та працевлаштування вивільнюваних працівників

Висновки

Література

Методичні поради до виконання курсової роботи

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

^ Теоретична частина

На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання. Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

^ Розрахункова частина

На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, виконати розрахунки:

 1. Визначити загальну технологічну трудомісткість виробничої програми за 2008 рік.

 2. Визначити планову явочну чисельність робітників на 2008 рік за видами робіт і загальну.

 3. Визначити загальну технологічну трудомісткість виробничої програми на 2009 рік.

 4. Розрахувати планову чисельність робітників за видами робіт і загальну на період з 1 травня 2009 р.

 5. Розрахувати кількість вивільнюваних робітників за професіями з 01.05.09.

 6. Розрахувати додаткову потребу в робітниках за професіями на 01.05.09.

 7. Визначити, як зміниться продуктивність праці після технологічних нововведень.

 8. Визначити економію фонду заробітної плати з 1 травня до кінця 2009 р.

 9. Визначити економічний результат запланованих нововведень (економію чи збиток) без урахування капітальних вкладень.

Усі розрахунки, у тому числі проміжні, виконувати в такому порядку:

  • записати розрахункову формулу в символах;

  • пояснити значення кожного символу;

  • підставити потрібні числові значення;

  • конкретизувати результат розрахунку (що одержано, в яких одиницях виміру).

Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обгрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.
^

Тема 35. Розвиток персоналуКурсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретична частина

1.1. Організація розвитку персоналу на підприємстві.

1.2. Порядок визначення витрат на розвиток персоналу.

1.3. Стан і проблеми підготовки кваліфікованих робітничих кадрів в Україні.

Розділ ІІ. Розрахункова частина

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо вдосконалення організації розвитку персоналу на підприємстві

Висновки

Література
Методичні поради до виконання курсової роботи
Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

^ Теоретична частина

На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання.

Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

Розрахункова частина

1. На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, виконати розрахунки:

  1. Середнього тарифного коефіцієнта по кожній професії та по всій сукупності робітників.

  2. Середнього тарифного розряду по кожній професії та по всій сукупності робітників.

 1. Порівняти одержані результати і зробити висновки.

 2. Визначити професії та кількість робітників, які не будуть забезпечені роботою у 2012 р.

 3. Визначити професії та кількість робітників за тарифними розрядами, які будуть потрібні додатково у 2012 році.

 4. Розробити план заходів щодо забезпечення плану виробництва на 2012 рік робітничими кадрами. У цьому плані визначити, які робітники підлягають звільненню, які – підвищенню кваліфікації чи перепідготовці, яких робітників доцільно запросити з числа випускників місцевого ПТУ, можливо звернутись за допомогою до місцевого центру зайнятості.

 5. Визначити вартість витрат підприємства на виконання плану заходів (пункт 5).

 6. Визначити розмір зростання середньої годинної тарифної ставки у 2011 р. у порівнянні з 2010 р. у зв’язку з підвищенням кваліфікації робітників, виконанням складніших технологічних операцій та плановим підвищенням тарифних ставок.

 7. Визначити плановий фонд заробітної плати для робітників на 2012 рік.

Усі розрахунки, у тому числі проміжні, виконувати в такому порядку:

  • записати розрахункову формулу в символах;

  • пояснити значення кожного символу;

  • підставити потрібні числові значення;

  • конкретизувати результат розрахунку (що одержано, в яких одиницях виміру).
^

Тема 36. Управління процесами руху персоналу


Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретична частина

1.1. Основні показники руху персоналу та методи їх визначення.

1.2. Абсентеїзм, його причини, наслідки, методи скорочення.

1.3. Методи оцінювання втрат підприємства від надмірного руху працівників з різних причин.

Розділ ІІ. Розрахункова частина

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо стабілізації персоналу та зменшення його плинності

Висновки

Література
Методичні поради до виконання курсової роботи
Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

^ Теоретична частина

На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання.

Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

Розрахункова частина

1. На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, виконати розрахунки:

  • спискової чисельності працівників на початок кожного місяця (з лютого по грудень);

  • спискового складу працівників станом на 31 грудня;

  • середньооблікової чисельності персоналу в розрахунку на календарний рік;

  • Показників обігу: за прийомом, за звільненням, загального обігу робочої сили, заміни персоналу, плинності робочої сили та постійного складу працівників.

2. Скласти баланс робочого часу одного працівника на 2012 рік.

3. Виконати розрахунки економічних втрат підприємства внаслідок:

  • надмірної плинності робочої сили;

  • травматизму;

  • зростання захворюваності;

  • вимушеної заміни вибулих працівників провідних професій.

4. Визначити резерви зростання обсягів товарної продукції та продуктивності праці внаслідок зменшення надмірної плинності робочої сили.

5. Визначити резерви економії коштів внаслідок скорочення вимушеної заміни вибулих працівників провідних професій.

Усі розрахунки, у тому числі проміжні, виконувати в такому порядку:

  • записати розрахункову формулу в символах;

  • пояснити значення кожного символу;

  • підставити потрібні числові значення;

  • конкретизувати результат розрахунку (що одержано, в яких одиницях виміру).


Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обгрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

^

Тема 37. Управління робочим часом працівників


Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретична частина

1.1. Регламентування тривалості робочого часу в Україні.

1.2. Методи аналізу ефективності використання робочого часу.

1.3. Методика нормування часу на відпочинок у змінному робочому періоді.

Розділ ІІ. Розрахункова частина

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо поліпшення використання робочого часу на підприємстві

Висновки

Література
^ Методичні поради до виконання курсової роботи

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

^ Теоретична частина

На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання. Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)
Розрахункова частина

1. На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, розрахувати:

  • Явочну чисельність робітників дільниці на добу;

  • Плановий фонд робочого часу на рік одного робітника;

  • Плановий фонд часу роботи дільниці на рік;

  • Спискову чисельність робітників дільниці з розрахунку безперервної роботи протягом року.

 1. Розробити і накреслити графік позмінної роботи бригад у травні 2011 р. з урахуванням наступних вимог Кодексу законів про працю України:

  • перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через кожний робочий тиждень в години, визначені графіками змінності;

  • тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні;

  • призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється.

 1. Розрахувати, на скільки відсотків можна збільшити продуктивність праці, якщо шляхом організаційно-технічних заходів скоротити втрати робочого часу через хвороби до 12 днів та не допускати неявок без поважних причин.

 2. Визначити ймовірну економію заробітної плати і нарахувань на зарплату, які роботодавець перераховує до пенсійного фонду, у фонд соціального страхування та інші.

Усі розрахунки, у тому числі проміжні, виконувати в такому порядку:

  • записати розрахункову формулу в символах;

  • пояснити значення кожного символу;

  • підставити потрібні числові значення;

  • конкретизувати результат розрахунку (що одержано, в яких одиницях виміру).

Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обгрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

^

Тема 38. Ефективність управління персоналом


Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретична частина.

1.1. Мета і завдання управління персоналом підприємства.

1.2. Сутність і теоретичні підходи до визначення ефективності управління персоналом.

1.3. Сутність і показники вимірювання організаційної, економічної та соціальної ефективності правління персоналом.

^ Розділ ІІ. Розрахункова частина

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення ефективності управління персоналом на підприємствах.

Висновки

Література
Методичні поради до виконання курсової роботи

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.
^ Теоретична частина

На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання.

Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел, цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.).

Розрахункова частина.

На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, виконати розрахунки по підприємству

1. Показників, що характеризують економічну ефективність управління персоналом:

1.1. Загальна продуктивність організації.

1.2. Продуктивність праці.

1.3. Продуктивність трудових ресурсів.

1.4. Вартість одиниці праці (відношення сукупних витрат на персонал до витрат праці (люд.-год., середньооблікова чисельність працівників)).

2. Порівняти одержані результати і зробити висновки.

3. Проаналізувати стан забезпечення потреб підприємств у робітниках за спеціальностями (професіями) та кваліфікацією. Для цього необхідно розрахувати:

3.1. Середні тарифні коефіцієнти та середні тарифні розряди робітників по кожній професії і по всій сукупності робітників для кожного підприємства 3.2. Середні тарифні розряди робіт по кожному виду робіт і всієї виробничої програми по кожному підприємству.

3.3. Порівняти одержані результати і зробити висновки.

4. Проаналізувати та порівняти показники ефективності використання робочого часу по підприємствах.

5. Розрахувати та порівняти показники, що характеризують стабільність кадрового складу (коефіцієнти плинності кадрів), зробити висновки.

6. Проаналізувати динаміку зростання реальної заробітної плати на підприємствах у 2011 р. та зробити висновки.

Усі розрахунки, у тому числі проміжні, виконувати в такому порядку:

 • записати розрахункову формулу в символах;

 • пояснити значення кожного символу;

 • підставити потрібні числові значення;

 • конкретизувати результат розрахунку (що одержано, в яких одиницях виміру).

Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.
^

Тема 39. Оцінювання персоналу


Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретико-методологічні аспекти організації оцінювання персоналу та її ефективності.

1.1. Організація оцінювання персоналу в системі управління персоналом.

1.2. Методологія оцінювання персоналу.

1.3. Методологічні основи ефективності організації оцінювання персоналу.

Розділ ІІ. Аналіз організації оцінювання персоналу на підприємстві та її ефективність.

2.1. Аналіз стану організації оцінювання персоналу на підприємстві

2.2. Ефективність оцінювання персоналу на підприємстві

Розділ ІІІ. Основні напрямки та пропозиції щодо вдосконалення організації оцінювання персоналу.

Висновки

Література

Методичні поради до виконання курсової роботи

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

І. Теоретична частина

На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання. Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)
^

ІІ. Аналітична частина

Основною формою оцінювання персоналу на ТОВ «Заморожені продукти» є періодична підсумкова атестація. На підставі Положення «Про порядок проведення атестації працівників ТОВ «Заморожені продукти» та вихідної інформації, що додаються:

1. З’ясувати, чи проводиться атестація працівників підприємства у визначений час, за встановленою формою, згідно зі спеціальною розробленою процедурою та з якою періодичністю.


2. З’ясувати та оцінити основні цілі атестації працівників підприємства.

3. З’ясувати, чи забезпечує Положення про атестацію об’єктивну оцінку результатів діяльності працівників щодо виконання ними обов’язків (з урахуванням кваліфікації, ділових і особистих якостей) і встановлення їх відповідності займаним посадам, чи сприяє виявленню перспективних та ініціативних працівників для включення до резерву для висування на вищі посади?

4. Проаналізувати та оцінити якісний склад працівників підприємства, що підлягали атестації.

5. Проаналізувати та критично оцінити основні етапи організації атестації працівників підприємства. Зокрема в процесі аналізу та оцінки, дати відповіді на питання:

− Чи забезпечує бланк відгуку-характеристики комплексну оцінку працівника?

− Чи дають протоколи засідань атестаційних комісій повну картину про потенціал працівника та його результати праці?

− Чи використовуваний метод проведення атестації мав комплексний, всеохоплюючий характер?

− Яких працівників атестаційна комісія вважала атестованими?

− Чи результати голосування були повідомлені працівникам відразу після голосування?

− Які висновки зробили атестаційні комісії після завершення всієї процедури проведення атестації?

6. Проаналізувати та оцінити результати атестації працівників. Які рішення прийняті атестаційними комісіями після процедури голосування (мотиваційні, кваліфікаційні, адміністративні тощо)? Які рішення за результатами атестації може прийняти керівник підприємства? Критично оцінити прийняті рішення.

7. Оцінити, чи була атестація достатньо урегульованою з погляду нормативно-правового забезпечення?

8. За даними таблиці 2 проаналізувати та оцінити результати діяльності атестованих працівників з точки зору досягнення підприємством поставлених специфічних цілей, тобто наскільки ефективно діє підприємство та використовуються його ресурси.

Для характеристики ефективності господарської діяльності підприємства, ступеня використання його ресурсів, у тому числі персоналу, використати показники рентабельності. Розрахувати показник рентабельності персоналу, за допомогою якого оцінити ефективність використання персоналу підприємства.

^ Рентабельність персоналу (Рп) розраховувати через показник прибутку в розрахунку на одного працівника підприємства (Рп), що обчислюється як відношення прибутку за період (П) до середньооблікової чисельності персоналу (ЧсрПВП) (у відсотках):

. (1)

^ Зв’язок рентабельності персоналу з рівнем продуктивності праці проаналізувати за допомогою формули:

, (2)

де Рп – рентабельність персоналу;

П – прибуток від реалізації продукції;

ЧПВП – середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу;

ЧД – чистий дохід від реалізації продукції;

ВП – вартість випуску продукції в діючих цінах;

Роб – рентабельність обороту;

Чрп – частка реалізованої продукції у загальному обсязі випуску товарної продукції;

РВ – середньорічний виробіток продукції на одного працівника у поточних цінах.

Використовуючи метод абсолютних різниць, за складовими даної формули визначити, як змінилась рентабельність персоналу підприємства (∆Рп=Рп1–Рп0) за рахунок таких показників (чинників):

1. зміни рентабельності обороту (∆Робоб1 –Роб0):

;

2. зміни частки реалізованої продукції в її загальному випуску (∆Чрп= Чрп1– Чрп0):

; (3)

3. зміни продуктивності праці (середньорічного виробітку) (∆РВ= РВ1– РВ0):

. (4)

9. Результати розрахунку впливу чинників на зміну рентабельності персоналу ТОВ «Заморожені продукти» за 2006-2008 роки навести в таблиці 3. Зробити відповідні висновки.

10. Сформулювати у вигляді висновків недоліки організації та ефективності атестації персоналу на підприємстві.

Усі розрахунки, у тому числі проміжні, виконувати в такому порядку:

 • записати розрахункову формулу в символах;

 • пояснити значення кожного символу;

 • підставити потрібні числові значення;

 • конкретизувати результат розрахунку (що одержано, в яких одиницях виміру).

Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, у т.ч. зарубіжного, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обгрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність, тобто виходити з необхідності усунення проблем і недоліків, виявлених в аналітичній частині курсової роботи. Під час розроблення напрямів та пропозицій щодо вдосконалення організації оцінювання персоналу на підприємстві можна обрати 2-3 із нижче запропонованих варіантів або запропонувати власні:

− напрями розробки ефективної процедури оцінювання персоналу на підприємстві;

− розробка сучасних підходів щодо підвищення ефективності організації оцінювання персоналу на підприємстві;
1   2   3   4Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы