Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні рекомендації для підготовки дипломних робіт за спеціальністю 13010201 „Соціальна робота
НазваниеМетодичні рекомендації для підготовки дипломних робіт за спеціальністю 13010201 „Соціальна робота
страница2/4
Дата01.10.2014
Размер0.64 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
Тема__________________________

^ ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

СПЕЦІАЛІСТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ

за спеціальністю 7.13010201 Соціальна робота
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий керівник:
Наукова ступінь, звання

Дипломна робота допущена до захисту

рішенням кафедри соціології

та соціально-гуманітарних дисциплін

Протокол № від « » 201__ р.
Зав. кафедри _________ професор Лукашевич М.П.

підпис

Київ 2013
Реєстрація ___________ _______________________________

номер дата підпис лаборанта кафедри

Рекомендовано

до захисту ___________ ______________________________

підпис наукового ініціали, прізвище наукового керівника

керівника

Результат

захисту ____________ ______________________________

оцінка дата захисту


^ Голова ДЕК ____________ ______________________________

підпис ініціали, прізвище

Члени ДЕК ____________ ______________________________

підпис ініціали, прізвище

____________ ______________________________

підпис ініціали, прізвище

____________ _____________________________

підпис ініціали, прізвище

Секретар ДЕК ____________ _____________________________

підпис ініціали, прізвище
Додаток 3

Зразок оформлення завдання на дипломну роботу

^ МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ
Факультет економіки та управління

Кафедра соціології та соціально-гуманітарних дисциплін


спеціальність 7.13010201

Соціології та

соціально-гуманітарних дисциплін

курс___, група______

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри

__________ проф. М.П. Лукашевич

« » 201 р.ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу слухачеві

Прізвище, ім’я, по-батькові

1.Тема роботи : “_________________________________”

Затверджена наказом по ІПК ДСЗУ від « » 201 р. № 22

2.Термін подання студентом завершеної роботи « » 201___р.

3.Цільова настанова та вихідні дані до роботи місце установи

4.Перелік графічного матеріалу таб. , рис.__

Консультанти по роботі (із значенням розділів, що їх стосуються):

Розділ

Консультант

(Прізвище,

ініціали)

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання

прийняв

Розділ 1


Розділ 2


Розділ 3


Розділ 4

Вісловух А.М.6.Зміст роботи

Вступ.

Розділ 1.

Розділ 2.

Розділ 3.

Розділ 4

Висновки.
Календарний план виконання роботиз/п

^ Етапи виконання роботи

Термін виконання

За планом

Фактично

1.

Вибір теми і призначення наукового керівника дипломної роботи2.

Затвердження теми дипломної роботи3.

Отримання завдання на проведення наукового дослідження та підготовка календарного плану виконання дипломної роботи, затвердження його керівником4.

Збір та узагальнення зібраного матеріалу за темою роботи5.

Підготовка першого (чорнового) варіанту роботи і подання його на прочитання науковим керівником.6.

Доопрацювання тексту роботи з врахуванням зауважень наукового керівника, збагачення роботи додатковими дослідженнями, що проводились під час практики, і подання її на друге читання.7.

Подання дипломної роботи для реєстрації на кафедрі, рецензування та написання відгуку науковим керівником8.

Підготовка до захисту дипломної роботи на засідання Державної екзаменаційної комісії.

8. Дата видачі завдання « » 201 р.

Науковий керівник ___________________
Завдання прийняв до виконання слухач-дипломник __________________

Додаток 4
Зразок оформлення таблиці
Таблиця 1
Середній рівень безробіття та інфляції

у дев’яти країнах за п’ятирічний період *


Країна

Середній щорічний рівень безробіття

в 1995 – 2005 рр. (%)

Середній шорічний рівень інфляції

в 1993 – 2005 рр. (%)

США

7,5

3,3

Канада

10,4

4,6

Австрія

8,7

7,7

Японія

2,8

1,3

Франція

10,1

5,7

Німеччина

7,2

1,6

Італія

6,6

8,9

Швеція

2,8

6,6

Великобританія

11,3

4,7


_________________

*Джерело. Статистичне управління при Міністерстві праці США

Додаток 5
Зразок оформлення схеми


Мета дослідження

Кінцевий результат

(його суспільна користь)

Об’єкт

дослідження

Шлях досягнення кінцевого результату (з вказівкою на предмет дослідження)
1. Проблема дослідження

2. Кінцевий результат дослідження

3. Об’єкт

дослідження

4. Предмет

дослідження

5. Шлях досягнення кінцевого результату

Рис. 1. Структура дослідження проблеми

Додаток 6
Зразок оформлення діаграми


Рис. 2. Надання соціальних послуг

Додаток 7
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел
Бібліографічний опис складають на підставі даних, наведених на обкладинці та титульній сторінці видання.


^ Характеристика джерела

Приклад оформлення

Один автор

Киричук О.В. Психологія особистості / О.В. Киричук. – К. : ІПК ДСЗУ. – 54 с.
Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М.В. Туленков. – К. : Каравела, 2007. – 303 с.
Павловська О.В. Регулювання ринку праці: фінансово-економічний механізм : моногр. / О.В. Павловська. – К. : Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 2001. – 272 с.
Райт Г. Державне управління / Г. Райт ; пер. з англ. В. Івашка, О. Коваленка, С. Соколик. – К. : Основи, 1994. – 191 с.
Єременко В. Соціальна економіка / В. Єременко. – 2-ге вид., адапт. та доповн. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2003. – 351 с.

Два автори

Лукашевич М.П. Соціальна робота (теорія і практика): Підручник. / М.П. Лукашевич., Т.В. Семигіна. – К. : Каравела, 2009. – 368 с.
Кузьмичев А.І. Математичне програмування в Excel : навч. посіб. / А.І. Кузьмичев, М.Г. Медведєв. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 320 с.
Бодди Д. Основы менеджмента : пер. с англ. / Д. Бодди, Р. Пэйтон. – СПб. : Питер, 1999.

Три автори

Мескон М. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1992.
Таланчук П.М. Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі : навч.-метод. посіб. / П.М. Таланчук, К.О. Кольченко, Г.Ф. Нікуліна. – К. : Соцінформ, 2004. – 128 с.

Чотири автори

Технологии политической власти: зарубежный опыт / [В.Н. Иванов,
В.Я. Матвиенко, В.И. Патрушев, И.В. Молодых]. – К. : Выща шк., 1994.

П’ять і більше авторів

Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України / [Ю. Маршавін, Л. Ляміна, Л. Фокас та ін.]. – К. : ІПК ДСЗУ, 2000. – 302 с.
Державне управління в Україні: організаційно-правові засади : навч. посіб. / [Н.Р. Нижник, С.Д. Дубенко, В.І. Мельниченко та ін.] ; за заг. ред. проф.
Н.Р. Нижник. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 164 с.

Без автора

Професійна освіта : словник / уклад. С.У. Гончаренко та ін. ; за ред. Н.Г. Ничкало. – К. : Вища шк., 2000. – 380 с.
Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мельничука. – К., 1974. – 776 с.
Збірник нормативних, інструктивних та методичних матеріалів з питань професійного навчання незайнятого населення / за ред. Л.О. Яневич. –
2-ге вид. – К. : ІПК ДСЗУ, 1999. – 260 с.

Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади : навч. посіб. / за заг. ред. Н.Р. Нижник, В.М. Олуйка. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2002. – 352 с.
Ринок праці України у 2006 році : аналіт.-стат. зб. – К. : ДЦЗ Мінпраці та соц. політики України, 2007. – 208 с.
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 рр.) “Шляхом Європейської інтеграції” / [авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України,
М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – С. 263–264.

Багатотомний документ

Маршал А. Принципы экономической науки : в 3 т. Т. 1 / А. Маршал. – М. : Прогресс, 1993. – с.
Антологія соціальної роботи : в 7 т. – К. : ДЦ ССМ, 2001–2003.
Добреньков В.И. Фундаментальная социология : в 15 т. / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – Т. 2 : Эмпирическая и прикладная социология. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 986 с.
Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. Т. 1 / [С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій] ; за ред. С.В. Мочерного. – Л. : Світ, 2005. – 616 с.
Бондарчук Л.В. Модель соціальної реабілітації осіб з функціональними обмеженнями / Л.В. Бондарчук // Інноваційні моделі соціальних послуг. Проекти Українського фонду соціальних інвестицій. Т. 3 / [авт. кол.:
Л.В. Бондарчук, Л.П. Дума, Н.В. Кабаченко та ін.] ; за ред. Н.М. Шкуратової. – К. : ЛДЛ, 2007. – 320 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Кудикіна Н.В. Регіоналізація змісту професійного навчання на основі соціального діалогу як фактор пропедевтики поповнення контингенту незайнятого населення України молоддю з професійно-технічною освітою / Н.В. Кудикіна // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання безробітних : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (28 верес. 2006 р., м. Київ). – К. : ІПК ДСУЗ, 2006. – С. 130–138.
Іванова І.Б. Розвиток мотивації до професійної діяльності у студентів спеціальності "Соціальна робота" / І.Б. Іванова // Соціальна робота в Україні на початку ХХІ ст.: проблеми теорії і практики : матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. конф. 29–31 жовт. 2002 р. Ч. 1. – К., 2002. – С. 177–181.

Автореферати дисертацій

Щетініна Л.В. Ефективність дільності центрів зайнятості: інституційний аспект : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 / Л.В. Щетініна ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2004. – 19 с.

Дисертації

Линьов К.О. Централізація, децентралізація та нелінійність у державному управління : дис. … д-ра наук з держ. управління : 25.00.02 / К.О. Линьов ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2004. – 196 с.
Лісогор Л.С. Формування конкурентного середовища на ринку праці : дис. ... докт. фіз.-мат. наук : 08.09.01 / Л.С. Лісогор. – К., 2006. – 427 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

Терюханова І.М. Підготовка підприємців із числа незайнятих – реалії, досвід, перспективи / І.М. Терюханова // Зайнятість та ринок праці : міжвід. наук. зб. – Вип. 14. – К., 2001. – С. 135–143.
Кудикіна Н.В. Взаємозв’язок ринку праці і професійно-технічної освіти / Н.В. Кудикіна // Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. пр. до 15-річчя АПН України : у 5 т. – Т. 5. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К. : Педагогічна думка, 2007. – С. 301–307.
Гайдош Іштван. Регіональні аспекти міграційної політики / Гайдош Іштван // Голос України. – 2004. – 19 бер.
Чорна Н.В. Організація професійного навчання безробітних як напрям державного регулювання / Н.В. Чорна // Економіка та держава. – 2006. – №2. – С. 83–84.
Грабовська С. Феномен "вимагаючої" поведінки: соціально-психологічний аналіз / С. Грабовська // Вісн. Львів. ун-ту. – Вип. 1. – 2005. – С. 25-28.
Лукашевич М.П. Зайнятість осіб з обмеженими фізичними можливостями в Україні / М.П. Лукашевич, Д.О. Пузіков // Врегулювання проблемних питань працевлаштування та захисту прав інвалідів у сфері праці : практ. посіб. / за заг. ред. В.М. Дьяченка, М.П. Авраменка. – К. : Ун-т "Україна", Всеукр. центр проф. реабілітації інвалідів, 2007. – С. 87–112.
Костишина Т.А. Совершенствование заработной платы как фактор повышения конкурентоспособности рабочей силы / Т.А. Костишина // Конкурентоспособность в сфере труда : сб. науч. тр. – К. : Ин-т экономики НАН Украины. – 2001. – Вып. 1. – С. 73–82. – (Серия "Экономика труда и социальной сферы").

Законодавчі та нормативні документи

Указ Президента України "Про вдосконалення державного регулювання в сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні" // Урядовий кур’єр. – 2005. – №131. – 19 лип.

Конвенція МОП №88 1948 р. "Про організацію служби зайнятості" // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці.
1919–1964. Т. 1. – Женева : Міжнародне бюро праці, 1999. – С. 439–444.

Електронні ресурси

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.


Додаток 8
Орієнтовний перелік тем дипломних робітп/п

Назва темиАдаптація молодої сім‘ї в сучасних умовах розвитку України.Аналіз інноваційних можливостей служби зайнятості в соціальній реабілітації інвалідів.Вживання алкоголю та наркотиків серед осіб, що керують транспортними засобами: проблеми діагностики та соціальної профілактики.Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної. влади в регулюванні соціального захисту населення.Волонтерський рух в Україні: стан і проблеми розвитку.Вплив гендерних стереотипів на професійну кар‘єру.Вплив соціальної політики держави на функціонування сім'ї як соціального інститутуГендерна культура працівника служби зайнятості.Гендерний компонент в роботі служби зайнятості.Гендерні відмінності реалізацій професійного потенціалу безробітних.Девіантна поведінка молоді як проблема соціальної роботи: стан і шляхи розв‘язання.Державна допомога сім'ям з дітьми як форма соціально-правового захисту.Державна соціальна політика і профспілки: механізми взаємодії.Державне управління охороною здоров‘я в Україні.Дитяча бездоглядність як соціальна проблема сучасного українського суспільстваДіяльність ЦЗ щодо реалізації соціальної політики в сфері зайнятості: аналіз досвіду роботи.Етичні проблеми взаємовідносин між соціальним працівником і клієнтом у діяльності служби зайнятості.Ефективні підходи щодо працевлаштування різних категорій безробітних (довготривалі безробітні. Люди передпенсійного віку, інваліди, люди з порушеннями психічного здоров‘я).Ефективність стилів керівництва в системі менеджменту соціальної роботи.Інституційний аспект соціалізації та адаптації дітей-сирітІнформаційні технології в соціальній роботі.Кадровий менеджмент в соціальній службі: проблеми підвищення кваліфікації, навчання і розвитку персоналу.Конфлікти та їх профілактика в соціальній групі.Корпоративний імідж, особливості формування.Медичне обслуговування як форма соціального захисту населення України.Менеджмент соціальної роботи та його роль у підвищенні ефективності соціальної роботи в Україні.Механізми взаємодії органів державного управління та громадських організацій в реалізації молодіжної політики в Україні.Напрями роботи з людьми похилого віку в системі соціальних служб.Недержавні організації на ринку соціальних послуг в Україні.Організаційно-правовий механізм державного управління в сфері гендерної політики.Організаційно-правові форми соціального захисту людини і громадянина в Україні.Організація роботи служби зайнятості по запобіганню торгівлі жінками.Організація соціальної реабілітації бездоглядних дітей.Особистісні характеристики та моральні якості соціальних працівників служби зайнятості.Особливості взаємодії злочинця і соціального середовища як предмет соціологічного аналізу.Особливості конфліктів та їх профілактика в соціальній службі.Особливості та перспективи виконання покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні.Особливості формування професійної кар'єри жінок в умовах суспільства, що трансформуєтьсяОсобливості ціннісних орієнтацій сімей, в яких виховуються діти з особливими потребамиПоведінка та саморегуляція людини в умовах кризового стану.Покарання позбавленням волі: критерії та показники.Правове забезпечення соціального захисту безробітних в Україні.Правове забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів в Україні.Правове регулювання соціального захисту інвалідів в Україні.Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні.Працевлаштування інвалідів як соціальна проблема і запорука їх соціальної інтеграції.Прийомне батьківство в сучасному українському суспільстві: інституційні засади та перспективи розвиткуПроблема сімейного безробіття та можливі шляхи її вирішення.Проблеми вибору моделі соціальної політики в Україні: соціологічний аналіз.Проблеми працездатності та працевлаштування людей з алкогольною та наркотичною залежністю.Проблеми та перспективи профілактики ВІЛ – СНІД у ін‘єкційних споживачів наркотиків.Проблеми теорії та практики обстеження бідності в Україні.Проектування ефективного керівництва в соціальній службі.Професійна підготовленість і професійна компетентність соціальних працівників: проблеми оцінки і управління.Професійне навчання як фактор підвищення конкурентоспроможності безробітних.Професійний обов‘язок як одна з основних категорій етики соціальної роботи.Професійні ризики в соціальній роботі: проблеми діагностики і попередження.Профілактика насильства над дитиною в сім‘ї.Психологічний вплив в управлінській діяльності: сутність та особливості в соціальних закладах.Психосоціальні проблеми людей, що досягли пенсійного віку.Реабілітація соціально дезадаптованих дітей: методика і досвід в Україні.Ресурсне забезпечення менеджменту соціальної роботи та шляхи їх ефективного використання.Роль кадрової політики в системі менеджменту соціальної роботи.Самоменеджмент ділової кар‘єри соціального працівника та шляхи підвищення його ефективності в сучасній Україні.


Додаток 9
Приклади визначення мети та завдань дослідження в дипломній роботі
1   2   3   4Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы