Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Початковий код програмного продукту
НазваниеПочатковий код програмного продукту
страница2/7
Дата01.10.2014
Размер0.56 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7
1. /3/teor/Висновки.doc
2. /3/teor/Вступление.doc
3. /3/teor/Додаток А.doc
4. /3/teor/Додаток Б.doc
5. /3/teor/Додаток В.doc
6. /3/teor/Доклад.doc
7. /3/teor/Реферат.doc
8. /3/teor/Роздел1.doc
9. /3/teor/Роздел2.doc
10. /3/teor/Роздел3.doc
11. /3/teor/Роздел4.doc
12. /3/teor/Роздел5.doc
13. /3/teor/Роздел6.doc
14. /3/teor/Роздел7.doc
15. /3/teor/Содержание.doc
16. /3/teor/Сокращения.doc
17. /3/teor/Список литературы.doc
18. /3/teor/титульник.doc
Інформації в базі даних. Розроблено систему перегляду та друку інформації про літературу І самої літератури. Розробити систему армб орієнтовану на роботу в ком-п`ютерній мережі, де велика кількість користувачів одночасно працює з одним сервером бази даних
Цей процес особливо активізувався на рубежі 1970-1980-х рр у зв'язку з появою й інтенсивним поширенням персональних електронно-обчислювальних машин
В.Є. Ходаков розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи спільного факультету. Автоматизоване робоче місце бібліотекаря
Початковий код програмного продукту
Доклад Шановні голова та члени державної екзаменаційної комісії, дозвольте представити вашій увазі дипломний проект на тему: "Розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи спільного факультету.
Задача побудови автоматизованої інфомаційної бібліотечної системи Херсонського державного технічного університету
Розділ Огляд базових концепцій організації автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем
Розділ Організація пошукових систем в автоматизованих електронних бібліотеках
Розділ Концептуальна модель дипломного проекту 1 Постановка задачі
Розділ 4 Математичний опис розв’язуваної задачі
Розділ 5 Опис програмного продукту 1 Вибір мови програмування
7. 1 Аналіз умов праці
2. 1 Пошук розподіленої інформації
Балашов Е. П., Пузанов Д. В. Проектирование информационно-управляющих систем

',country='+#39+Edit25.Text+#39+

',country_p='+#39+Edit25.Text+#39+

'WHERE rec_id ='+#39+inttostr(add_lit.Tag)+#39+'');

main_form.ADOQuery1.ExecSQL;

main_form.ADOQuery1.SQL.Clear;

try

main_form.ADODataSet1.Active:=true;

main_form.ADODataSet1.Refresh;

except

end;

add_lit.Close;

end else

begin

with Application do

begin

NormalizeTopMosts;

MessageBox('Заповніть поля', 'Помилка редагування',MB_ICONSTOP);

RestoreTopMosts;

end;

end;

end;
procedure Tadd_lit.Button4Click(Sender: TObject);

begin

heading.Show;

end;
procedure Tadd_lit.Edit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

Shift: TShiftState);

begin

if key=13 then begin selectnext((sender as TWinControl),true,true); key:=0 end;

end;
procedure Tadd_lit.Label3MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tadd_lit.Label3MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Tadd_lit.Label7MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image8.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tadd_lit.Label7MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image8.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Tadd_lit.Label8MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tadd_lit.Label8MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Tadd_lit.Label4MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tadd_lit.Label4MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
end.

unit Unit2;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, Menus, StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls, jpeg;
type

Tadd_lit = class(TForm)

Button1: TButton;

RichEdit1: TRichEdit;

Edit9: TEdit;

Edit8: TEdit;

Edit7: TEdit;

Edit4: TEdit;

Edit3: TEdit;

Edit25: TEdit;

Edit24: TEdit;

Edit22: TEdit;

Edit21: TEdit;

Edit20: TEdit;

Edit2: TEdit;

Edit19: TEdit;

Edit18: TEdit;

Edit17: TEdit;

Edit16: TEdit;

Edit15: TEdit;

Edit14: TEdit;

Edit13: TEdit;

Edit12: TEdit;

Edit11: TEdit;

Edit10: TEdit;

Edit1: TEdit;

Button2: TButton;

Button3: TButton;

Edit5: TEdit;

Edit6: TEdit;

Button4: TButton;

Panel5: TPanel;

Panel8: TPanel;

Panel6: TPanel;

Panel4: TPanel;

Panel12: TPanel;

Panel9: TPanel;

Panel28: TPanel;

Panel27: TPanel;

Panel26: TPanel;

Panel24: TPanel;

Panel23: TPanel;

Panel22: TPanel;

Panel21: TPanel;

Panel20: TPanel;

Panel19: TPanel;

Panel18: TPanel;

Panel17: TPanel;

Panel16: TPanel;

Panel15: TPanel;

Panel14: TPanel;

Panel13: TPanel;

Panel11: TPanel;

Panel10: TPanel;

Panel3: TPanel;

Panel25: TPanel;

Panel1: TPanel;

Image1: TImage;

Image8: TImage;

Image9: TImage;

Label15: TLabel;

Label16: TLabel;

Label7: TLabel;

Label8: TLabel;

Image3: TImage;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Image2: TImage;

Label1: TLabel;

Label4: TLabel;

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

procedure Button4Click(Sender: TObject);

procedure Edit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

Shift: TShiftState);

procedure Label3MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label3MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label7MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label7MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label8MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label8MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label4MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label4MouseLeave(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;
var

add_lit: Tadd_lit;
implementation
uses Unit1, Unit3, Unit12;
{$R *.dfm}
procedure Tadd_lit.FormShow(Sender: TObject);

begin

(Sender as Tform).Top:=main_Form.position_top+17;

(Sender as Tform).Left:=main_Form.position_left+195;

end;


procedure Tadd_lit.Button1Click(Sender: TObject);

begin

if (Trim(Edit1.Text)<>'') and (Trim(Edit2.Text)<>'') and (Trim(Edit3.Text)<>'') and (Trim(Edit4.Text)<>'') and (Trim(RICHEdit1.Text)<>'') then

begin

main_form.ADOQuery1.SQL.Add('insert into ukrmarc(title,authors,book_pldt,price,department,bbk_code,udk_index,udk_num,pn,publ_date,pn_code,gov_code,mod_code,lang,lang_add,mat_id,accord_inf,part_id,part_title,vol_id,ser_numbering,disser,t_notes,c_notes,country,country_p,Write_off)'+

'values('+#39+Edit1.Text+#39+','+#39+Edit2.Text+#39+','+#39+Edit3.Text+#39+','+#39+Edit5.Text+#39+','+#39+Edit6.Text+#39+ ','+#39+Edit4.Text+#39+','+#39+Edit7.Text+#39+','+#39+Edit8.Text+#39+

','+#39+Edit9.Text+#39+','+#39+Edit10.Text+#39+','+#39+Edit11.Text+#39+','+#39+Edit12.Text+#39+','+#39+Edit13.Text+#39+','+#39+Edit14.Text+#39+','+#39+Edit15.Text+#39+','+#39+Edit16.Text+#39+

','+#39+Edit17.Text+#39+','+#39+Edit18.Text+#39+','+#39+Edit19.Text+#39+','+#39+Edit20.Text+#39+','+#39+Edit21.Text+#39+','+#39+Edit22.Text+#39+','+#39+richEdit1.Text+#39+','+#39+Edit24.Text+#39+','+#39+Edit25.Text+#39+','+#39+Edit25.Text+#39+',0)');

main_form.ADOQuery1.ExecSQL;

main_form.ADOQuery1.SQL.Clear;

try

// main_form.ADODataSet1.Active:=false;

// main_form.ADODataSet1.CommandText:='select * from ukrmarc order by rec_id';

// main_form.ADODataSet1.Findlast;

main_form.ADODataSet1.Active:=true;

main_form.ADODataSet1.Refresh;

except

end;

// heading.Show;

Edit1.Text:='';Edit2.Text:='';Edit3.Text:='';Edit4.Text:='';Edit5.Text:='';Edit6.Text:='';Edit7.Text:='';Edit8.Text:='';

Edit9.Text:='';Edit10.Text:='';Edit11.Text:='';Edit12.Text:='';Edit13.Text:='';Edit14.Text:='';Edit15.Text:='';Edit16.Text:='';

Edit17.Text:='';Edit18.Text:='';Edit19.Text:='';Edit20.Text:='';Edit21.Text:='';Edit22.Text:='';richEdit1.Text:='';Edit24.Text:='';

Edit25.Text:='';

end else

begin

with Application do

begin

NormalizeTopMosts;

MessageBox('Заповніть поля', 'Помилка додавання книги',MB_ICONSTOP);

RestoreTopMosts;

end;

end;
end;
procedure Tadd_lit.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

main_form.position_left:=add_lit.Left-195;

main_form.position_top:=add_lit.top-17;

katalogizator.Show;

end;
procedure Tadd_lit.Button2Click(Sender: TObject);

begin

add_lit.Close;

end;
procedure Tadd_lit.Button3Click(Sender: TObject);

begin

if (Trim(Edit1.Text)<>'') and (Trim(Edit2.Text)<>'') and (Trim(Edit3.Text)<>'') and (Trim(RICHEdit1.Text)<>'') then

begin

add_lit.Tag:=main_form.ADODataSet1.fieldbyname('rec_id').AsInteger;

main_form.ADOQuery1.SQL.Add('UPDATE view_ukrmarc SET title='+#39+Edit1.Text+#39+

',authors='+#39+Edit2.Text+#39+

',book_pldt='+#39+Edit3.Text+#39+

',bbk_code='+#39+Edit4.Text+#39+

',udk_index='+#39+Edit7.Text+#39+

',udk_num='+#39+Edit8.Text+#39+

',price='+Edit6.Text+

',department='+#39+Edit5.Text+#39+

',pn='+#39+Edit9.Text+#39+

',publ_date='+#39+Edit10.Text+#39+

',pn_code='+#39+Edit11.Text+#39+

',gov_code='+#39+Edit12.Text+#39+

',mod_code='+#39+Edit13.Text+#39+

',lang='+#39+Edit14.Text+#39+

',lang_add='+#39+Edit15.Text+#39+

',mat_id='+#39+Edit16.Text+#39+

',accord_inf='+#39+Edit17.Text+#39+

',part_id='+#39+Edit18.Text+#39+

',part_title='+#39+Edit19.Text+#39+

',vol_id='+#39+Edit20.Text+#39+

',ser_numbering='+#39+Edit21.Text+#39+

',disser='+#39+Edit22.Text+#39+

',t_notes='+#39+richEdit1.Text+#39+

',c_notes='+#39+Edit24.Text+#39+

',country='+#39+Edit25.Text+#39+

',country_p='+#39+Edit25.Text+#39+

'WHERE rec_id ='+#39+inttostr(add_lit.Tag)+#39+'');

main_form.ADOQuery1.ExecSQL;

main_form.ADOQuery1.SQL.Clear;

try

main_form.ADODataSet1.Active:=true;

main_form.ADODataSet1.Refresh;

except

end;

add_lit.Close;

end else

begin

with Application do

begin

NormalizeTopMosts;

MessageBox('Заповніть поля', 'Помилка редагування',MB_ICONSTOP);

RestoreTopMosts;

end;

end;

end;
procedure Tadd_lit.Button4Click(Sender: TObject);

begin

heading.Show;

end;
procedure Tadd_lit.Edit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

Shift: TShiftState);

begin

if key=13 then begin selectnext((sender as TWinControl),true,true); key:=0 end;

end;
procedure Tadd_lit.Label3MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tadd_lit.Label3MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Tadd_lit.Label7MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image8.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tadd_lit.Label7MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image8.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Tadd_lit.Label8MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tadd_lit.Label8MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Tadd_lit.Label4MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tadd_lit.Label4MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
end.

unit Unit4;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls, Grids, DBGrids, jpeg;
type

Twiev = class(TForm)

Panel9: TPanel;

Panel8: TPanel;

Panel7: TPanel;

Panel6: TPanel;

Panel5: TPanel;

Panel4: TPanel;

Panel30: TPanel;

Panel29: TPanel;

Panel28: TPanel;

Panel27: TPanel;

Panel26: TPanel;

Panel24: TPanel;

Panel23: TPanel;

Panel22: TPanel;

Panel21: TPanel;

Panel20: TPanel;

Panel19: TPanel;

Panel18: TPanel;

Panel17: TPanel;

Panel16: TPanel;

Panel15: TPanel;

Panel14: TPanel;

Panel13: TPanel;

Panel12: TPanel;

Panel11: TPanel;

Panel10: TPanel;

Panel1: TPanel;

Edit9: TEdit;

Edit8: TEdit;

Edit7: TEdit;

Edit6: TEdit;

Edit5: TEdit;

Edit4: TEdit;

Edit3: TEdit;

Edit27: TEdit;

Edit26: TEdit;

Edit25: TEdit;

Edit24: TEdit;

Edit22: TEdit;

Edit21: TEdit;

Edit20: TEdit;

Edit2: TEdit;

Edit19: TEdit;

Edit18: TEdit;

Edit17: TEdit;

Edit16: TEdit;

Edit15: TEdit;

Edit14: TEdit;

Edit13: TEdit;

Edit12: TEdit;

Edit11: TEdit;

Edit10: TEdit;

Edit1: TEdit;

Button1: TButton;

Panel2: TPanel;

RichEdit1: TRichEdit;

Panel3: TPanel;

Edit23: TEdit;

Panel25: TPanel;

Edit28: TEdit;

Image1: TImage;

Image9: TImage;

Label16: TLabel;

Label8: TLabel;

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Label8MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label8MouseLeave(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;
var

wiev: Twiev;
implementation
uses Unit1, Unit3, Unit5;
{$R *.dfm}


procedure Twiev.FormShow(Sender: TObject);

begin

(Sender as Tform).Top:=main_Form.position_top+17;

(Sender as Tform).Left:=main_Form.position_left+195;

end;
procedure Twiev.Button2Click(Sender: TObject);

begin

//search_lit.Close;

end;
procedure Twiev.Button1Click(Sender: TObject);

begin

wiev.Hide;

//katalogizator.Show;

end;
procedure Twiev.Label8MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Twiev.Label8MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
end.


unit Unit5;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls, jpeg;
type

Tsearch_lit_date = class(TForm)

Panel29: TPanel;

Panel28: TPanel;

Panel26: TPanel;

Panel24: TPanel;

Panel23: TPanel;

Panel22: TPanel;

Panel21: TPanel;

Panel20: TPanel;

Panel19: TPanel;

Panel18: TPanel;

Panel17: TPanel;

Panel16: TPanel;

Panel15: TPanel;

Panel14: TPanel;

Panel13: TPanel;

Panel12: TPanel;

Panel10: TPanel;

Edit9: TEdit;

Edit3: TEdit;

Edit26: TEdit;

Edit25: TEdit;

Edit24: TEdit;

Edit22: TEdit;

Edit21: TEdit;

Edit20: TEdit;

Edit19: TEdit;

Edit18: TEdit;

Edit17: TEdit;

Edit16: TEdit;

Edit15: TEdit;

Edit14: TEdit;

Edit13: TEdit;

Edit12: TEdit;

Edit11: TEdit;

Panel2: TPanel;

Panel25: TPanel;

Panel27: TPanel;

Panel4: TPanel;

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

Panel6: TPanel;

Panel11: TPanel;

Edit10: TEdit;

Panel1: TPanel;

RichEdit1: TRichEdit;

Panel30: TPanel;

Edit27: TEdit;

Panel8: TPanel;

Edit4: TEdit;

Panel3: TPanel;

Edit5: TEdit;

Panel5: TPanel;

Edit6: TEdit;

Panel7: TPanel;

Edit7: TEdit;

Panel9: TPanel;

Edit8: TEdit;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Button3: TButton;

Button4: TButton;

CheckBox1: TCheckBox;

Button5: TButton;

Button6: TButton;

Image1: TImage;

Image9: TImage;

Label16: TLabel;

Label8: TLabel;

Label1: TLabel;

Image2: TImage;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Image3: TImage;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Image4: TImage;

Label6: TLabel;

Label9: TLabel;

Image5: TImage;

Label7: TLabel;

Label10: TLabel;

Image6: TImage;

Label11: TLabel;

Label12: TLabel;

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure Button4Click(Sender: TObject);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

procedure Label8MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label8MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label3MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label3MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label1MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label1MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label11MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label11MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label9MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label9MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label5MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label5MouseLeave(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;
var

search_lit_date: Tsearch_lit_date;

Mtx: array[1..50] of array[1..50] of STRING;
implementation
uses Unit1, Unit2, Unit4, Unit3, Unit10, Unit8;
{$R *.dfm}
procedure Tsearch_lit_date.Button2Click(Sender: TObject);

begin

search_lit_date.Close;

end;
procedure Tsearch_lit_date.Button1Click(Sender: TObject);

begin
IF (EDIT4.Text='') THEN BEGIN MTX[4,1]:='';MTX[4,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[4,1]:='and bbk_code like ';MTX[4,2]:=''+#39+'%'+Edit4.Text+'%'+#39+''; END;
IF (EDIT5.Text='') THEN BEGIN MTX[5,1]:='';MTX[5,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[5,1]:=' and isbn like ';MTX[5,2]:=''+#39+'%'+Edit5.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT6.Text='') THEN BEGIN MTX[6,1]:='';MTX[6,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[6,1]:=' and issn like ';MTX[6,2]:=''+#39+'%'+Edit6.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT7.Text='') THEN BEGIN MTX[7,1]:='';MTX[7,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[7,1]:=' and udk_index like ';MTX[7,2]:=''+#39+'%'+Edit7.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT8.Text='') THEN BEGIN MTX[8,1]:='';MTX[8,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[8,1]:=' and udk_num like ';MTX[8,2]:=''+#39+'%'+Edit8.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT9.Text='') THEN BEGIN MTX[9,1]:='';MTX[9,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[9,1]:=' and pn like ';MTX[9,2]:=''+#39+'%'+Edit9.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT10.Text='') THEN BEGIN MTX[10,1]:='';MTX[10,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[10,1]:=' and publ_date like ';MTX[10,2]:=''+#39+'%'+Edit10.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT11.Text='') THEN BEGIN MTX[11,1]:='';MTX[11,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[11,1]:=' and pn_code like ';MTX[11,2]:=''+#39+'%'+Edit11.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT12.Text='') THEN BEGIN MTX[12,1]:='';MTX[12,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[12,1]:=' and gov_code like ';MTX[12,2]:=''+#39+'%'+Edit12.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT13.Text='') THEN BEGIN MTX[13,1]:='';MTX[13,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[13,1]:=' and mod_like like ';MTX[13,2]:=''+#39+'%'+Edit13.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT14.Text='') THEN BEGIN MTX[14,1]:='';MTX[14,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[14,1]:=' and lang like ';MTX[14,2]:=''+#39+'%'+Edit14.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT15.Text='') THEN BEGIN MTX[15,1]:='';MTX[15,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[15,1]:=' and lang_add like ';MTX[15,2]:=''+#39+'%'+Edit15.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT16.Text='') THEN BEGIN MTX[16,1]:='';MTX[16,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[16,1]:=' and mat_id like ';MTX[16,2]:=''+#39+'%'+Edit16.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT17.Text='') THEN BEGIN MTX[17,1]:='';MTX[17,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[17,1]:=' and accord_inf like ';MTX[17,2]:=''+#39+'%'+Edit17.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT18.Text='') THEN BEGIN MTX[18,1]:='';MTX[18,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[18,1]:=' and part_id like ';MTX[18,2]:=''+#39+'%'+Edit18.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT19.Text='') THEN BEGIN MTX[19,1]:='';MTX[19,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[19,1]:=' and part_title like ';MTX[19,2]:=''+#39+'%'+Edit19.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT20.Text='') THEN BEGIN MTX[20,1]:='';MTX[20,2]:=''; END ELSE
1   2   3   4   5   6   7Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы