Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни "економіка праці та соціально-трудові відносини" для студентів спеціальності "Управління персоналом та економіка праці"
НазваниеМетодичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни "економіка праці та соціально-трудові відносини" для студентів спеціальності "Управління персоналом та економіка праці"
страница4/4
Дата01.10.2014
Размер0.9 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
^

− створення центру оцінювання персоналу на підприємстві;

− використання бальної методики оцінювання персоналу на підприємстві;

− прогнозування просування працівників по службі і планування ділової кар’єри тощо.

^

Тема 40. Професійний підбір персоналу
Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретико-методологічні аспекти професійного підбору персоналу

1.1. Професійний підбір персоналу та його місце в політиці менеджменту персоналу.

1.2. Організація та джерела поповнення та оновлення персоналу.

1.3. Методи професійного підбору персоналу та їх характеристика.

Розділ ІІ. Аналіз та оцінка стану професійного підбору персоналу на підприємстві

2.1. Організація професійного підбору персоналу та аналіз його методів і технологій.

2.2. Оцінювання ефективності професійного підбору персоналу на підприємстві

Розділ ІІІ. Напрями та пропозиції щодо вдосконалення професійного підбору персоналу на підприємстві

Висновки

Література

Методичні поради до виконання курсової роботи

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.
І. Теоретична частина

На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання. Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

ІІ. Аналітична частина

На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, проаналізувати та оцінити стан професійного підбору персоналу на підприємстві та його ефективність:

1. Оцінити ефективність організаційної структури ТОВ “Молочний шлях” з точки зору повноти виконання працівниками функціональних обов’язків, їх регламентації та застосування практики сумісництва, зокрема менеджера по персоналу, який займається професійним підбором персоналу.

2. Скласти таблицю розрахувати виконання плану з основних фінансово-економічних показників підприємства за три роки та критично оцінити, зважаючи на отримані результати, темпи зростання середньомісячної заробітної плати та продуктивності праці.

3. Скласти таблицю розрахувати структуру персоналу підприємства за характером виконуваних функцій та врахувати отримані результати при наступній оцінці організації професійного підбору кадрів та аналізі його методів і технологій.

4. Визначити відповідність чисельності служби персоналу (відділу кадрів на підприємстві) світовим взірцям.

5. Оцінити основні напрямки роботи з управління персоналом на підприємстві.

6. Скласти таблицю з’ясувати специфіку діяльності відділу кадрів підприємства та критично оцінити виконання основних функцій кадрової роботи.

7. Оцінити перелік та послідовність дій з організації залучення персоналу та його підбору на підприємстві.

8. Оцінити повноту переліку питань, які формулюють до претендентів на вакантні посади на підприємстві, та зміст етапів професійного підбору персоналу на вакантні місця.

9. Скласти таблицю і на її базі оцінити доцільність та ефективність використання внутрішніх та зовнішніх джерел професійного підбору персоналу, їх недоліки та переваги для підприємства.

10. Оцінити зміст анкети кандидата на роботу (вакантну посаду) та ключові моменти, на які звертають увагу під час вивчення анкетних даних кандидата.

11. Оцінити зміст відомості з об’єктивними даними про кандидата на вакантну посаду.

12. Оцінити доцільність та достатність використання наявних методів відбору потенційних кандидатів на вакантну посаду, що використовуються на підприємстві (аналіз письмових документів (резюме, анкет) та інтерв’ю).

13. Оцінити зміст бланку опитувального листа з кандидатом на вакантну посаду для проведення інтерв’ю (співбесіди) з потенційним кандидатом на вакантну посаду на підприємстві.

14. Зобразіть у вигляді схеми основні етапи професійного підбору персоналу на вакантні місця в ТОВ “Молочний шлях” та оцініть логічність їх здійснення.

15. Критично оцінити фактичне управління виробничою і соціальною адаптацією молодих працівників на підприємстві.

16. Критично оцінити фактичне управління вторинною адаптацією, чи пристосування працівників, які вже мають досвід професійної діяльності на підприємстві.

17. Проаналізуйте та критично оцініть виконання планів професійного набору персоналу на підприємстві за три роки (по кількості та відповідно до запланованого терміну).

18. Розрахуйте вікову структуру персоналу підприємства та з’ясувати довгострокову потребу в омолоджуванні працівників.

19. За даними таблиці 6 розрахувати показники руху персоналу та оцінити отримані результати за три роки.

20. Розрахуйте кількісні показники, що характеризують роботу прийнятого персоналу на підприємстві та оцінити їх динаміку за три роки.

21.Оцініть швидкість професійного підбору персоналу (інженерно-технічних працівників і службовців та працівників робітничих професій) на підприємстві.

22. Сформулювати у вигляді висновків недоліки організації та ефективності професійного підбору персоналу на підприємстві.

Усі розрахунки, у тому числі проміжні, виконувати в такому порядку:

 • записати розрахункову формулу в символах;

 • пояснити значення кожного символу;

 • підставити потрібні числові значення;

 • конкретизувати результат розрахунку (що одержано, в яких одиницях виміру).


^

Рекомендована література


Законодавча база

 1. Конституція України

 2. Закон України "Про колективні договори і угоди"  вiд 01.07.1993  № 3356-XII ВР в чинній редакції.

 3. Закон України "Про оплату праці" вiд 24.03.1995  № 108/95-ВР в чинній редакції.

 4. Закон України "Про зайнятість населення"  вiд 01.03.1991  № 803-XII - ВР в чинній редакції.

 5. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"  вiд 15.09.1999  № 1045-XIV - ВР в чинній редакції.

 6. Закон України "Про організації роботодавців" вiд 24.05.2001  № 2436-III - ВР в чинній редакції.

 7. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"  вiд 03.03.1998  № 137/98-ВР в чинній редакції.

 8. Закон України “Про охорону праці” вiд 14.10.1992  № 2694-XII - ВР в чинній редакції.

 9. Закон  України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” вiд 18.01.2001  № 2240-III – ВР в чинній редакції.

 10.  Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” вiд 02.03.2000  № 1533-III - ВР в чинній редакції.

 11. Закон України ”Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” вiд 09.07.2003  № 1058-IV - ВР в чинній редакції.

 12. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” вiд 23.09.1999  № 1105-XIV - ВР в чинній редакції.

 13. Закон України “Про відпустки”  вiд 15.11.1996  № 504/96-ВР в чинній редакції.

 14. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971  № 322-VIII – ВР в чинній редакції.Монографії, підручники, навчальні посібники

 1. Агабекян Р.Л. Современные теории занятости: Уч. пособие. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 190 с.

 2. Алле Морис. Глобализация: разрушение условий занятости и экономического роста. Эмпирическая очевидность: Пер. с фр. – М.: Теис, 2003.

 3. Арсеенко А.Р. Социально-экономический механизм регулирования трудовых отношений: На примере США, Канады, Великобритании. – К.: Наук. Думка, 1999. – 184 с.Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці. – К.: “Знання-Прес”, 2002. - 313 с.

 4. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 252 с.

 5. Васильченко В.С., Василенко П.М. Ринок праці: теоретичні основи і державна практика: Навч.посіб. у 2-х частинах. – К.: Мінпраці, 2000.

 6. Васильченко В.С., Гриненко А.М., Грішнова О.А., Керб Л.П. Управління трудовим потенціалом: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2005.

 7. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА, 1998. – 384 с.

 8. Герасимчук В.І. Соціально орієнтований ринок праці і проблеми його становлення. – К.: УІСД, 2000. – 32 с.

 9. Герасимчук В.І. Заробітна плата і зайнятість населення України. – К.: УІСД, 1999. – 30 с.

 10. Герасимчук В.І. Малий та середній бізнес як сфера зайнятості: методологія, аналіз, проблеми розвитку. – К.:УІСД, 2002. – 116 с.

 11. Герасимчук В.І. Проблеми трансформації зайнятості і розвитку ринку праці України: (методологія, аналіз, шляхи вдосконалення). – К., 2001. – 503 с.Герасимчук В.І.Ринкова інфраструктура та її вплив на ринок праці. – К.: УІСД, 1999. – 32 с.

 12. Герасимчук В.І., Петрова І.Л., Туранський Ю.П. Проблема вибору оптимального рішення з можливих варіантів розвитку регіонального ринку праці: Монографія. – К.: РВПС, 2001.

 13. Гнибіденко І.Ф. Соціально-економічні проблеми зайнятості і соціального захисту населення в аграрному секторі економіки: Монографія. – К.: „Соцінформ”, 2004.

 14. Гриненко А.М. Соціальна політика: Навч.-метод.посіб для самост.вивч.дисципліни. – К.: КНЕУ, 2003. – 309 с.

 15. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2004.

 16. Грішнова О.А. Соціально-трудові відносини з урахуванням гендерного аспекту: Навч.посіб. – К., 2003.

 17. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2003.

 18. Зайнятість та ринок праці: Міжвідомчий наук. збірник /Ред. В.В. Онікієнко. – К.: РВПС України НАН України, - (видається з 1992 року).

 19. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посібник / За ред. А.В. Мерзляк, Є.П. Михайлов. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 240 с.

 20. Ивахнюк И.В. Международная трудовая миграция: Уч. пособие. – М.: Теис, 2005. – 286 с.

 21. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): Уч. пособие. – К.: МАУП, 2003. – 312 с.

 22. Карташов С.А., Одегов Ю.Г. Ринок труда: проблемы формирования и управления. – М: Финстатфинформ, 1998. – 694 с.

 23. Кір’ян Т.М. Праця, зарплата, соціальний захист: проблеми та шляхи вирішення: Монографія. – К.: „Соцінформ”, 2002.

 24. Ким М.Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление: Уч. пособие. – Х.: ХНУ, 2003. – 250 с.

 25. Колот А.М., Казановський А.В. Соціальне партнерство на ринку праці: Навч.посіб. – К.: Мінпраці, 1995.

 26. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 230 с.

 27. Краснов Ю.М. Економічна стратегія ефективної зайнятості: Монографія. – К.: Знання України, 2001. – 253 с.

 28. Лесько О.Й. Соціально-економічні проблеми зайнятості та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 244 с.

 29. Лібанова Е., Палій О. Ринок праці та соціальний захист: Навчальний посібник. – К.: Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2004. – 491 с.

 30. Лісогор Л.С. Формування ринку праці в Україні: Монографія. – К.: Ін-т економіки НАН України, 2003. – 295 с.

 31. Мазманова Б.Г. Управление оплатой труда: Уч. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.

 32. Малиновська О.А. Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми міграціями: Монографія. – К.: Національна академія державного управління, 2004. – 236 с.

 33. Малиновська О.А. Україна, Європа, міграція: міграція населення України в умовах розширення ЄС. – К.: Бланк-Прес, 2004. -171 с.Мандибура В.О. Рівнь життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання. – К.: Парламентське вид-во, 1998. – 256 с.

 34. Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник. – К.: Атака, 2005. – 304 с.

 35. Менеджмент персоналу /За заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К.: КНЕУ. 2004. – 399 с.

 36. Онікієнко В.В. Молодіжний ринок праці України: проблеми та шляхи вирішення. – К.: Принт-Експрес, 2002. – 160 с.

 37. Пирожков С., Малиновськая Е., Хомра А.У. Внешние трудовые миграции в Украине: социально-економический аспект. – К.: Нац. ин-тут проблем междунар. безоп., «ВИПОЛ», оригинал-макет, 2003. – 133с

 38. Пономаренко В.С., Кизим М.О., Узунов Ф.В. Рівень і якість життя населення України: Монографія. – Х.: Видавничий Дім „ІНЖЕК”, 2003. – 226 с.

 39. Проблеми формування ринкової економіки. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики /Міжвідомчий науковий збірник К.: КНЕУ, 2001 – 627 с. (Спец. випуск)

 40. Ракоти В.Д. Заработная плата и предпринимательский доход. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 221 с.

 41. Рынок труда и доходы населения: Уч. пособие / Ред. Н.А. Волгин. – М.: Филинъ, 1999. – 280 с.

 42. Рынок труда и социальная политика в Центральной и Восточной Европе. Переходной период и дальнейшее развитие /Пер. с англ. – М.: ИКЦ ДИС, 1997. – 496 с.

 43. Семикіна М.В. Мотивація конкурентоспроможної праці: теорія і практика регулювання: Монографія. – Кіровоград: Пік, 2003.- 426 с.

 44. Семикіна М.В. Соціально-економічна мотивація праці: методологія оцінки ефективності та принципи регулювання. – Кіровоград: Мавік, 2004. – 124 с.

 45. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч.посіб. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.

 46. Соціальні пріоритети ринку праці: методологія, практика, шляхи забезпечення/ Ред. С.І. Бандур. – К.: РВПС України, 2001. – 261 с.

 47. Современная экономика труда / Ред. В.В. Куликов. – М.: Финстатинформ, 2001. – 660 с.

 48. Социальная политика: Учебник /Под общ. ред. Волгина Н.А. - М.: Издательство „Экзамен”, 2002. - 736 с.

 49. Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації / За ред. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2001. – 538 с.

 50. Чеборюкова В.В. Заработная плата 2004: Практ пособие. – М.: Проспект, 2004. – 496 с.

 51. Шевчук П.І. Соціальна політика. – Львів: Світ, 2003. – 400 с.

 52. Экономика труда. Социально-трудовые отношения / Под общ. ред. Н.А. Волгина, Ю.Г.Одегова. – М.: Экзамен, 2002. – 735 с.

 53. Экономика труда: Учебник /Под ред. проф.П.Э.Шлендера и проф.Ю.П.Кокина. – М.: Юрист, 2003. – 592 с.

 54. Эренберг Р.Дж., Смитт Р.С. Современная экономика труда. Теория и государствееная политика / Пер. с англ. – М.: МГУ, 1996. – 777 с.

 55. Яковлев Р.А. Оплата труда в организации. – М.: МЦФЭР, 2005. – 528 с.

Періодичні видання

 1. Журнали:

 • “Україна: аспекти праці”

 • “Економіка України”

 • „Человек и труд”

 • „Економіка і прогнозування”

 • „Статистика України”

 • „Економіка та держава”

 • „Підприємництво, господарство і право”

 • „Труд за рубежом”

 • „Соціальний захист”

 • „Вопросы экономики”

 • „Экономист”
 1. Газети:

  • „Праця і зарплата”


Статистичні збірники

 1. Економічна активність населення України. /Державний комітет статистики України.

 2. Праця України. /Державний комітет статистики України.

 3. Ринок праці України. К.: Мінпраці України, Державний центр зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України.

 4. Статистичний щорічник України. /Державний комітет статистики України.

Додаток 1
^

Тематика курсових робіт

з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини"

 1. Напрями забезпечення соціальних гарантій зайнятості.

 2. Економіко-фінансові важелі реалізації державної соціальної політики.

 3. Проблеми бідності в Україні: методи визначення та напрями подолання.

 4. Сучасний стан та напрями покращення використання трудового потенціалу в умовах структурної перебудови економіки України.

 5. Трудова міграція на сучасному етапі ринкової трансформації економіки України.

 6. Особливості попиту і пропозиції регіональних ринків праці в Україні.

 7. Конкуренція за вільні робочі місця і за кваліфіковану робочу силу в Україні.

 8. Приховане безробіття в Україні, його причини та заходи зниження.

 9. Стан і можливі заходи щодо зниження безробіття в Україні.

 10. Гендерна нерівність і гендерна політика на ринку праці України.

 11. Стан та перспективи розвитку ринку праці України.

 12. Дискримінація на ринку праці України і шляхи її подолання.

 13. Стан і напрямки вдосконалення молодіжного сектору ринку праці в Україні.
 14. ^

  Особливості міграції і її вплив на стан ринку праці в Україні.


 15. Стан і перспективи зайнятості сільського населення в Україні.

 16. Особливості і оцінка ефективності реалізації державних програм зайнятості.

 17. Стан і перспективи розвитку ринків праці за видами економічної діяльності.

 18. Оцінка посередницької діяльності на ринку праці України.

 19. Стан впровадження активних заходів на ринку праці України.

 20. Система соціального захисту на ринку праці України.

 21. Напрями забезпечення ефективної зайнятості населення в Україні.

 22. Шляхи регулювання зайнятості в аграрному секторі економіки України.

 23. Державне регулювання зайнятості населення в ринкових умовах.

 24. Підприємництво в системі зайнятості і доходів населення України.

 25. Сучасний стан та вдосконалення механізму регулювання зайнятості населення в Україні.

 26. Напрями та механізми активізації регіональної політики зайнятості в Україні.

 27. Формування і розподіл доходів населення в умовах трансформації економіки.

 28. Державне регулювання доходів населення в ринкових умовах.

 29. Рівень життя населення та механізми його регулювання.

 30. Методи аналізу та напрями підвищення рівня життя населення України.

 31. Ефективність нормування праці.

 32. Умови праці на підприємстві: стан, проблеми та заходи покращення.

 33. Аналіз і підвищення ефективності використання змінного робочого часу.

 34. Планування та формування персоналу.

 35. Розвиток персоналу.

 36. Управління процесами руху персоналу.

 37. Управління робочим часом працівників.

 38. Ефективність упраління персоналом.

 39. Оцінювання персоналу.

 40. Професійний підбір персоналу.


Додаток 2

^

Зразок титульного аркушуМІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ
Факультет економіки та управлвління
КАФЕДРА

^ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”

на тему:

___________________________________________________________”
Студента (студентки) факультету

„Управління персоналом і економіка праці”

__ групи

______________________________________

(прізвище, імя, по-батькові, підпис)
Науковий керівник

_______________________________

(науковий ступінь, посада, прізвище, імя, по-батькові, підпис)

Київ 2012


Навчально-методичне видання
^ Гнибіденко Іван Федорович
Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини»


Відповідальний за випуск М.М. Руженський

Комп’ютерний набір Борімчук М.Ю.

Підписано до друку ___.____.2012 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.

Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 2,8.

Тираж 20 прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.


Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.

Тел./факс (044) 536-14-85

1   2   3   4Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы