Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Навчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
НазваниеНавчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
страница6/11
Дата01.10.2014
Размер1.73 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11^ Зміст модуля


Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Планування в роботі державного службовця.

План, його значення в роботі державного службовця. Види і форми планів, перспективне і поточне планування, об'єкти планування.

Основні вимоги до планів роботи державного службовця: цілеспрямованість, гнучкість, реальність узгодженість.

Термінові позапланові завдання і доручення. Самоконтроль виконання запланованих досягнень.

Модель раціонального планування: визначення проблеми, планування альтернативних рішень, їх оцінка та вибір оптимального варіанту, розробка плану дій, підтримка плану через вивчення інформації.

Планування робочого дня державного службовця. Витрати часу на виконання типових управлінських операцій.

Контроль виконання запланованих заходів і завдань, його форми (контроль, самоконтроль, аналіз, оцінювання, облік). Організація контролю і звітність.

Використання комп'ютерної техніки для складання, корегування та контролю виконання планових завдань.

2. Організація робочого місця, режим праці й відпочинку.

Робоче місце як первинна ланка організаційної структури кожної організації для діяльності державного службовця. Класифікація робочих місць і його значення. Поняття і зміст організації робочого місця, його функціональне призначення.

Необхідність врахування організаційних та інформаційних зв'язків робочого місця з оточенням. Планування робочих місць і службових приміщень, варіанти взаємного розташування робочих місць. Нормативи площі робочих місць і кубатури службових приміщень.

Оснащення робочого місця, його автоматизація для розумової праці. АРМ державного службовця, його структура і використання. Культура робочого місця та культура праці державного службовця естетика, дисципліна, організованість, відповідальність.

Особливості розумової діяльності, робоча поза, гіподинамія, професійні захворювання, природа та причини стресу, способи зниження його рівня, гігієнічні рекомендації щодо організації праці державного службовця.

Підвищення ефективності розумової праці шляхом самовиховання, розвинення пам'яті, уваги, спостережливості, творчої уяви тощо.

Робочий період, режим праці та відпочинку: змінний, тижневий, річний, нормування часу на відпочинок, психологічне розвантаження, особливості праці й відпочинку при роботі з комп'ютером.

3. Професійна компетентність та моральні якості спеціалістів державної служби зайнятості

Поняття «професіоналізм», «компетенція», «компетентність», «професійна компетентність», їх зміст та взаємозв’язок.

Професійна компетентність державного службовця як основний принцип державної служби, як індикатор професійного рівня державного службовця.

Аспекти професійної компетентності державного службовця.

Структура професійної компетентності спеціаліста центру зайнятості. Фаховий, соціальний, психологічний та моральний компоненти професійної компетентності.

Формування професійної компетентності та критерії оцінки.

Моральність спеціаліста центру зайнятості як один з вимірів його професійної компетентності. Моральні якості особистості та їх вияв в професійній діяльності. Моральні чесноти і моральні пороки спеціалісти державної служби зайнятості.

4. Формування організаційної культури кадрів та іміджу державної служби зайнятості

Сутність і структура організаційної культури. Організаційна культури як фактор підвищення функціональної ефективності ДСЗ.

Особливості формування ознак корпоративності організаційної культури персоналу державної служби зайнятості Морально-етичні принципи і цінності, що лежать в основі формування організаційної (корпоративної) культури персоналу служби зайнятості. Роль корпоративних цінностей в підвищенні якості надання послуг клієнтам.

Взаємозв’язок організаційної (корпоративної) культури та іміджу державного службовця, установи, організації. Роль PR технологій в формуванні іміджу центрів зайнятості та їх персоналу.

5. Профілактика подолання професійного стресу та синдрому вигорання у державних службовців

Вплив професійної діяльності на особистість. Трудова діяльність з позиції стресології. Психологічні функції праці. Позитивні психологічні функції праці. Можливі негативні психологічні наслідки трудової діяльності.

Поняття "професійний стрес". Причини виникнення професійного стресу у працівників державної служби зайнятості.

Феномен "вигорання". Характеристика синдрому професійного вигорання та його ознаки. Фази розвитку синдрому професійного вигорання та модель його формування. Чинники, що призводять до вичерпання особистісних ресурсів та можуть причинити вигорання у працівників державної служби зайнятості.

Попередження і подолання стресу та вигорання на індивідуальному рівні, між персональному рівні та на рівні організації. Стратегії профілактики та корекції синдрому вигорання. Технології, техніки, методи та прийоми попередження виникнення професійного стресу та вигорання.

6. Безпечні умови праці державних службовців на робочих місцях, обладнаних комп’ютерною технікою

Заходи та засоби захисту від шкідливих і несприятливих факторів на робочих місцях з ПК: вплив електромагнітних випромінювань ПК на здоров’я користувачів; заходи та засоби захисту користувачів ПК з монітором на електронно-променевій трубці від електромагнітних випромінювань; захист від статичної електрики; причини порушення зору користувачів ПК та заходи і засоби захисту; причини порушення кістково-м’язової системи та захист; вимоги до мікроклімату та іонного складу повітря на робочих місцях користувачів ПК, заходи та засоби забезпечення нормованого мікроклімату та рівня іонізації повітря.

Пільги для користувачів ПК.


Рекомендована література
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. / Верхов. Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парламент, вид-во, 2002. - 72 с.

2. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7 червня 2001 р. № 2493-ІН // Відом. Верхов. Ради України. - 2001. - № 33. - С. 175- (З наступними змінами.)

3. Закон України «Про державну службу» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, №52, С.490.

4. Наказ Головного управління державної служби України від 23 жовтня 2000 р. № 58 "Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця" // Офіц. вісн. України. - 2000. - № 45. - С.143, С. 346.

5. Акмеологическая оценка профессиональной компетентности государственных служащих: учеб. пособ. [2-изд. перераб. и доп.] /под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2007. – 166с.

6. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: навч. посіб.- К.: ВД «Професіонал», 2004.-304 с.

7. Вісловух А.М. Охорона праці користувачів персональних комп’ютерів (ПК): навч. посіб.- К.: ІПК ДСЗУ, 2007.- 55 с.

6. Виноградський М.Д. та ін.. Організація праці менеджера: навч. посіб.- К.: Кондор, 2002.- 518 с.

8. Вишневський А., Хмельницька О. Застосування моделі та профілів компетентності для управління персоналом в системі державної служби// Вінн. держ. служба України. – 2004. - №4. – С.39-44.

9. Воронкова В.Г. Менеджмент у державних організаціях: навч. посіб.- К.: ВД «Професіонал», 2004.- 256 с.

10. Гандзюк М.П. та ін.. Основи охорони праці: підр.- К.: Каравела, 2008.- 384 с.

11. Гаєвський Б. А., Ребкало В. А. Культура державного управління. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 144с.

12. Гіптерс 3. Морально-етичний аспект формування ділової людини: [Розглядаються історичні і сучасні педагогічні підходи формування ділової людини] // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2004. - №6. - С.91 - 99.

13. Глазунов С. В. Управлінське спілкування : навч. посіб. / Дніпропетр. нац. ун-т. - Д.: РВВ ДНУ, 2002. - 88 с.

14. Гогіна Л.М. Компетенції та компетентності в державній службі України: до проблеми понятійного апарату. http://www. rada. gov. ua.

15. Голишкіна Л.І. Культура ділового спілкування: програма вивчення дисципліни.- К.: ІПК ДСЗУ, 2009. - 13 с.

16. Головатий М. До проблеми професіоналізації державних службовців в сучасній Україні // Зб. наук. праць УАДУ при Президентові України, вип. 2, част. III. – К., 2000. – С.213-217.

17. Деркач А.А. Акмеологическая оценка профессиональной компетентности государственных служащих: учебное пособие для вузов. М.: Изд-во РАГС, 2006.

18. Довгань Л.Є. Праця керівника, або Практичний менеджмент: навч. посіб.- К.: «Екс Об», 2002.- 384 с.

19. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні: навч.-метод. посіб./ За заг. ред. Н.Р.Нижник. – К.: Ін-Юре. 1999. – 244с.

20. Зудина Л.Н. Организация управленческого труда: учеб. пособ.- М.: ИНФРА-М, 1997.- 256 с.

21. Іванова І.В. Професіоналізація менеджменту: монографія. – К.: Нац. торг. екон. ун-т., 2006.- 695с.

22. Кулініч І.О. Психологія управління: навч. посіб.-К.: Знання, 2008.- 292 с.

23. Колесникова В.Ф. Культура ділового спілкування: програма вивчення дисципліни. - К.: ІПК ДСЗУ, 2003. - 15с.

24. Литвинова Л. Сучасні проблеми формування організаційної культури державних службовців.// Вісник НАДУ при Президентові України.- 2008.- №3.- С. 53-67.

25. Лукашевич Н., Торишний В. Профессиональное выгорание персонала: Сравнительный анализ: Руководители и сотрудники // Персонал.- 2004.- №12.- С.57-60.

26. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління. – [Вид. 2-ге, доп. випр.]. - К.: Центр сприяння інституційного розвитку державної служби, 2005. - 254с.

27. Маршавін Ю.М. Ринок праці та функціонування державної служби зайнятості: навч.-методич. посіб.- К.: ІПК ДСЗУ, 1998.- 169 с.

28. Оболенський О. Принципи професіоналізму в державній службі. // Вісник державної служби України. – 1998 - №3. С. 54-61.

29. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: посіб.- К.: Академвидав, 2003.-568 с.

30. Палий О. Как уберечь своих сотрудников от выгорания / Менеджмент и менеджер.- 2008.-№1.- С. 7-10.

32. Програма вивчення дисципліни "Психологія управління". Укл. О. П. Смирнова. - К.: ІПК ДСЗУ, 2002. - 56с.

33. Розвиток ефективності і професіоналізму у державних службовців. – К.: Вид-во УАДУ. 2000. – 82с.

34. Рудакевич М.І. Етика державних службовців: монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2003. – 360с.

35. Святка О. Професійне вигорання у контексті психологічного опору / Психологія і суспільство.- 2008.- №2.- С. 179-183.

36. Слюсаренко О. Проблема справедливого оцінювання компетентності державних службовців для забезпечення їх професійного і кар’єрного розвитку // Вісник НАДУ. –2006. - №3. – С.46-57.

37. Слюсаренко О. Мотивація як умова і чинник професійного удосконалення та кар’єрного розвитку державних службовців. // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні; матеріали наук.- практ. конф., м. Київ, 31 трав. 2006р. У 2Т. / за заг. ред. О.Ю.Оболенського, В.М.Князєва – К.: Вид-во НАДУ, 2006 – Т.1. – С.387-388.

38. Смирнова О.П. Психологія управління: програма з навч. дисципліни.- К.: ІПК ДСЗУ, 2008.- 32 с.

39. Смирнова О.П. Психологія управління: програма вивч. дисципліни.- К.: ІПК ДСЗУ, 2007.- 21 с.

40. Смирнова О.П. Психологія управління: програма вивчення дисципліни. - К.: ІПК ДСЗУ, 2002. - 56 с.

42. Смирнова О.П. Морально-етитчні засади діяльності спеціалістів служби зайнятості: наук.-методична розробка / - К.: ІПК ДСЗУ.-2007.-16с.

43. Сороко В. Побудова механізму оцінки ділових і професійних якостей державного службовця. // Вісник державної служби України. – 2003. - №1. – С.65-75.

44. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: навч. посіб.- К.: ВД «Професіонал», 2007.- 464 с.

45. Чемерис А.Т. Організація діяльності служби зайнятості: Конспект лекцій.- К.: МАУП, 2003.- 120 с.

46. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: навч. посіб.- К.: Знання, 2007.- 230 с.

47. Ярмистий М. Актуальні питання професійної компетентності службовців місцевих державних адміністрацій. // Вісник державної служби України, 2003. №4.- 81-89

^ ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗC)
ВАРИАТИВНА ЧАСТИНА (ЗВ)
МОДУЛЬ ЗВ-1. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Мета модуля:

систематизувати знання державних службовців щодо законодавчого, нормативного та методологічного, правового та технологічного, економічного та технічного забезпечення інноваційної діяльності й втілення інноваційних проектів у системі Державної служби зайнятості України; сприяти формуванню у державних службовців структур служб зайнятості високої інноваційної культури та усвідомлення необхідності інноваційної діяльності як імператива сучасного етапу розвитку країни
^ Навчальні цілі

за результатами навчання слухачі повинні:

– розуміти сутність інноваційно-інвестиційних процесів, механізм реалізації державної політики, її нормативно-правове забезпечення;

– демонструвати спроможність самостійно аналізувати поточну ситуацію з інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні, в регіоні, в державній службі зайнятості.


^ Орієнтовний тематичний план модуля
Загальна кількість годин 8, із них: аудиторних занять – 4; самостійної роботи – 4.
з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних занять

самостійної роботи

1.

Інновації та інноваційна діяльність, як фактор реалізації стратегії економічного та соціального розвитку України.2


2.

Інноваційно-інвестиційний розвиток державної служби зайнятості як передумова підвищення якості соціальних послуг на ринку праці.

43.

Практика діяльності служб зайнятості зарубіжних країн: досвід та принципи організації2


^ Зміст модуля


Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Інновації та інноваційна діяльність, як фактор реалізації стратегії економічного та соціального розвитку України.

Поняття "інновація, інноваційна діяльність, інноваційний процес, інноваційні інвестиції та права інтелектуальної власності".

Закономірності розвитку та фактори, що впливають на характер та темпи розвитку при застосуванні інноваційної моделі розвитку країни.

Предмет та прикладна сфера інноваційної діяльності у сучасних умовах ринкових відносин.

2. Інноваційно-інвестиційний розвиток служби зайнятості як передумова підвищення якості соціальних послуг на ринку праці.

З'ясовуються стратегія і тактичні складові інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняної служби зайнятості, а також основні напрями діяльності Фонду, державного центру щодо моделі інноваційного розвитку основних структур базових і регіональних центрів зайнятості.

4. Практика діяльності служб зайнятості зарубіжних країн. Досвід та принципи організації.

Правовий статус та інституційний характер служб зайнятості зарубіжних країн.

Адаптація до умов України досвіду роботи служб зайнятості зарубіжних країн у сфері: стандартизації послуг, посередництва в працевлаштуванні, формуванні індивідуальної відповідальності безробітних за своє майбутнє, вирішення структурних проблем ринку праці, внутрішнього управління.

Дилеми, що стоять перед службами зайнятості усіх країн.


Рекомендована література
1. Афонин И.В. Инновационный менеджмент: Учеб. Пособие. – М.: Гардарики, 2005. – 223 с.

2. Гальчинський А.С. і ін. Інноваційна стратегія українських реформ. – К.: Знання України, 2002. – 326с.

3. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник. / За ред. О.І.Волкова, М.П.Денисенка. – К.: Професіонал, 2004. – 960 с.

4. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 4 липня 2002 р. № 40-ІУ

// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – С. 266.

5. Інноваційні процеси в змішаній економіці: Монографія. В 2-х кн.. / За ред. В.Г.Федоренка, М.П.Денисенка. – К.: ІПК ДСЗУ, 2009. – 431 с.

6. Інноваційно-інвестиційний розвиток економіки України: Матеріали науково-практичної конференції. За ред. В. Г. Федоренка. – К.: ІПК ДСЗУ, 2004. – 261с.

7. Кислов В. В. Инновации и инвестиции. – К.: КиМУ, 2001. – 140с.

8. Кіслов В. В. Інноваційній фактори підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Світове господарство та міжнародна економіка. – КуМУ, АМУ, 2000. – С. 99-119.

9. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 400 с.

10. Навчально-методичний комплекс "Інноваційний менеджмент" / Укл. О. Д. Гудзинський. – К.: ІПК ДСЗУ, 2000. – 10 с.

11. Онікієнко В.В. і ін. Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України: Монографія. – К.: РВПС НАН України, 2006. – 480 с.

12. Павленко І. А. Економіка та організація інноваційної діяльності. – К.: КНЕУ, 2004. – 204с.

13. Програма вивчення дисципліни "Інноваційний менеджмент". / Укл. Є.А.Шарадкіна. – К.: ІПК ДСЗУ, 2003. – 13с.

14. Постанова Верховної Ради України № 916-ІЇЇ від 13 липня 1999 р. "Про Концепцію науково-технічного та інноваційного розвитку України" // Відомості Верховної Ради України. –1999. – № 37. – С. 336.

15. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки" від 28 грудня 2001 р. № 1801 //www.rada.gov.ua.

16. Скрипник А.В. Інноваційні перспективи України // Фінанси України – 2008. – №5. – . 103-115.

16. Федоренко В. Г. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності. – К.: Алерта, 2004. – 431с.

17. Федоренко В.Г., Палиця С.В. Інвестиційно-інноваційний розвиток промисловості України: Монографія. – К.: ІПК ДСЗУ, 2009. – 332 с.

18. Федоренко В.Г. Державне управління та інвестиційно-інноваційні процеси в промисловості України. // Економіка та держава. – 2005. – № 7. – С. 3-7.

19. Франчук Т.О. Державна підтримка інновацій в реальному секторі економіки України. // Економіка та держава. – 2007. – №9. – С. 70-73.

Модуль ЗВ-2. ^ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Мета модуля:

Надання слухачам систематизованих знань про процес формування ідеї європейської єдності та втілення її в життя; визначення основних шляхів становлення Європейського Союзу, його основ та структури, цілей, принципів, повноважень, прав та устрою; ознайомлення слухачів з сучасним розвитком ЄС; інформування слухачів щодо основних принципів права ЄС, його провідних галузей; підвищення обізнананості з основних принципів побудови інституційної системи Європейського Союзу;

ознайомлення з основними законодавчими документами, що визначають відносини Україна – ЄС та основними напрямами і програмами співробітництва України з Європейським Союзом;

ознайомлення слухачів з економічними інструментами європейської інтеграції; інформування про специфіку ринку праці та міграції трудових ресурсів в європейському економічному просторі;

ознайомлення слухачів з основними напрямами та проблемами соціальної політики Європейського Союзу, розвитком сучасних системних підходів в організації соціального забезпечення в європейських країнах;

надання слухачам інформації про найбільш ефективні практики та технології соціальної політики країн ЄС; про можливості використання багатого європейського досвіду в галузі соціального захисту населення в Україні з метою вибору відпрацювання та запровадження національної системи державних соціальних стандартів, наближених до європейського рівня.
^ Навчальні цілі:

За результатами навчання слухачі повинні знати:

  • ґенезу інтеграційного процесу в Європі та історію створення Європейського союзу, його чинники, етапи розвитку; роль і місце ЄС у сучасному світі;

  • зміст політико-правової та адміністративно-управлінської систем ЄС (склад, повноваження, порядок, сфери діяльності та процедуру ухвалення рішень основних органів та інститутів ЄС); історичний контекст європейського вибору України; нормативно-правову й інституційну базу, на яку спирається співробітництво між Україною та ЄС; історію розвитку, сутність і особливості основних напрямів та програм співробітництва України і ЄС на сучасному етапі; досягнення, проблеми та невикористані резерви відносин між Україною та ЄС;

  • зміст, характеристику та інструменти європейської економічної інтеграції; особливості інтегрованого ринку праці та наслідки міжнародної міграції трудових ресурсів; специфіку входження України в європейський економічний простір; основні засади спільної економічної політики, інструменти та порядок їх використання в ЄС; історію та принципи створення економічного і валютного союзу ЄС,

  • юридичну та ціннісну структуру соціальної політики в ЄС, етапи формування, ключові проблеми та напрями соціальної політики країн ЄС; практику соціального забезпечення та відкритої координації соціальної політики країн ЄС; класифікацію та характеристику основних типів організації соціального забезпечення в європейських країнах; досвід соціальної політики європейських держав для України.

В процесі вивчення модулю слухачі набудуть уміння:

  • аналізувати основні цінності об’єднаної Європи, визначати головних політичних гравців Європейського Союзу, оцінювати роль і значення моделі європейської інтеграції для сучасного світу;

  • узагальнювати проблеми європейського вибору України в історичному контексті; визначати особливості процесу розвитку відносин Україна – ЄС; проводити аналіз проблемних ситуацій у відносинах Україна – ЄС; пропонувати заходи з розв’язання цих ситуацій;

  • аналізувати створене підґрунтя для формування єдиного європейського економічного простору, його цілей та принципів; сформувати бачення щодо економічної ситуації в Україні в ракурсі її інтеграційних прагнень, з урахуванням досвіду інших країн, що вже пройшли підготовчу фазу і вступили в переговорний процес з ЄС;


^ Орієнтовний тематичний план модуля
Загальна кількість годин 10, із них: аудиторних занять – 2; самостійної роботи – 8.
з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних занять

самостійної роботи

1.

Історичні, політико-правові та економічні аспекти формування Європейського Союзу2


2.

Основні напрями політики ЄС щодо забезпечення прав і свобод та соціального захисту громадян4

3.

Сучасний стан та перспективи Європейської інтеграції України

2

2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы