Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Навчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
НазваниеНавчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
страница2/11
Дата01.10.2014
Размер1.73 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


^ Зміст модулю


Тема

Зміст та навчальні елементи теми


1. Основи теорії державного будівництва та їх застосування в умовах України

Теоретичні засади державного будівництва. Поняття держави та її головні ознаки: територія, постійне населення, організація влади, органи управління та силові структури, адміністративно-правова та податкова система, державна ідеологія. Поняття державного суверенітету: зовнішній та внутрішній суверенітет.

Історичні умови і об'єктивні детермінанти, що обумовлюють виникнення держави. Сучасні теорії походження держави. Форми державного устрою та державного управління Типологія політичних режимів. Демократичні, тоталітарні та авторитарні режими. Функції держави.

Фундаментальні основи розбудови демократичної держави. Принципи розподілу гілок влади та формування інституту громадянського суспільства.

Особливості історичного розвитку України та умов розбудови власної держави. Сучасний етап розвитку суверенної держави України: складові демократичного сходження та євроінтеграційних устремлінь.

2. Головні історичні етапи державного будівництва в Україні

Українська держава як суб'єкт загальноєвропейського історичного процесу. Київська Русь – перший реальний досвід функціонування української держави. Феодальне роздроблення країни та втрата державності. Галицько-Волинське князівство – нова європейська держава. Політичні та соціально-економічні наслідки захоплення українських земель Польщею.

Утворення козацької держави Богдана Хмельницького - яскравий прояв здатності українського народу до власної державної самоорганізації. Державницькі процеси в Гетьманщині. Причини, уроки та наслідки розпаду козацької держави.

Українська національна революція 1917-1920 рр. – друга спроба відновлення й розбудови української державності. Державницькі процеси в Галичині. ЗУНР. Здобутки і втрати Українська національної революції 1917-1920 рр. Україна у складі СРСР.

Історична обумовленість набуття Україною державної самостійності на початку 90-х рр. ХХ ст. Історичний досвід боротьби за суверенітет: аналіз позитивних і негативних чинників державного розвитку. Новітні моделі визначення шляхів подальшого розвитку вітчизняної державності та політична боротьба навколо них. Євроінтеграційний поступ Української держави.

3. Становлення сучасної української державності

Розбудова української незалежної держави. Етапи сучасного державотворення та суспільного розвитку в Україні, їх загальна характеристика. Становлення політичної системи незалежної України. Особливості формування багатопартійності. Верховна Рада України на шляху до парламентаризму. Конституційно-правовий статусу інституту президентства. Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації. Місцеве самоврядування. Прокуратура. Конституційний Суд України. Специфіка формування національної політичної еліти.

Конституційні засади формування соціально-правової держави в Україні. Соціальні виміри трансформаційних перетворень. Конституція України – основа розбудови соціально-правової держави. Пріоритети соціальної політики в незалежній Україні.

Геополітичне сходження України. Україна в системі сучасних геополітичних координат. Засади зовнішньополітичного курсу та вектори зовнішньої політики України. Стратегічне партнерство та двосторонні відносини України з іншими державами. Україна і світ у ХХІ ст.. Визначення національної стратегії в контексті глобалізації.


Рекомендована література:


  1. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради України. -1990. -№ 3. -Ст.429.; Декларація про державний суверенітет України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

  2. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

  3. Постанова Верховної Ради Української РСР "Про проголошення незалежності України" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

  4. Конституція України. - К.: ЮРІНКОМ, 1996. - 43 с.; Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. -1996. - № 30. -Ст.141.; Конституція України . [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

  5. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Вісник державної служби України. - 1995. - № 1.; Закон України "Про державну службу" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

  6. Закон України "Про звернення громадян" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

  7. Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Вісник Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - С.170.

  8. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – С. 190.

  9. Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" від 11 липня 2002 р. № 93-ІУ // Відом. Верхов. Ради України. - 2002. - № 40. - С. 290.

  10. Закон України "Про статус народного депутата" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

  11. Послання Президента України до Верховної Ради України від 30 квітня 2002 року “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”. - Офіційна сторінка Кабінету Міністрів України. - http://www.kmu.gov.ua.

  12. Бевз Т. А. Українська державність: ідеологія, політика, практика / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. - К.: ІПіЕНД, 2004. - 247 с.

  13. Глухачов Є. Державне будівництво та місцеве самоврядування: навч. посіб. / А.М.Колодій, А. Ю. Олійник. - К.: ЮРІНКОМ ІНТЕР, 2001. - 304 с.

  14. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України / Ф.М. Рудич (заг.ред.). - К. : Парламентське вид-во, 2006- 412 с.

  15. Демиденко В. О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (у схемах): посібник. - К. : КНТ, 2007. — 440 с.

  16. Журавський В. С., Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: підруч. /Серьогін В.О.,Ярмиш О.Н. /- К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2003. - 671 с.

  17. Іванченко Р. П. Українська державність в 20 - 90-х рр.: навч. посіб. / Міжнародний ін-т лінгвістики і права. - К.: МІЛП, 2000. - 255с.

  18. Іванова Т.В. Організація місцевого самоврядування в Україні: навч.посіб.-К.: ВД "Професіонал", 2005.-112с.

  19. Інноваційний розвиток України: політико-правові аспекти / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / В. П. Горбатенко (ред.). - К. : Юридична думка, 2006. – 248 с.

  20. Колодій А. М., Олійник А. Ю., Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підр. - 2. вид., перероб.. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2007. -504 c.

  21. Коцур А. П. Українська державність: історія та сучасність. - Чернівці : Золоті литаври, 2000. - 350 с.

  22. Кравченко В.В.,Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права): навч.посіб.-К.:Арарат-Центр, 2001.-176с.

  23. Надолішний П.І. Теорія та історія державного управління. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006.

  24. Одинцова Г.С., Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М. Теорія та історія державного управління: навч. посіб. – К.: “Видавничий дім “Професіонал”, 2008. – 288 с.

  25. Політична історія України ХХ століття: Кудряченко А. І., Калінічева Г. І., Костиря А. А. - К.: МАУП, 2006. - 696 с.

  26. Політична історія України: навч. посіб. / В. І. Танцюра (ред.). - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 488 с.

  27. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія / За заг. ред. А.І.Кудряченка. - К.:НІСД, 2007. - 396 с.

  28. Рубцов В. П., Фіалко С. В.. Державне будівництво і місцеве самоврядування: навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2005. — 256 с.

  29. Свирский Б. М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине: учеб. пособ.. - 2-е. изд., перераб. и доп. - Х. : Эспада, 2004. -304 с.

  30. Трачук П. А. Державне будівництво та місцеве самоврядування: навч. посіб. / Закарпатський держ. ун-т. - Чернівці: Наші книги, 2007. - 280 с.^ МОДУЛЬ ЗН-2. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Мета модуля:

формування системи поглядів, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів щодо територіальної організації державного управління її системи та принципів; набуття вмінь та навичок з практичного застосування методів державного управління містом та регіоном.

^ Навчальні цілі

За результатами навчання слухачі повинні:

• вміти аналізувати проблеми функціонування та розвитку територіальної організації державного управління;

• вміти удосконалювати форми і методи управлінської діяльності;

• вміти приймати обґрунтовані рішення щодо управління кадровим забезпеченням діяльності органів влади;

• вміти давати оцінку діяльності органів державного управління.
^ Орієнтовний тематичний план модуля
Загальна кількість годин 16, із них: аудиторних занять – 2; самостійної роботи – 14.
з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних занять

самостійної роботи

1.

Адміністративно-територіальний устрій України: стан, проблеми та напрями удосконалення.6


2.

Система територіальної організації державного управління.

2

4

3.

Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства.4


^ Зміст модулю


Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Адміністративно-територіальний устрій України: стан, проблеми та напрями удосконалення.

Поняття та міст територіального управління. Удосконалення управління соціально-економічним розвитком. Розвиток державно-управлінських відносин на сучасному етапі. Соціальна орієнтація державно-управлінських трансформаційних процесів. Реалізація комплексного підходу до використання та нарощування державного управління.

Адміністративна реформа в Україні: поняття, необхідність, проблеми та обґрунтування доцільності. Перспективи раціоналізації адміністративно територіального устрою України. Комплексне реформування суб'єктів державного управління на територіальному рівні.

2. Система територіальної організації державного управління.

Поняття системи територіально державного управління та її структура. Управлінські функції державного управління на територіальному рівні. Повноваження та компетентність територіальних органів державного управління. Теоретичний аспект територіальної організації державного управління стосовно відносин державного управління та місцевого самоврядування. Принципи територіальної організації державного управління.

3. Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства.

Розвиток місцевого самоврядування в Україні. Характеристика його основних елементів. Функції та повноваження органів місцевого самоврядування. Структура органів місцевого самоврядування. Участь громадян в прийнятті управлінських рішень. Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади. Розширення фінансової автономії територіальних громад і органів місцевого самоврядування.


Рекомендована література
1. Конституція України. – К.: ЮРІНКОМ, 1996, - 43 с.

2. Закон України «Про державну службу України» від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ (з наступними змінами) // www.rada.gov.ua.

3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. № 586-ХІV // www.rada.gov.ua.

4. Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Вісник Верховної Ради України. - 1997. - № 24. – С.І70.

5. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07 липня 2001 р. № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради. - № 33. – С.175.

6. Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629 «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» // www.rada.gov.ua.

7. Указ Президента України від 24 квітня 2004 р. № 434/2004 «Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів // www.rada.gov.ua.

8. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р. № 586-ХІУ// Вісник Верховної Ради України. – 1999. – № 20 – 21. – С.190.

9. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 6 квітня 2004 № 1667–ІУ//www.kmu.gov.ua.

10. Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" від 11 липня 2002 р.№ 93-ІУ // Відом. Верхов. Ради України. - 2002. - № 40. - С. 290.

11. Указ Президента України від 5 січня 2004 р. № 4/2004 "Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2004 рік" // Урядовий кур'єр. - 2004. -№3.

12. Указ Президента України від 24 квітня 2003 р. №365/2003 "Про відповідальність керівників місцевих органів виконавчої влади в забезпеченні державної політики щодо комплексного розвитку територій"// Урядовий кур'єр. - 2003. - №80-81.

13. Постанова Верховної Ради України від 5 червня 2003 р. №939- ІУ "Про рекомендації парламентських слухань про законодавчі аспекти регіональної політики та місцевого самоврядування"// Відомості Верховної Ради України.- 2003 -№46. - ст.369.

14. Адміністративна реформа для людини: Наук.-практ. нарис / Коліушко І.Б., Авер'янов В.Б., Тимощук В.П. та ін.]; За заг. ред. І.Коліушка; Центр політико-прав. реформ.-К.: [Факт], 2001.-71 с.

15. Актуальні проблеми виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» / [Баймуратов М.О., Кпепацький М.М., Князев В.М. та ін.; За ред. В.В.Кравченка]; Т-во науковців по сприянню муніцип. реформі, За сприяння Міжнар. фонду «Відродження». - К.: Атіка, 2003. - 287 с.

16. Бабаєв В.М., Товажнянський Л.Л., Годлевський М.Д., Куценко О.С., Лисицький В.Л., Слепченко О.П. Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія): монографія / Національний технічний ун-т «Харківський політехнічний ін-т». – 2-ге вид., стер. – Х.: НТУ «ХПІ», 2008. – 316 с.

17. Борденюк В. Місцеве самоврядування як елемент громадянського суспільства //Формування громадянського суспільства в Україні: стан, проблеми, перспективи: 36. наук, праць УАДУ / За заг. ред. В. Лугового, В. Князева. - К.: вид-во УАДУ, 2001.-252с.

18. Брусак Р.Л., Дробот І.О., Загорський В.С., За луцький І.Р.. Карпук В.І., Матвіїшин Є.Г., Організаційно-економічні та правові механізми забезпечення сталого розвитку територіальної громади: монографія / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України / П.І. Шевчук (заг.ред.) І.Р.Залуцький (заг.ред.). – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2009. – 348 с.

19. Гаман П.І. Державне управління і місцеве самоврядування: робоча програма / Черкаський національний ун-т ім.. Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім.. Богдана Хмельницького, 2008. – 79 с.

20. Загуменник В.І. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. Практикум: навч. посібник для студ. Юрид. Спец. вищих навч. закл. / Київська держ. академія водного транспорту кім. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К.: КДАВТ, 2007. – 204 с.

21. Зайчук В.О., Копиленко О.Л., Зайчук О.В., Нижник Н.Р., Федорін М.П. Путівник по законодавству з питань місцевого самоврядування в Україні / Інститут законодавства Верховної Ради України / Володимир Михайлович Литвин (заг.ред.). – К.: Парламентське видавництво, 2009. – 246 с.

22. Іванова Т.В. Організація місцевого самоврядування в Україні: Навч. посіб.- К.: ВД «Професіонал»», 2005.- 112 с.

23. Калашников В.М. Організаційно-правові засади місцевого управління і самоврядування в зарубіжних країнах: монографія / Національна академія держ. управління при Президентові України; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Д.: Пороги, 2009. – 387 с.

24. Кресіна І.О., Коваленко А.А., Вітман К.М., Скрипник О.В., Перегуда Є.В., Стойко О.М. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми: монографія / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / І.О.Кресіна (ред..) – Логос, 2009. – 480 с.

25. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник. – 2. вид., переробл. і доп. – К.: Хрінком Інтер, 2007. – 504 с.

30. Кравченко В.В., Піцник М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права): Навч. посіб.- К.: Арарат-Центр, 2001.- 176 с.

26. Куйбіда В.С., Куйбіда М.С., Бабінова О.О. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку місцевої демократії: [монографія]. – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2008. – 467 с.

27. Кульчицький С. В., Слісаренко А. Г. Україна на зламі історичних епох. Державотворчий процес 1985-1999 рр. - К., Екс об, 2000.

28. Машика Ю.В. Особливості територіальної організації зайнятості в умовах структурної перебудови економіки регіону / НАН України; Інститут регіональних досліджень. – Ужгород: Ліра, 2009 – 216 с.

29. Муніципальний рух: новий етап розвитку / Заг. ред.М.Пухтинського. - К.: Логос, 2002. - 560 с.

32. Олуйко В. Принципи державної кадрової політики в регіонах України // Вісник державної служби України. - 2002. - № 2. - С. 79-82.

33. Орленко В.І. Історія державного управління в Україні. - К.: КНТЕУ, 2001. - 268с.

Пітник М.В., Ганущак Ю.І., Шиманке Дітер, Циммерман Хорсть Міста та громади в адміністративно-територіальній реформі в Україні: міжнародний досвід та практичні пропозиції / Асоціація міст України та громад; Німецьке бюро технічного співробітництва. – К.:, 2008. – 136 с.

34. Свирский Б. М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине. - X.: Эспада, 2001. – 487 с.

35. Ткачук А., Ткачук Р., Ганущак Ю. З історії реформ адміністративно-територіального устрою України, 1907-2009 роки. – К.: Леста, 2009. – 128 с.

36. Ткачук П.А. Державне будівництво та місцеве самоврядування: навч. посібник для студ. вищих навч. зал. / Закарпатський держ. ун-т. – Чернівці: Наші книг и, 2007. – 280 с.

37. Чернеча Р.Т. Участь громадян у місцевому самоврядуванні України: правові питання / Н.Р. Нижник (заг.ред.). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – 116 с.
^ МОДУЛЬ ЗН-3. ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗГЛЯДУ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ.
Мета модуля:

розкрити сутність системного підходу як методології й прикладної діалектики, сформувати понятійний апарат, ознайомити з основними принципами і засобами дослідження систем, сприяти виробленню вмінь використання системних знань для вирішення конкретних завдань професійної діяльності державного службовця.
^ Навчальні цілі:

За результатами навчання слухачі повинні:

 • розуміти сутність поняття системності; усвідомлювати і розрізняти поняття "системний підхід" і "системний аналіз"; розкривати сутність системного підходу через низку його аспектів і принципів; наводити основні етапи системного аналізу, вміти їх описувати й пояснювати зміст і значення кожного з них;

 • відтворювати процеси і явища як цілісну систему, виявляти системні закономірності, використовувати системний підхід як засіб досягнення мети діяльності; визначати систему для розв'язання конкретних управлінських проблем (ситуацій), будувати та досліджувати її модель, враховувати і передбачати можливі взаємозв'язки елементів системи (підсистем), виконувати спрощення, інтерпретувати одержані результати, робити висновки;

 • демонструвати практичне застосування системного підходу в менеджменті на основі розуміння сутності й особливостей соціотехнічних систем, організаційної структури й поділу управлінської праці; застосовувати відповідні принципи (аспекти) системного підходу для визначення (планування) можливих шляхів розв'язання конкретних управлінських проблем;

 • ідентифікувати механізм державного регулювання зайнятості населення як систему – визначати мету, функції, структуру, враховувати зв’язок з макроекономічною й соціальною політикою, з’ясовувати чинники, які впливають на його функціонування та розвиток.

^ Орієнтовний тематичний план модуля
Загальна кількість годин 8, із них: аудиторних занять – 2; самостійної роботи – 6.
з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних занять

самостійної роботи

1.

Системний підхід та системний аналіз як складові системної методології наукового дослідження та управління.2


2.

Системний підхід в державному управлінні: практичне застосування.2

3.

Системний підхід до регулювання зайнятості населення

2

2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы