Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Навчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
НазваниеНавчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
страница5/11
Дата01.10.2014
Размер1.73 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Зміст модуля


Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Політична система України: сучасний стан та основні тенденції розвитку.

Політика як суспільне явище. системний підхід до політики. Поняття, типологія, структура та функції політичної системи суспільства. роль держави та її провідних інституцій у демократичному суспільстві.

Політичний режим. Політична влада, політичні інститути, політична система в Україні: стан та тенденції їх розвитку. Формування механізму взаємного стримування та противаг в політичній системі України.

Громадянське суспільство як головний чинник визначення цілей та пріоритетів державної політики. Поняття соціальної правової держави в умовах сучасної України.

Особистість як головний суб’єкт політики та політичної системи. Суб’єкти та об’єкти гуманітарної та соціальної політики. Спрямування державної служби на розв’язання проблем людини.

Реформування політичної системи в Україні: стан, тенденції, перспективи.

2. Гуманітарна політика України.

Сутність гуманістичного підходу в оцінці суспільних явищ, гуманістичного змісту демократи, гуманістичного розвитку. Людина як найвища соціальна цінність. Сучасна гуманітарна політика України, її соціальна природа.

Гуманізм, як світоглядна основа діяльності державного службовця, ненасильницька політика, політика і мораль.

Гуманітарна діяльність, культурна політика і духовне життя українського суспільства на сучасному етапі розвитку.

Проблеми прогнозування і моніторингу соціально-гуманітарного розвитку України. Конституційні, чинно-законодавчі та міжнародно-правові засади забезпечення гуманітарних і соціальних засад в політиці.

Демократизм і законність, пріоритет прав і свобод людини й громадянина, гуманізм і соціальна справедливість, рівність у правах і свободах, їх захист, соціальне і політичне партнерство як засоби консолідації суспільства.

Суспільні суперечності та правове узгодження інтересів: конфлікт, компроміс, консенсус.

3. Соціальна політика в Україні

Генеза соціальної політики, головні етапи її становлення та історичного розвитку. Основні підходи до визначення сутності, змісту та видів соціальної політики. Характеристика об’єкта, суб’єкта, структури і функцій соціальної політик.

Головні напрями соціальної політики та основні принципи її формування. Характеристика основних моделей соціальної політики, запровадження у розвинених соціальних державах.

Шляхи реалізації соціальної політики в Україні на сучасному етапі суспільних перетворень

4. Соціологічні аспекти ринку праці та зайнятості

Соціально-орієнтований підхід до розуміння сутності ринку праці. Специфічна сутність робочої сили як товар, її соціальний характер. прояв соціального характеру ринку праці в його структурі і функціях. Структура ринку робочої сили: власники робочої сили (її продавці), власники капіталу (покупці) і суб’єкти інфраструктури, що виконують роль посередників.

Функції ринку праці: стимулююча, погоджувальна, зменшення витрат, сприяння науково-технічного прогресу, зменшення соціальної напруги, адаптивно-соціалізуюча, оцінна, що диференціює, і трудової мобільності.

Зайнятість і безробіття, як специфічна форма соціально-трудових відносин в умовах ринку. Деформований характер прояву цих форм у перехідній економіці, що виявляється в їхній якісній і кількісній характеристиках.

5. Менеджмент соціальної роботи як механізм реалізації соціальної політики

Соціальна політика як стратегія соціальної роботи. Традиційний та функціональний підходи у визначенні взаємозв’язку між соціальною політикою держави та менеджментом соціальної роботи.

Ідеологічне обгрунтування стратегічного менеджменту і визначення напрямків та шляхів створення алгоритму управління соціальною роботою як теоретична складова соціальної політики. Обгрунтування принципів управлінської діяльності у сфері соціальної роботи як практична складова соціальної політики.

Генетичний підхід щодо співвідношення соціальної політик та менеджменту соціальної роботи. Тематичний, оперативний та стратегічний рівні управління соціальною роботою.

Соціальна політика як стратегічний рівень управління соціальними процесами. Функціональний підхід щодо співвідношення менеджменту соціальної роботи та соціальної політики. Соціальна політика як стратегічна програма менеджменту соціальної роботи.

Тенденції та перспективи у співвідношенні соціальної політики та менеджменту соціальної роботи в сучасній Україні.


Рекомендована література


 1. Конституція України. - К.: ЮРІНКОМ, 1996.- 43 с.

 2. Азарова Т.В. Інформаційне забезпечення процесу рішення соціальних проблем на місцевому рівні / Азарова Т.В., Абрамов Л.К.; Ін-т соціокульт. Менеджменту. - Кіровоград: [Полігр.- вид. "Імекс-ЛТД"], 2003.-116 с.

 3. Андрущенко В.П. Гуманітарна політика України: Методологія, теорія, практика // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї - К.; 2000.

 4. Білецький С. Соціальний захист як ознака цивілізованості суспільства //Віче. - 1998.-№ 8. - С. 34-47.

 5. Вейл П. Искусство менеджмента. Новые идеи для мира хаотических перемен. М., 1993.

 6. Гуманітарна та соціальна політика / [ Єлагін В.П., Кашуба М.В., Шевчук П.І., Панфілова Т.О.] / Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2004.-176 с.

 7. Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: монографія / [Кресіна І.О, Скрипник О.В., Коваленко А.А. та ін.] / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К.: Логос, 2007. - 314 с.

 8. Дмитренко М.А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова; Інститут оперативної діяльності та державної безпеки. - К.: Знання України, 2008. - 544 с.

 9. Жуков В., Скіратівський В. Соціальне партнерство в Україні. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 200с.

 10. Корені трави. Громадянське суспільство в Україні: стан та перспективи розвитку / [Єшкілев В., Кампо В., Ляпін Д. та ін.] / - К.: Фонд "Європа ХХІ", 2003.- 285 с.

 11. Кудряченко А.І. Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі. - К.: МАУП, 2004.- 336 с.

 12. Лукашевич М.П. Соціологія праці. - К.: Либідь, 2004.- 440 с.

 13. Лукашевич Н.П.Само-менеджмент. Теория и практика - К.: Ника-Центр, 2007. - 344 с.

 14. Лукашевич М.П. , Семигіна Т.В. Соціальна робота: теорія і практика: підр. - К.: Каравела, 2009 - 368 с.

 15. Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціологія соціальної роботи: курс лекцій.- К.: ІПК ДСЗУ, 2009. - 210 с.

 16. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: теорія и практика: навч. посіб. - К.: Каравела, 2007. - 296 с.

 17. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: пер. с англ.- М.: Дело, 1998. - 800с.

 18. Михальченко М.І., Андрущенко В.П. Укроаїна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії / АН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса, 2009 - 458 с.

 19. Основы социального управления: учеб. пособ. / под ред. В.Н. Иванова.- М.: Высш школа, 2001. - 271 с.

 20. Політична система та інститути та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: навч. посіб / [Рудич Ф.М., Балабан Р.В., Ганжукров Ю.С. та ін.] / - К.: Либідь, 2008. - 439с.

 21. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / [Аркуша О.Г., Біла С.О., Верстюк В.Ф. та ін.] / К.: Ніка центр, 2008. - 988 с.

 22. Політичні інститути та процеси в умовах трансформації українського суспільства: навч. посіб. / [Войнович Р.В., Гонюкова Л.В., Дармограй Н.М.. та ін.] / ; Національна академія держ. управління при Президентові України; Одеський регіональний ін-т держ. управління. - Одеса: Видавництво ОРІДУ НАДУ, 2006. - 414 с.

 23. Руженський М.М. Система соціального захисту населення у транзитивному суспільстві: монографія - К.: ІПК ДСЗУ, 2005. - 384 с.

 24. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики. - К.: МАУП, 2002. - 200с.

 25. Соціальна робота: Менеджмент соціальної роботи: навч. посіб. - К.: ДЦССМ, 2003.- 276 с.

 26. Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій.-К., МАУП, 2004. - 368 с.

 27. Шендеровський К.С Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю. Менеджмент соціальної служби - К.: "Фірма ДОВІРА", 2002. - 158 с.


^ ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА (ФН)
МОДУЛЬ ФН-1. СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЕРІВНИЦТВА В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ (ДЛЯ КЕРІВНИКІВ

)
Мета модуля:
навчити слухачів методам практичного застосування поведінських наук, стимулювати у них потребу використання сучасних технологій організації процесів у сфері адміністративного управління та прийняття рішень, побудованих на методології менеджменту організацій.
^ Навчальні цілі:

за результатами навчання слухачі повинні:

• будувати модель раціонального планування діяльності державного службовця, підрозділу органу влади, розробляти стратегічний план досягнення цілі та план реалізації стратегії; пояснювати значення та обґрунтовувати необхідність застосування функції координації, застосовувати відомі методи й прийоми її поліпшення в державному управлінні;

• використовувати психометричні критерії для визначення індивідуальних особливостей підлеглих (колег): психологічний тип і стан, характер, темперамент, схильності тощо; оцінювати професійні здібності та можливості виконавців для їх реалізації через адекватний розподіл роботи; пояснювати етичні норми поведінки в колективі державних службовців, наукові принципи організації й розподілу праці при здійсненні та делегуванні повноважень, при прийнятті та реалізації управлінських рішень;

• пояснювати природу людських потреб та їх мотивації, пропонувати рішення відносно застосування механізму підкріплення поведінки людей в конкретних управлінських ситуаціях, давати обґрунтоване рішення відносно застосування набору заходів щодо матеріального і нематеріального стимулювання персоналу;

• визначати доцільність застосування різних стилів керівництва відповідно до конкретних завдань та ситуацій, проводити декомпозицію цілей для формування завдань нижчого рівня підлеглості, розмежовувати обов'язки, права і відповідальність підлеглих; пояснювати закономірності розповсюдження інформації в організації, в колективі підрозділу, викладати обґрунтовану точку зору стосовно інформаційних бар'єрів та їх подолання, розробляти концепцію інформаційного забезпечення прийняття управлінського рішення;

• описувати види і принципи контролю як функції менеджменту, вибирати форму і характер контролю відповідно до його об'єктів і цілей, опанувати методологічні засади контролю в системі державного управління, проводити межу і обґрунтовувати відмінності між контролем в системі органу влади і в його підрозділі, здійснювати критичну оцінку фактів, що є об'єктом контролю;

• знати специфічні ознаки управлінської діяльності як професійної; орієнтуватися в специфіці діяльності на різних рівнях управління;

• знати основні вимоги управлінської діяльності як професійної до особистості, яка нею займається

• складати професіограми державних службовців, розробляти посадові інструкції на основі чинних нормативних актів та розмежування обов'язків, прав та відповідальності підлеглих, складати план адаптації новозарахованих працівників, пропонувати напрям, вид та форму підвищення кваліфікації.
^ Орієнтовний тематичний план модуля
Загальна кількість годин 18, із них: аудиторних занять – 8; самостійної роботи – 10.
з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних занять

самостійної роботи

1.

Особливості менеджменту в системі державної служби.4


2.

Підготовка прийняття та організація виконання рішень в системі державної служби зайнятості.

23.

Керівництво і лідерство в управлінні персоналом.

24.

Мотивація праці та контроль в державному управлінні.4

5.

Етика та психологія ділового спілкування як складові адміністративної культури державного службовця.

26.

Професійна компетентність та моральні якості посадової особи державної служби зайнятості.

27.

Організація вдосконалення роботи та підвищення кваліфікації державних службовців центрів зайнятості2


Зміст модуля

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Особливості менеджменту в системі державної служби

Організація як система і об’єкт управління сутність, основні типи. Цільова спрямованість функції, задачі, особливості функціонування, середовище, комунікації як складові елементи організації державної служби. Особливості організації державної служби зайнятості.

Сутність та принципи менеджменту організацій. Стилі керівництва та алгоритми їх реалізації в системі державної служби. Методи управління та їх застосування в державній службі. Мистецтво менеджменту. Підбір та розстановка кадрів. Збалансованість регулювання і саморегулювання, централізації і децентралізації в організаціях. Менеджерська діяльність на принципах розвитку лідерства. Організаційні зміни в державній службі, адекватні трансформаційним процесам.

2. Підготовка прийняття та організація виконання рішень в державному управлінні.

Сутність управлінського рішення. Управлінське рішення як атрибут влади. Класифікація управлінських рішень.

Дії керівника в ситуації коли необхідно приймати управлінське рішення. Технологія прийняття управлінських рішень. Десять кроків технології роботи над рішенням. Поняття управлінського циклу.

Аналіз ситуацій в умовах високого рівня невизначеності. Стимулювання інтуїції при прийнятті рішень. Основні недоліки при виконанні рішень. Рекомендації щодо підвищення якості управлінських рішень.

3. Керівництво і лідерство в управлінні персоналом

Персонал як об’єкт кадрового менеджменту. Персонал та його особливості. Підсистеми управління персоналом. Робота з персоналом як ключова підсистема управління центрами зайнятості.

Методи та особливості керівництва персоналом та роль керівника в його оптимізації. Сутність лідерства.

Формування поведінкових стратегій персоналу. Розподіл функціональних обов’язків та шляхи підвищення відповідальності кадрів.

Взаємовідносини керівника і підлеглих. Шляхи удосконалення використання морально-етичного ресурсу кадрів. Психологічні аспекти управління персоналом. Управління кар’єрою кадрів.

Фактори підвищення керованості персоналу та його мотивації.

4.Мотивація праці та контроль в державному управлінні.

Поняття і сутність мотивації. Організація як соціальна система. Значення людського фактору в управлінні.

Поняття "мотивація". Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і дій робітника в моделі процесу мотивації. Внутрішнє і зовнішнє винагородження як інструменти мотивації. Історичний аспект мотивації. Змістовні теорії мотивації. Сутність змістовного підходу до мотивації.

Теорія "ієрархії потреб" А.Маслоу. Теорія ЕКС К.Альдерфера. Теорія потреб Д.МакКлеланда. Теорія "мотиваційної гігієни" Ф.Герцберга.

Метод збагачення праці. Процесні теорії мотивації. Сутність процесного підходу до мотивації. Теорія "очікувань" В.Врума. Теорія справедливості С.Адамса. Модель Портера-Лоулера.

Поняття та процес контролю. Поняття "контроль" та його місце в системі управління організацією. Модель процесу контролю. Етапи процесу контролю. Вимірювання реальних процесів, що здійснюються в організації (основні методи вимірювання, їх переваги і недоліки; об'єкти управлінського контролю). Порівняння результатів реального виконання з встановленими стандартами.

5. Етика та психологія ділового спілкування як складові адміністративної культури державного службовця

Визначення суті основних понять: "ділове спілкування", "техніка ділового спілкування", "етика ділового спілкування". Функції ділового спілкування. Основні форми ділового спілкування. Види ділового спілкування. Особливості побудови ділового спілкування.

Сучасні погляди на місце і роль етики у діловому спілкуванні державного службовця. Рівні та характер ділової взаємодії. Основні принципи етики ділового спілкування "зверху-вниз" (між керівником і підлеглим). Моральний аспекти відносин між керівником і підлеглим.

Особливості етичного ставлення керівника до підлеглого. Основні принципи етики ділового спілкування "знизу-вверх" (між підлеглим і керівником). Способи морального впливу підлеглого на керівника.

Основні принципи етики ділового спілкування "по горизонталі" (між колегами).Доброзичливість, взаємодовіра та взаємодопомога як основні принципи взаємодії між колегами.

Діловий етикет як важлива сторона моралі професійної поведінки державного службовця. Єдність двох сторін етикету: морально-етичної та естетичної. Правила та норми ділового етикету.

6. Професійна компетентність та моральні якості посадової особи державної служби зайнятості

Поняття «професійна компетентність» державного службовця, який займає керівну посаду.

Специфіка професійної компетентності керівника центру зайнятості.

Аспекти професійної компетентності та їх зміст.

Структура професійної компетентності керівника центру зайнятості.

Посадова, соціально-психологічна та морально-етична компетенції.

Формування професійної компетентності та критерії оцінки.

Моральна компетенція керівника центру зайнятості як один з вимірів його професійної компетентності. Моральні відхилення в професійній сфері: професійно-діяльнісні, професійно-моральні, професійно-функціональні.

7. Організація вдосконалення роботи та підвищення професійної кваліфікації державними службовцями.

Наукові принципи розподілу та організації трудових процесів (принципи пропорційності, паралельності, неперервності, ритмічності, оптимальної зайнятості виконавця, економії рухів та ін.). Основні моделі розподілу праці та їх використання в практиці державної служби.

Особливості планування потреб в трудових ресурсах на основі аналізу змісту роботи персоналу. Професійно-кваліфікаційна характеристика та посадова інструкція працівника апарату управління.

Планування підвищення професійної кваліфікації державних службовців системи служби зайнятості. Вибір видів, форм, тематики навчання та навчальних закладів.Рекомендована література
1. Закон України «Про державну службу» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, №52, С.490.

2. Наказ головного управління державної служби України від 23 жовтня 2000 року №58 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця». // Збірник основних законодавчих та нормативно-правових документів для вивчення законодавства з питань державної служби та про боротьбу з корупцією / упорядник та редактор В.М.Баришніков. – К.: - ІПК ДСЗУ, 2001. – С.143.

3. Акмеологическая оценка профессиональной компетентности государственных служащих: учеб. пособ. [2-е изд. перераб. и доп.] / под общ. ред. А.А.Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2007. – 166с.

4. Бондарчук Л.В. Застосування нових технологій в роботі служби зайнятості - шлях до більш повного впровадження у практику морально-етичних засад соціальної роботи // Глобальна біоетика: сучасні виміри, проблеми, рішення: матеріали Ш Міжнародного симпозіуму з біоетики / Упор. О.М.Лисенко, С.В. Вєковшиніна, - К.: Сфера - 2004. - 199 с.

5. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2003.-420 с.

6. Вересов Н.Н. Психология управления: учеб. пособ.- М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «Модэю», 2001.

7. Вишневський А., Хмельницька О. Застосування моделі та профілів компетентності для управління персоналом в системі державної служби //Вінн. держ. служба України. – 2004. - №4. – С.39-44.

8. Воронкова В.Г. Кадровий менеджмент: навч. посіб. - К.: «Професіонал», 2004.- 192 с.

9. Гогіна Л.М. Компетенції та компетентності в державній службі України: до проблеми понятійного апарату. http://www. rada. gov. ua.

10. Головатий М. До проблеми професіоналізації державних службовців в сучасній Україні // зб. наук. праць УАДУ при Президентові України, вип. 2, част.III. – К., 2000. – С.213-217.

11. Громова М.Т. Организационное поведение: учеб. пособ.-М.: ЮНИТИ-Дана, 1999.-207 с.

12. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні: навч.-метод. посіб./ за заг. ред.. Н.Р.Нижник. – К.: Ін-Юре. 1999. – 244с.

13. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке.- М.: Вильямс, 2001. - 272 с.

14. Жариков Е.С. Психология управления. Книга для руководителя и менеджера по персоналу.- М.: МЦФЭС, 2002. – 512 с

15. Желюк Т.Л. Державна служба: навч. посіб. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 576с.

16. Іванова І.В. Професіоналізація менеджменту: монографія. – К.: Нац. торг. екон. ун-т., 2006.- 695с.

17. Іванова І.В. Менеджер – професійний керівник: навч. посіб.- К.: Київський нац.торг.-екон. Ун-т., 2001. – 107 с.

18. Каменская Г.В. Социально-психологические основы управленческой деятельности: учеб. пос.-М.: Издательский центр «Академия», 2002.

19. Капустянський П.З. Мотивація праці персоналу сучасних організацій (організаційно-управлінський аспект): монографія. - К.: ІПК ДСЗУ, 2007.- 155 с.

20. Карпов А.В. Психология менеджмента: учеб. пособ. – М.: Гардарики, 2000. – 584 с.

21. Колот А.М. Мотивація персоналу: підр.-К.: КНЕУ, 2005.- 337 с.

22. Кредісов А.І. та ін.. Менеджмент для керівників.-К.: Т-во «Знання», 1999.- 556 с.

23. Колман Р., Барри Г. 525 способов стать лучшим менеджером.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.- 288 с.

24. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: учеб. пособ.-К.: МАУП, 2000.- 256 с.

25. Кулініч І.О. Психологія управління: навч. посіб.- К.: Знання, 2008.- 292 с.

26. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: навч. посіб.- К.: Кондор, 2003.- 296 с.

27. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: -М.: Дело, 2000. – 392 с.

28. Лукашевич Н.П. Самоменеджмент. Теория и практика: К.: Ника-Центр, 2007.- 344 с.

31. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: навч. посіб.- К.: ТОВ «УВПК»ЕксОб», 2001.- 512 с.

29. Машков В.Н. Психология управления: учеб. пособ. 2-е издание.- СПб., 2002. - 254 с.

30. Мельник Л.П. Психологія управління: Курс лекцій.- К.: МАУП, 2002 .- 176 с.

31. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління. –[2-ге вид. доп. і випр.] – К.: Центр сприяння інституційного розвитку державної служби, 2005. – 254с.

32. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: посіб. – К.: Академвидав, 2003.- 568 с.

33. Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті: курс лекцій.- К.: Кондор.- 2003.- 218 с.

34. Оболенський О. Принципи професіоналізму в державній службі. // Вісник державної служби України – 1998 - №3.- С. 54-61.

35. Розвиток ефективності і професіоналізму у державних службовців. – К.: Вид-во УАДУ. 2000. – 82с.

36. Рудакевич М.І. Етика державних службовців: монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2003. – 360с.

37. Смирнова О.П. Морально-етичні засади діяльності спеціалістів служби зайнятості: науково-методична розробка.-К.: ІПК ДСЗУ. - 2007. - 16с.

38. Слюсаренко О. Проблема справедливого оцінювання компетентності державних службовців для забезпечення їх професійного і кар’єрного розвитку. // Вісник НАДУ. – К.: 2006. - №3. – С.46-57.

39. Слюсаренко О. Мотивація як умова і чинник професійного удосконалення та кар’єрного розвитку державних службовців. // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні: матеріали наук.- практ. конф., м. Київ, 31 трав. 2006р. У 2Т. / за заг. ред. О.Ю.Оболенського, В.М.Князєва – К.: Вид-во НАДУ, 2006 – Т.1. – С.387-388.

40. Сороко В. Побудова механізму оцінки ділових і професійних якостей державного службовця. // Вісник державної служби України. – 2003. - №1. – С.65-75.

41. Птуха Н. Стиль руководителя и управление коллективом // Проблемы теории и практики управления: Международный журнал.- 2008.- №12.- С. 85-91.

42. Розанова В.А. Психология управления: учеб. пособ.- М.: ЗАО «Бизнес-школа "Интел-синтез".-1999.- 352.

43. Савельєва В.С. Психологія управління: навч. посіб.- К.: ВД «Професіонал», 2005.- 320 с.

44. Фомичёв А.Н. Административный менеджмент: учеб. пособ.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003.- 228с.

45. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: учеб.- Киев, МАУП, 2002. – 336 с.

46. Шаян Л.П. PRo Суспільні комунікації: К.: ТОВ «Група компаній «Динаміка», 2008.- 180 с.

47. Ярмистий М. Актуальні питання професійної компетентності службовців місцевих державних адміністрацій. // Вісник державної служби України, 2003. №4. - 81-89

^ МОДУЛЬ ФН-2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ (ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ)
Мета модуля:
сприяти полегшенню адаптації новоприйнятих на державну службу працівників, виробленню у державних службовців наукових підходів до організації свого робочого часу та робочого місця, ознайомити з вимогами і правилами роботи із службовими документами, розгляду письмових і усних звернень громадян, сформувати потребу у подальшому професійному самовдосконаленні, в тому числі, в плані свого психологічного та фізичною стану в умовах виконання службових обов'язків на державній службі.
Навчальні цілі:
за результатами навчання слухачі повинні:

• демонструвати розуміння особливостей поточного та перспективного планування як власної діяльності, так і діяльності підрозділу, вміння контролювати виконання запланованих заходів та завдань, розподіляти в часі виконання управлінських функцій;

• перераховувати основні види службових документів, вміти їх розрізняти (класифікувати), та пояснювати їх призначення, усвідомлювати принципи роботи з ними, дотримуватись встановленого порядку обліку, обробки та зберігання службової документації і послідовності документообігу, вміти складати та оформлювати різноманітні службові документи згідно з вимогами Єдиної державної системи діловодства;

• виявляти обізнаність щодо шляхів підвищення ефективності розумової праці, способів психологічного саморегулювання, відтворення прийомів забезпечення власної психологічної стійкості до емоційних збурень, знати та застосовувати у практичній роботі рекомендації щодо ефективної організації власного робочого місця, мати уявлення про можливості сучасної організаційної та комп'ютерної техніки щодо удосконалення організації діяльності державного службовця;

• пояснювати організаційні засади ведення особистого прийому відвідувачів, демонструвати знання правових та етичних норм при розгляді скарг, заяв, пропозицій, інших звернень громадян, зокрема, основних положень провадження в справах про розгляд заяв та скарг громадян.

• формування знань щодо впливу обладнання персонального комп’ютера на здоров’я користувачів ПК, вимоги нормативно-правових актів щодо організації робочих місць користувачів, а також заходи та засоби захисту по забезпеченню безпечної роботи з комп’ютером;

• набуття умінь щодо правильного розміщення комп’ютеризованих робочих місць в приміщенні і створенню здорових і безпечних умов праці.
^ Орієнтовний тематичний план модуля
Загальна кількість годин 18, із них: аудиторних занять – 8; самостійної роботи – 10.
з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних занять

самостійної роботи

1.

Планування в роботі державного службовця.4


2.

Організація робочого місця, режим праці й відпочинку.4

3.

Професійна компетентність та моральні якості спеціалістів державної служби зайнятості

24.

Формування організаційної культури кадрів та іміджу державної служби зайнятості

25.

Профілактика подолання професійного стресу та синдрому вигорання у державних службовців

26.

Безпечні умови праці державних службовців на робочих місцях, обладнаних комп’ютерною технікою

2

2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы