Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Навчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
НазваниеНавчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
страница3/11
Дата01.10.2014
Размер1.73 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


^ Зміст модуля


Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Системний підхід та системний аналіз як складові системної методології наукового дослідження та управління.

Місце та роль системної методології у пізнанні природи та суспільства. Історія виникнення і розвитку системних поглядів та ідей. Система: сучасне розуміння поняття та його генеза. Будова систем (система і середовище, склад системи, її елементи, зв'язки, системо-утворювальний чинник), мета діяльності (поведінки); ієрархія системи: система, підсистема, надсистема.

Основні властивості та класифікація систем. Поняття соціально-економічної системи.

Принципи та основні етапи системного підходу до аналізу і управління соціально-економічними явищами та об'єктами. Системний підхід і системний аналіз. Формування проблеми як об'єкту системного дослідження, проблематика системного аналізу.

Виявлення мети системного аналізу, розуміння цілей, їх множинність і динамічність, засоби досягнення цілей.

Формування критеріїв аналізу: модель системного дослідження, багатокритеріальність, обмеження (їх значення і роль при формуванні критеріального апарату).

Процедура системного аналізу (декомпозиція, аналіз, синтез).

Висунення (генерування) альтернатив: мозковий штурм, синектика, розробка сценаріїв, морфологічний аналіз, ділові ігри та ін.

2. Системний підхід в державному управлінні: практичне застосування.

Місце системного підходу в державному управлінні і державній службі. Основні властивості соціально-економічних систем: інтеграція наукових знань, зростання міждисциплінарних зв'язків; комплексність проблем та необхідність їх дослідження в єдності економічних, технічних, соціальних, управлінських, психологічних та інших аспектів; системний характер соціально-економічних процесів; динамічність та стохастичність соціально-економічних процесів; дефіцитність ресурсів; глобалізація конкуренції, виробництва, кооперації; посилення людського фактору в управлінні.

Використання елементів системного підходу при здійсненні управлінських функцій: визначення меж систем та їх структурування при дослідженні проблем; окреслення проблеми і проблематики; побудова і використання моделей майбутнього стану систем; оцінка імовірності різних шляхів розвитку системи; планування в умовах зміни цілей управління та середовища; прогнозування наслідків запровадження правових актів, політичних, соціально-економічних рішень; дослідження інформаційних потоків та ресурсних можливостей.

3. Системний підхід до регулювання зайнятості населення

Проблема державного регулювання ринкової економіки в сучасних економічних теоріях. Сутність кейнсіанських (неокейнсианських) і класичних (неокласичних) концепцій. Трансформація поглядів про недоцільність державного втручання в функціонування економіки. Кейнсіанська концепція про вплив на зайнятість населення інвестицій і сукупного попиту, зайнятість як функцію ефективного попиту.

Необхідність забезпечення системного підходу до визначення чинників зайнятості, засобів, механізмів, інструментарію регулювання ринку праці. Підхід Міжнародній організації праці до визначення мети політики зайнятості. Досягнення повної продуктивної і вільно обраної зайнятості як мета функціонування системи державного регулювання зайнятості населення в Україні. Зміст, структура і компоненти системи регулювання зайнятості населення як похідні від її мети і завдань. Економічна та інституційна підсистеми регулювання ринку праці.Рекомендована література
1. Анфилатов В.С. и др. Системный анализ в управлении: Учебн. пособ. - М.: Финансы и статистика в управлении, 2002.– 368 с.

2. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Моногр. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.

3. Васильченко В.С., Василенко П.М. Ринок праці. Теоретичні основи та державна практика. - В 2-х част. – К.: ІПК ДСЗУ, 2000. - 317 с.

4. Демьохін В. Оцінка рівня системності законодавства України щодо формування державної економічної політики // Економіст. – 2005. - №7. – С. 44-45.

5. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Монографія / Кол. авт.; за заг. ред.- проф. О.Ю. Оболенського. – Хмельницький: Поділля, 1999.-570 с.

6. Державна служба зайнятості України та її персонал// Баришніков В.М., Маршавін Ю.М., Туленков М.В. та інш. Державне управління та державна служба: Навч. посібн./За заг. Ред. М.В. 3. Туленкова, В.О. Храмова. – К.: ІПК ДСЗУ, 2003. – 324 с. (с. 121-155).

7. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади: Навч. посібн. - К. УАДУ, 2002 Т.1 Системні характеристики державного управління . – С. 5-25.

8. Жариков О., Королевская В., Хохлов С. Системный подход к управлению. – М., 2001. – 62 с.

9. Ігнатенко О. Системний підхід до формування регіональних та місцевих програм/ О.Ігнатенкор, І.Пілунський // Зб. наук. праць НАДУ. Вип. 1. – К.: НАДУ, 2005. – С. 396-403.

10. Конвенція 122 (від 9 липня 1964 р.) "Про політику в галузі зайнятості" //Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1918 - 1965. –Т. I. Женева. – С. 750 - 752.

11. Ніжнік Н. Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: Навч. посібник / За заг. ред. Н.Р. Нижник. К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 160с.

12. Оболенський О.Ю. Державне управління та державна служба: сучасні напрями розвитку / Од. нац. юр. акад. – О.: АО БАХВА, 2003. – 319 с.

13.  Павленчик П. Засади системного дослідження проходження державної служби в Україні // Вісник державної служби в Україні. - 2001. - №2.- С. 84-90.

14.  Поковенко В. Політичне керівництво і державне управління: проблеми взаємовідносин та оптимізація взаємодій. - К.: УАДУ, 2001. Р.2 Історико-системний аналіз політично-адміністративних відносин у контексті розвитку державності. - С.64-107.

15.  Попов В.М. Системный анализ в управлении социально–экономическими и политическими процессами / В.М.Попов. Г.П.Солодков, В.М.Топылин. – Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2002. – 501 с.

16.Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учебное пособие.– К.: МАУП, 2003.

17.  Токовенко В. Системний підхід у методології дослідження сутності державного управління в сучасному суспільстві // Вісник НАДУ, - 2005. - №1. – С. 86 -92.

18.  Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. – М., 2000. – С. 27-49.

19.  Чемерис А., Лесеченко М. Системний підхід до проблеми реформування державного управління // Вісник УАДУ. - 2001. - №3. - С.12-22.

20.  Чемерис А., Лесеченко М. Системний підхід до прийняття управлінських рішень. // Вісник УАДУ, 2001, №4. - С.224-233.

21.  Черепанов В. Основи системного підходу до розгляду складних соціальних систем: Навч. посіб. / В.Черепанов, О Конотопцев.- Х.: ХарРІ НАДУ "Магістр," 2003.- 132 с.

^ МОДУЛЬ ЗН-4. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА.
Мета модуля:

поглибити та розширити дослідницьке уміння в управлінській діяльності; сприяти адаптації слухачів до практичної роботи в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування через засвоєння ними основ державного управління і державної служби, висвітлити теоретичні засади, світовий та вітчизняний досвід вирішення комплексу проблем щодо забезпечення ефективності та результативності державного управління; допомогти сформувати навички оптимального вирішення завдань та розкрити функції державної служби в професійній діяльності.
^ Навчальні цілі:

за результатами навчання слухачі повинні:

• вміти аналізувати організаційну структуру державного управління в Україні, повноваження і компетенцію гілок державної влади, пояснювати сутність державної політики у сфері державного управління і державної служби та її вплив на економічну та соціально-політичну ситуацію в суспільстві;

• розуміти сутність державної політики стосовно кадрового забезпечення державної служби, критерії класифікації посад державних службовців, вміти давати пояснення щодо особливості їх статусу, прав і обов'язків, а також щодо службової кар'єри та соціальних гарантій з боку держави;

• давати раціональну, компетентну інтерпретацію цілей державного управління, діяльності громадян та громадських об'єднань у конкретній сфері, визначати роль і місце органів державної влади, конкретних їх структур та посадових осіб у забезпеченні відстоювання і захисту законних інтересів громадян та їх об'єднань від протиправних посягань;

• демонструвати розуміння інтересів та цілей держави в сфері інформатизації управлінської діяльності, виявляти обізнаність щодо способів обробки і зберігання інформації, розробляти і пропонувати шляхи удосконалення інформаційного забезпечення підрозділу органу влади;

• реалізувати норми міжособистісного спілкування і професійної етики в системі службових відносин на основі кодексу поведінки державного службовця, розрізняти правила етикету взаємин між державними службовцями та між ними і громадянами; критично оцінювати рівень дисципліни окремих державних службовців та підрозділу в цілому; аналізувати етичні виміри діяльності підрозділу органу державної влади, формулювати заходи щодо їх поліпшення.

^ Орієнтовний тематичний план модуля
Загальна кількість годин 18, із них: аудиторних занять – 4; самостійної роботи – 14.
з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних занять

самостійної роботи

1.

Державне управління як суспільне явище. Цілі та функціональна структура державного управління.4


2.

Організаційна структура державного управління.2

3.

Інститут державної служби. Проходження державної служби.

44.

Державна кадрова політика в сучасних умовах.4

5.

Державна служба зайнятості як складова системи державного управління в Україні: принципи діяльності, завдання, функції, організаційна структура.4


^ Зміст модулю


Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Державне управління як суспільне явище.

Цілі та функціональна структура державного управління.

Поняття управління та соціального управління. Основні теорії управління (класична, людських відносин, мотивації, бюрократизації, загальна теорія систем). Поняття, сутність, зміст та специфіка державного управління; принципи державного управління. Політична система та державне управління в умовах трансформаційних перетворень в Україні.

Цілі державного управління, їх класифікація за обсягом, часом, результатом. Ієрархія цілей в державному управлінні.

Суспільно-політичні, соціальні, духовні, економічні, дієво-праксиологічні, інформаційні, стратегічні, оперативні та тактичні цілі.

Поняття й види функцій державного управління. Державна служба, як засіб реалізації державного управління так і соціальний інститут. Цілі, основні завдання, види та функції державної служби.

2. Організаційна структура державного управління.

Організація державної влади та організаційна структура державного управління. Органи державної влади як ланка державно – управлінської системи.

Організація виконавчої влади і державного управління в Україні. Управлінські зв'язки в системі органів виконавчої влади: внутрішні і зовнішні, вертикальні й горизонтальні, взаємодія органів виконавчої влади між собою, а також з органами місцевого самоврядування. Внутрішня структура органів державного управління; структурні підрозділи, державна посада і робоче місце.

Державний устрій як визначальний фактор побудови організаційної структури державного управління. Основи побудови організаційної структури державного управління.

Реформування організаційної структури державного управління в Україні: Різні підходи, проблеми та напрями розв'язання, перспективи сходження.

3. Інститут державної служби. Проходження державної служби

Державна служба як професійна діяльність. Цілі, задачі та функції державної служби. Суспільна функція державної служби та мета діяльності державного службовця. Поняття органу державної влади, посадової особи та апарату. Права та обов’язки державних службовців, обмеження, пов’язані з перебуванням на державній службі. Гарантії та заохочення, оплата праці державних службовців. Службова кар’єра та її планування. Посади та їх класифікація. Категорії, ранги державних службовців. Службова кар’єра та її планування. Посади та їх класифікація. Категорії, ранги державних службовців та порядок їх присвоєння. Атестація та просування по службі. Відставка державного службовця.

Поняття і сутність проходження державної служби. Організаційна соціалізація державних службовців.

Стажування. Кадровий резерв. Стаж державної служби. Ротація, особова справа державного службовця.

4. Державна кадрова політика в сучасних умовах

Сутність, цілі та принципи кадрової політики у сфері державної служби. Поняття державної кадрової політики.

Суть, засоби та механізми реалізації державної кадрової політики. Об’єкт та суб’єкти державної кадрової політики.

Основні принципи підбору кадрів Система підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Кадрова політика державної служби зайнятості України та особливості її реалізації.

5.. Державна служба зайнятості як складова системи державного управління в Україні: принципи діяльності, завдання, функції, організаційна структура

Функції та завдання державної служби зайнятості, її місцевих структурних підрозділів. Роль служби зайнятості у забезпеченні конституційних прав громадян на працю і зайнятість. Фактори, що визначають організаційну структуру служби зайнятості.

Структура центрів зайнятості базового рівня. Структура центрів зайнятості центрального (державного) рівня і її обумовленість.

Взаємодія місцевих і центральних органів влади із центрами зайнятості. Варіанти юридичного статусу служб зайнятості.

Системи управління службами зайнятості різного юридичного статусу.

Специфіка юридичного статусу і організаційної структури державної служби зайнятості України


Рекомендована література
1. Конституція України. – К.: ЮРІНКОМ, 1996.-43с.

2. Закон України «Про державну службу України» від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ (З наступними змінами) //www.rada.gov.ua.

3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. № 586-ХІV//www.rada.gov.ua.

4. Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 року № 356/95-ВР (з наступними змінами) //www.rada.gov.ua.

5. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР //Вісник Верховної Ради України.-1997р. -№ 24.-С.170.

6. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07 липня 2001 р. № 2493-ІІІ //Відомості Верховної Ради.-2001.-№ 33.-С.175.

7. Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629 «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» //www.rada.gov.ua.

8. Указ Президента України від 4 червня 2004 р. № 614/2004 «Про комісію з питань формування кадрового резерву на керівні посади державних службовців» // www.rada.gov.ua.

9. Указ Президента України від 24 квітня 2004 р. № 434/2004 «Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування ита посадовими і службовими особами цих органів» // www.rada.gov.ua.

10. Указ Президента України від 24 березня 2004 р. № 362/2004 «Про заходи щодо дальшого вдосконалення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України» // www.rada.gov.ua.

11. Указ Президента України від 5 березня 2004 р. № 278/2004 «Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу»// www.rada.gov.ua.

12. Аркуша О.Г., Бородин Є.І., Віднянський С.В.,Гай-Нижник П.П., Горобець В.М. Нариси історії державної служби в Україні / Головне управління держ.служби в Україні; Інститут історії України НАН України. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 536 с.

13. Баришніков В.М. і ін. Державне управління та державна служба.-К.: ІПК ДСЗУ, 2003. - 322 с.

14. Баштанник В. Державне управління як система суспільних відносин у контексті формування європейського адміністративного простору. //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2008. - № 3. – С. 5-18.

15. Вишневський А. До питання історії та перспектив подальшого розвитку Державної служби в Україні. // Вісник Державної служби України, 2008.- С. 18-25

16. Воронкова В.Т. Менеджмент в державних організаціх.-К.:ВД «Професіонал», 2004.- 256 с.

17. Воронько О.А. Керівні кадри:державна політика та система управління: Навч. посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 2000.- 156 с.

18. Гудима Н.В. Принципи відкритості і прозорості в діяльності органів державного управління України: організаційно-правові засади: моногр. / Центр досліджень проблем публічного управління. –Черкаси: Вид. Чабаненко Ю., 2007. – 199 с.

19. Державне управління в сфері ринку праці та зайнятості населення: Матеріали науково-практичної конференції. Під ред. В.О.Храмова.- К.: ІПК ДСЗУ, 2005, 328с.

20. Державне управління та державна служба зайнятості (питання теорії та виклики практики): сбірник матеріалів першої всеукраїнської наук.прак. конф. [Київ, 9 листопада 2007 року] / Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості України / В.О.Храмов (заг.ред.) А.В.Казановський (уклад.) –К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – 393 с.

21. Державне управління. / За ред. А.Ф.Мельника.-К.: Знання- прес. 2004. - 343с.

Державне управління та державна служба: Словник-довідник / Уклад. О.Ю.Оболенський. – К.:КНЕУ, 2005.-480 с.

22. Державна служба зайнятості України на ринку праці в умовах світової фінансово-економічної кризи: питання теорії та виклики практики: матеріали наук. –прак.конф. 23 грудня 2008 р. / Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості України / Ю.М.Маршавін (заг.ред.) –К.: ІПК ДСЗУ, 2009. – 252 с.

23. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні: Навч.-методич. посібник. – К.: ВД «Ін Юре», 1999. – 244 с.

24. Желюк Т.Л. Державна служба.-К.: ВД «Професіонал», 2005.-576 с.

Іщенко М.П., Гаман П.І., Шарий В.І. Державна служба: навч.-метод. посібник. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ ім. Б.Хмельницького], 2009. – 144 с.

25. Кучеренко Д.Г. Програма з навчальної дисципліни «Управління персоналом». – К.: ІПК ДСЗУ, 2009. – 22 с.

26. Лазор Оксана Дмитрівна, Лазор Олег Ярославович. Державна служба в Україні: навч. посіб. / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. – Вид. 3-тє, доп. І переробл.– К.: Дакор, 2009.-560 с.

27. Лациба Максим. Інформаційна відкритість сайтів органів державної влади України / Український незалежний центр політичних досліджень. – К.: УНЦПД, 2007. – 48 с.

28. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика: Навч.посібник. - К.: Атака, 2003. – 160 с.

29. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління.-К.: Атака, 2005.-240 с.

30. Мельник І.М. Особливості кадрового забезпечення державного управління на сучасному етапі. // Економіка та держава.-2008.-№12.-С.81-83.

31. Мотренко Т. 90 років сучасної Державної служби в Україні: витоки національної адміністративної традиції і уроки для сьогодення. // Вісник Державної служби України.-2008.-№2-С.8-11.

32. Оболенський О. Державна служба України: реалізація системних поглядів щодо організації та функціонування. – Хмельницький: «Поділля», 1998. – 111 с.

33. Одинцова Г.С. та ін. Теорія та історія державного управління: Навч. посібник.-К.: ВД «Професіонал», 2008.-288 с.

34. Осійчук М. Модернізація кадрових служб як вдосконалення державного управління. // Вісник Державної служби України.-2008.-№3.-С.27-33.

35. Петюх В.М. Навчально-методичний комплекс «Управління персоналом».-К.: ІПК ДСЗУ, 2003, 2001. – 34 с.

36. Писаренко Г.М. Державне управління: навч.-метод. посіб. / Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2008. – 156 с.

37. Професійна державна служба: що зроблено і що далі?: публіч. Доп. Про основні результати діяльності у 2008 р. / Головне управління держ. Служби України / Тимофій Мокренко (заг.ред.), Андрій Вишневський (упоряд.та відп.ред). – К., 2009.-47 с.

38. Проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування: практичні аспекти: навч.-мето. Посіб. / Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, держ. підприємств, установ і організацій; Управління держ служби Головденржслужби України в Чернігівській області / Володимир Миколайович Бойко (уклад.) – Чернігів, 2008.-220 с.

39. Радзієвський І. Сучасні тенденції розвитку системи державного управління: Концептуальний вимір. // Вісник Державної служби України.-2008.-№4.-С.24-28.

40. Рубців В. П., Перинська Н.І. Державне управління та державні установи. Навч.посіб. для дистанц. Навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна» / Ю.П.Сурмін (ред.).– К.: Університет «Україна», 2008.-440 с.

41. Серьогін С.М., Рачинський А.П., Антонова О.В., Хожило І.І. Соколовський С.І. Кадрова політика і державна служба: навч. посібник / Національна академія держ.управління при Президентові України. Дніпропетровський регіональний ін-т держ. Управління / С.М.Серьогін (заг. ред.) – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009.-138 с.

42. Храмов В.О. Програма дисципліни «Державна служба в Україні». – К.: ІПК ДСЗУ, 2008.- 13 с.

43. Храмов В.О. Програма з навчальної дисципліни «Державне управління та державна служба». – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – 35 с.

44. Храмов В.О. Короткий словник сучасних термінів (Засади державного управління та права). К.: ІПК ДСЗУ, 2003.-41 с.

45. Черноног Є.С. Державна служба: історія, теорія і практика: навч. посіб. – К.: Знання, 2008.-458 с.

46. Шпекторенко Ігор Валентинович. Професійна мобільність державного службовця: монографія / Національна академія держ. Управління при Президентові України; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. Управління. – Д.: Монолит, 2009.-243 с.

^ МОДУЛЬ ЗН-5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Мета модуля:

підвищення загального рівня правової культури державних службовців, засвоєння ними методологічних засад самостійного поглиблення юридичних знань, вироблення вмінь їх застосування в межах правового поля України при реалізації процесуально-процедурної моделі поведінки державних службовців.
^ Навчальні цілі:

За результатами навчання слухачі повинні:

• розкривати зміст основних конституційних прав громадян, пояснювати механізм забезпечення законності й гуманізму управлінської діяльності, наводити різновиди правового впливу в процесі керівництва, управління, правового регулювання, а також давати пояснення щодо застосування відповідних механізмів, давати інтерпретацію суспільно-правових та природно-правових детермінантів управління, володіти методами пізнання та удосконалення правової організації управління у відповідній сфері діяльності, визначати межі впливу права на процес управління даною галуззю (сферою діяльності), суспільством, природокористуванням;

• аналізувати склад дій та відносин, які потребують правового врегулювання, визначати межі право-(нормо)творчості та потребу в ній у застосуванні до конкретної сфери управлінської діяльності, мати уявлення про основні принципи прогнозування правових та соціально-економічних наслідків запровадження нормативно-правових актів, управлінських заходів тощо;

• у сфері правозастосування обґрунтовано обирати норми правового впливу в процесі управління, керівництва, правового регулювання, пропонувати правові заходи розв'язання проблем у випадках прогаленості законодавства, давати оцінку законності рішень на основі чинних правових норм, якими регулюються правовідносини держави з суб'єктами господарювання, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами;

• володіти основами систематизації чинного законодавства України, наводити перелік інформаційних джерел, які містять інформацію правового змісту, аналізувати правові акти на предмет їх галузевої приналежності, типу, мети і характеру управлінських дій, визначати вид документа, що розробляється, відповідно до обраного способу правового впливу і бажаного результату управлінських дій.
^ Орієнтовний тематичний план модуля
Загальна кількість годин 18, із них: аудиторних занять – 4; самостійної роботи – 14.
з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних занять

самостійної роботи

1.

Конституційні засади державного управління і державної служби.4


2.

Нормативно-правові акти що регламентують державне управління.4

3.

Застосування права в державному управлінні та його принципи.2

4.

Етапи та порядок правозастосування в державному управлінні.

-

2

5.

Правова регламентація державної служби.

2

-

6.

Запобігання та протидія корупції у підрозділах державної служби зайнятості

2

2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы