Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы    

Початковий код програмного продукту
НазваниеПочатковий код програмного продукту
страница1/7
Дата01.10.2014
Размер0.56 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7
1. /3/teor/Висновки.doc
2. /3/teor/Вступление.doc
3. /3/teor/Додаток А.doc
4. /3/teor/Додаток Б.doc
5. /3/teor/Додаток В.doc
6. /3/teor/Доклад.doc
7. /3/teor/Реферат.doc
8. /3/teor/Роздел1.doc
9. /3/teor/Роздел2.doc
10. /3/teor/Роздел3.doc
11. /3/teor/Роздел4.doc
12. /3/teor/Роздел5.doc
13. /3/teor/Роздел6.doc
14. /3/teor/Роздел7.doc
15. /3/teor/Содержание.doc
16. /3/teor/Сокращения.doc
17. /3/teor/Список литературы.doc
18. /3/teor/титульник.doc
Інформації в базі даних. Розроблено систему перегляду та друку інформації про літературу І самої літератури. Розробити систему армб орієнтовану на роботу в ком-п`ютерній мережі, де велика кількість користувачів одночасно працює з одним сервером бази даних
Цей процес особливо активізувався на рубежі 1970-1980-х рр у зв'язку з появою й інтенсивним поширенням персональних електронно-обчислювальних машин
В.Є. Ходаков розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи спільного факультету. Автоматизоване робоче місце бібліотекаря
Початковий код програмного продукту
Доклад Шановні голова та члени державної екзаменаційної комісії, дозвольте представити вашій увазі дипломний проект на тему: "Розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи спільного факультету.
Задача побудови автоматизованої інфомаційної бібліотечної системи Херсонського державного технічного університету
Розділ Огляд базових концепцій організації автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем
Розділ Організація пошукових систем в автоматизованих електронних бібліотеках
Розділ Концептуальна модель дипломного проекту 1 Постановка задачі
Розділ 4 Математичний опис розв’язуваної задачі
Розділ 5 Опис програмного продукту 1 Вибір мови програмування
7. 1 Аналіз умов праці
2. 1 Пошук розподіленої інформації
Балашов Е. П., Пузанов Д. В. Проектирование информационно-управляющих систем
Додаток Б.
Початковий код програмного продукту
unit Unit1;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, ExtCtrls, Menus, StdCtrls, DB, ADODB, jpeg;
type

Tmain_form = class(TForm)

ADODataSet1: TADODataSet;

DataSource1: TDataSource;

ADOConnection1: TADOConnection;

ADOQuery1: TADOQuery;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Button3: TButton;

Button4: TButton;

Button5: TButton;

Image1: TImage;

Image2: TImage;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label5: TLabel;

Image4: TImage;

Image5: TImage;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

Image3: TImage;

Image6: TImage;

Image7: TImage;

Image8: TImage;

Image9: TImage;

Label8: TLabel;

Label9: TLabel;

Label10: TLabel;

Label11: TLabel;

Label12: TLabel;

Label4: TLabel;

ADODataSet2: TADODataSet;

ADODataSet3: TADODataSet;

procedure FormDestroy(Sender: TObject);

procedure ADODataSet1AfterScroll(DataSet: TDataSet);

procedure FormHide(Sender: TObject);

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure N3Click(Sender: TObject);

procedure N5Click(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Button5Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

procedure Image4Click(Sender: TObject);

procedure Image5Click(Sender: TObject);

procedure Label6MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label6MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label7MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label7MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Button4Click(Sender: TObject);

procedure Label8MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label8MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label9MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label9MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label10MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label11MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label12MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label10MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label11MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label12MouseLeave(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

position_left,position_top,n:integer;
{ Public declarations }

end;
var

main_form: Tmain_form;
implementation
uses Unit2, Unit3, Unit4, Unit5, Unit6, Unit7, Unit8, Unit10, Unit11,

Unit13, spform;
{$R *.dfm}
procedure Tmain_form.FormDestroy(Sender: TObject);

begin

//(sender as Tform).Brush.Bitmap.Destroy;

end;

procedure Tmain_form.ADODataSet1AfterScroll(DataSet: TDataSet);

begin

wiev.Edit1.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('title').AsString);

wiev.Edit2.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('authors').AsString);

wiev.Edit3.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('book_pldt').AsString);

wiev.Edit4.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('bbk_code').AsString);

wiev.Edit5.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('isbn').AsString);

wiev.Edit6.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('issn').AsString);

wiev.Edit7.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('udk_index').AsString);

wiev.Edit8.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('udk_num').AsString);

wiev.Edit9.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('pn').AsString);

wiev.Edit10.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('publ_date').AsString);

wiev.Edit11.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('pn_code').AsString);

wiev.Edit12.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('gov_code').AsString);

wiev.Edit13.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('mod_code').AsString);

wiev.Edit14.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('lang').AsString);

wiev.Edit15.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('lang_add').AsString);

wiev.Edit16.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('mat_id').AsString);

wiev.Edit17.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('accord_inf').AsString);

wiev.Edit18.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('part_id').AsString);

wiev.Edit19.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('part_title').AsString);

wiev.Edit20.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('vol_id').AsString);

wiev.Edit21.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('ser_numbering').AsString);

wiev.Edit22.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('disser').AsString);

wiev.Edit24.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('c_notes').AsString);

wiev.Edit23.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('department').AsString);

wiev.Edit25.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('country_p').AsString);

wiev.Edit26.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('filename').AsString);

wiev.Edit27.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('fileatt').AsString);

wiev.Edit28.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('price').AsString);

wiev.RichEdit1.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('t_notes').AsString);
katalogizator.Edit1.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('bbk_code').AsString);

katalogizator.Edit3.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('udk_index').AsString);

katalogizator.Edit4.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('udk_num').AsString);
katalogizator.Edit2.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('title').AsString);
katalogizator.RichEdit1.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('t_notes').AsString);
komplektator.RichEdit1.Text:=trim(ADODataSet1.fieldbyname('t_notes').AsString);
if main_form.ADODataSet1.RecordCount<>0 then

if trim(main_form.ADODataSet1.fieldbyname('filename').AsString)<>''

then way.RichEdit1.Text:=main_form.ADODataSet1.fieldbyname('filename').AsString

else way.RichEdit1.Text:='Электронный вариант книги отсутствует';

end;
procedure Tmain_form.FormHide(Sender: TObject);

begin

//position_left:=Left;

//position_top:=Top;

end;
procedure Tmain_form.FormShow(Sender: TObject);

begin

Left:=position_left;

top:=position_top;

SplashForm.Hide;

SplashForm.Free;

end;
procedure Tmain_form.N3Click(Sender: TObject);

begin

//main_form.Button1Click(sender);

end;
procedure Tmain_form.N5Click(Sender: TObject);

begin

//main_form.Button3Click(sender);

end;


procedure Tmain_form.Button1Click(Sender: TObject);

begin

if Button1.Enabled=true and Button2.Enabled=true and Button3.Enabled=true then

Begin

main_form.position_left:=main_form.Left;

main_form.position_top:=main_form.top;

Help.Close;

Button1.Enabled:=false;

// Image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_большая_нажатая.jpg');

identif_1.showmodal;

end;

if Button2.Enabled=false then

begin

if Application.MessageBox('Ви насправді хочете завершити роботу на АРМ "Комплектатор"?',

'Надайте підтвердження', MB_YESNO + MB_ICONQUESTION) = IDYES

then

begin

komplektator.Close;

main_form.position_left:=main_form.Left;

main_form.position_top:=main_form.top;

Help.Close;

Button1.Enabled:=false;

identif_1.showmodal;

end;

end;

if Button3.Enabled=false then

begin

if Application.MessageBox('Ви насправді хочете завершити роботу на АРМ "Електронний варіант книги"?',

'Надайте підтвердження', MB_YESNO + MB_ICONQUESTION) = IDYES

then

begin

way.Close;

main_form.position_left:=main_form.Left;

main_form.position_top:=main_form.top;

Help.Close;

Button1.Enabled:=false;

identif_1.showmodal;

end;

end;
end;

procedure Tmain_form.Button5Click(Sender: TObject);

begin

if Application.MessageBox('Ви насправді хочете закінчити роботу?',

'Будьласка надайте підтвердження', MB_YESNO + MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONQUESTION) = IDYES

then main_form.Close;

end;
procedure Tmain_form.Button2Click(Sender: TObject);

begin

if Button1.Enabled=true and Button2.Enabled=true and Button3.Enabled=true then

Begin

main_form.position_left:=main_form.Left;

main_form.position_top:=main_form.top;

Help.Close;

Button2.Enabled:=false;

identif_2.showmodal;

end;

if Button1.Enabled=false then

begin

if Application.MessageBox('Ви насправді хочете завершити роботу на АРМ "Каталогізатор"?',

'Надайте підтвердження', MB_YESNO + MB_ICONQUESTION) = IDYES

then

begin

katalogizator.Close;

main_form.position_left:=main_form.Left;

main_form.position_top:=main_form.top;

Help.Close;

Button2.Enabled:=false;

identif_2.showmodal;

end;

end;

if Button3.Enabled=false then

begin

if Application.MessageBox('Ви насправді хочете завершити роботу на АРМ "Електронний варіант книги"?',

'Надайте підтвердження', MB_YESNO + MB_ICONQUESTION) = IDYES

then

begin

way.Close;

main_form.position_left:=main_form.Left;

main_form.position_top:=main_form.top;

Help.Close;

Button2.Enabled:=false;

identif_2.showmodal;

end;

end;

end;
procedure Tmain_form.Button3Click(Sender: TObject);

begin

if Button1.Enabled=true and Button2.Enabled=true and Button3.Enabled=true then

Begin

main_form.position_left:=main_form.Left;

main_form.position_top:=main_form.top;

Help.Close;

Button3.Enabled:=false;

identif_3.showmodal;

end;

if Button1.Enabled=false then

begin

if Application.MessageBox('Ви насправді хочете завершити роботу на АРМ "Каталогізатор"?',

'Надайте підтвердження', MB_YESNO + MB_ICONQUESTION) = IDYES

then

begin

katalogizator.Close;

main_form.position_left:=main_form.Left;

main_form.position_top:=main_form.top;

Help.Close;

Button3.Enabled:=false;

identif_3.showmodal;

end;

end;

//end;

if Button2.Enabled=false then

begin

if Application.MessageBox('Ви насправді хочете завершити роботу на АРМ "Комплектатор"?',

'Надайте підтвердження', MB_YESNO + MB_ICONQUESTION) = IDYES

then

begin

komplektator.Close;

main_form.position_left:=main_form.Left;

main_form.position_top:=main_form.top;

Help.Close;

Button3.Enabled:=false;

identif_3.showmodal;

end;

end;

end;

procedure Tmain_form.Image4Click(Sender: TObject);

begin

Image4.Picture.LoadFromFile('рисунки\свернуть_нажатая.jpg');

Application.Minimize;

end;
procedure Tmain_form.Image5Click(Sender: TObject);

begin

if Application.MessageBox('Ви насправді хочете закінчити роботу?',

'Будьласка надайте підтвердження', MB_YESNO + MB_ICONQUESTION) = IDYES

then main_form.Close;

end;


procedure Tmain_form.Label6MouseEnter(Sender: TObject);

begin

Image4.Picture.LoadFromFile('рисунки\свернуть_нажатая.jpg');

end;
procedure Tmain_form.Label6MouseLeave(Sender: TObject);

begin

Image4.Picture.LoadFromFile('рисунки\свернуть.jpg');

end;
procedure Tmain_form.Label7MouseEnter(Sender: TObject);

begin

Image5.Picture.LoadFromFile('рисунки\закрыть_нажатая.jpg');

end;
procedure Tmain_form.Label7MouseLeave(Sender: TObject);

begin

Image5.Picture.LoadFromFile('рисунки\закрыть.jpg');

end;
procedure Tmain_form.Button4Click(Sender: TObject);

begin

main_form.position_left:=main_form.Left;

main_form.position_top:=main_form.top;

Button4.Enabled:=false;

Help.show;

end;
procedure Tmain_form.Label8MouseEnter(Sender: TObject);

begin

Image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_большая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tmain_form.Label8MouseLeave(Sender: TObject);

begin

if Button1.Enabled=true then Image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_большая.bmp');

end;
procedure Tmain_form.Label9MouseEnter(Sender: TObject);

begin

Image6.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_большая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tmain_form.Label9MouseLeave(Sender: TObject);

begin

if Button2.Enabled=true then Image6.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_большая.bmp');

end;
procedure Tmain_form.Label10MouseEnter(Sender: TObject);

begin

Image7.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_большая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tmain_form.Label11MouseEnter(Sender: TObject);

begin

Image8.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_большая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tmain_form.Label12MouseEnter(Sender: TObject);

begin

Image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_большая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tmain_form.Label10MouseLeave(Sender: TObject);

begin

if Button3.Enabled=true then Image7.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_большая.bmp');

end;
procedure Tmain_form.Label11MouseLeave(Sender: TObject);

begin

if Button4.Enabled=true then Image8.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_большая.bmp');

end;
procedure Tmain_form.Label12MouseLeave(Sender: TObject);

begin

if Button5.Enabled=true then Image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_большая.bmp');

end;
end.

unit Unit2;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, Menus, StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls, jpeg;
type

Tadd_lit = class(TForm)

Button1: TButton;

RichEdit1: TRichEdit;

Edit9: TEdit;

Edit8: TEdit;

Edit7: TEdit;

Edit4: TEdit;

Edit3: TEdit;

Edit25: TEdit;

Edit24: TEdit;

Edit22: TEdit;

Edit21: TEdit;

Edit20: TEdit;

Edit2: TEdit;

Edit19: TEdit;

Edit18: TEdit;

Edit17: TEdit;

Edit16: TEdit;

Edit15: TEdit;

Edit14: TEdit;

Edit13: TEdit;

Edit12: TEdit;

Edit11: TEdit;

Edit10: TEdit;

Edit1: TEdit;

Button2: TButton;

Button3: TButton;

Edit5: TEdit;

Edit6: TEdit;

Button4: TButton;

Panel5: TPanel;

Panel8: TPanel;

Panel6: TPanel;

Panel4: TPanel;

Panel12: TPanel;

Panel9: TPanel;

Panel28: TPanel;

Panel27: TPanel;

Panel26: TPanel;

Panel24: TPanel;

Panel23: TPanel;

Panel22: TPanel;

Panel21: TPanel;

Panel20: TPanel;

Panel19: TPanel;

Panel18: TPanel;

Panel17: TPanel;

Panel16: TPanel;

Panel15: TPanel;

Panel14: TPanel;

Panel13: TPanel;

Panel11: TPanel;

Panel10: TPanel;

Panel3: TPanel;

Panel25: TPanel;

Panel1: TPanel;

Image1: TImage;

Image8: TImage;

Image9: TImage;

Label15: TLabel;

Label16: TLabel;

Label7: TLabel;

Label8: TLabel;

Image3: TImage;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Image2: TImage;

Label1: TLabel;

Label4: TLabel;

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

procedure Button4Click(Sender: TObject);

procedure Edit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

Shift: TShiftState);

procedure Label3MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label3MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label7MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label7MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label8MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label8MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label4MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label4MouseLeave(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;
var

add_lit: Tadd_lit;
implementation
uses Unit1, Unit3, Unit12;
{$R *.dfm}
procedure Tadd_lit.FormShow(Sender: TObject);

begin

(Sender as Tform).Top:=main_Form.position_top+17;

(Sender as Tform).Left:=main_Form.position_left+195;

end;


procedure Tadd_lit.Button1Click(Sender: TObject);

begin

if (Trim(Edit1.Text)<>'') and (Trim(Edit2.Text)<>'') and (Trim(Edit3.Text)<>'') and (Trim(Edit4.Text)<>'') and (Trim(RICHEdit1.Text)<>'') then

begin

main_form.ADOQuery1.SQL.Add('insert into ukrmarc(title,authors,book_pldt,price,department,bbk_code,udk_index,udk_num,pn,publ_date,pn_code,gov_code,mod_code,lang,lang_add,mat_id,accord_inf,part_id,part_title,vol_id,ser_numbering,disser,t_notes,c_notes,country,country_p,Write_off)'+

'values('+#39+Edit1.Text+#39+','+#39+Edit2.Text+#39+','+#39+Edit3.Text+#39+','+#39+Edit5.Text+#39+','+#39+Edit6.Text+#39+ ','+#39+Edit4.Text+#39+','+#39+Edit7.Text+#39+','+#39+Edit8.Text+#39+

','+#39+Edit9.Text+#39+','+#39+Edit10.Text+#39+','+#39+Edit11.Text+#39+','+#39+Edit12.Text+#39+','+#39+Edit13.Text+#39+','+#39+Edit14.Text+#39+','+#39+Edit15.Text+#39+','+#39+Edit16.Text+#39+

','+#39+Edit17.Text+#39+','+#39+Edit18.Text+#39+','+#39+Edit19.Text+#39+','+#39+Edit20.Text+#39+','+#39+Edit21.Text+#39+','+#39+Edit22.Text+#39+','+#39+richEdit1.Text+#39+','+#39+Edit24.Text+#39+','+#39+Edit25.Text+#39+','+#39+Edit25.Text+#39+',0)');

main_form.ADOQuery1.ExecSQL;

main_form.ADOQuery1.SQL.Clear;

try

// main_form.ADODataSet1.Active:=false;

// main_form.ADODataSet1.CommandText:='select * from ukrmarc order by rec_id';

// main_form.ADODataSet1.Findlast;

main_form.ADODataSet1.Active:=true;

main_form.ADODataSet1.Refresh;

except

end;

// heading.Show;

Edit1.Text:='';Edit2.Text:='';Edit3.Text:='';Edit4.Text:='';Edit5.Text:='';Edit6.Text:='';Edit7.Text:='';Edit8.Text:='';

Edit9.Text:='';Edit10.Text:='';Edit11.Text:='';Edit12.Text:='';Edit13.Text:='';Edit14.Text:='';Edit15.Text:='';Edit16.Text:='';

Edit17.Text:='';Edit18.Text:='';Edit19.Text:='';Edit20.Text:='';Edit21.Text:='';Edit22.Text:='';richEdit1.Text:='';Edit24.Text:='';

Edit25.Text:='';

end else

begin

with Application do

begin

NormalizeTopMosts;

MessageBox('Заповніть поля', 'Помилка додавання книги',MB_ICONSTOP);

RestoreTopMosts;

end;

end;
end;
procedure Tadd_lit.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

main_form.position_left:=add_lit.Left-195;

main_form.position_top:=add_lit.top-17;

katalogizator.Show;

end;
procedure Tadd_lit.Button2Click(Sender: TObject);

begin

add_lit.Close;

end;
procedure Tadd_lit.Button3Click(Sender: TObject);

begin

if (Trim(Edit1.Text)<>'') and (Trim(Edit2.Text)<>'') and (Trim(Edit3.Text)<>'') and (Trim(RICHEdit1.Text)<>'') then

begin

add_lit.Tag:=main_form.ADODataSet1.fieldbyname('rec_id').AsInteger;

main_form.ADOQuery1.SQL.Add('UPDATE view_ukrmarc SET title='+#39+Edit1.Text+#39+

',authors='+#39+Edit2.Text+#39+

',book_pldt='+#39+Edit3.Text+#39+

',bbk_code='+#39+Edit4.Text+#39+

',udk_index='+#39+Edit7.Text+#39+

',udk_num='+#39+Edit8.Text+#39+

',price='+Edit6.Text+

',department='+#39+Edit5.Text+#39+

',pn='+#39+Edit9.Text+#39+

',publ_date='+#39+Edit10.Text+#39+

',pn_code='+#39+Edit11.Text+#39+

',gov_code='+#39+Edit12.Text+#39+

',mod_code='+#39+Edit13.Text+#39+

',lang='+#39+Edit14.Text+#39+

',lang_add='+#39+Edit15.Text+#39+

',mat_id='+#39+Edit16.Text+#39+

',accord_inf='+#39+Edit17.Text+#39+

',part_id='+#39+Edit18.Text+#39+

',part_title='+#39+Edit19.Text+#39+

',vol_id='+#39+Edit20.Text+#39+

',ser_numbering='+#39+Edit21.Text+#39+

',disser='+#39+Edit22.Text+#39+

',t_notes='+#39+richEdit1.Text+#39+

',c_notes='+#39+Edit24.Text+#39+
  1   2   3   4   5   6   7Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы