Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні рекомендації для підготовки дипломних робіт за спеціальністю 13010201 „Соціальна робота
НазваниеМетодичні рекомендації для підготовки дипломних робіт за спеціальністю 13010201 „Соціальна робота
страница4/4
Дата01.10.2014
Размер0.64 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

Використана та рекомендована література

 1. Ануфриев А. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы: Пособие. — М., 2007. — 112 с.

 2. Баскаков А. Методология научного исследования: Учеб. пособие / А. Баскаков, Н. Туленков. – К.: МАУП, 2002. – 216 с.

 3. Білуха М. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К., 2002. – 480 с.

 4. Вайс К. Оцінювання: Методи дослідження програм та політики: Пер. з англ. – К.: Основи, 2000. – 671 с.

 5. Єріна Л. Методологія наукових досліджень: Навч. посібник. – К., 2004. – 215 с.

 6. Ковалів Ю. Абетка дисертанта. Методологічні принципи написання дисертації: посібник. — К.: Твім інтер, 2009. — 457 с.

 7. Ковальчук В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – К., 2004. – 332 с.

 8. Колесников О. Основи наукових досліджень. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.

 9. Лукашевич Н.П., Білоус О. Методические рекомендации по подготовке и оформлению дессертации на соискание ученой степени доктора философии – К.: МАУП, 2002. – 22 с.

 10. Методичні вказівки до написання дипломної роботи для студентів спеціальності 7.040202 – „Соціальна робота/Укладач Сологуб М.Д. – К.: АП і СВФПУ, 1999. – 23 с.

 11. Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня бакалавра соціології за спеціальністю „Соціальна робота”/ Грига І.М., Дума Л.П. та ін. Упорядн. Семигіна І.В. – К.: КМ Академія, 2003. – 67 с.

 12. Наумовець А. Ви віч-на-віч з аудиторією: Дещо про "технологію" наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів. — К.: Наукова думка, 2003. — 56 с.

 13. Новикова С.С. Методика исследований в социальной работе: Уч.-метод. матеріал. – М.: Ин-т социальной работы, 1998. – 68 с.

 14. Ньюман Л. Анализ качественных данных // Социологические исследования. 1999. - № 2.

 15. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1996. – 232 с.

 16. Пілюшенко В. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення. – К., 2004. – 245 с.

 17. Пономаренко Л. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради / Автор-упор. Л. Пономаренко. – К.: Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України"; Толока, 2010. – 80 с.

 18. Постанова ВАК № 7-05/1 від 15.01.2003 р. „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”.

 19. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с.

 20. Тапарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии. – М.: Стратегия, 1998.

 21. Шейко В,М., Кушнаренко Н.М. організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.

 22. Шейко В. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В. Шейко, Н. Кушнаренко. — К.: Знання, 2008. — 310 с.

 23. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности: Учебник для студ.вузов. – М.: Добросвет, 1998. – 596 с.

 24. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи: зб. нормат. док. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упор. Ю. Цеков. — [Вид. 2-ге, випр. й допов.]. — К. : Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України"; Толока, 2010. — 47с.

Зміст

Розділ 1. Загальні положення ………………………………………………….. 3

Розділ 2. Підготовка до написання дипломної роботи ……………………… 5

2.1. Проблемне поле і теоретичні засади досліджень із соціальної роботи ……………………………………………………………………………. 5

2.2. Вибір моделі і дизайну дослідження в дипломній роботі ……….. 8

Розділ 3. Написання дипломної роботи ……………………………………… 10

3.1. Вимоги до написання та оформлення дипломної роботи ……… 10

3.1.1. Загальні вимоги до дипломної роботи ………………………… 10

3.1.2. Вимоги до написання дипломної роботи ……………………… 11

3.1.3. Вимоги до оформлення дипломної роботи …………………… 11

3.1.4. Вимоги до складання списку використаної літератури …….. 13

3.2. Рекомендації до написання дипломної роботи ………………… 15

3.2.1. Етапи проведення дослідження та написання дипломної
роботи …………………………………………………………………... 15

3.2.2. Рекомендації щодо поетапного виконання дипломної роботи . 17

3.2.2.1. Рекомендації щодо вибору теми ……………………………... 17

3.2.2.2. Рекомендації щодо формулювання мети та завдань, вибору об’єкта і предмета дослідження ………………………………………………. 18

3.2.2.3. Рекомендації щодо огляду літератури ……………………… 20

3.2.2.4. Рекомендації щодо збирання та налізу інформації …………. 23

3.2.2.5. Рекомендації щодо формулювання висновків та
рекомендацій …………………………………………………………... 26

Розділ 4. Підготовка і організація захисту дипломної роботи …………….. 27

Додатки …………………………………………………………………………. 30

 1. Приклади планів дипломних робіт із різним дизайном дослідження

 2. Зразок оформлення титульної сторінки

 3. Зразок оформлення завдання на дипломну роботу

 4. Зразок оформлення таблиці

 5. Зразок оформлення схеми

 6. Зразок оформлення діаграми

 7. Приклади оформлення бібліографічного опису

 8. Приклади тем дипломних робіт

 9. Приклади визначення мети та завдань дослідження в дипломній роботі

 10. Приклади визначення об’єкта і предмета дослідження в дипломній роботі

 11. Приклади вибору методів і визначення вибірки дослідження в дипломній роботі

 12. Приклади формулювання висновків і рекомендацій дослідження у дипломній роботі

 13. Зразок відгуку керівника на дипломну роботу

 14. Зразок зовнішньої рецензії на дипломну роботу

Використана і рекомендована література ……………………………………58

Навчально-методичне видання
^ Лукашевич Микола Павлович

Серьогіна Наталія Олексіївна

длугош олександр мирославович

судаков микола володимирович

туленков микола васильович

Бондарчук Людмила Володимирівна

голишкіна людмила іванівна
Методичні рекомендації для підготовки дипломних робіт

за спеціальністю 7.13010201 „Соціальна робота”

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»


Відповідальний за випуск М.М. Руженський

Комп’ютерний набір А.М. Логвинчук

Підписано до друку р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.

Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 3,5.

Тираж прим. Зам. № _____
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

Серія ДК №1805 від 25.05.2004.


Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.

Тел./факс (044) 536-14-85

1   2   3   4Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы