Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Початковий код програмного продукту
НазваниеПочатковий код програмного продукту
страница4/7
Дата01.10.2014
Размер0.56 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7
1. /3/teor/Висновки.doc
2. /3/teor/Вступление.doc
3. /3/teor/Додаток А.doc
4. /3/teor/Додаток Б.doc
5. /3/teor/Додаток В.doc
6. /3/teor/Доклад.doc
7. /3/teor/Реферат.doc
8. /3/teor/Роздел1.doc
9. /3/teor/Роздел2.doc
10. /3/teor/Роздел3.doc
11. /3/teor/Роздел4.doc
12. /3/teor/Роздел5.doc
13. /3/teor/Роздел6.doc
14. /3/teor/Роздел7.doc
15. /3/teor/Содержание.doc
16. /3/teor/Сокращения.doc
17. /3/teor/Список литературы.doc
18. /3/teor/титульник.doc
Інформації в базі даних. Розроблено систему перегляду та друку інформації про літературу І самої літератури. Розробити систему армб орієнтовану на роботу в ком-п`ютерній мережі, де велика кількість користувачів одночасно працює з одним сервером бази даних
Цей процес особливо активізувався на рубежі 1970-1980-х рр у зв'язку з появою й інтенсивним поширенням персональних електронно-обчислювальних машин
В.Є. Ходаков розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи спільного факультету. Автоматизоване робоче місце бібліотекаря
Початковий код програмного продукту
Доклад Шановні голова та члени державної екзаменаційної комісії, дозвольте представити вашій увазі дипломний проект на тему: "Розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи спільного факультету.
Задача побудови автоматизованої інфомаційної бібліотечної системи Херсонського державного технічного університету
Розділ Огляд базових концепцій організації автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем
Розділ Організація пошукових систем в автоматизованих електронних бібліотеках
Розділ Концептуальна модель дипломного проекту 1 Постановка задачі
Розділ 4 Математичний опис розв’язуваної задачі
Розділ 5 Опис програмного продукту 1 Вибір мови програмування
7. 1 Аналіз умов праці
2. 1 Пошук розподіленої інформації
Балашов Е. П., Пузанов Д. В. Проектирование информационно-управляющих систем

procedure Button3Click(Sender: TObject);

procedure Label18MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label18MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label1MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label1MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label7MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label7MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label8MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label8MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label3MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label3MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label5Click(Sender: TObject);

procedure Label5MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label5MouseLeave(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;
var

Komplektator: TKomplektator;
implementation
uses Unit1, TreerwU, Unit4, Unit5,vars, Unit14, Unit3;
{$R *.dfm}
procedure TKomplektator.FormShow(Sender: TObject);

begin

(Sender as Tform).Top:=main_Form.position_top+17;

(Sender as Tform).Left:=main_Form.position_left+195;

__TreeReader__(treerw.ADODataSet1,treerw.ADODataSet2,TreeView1);

main_form.ADODataSet1.Active:=false;

main_form.ADODataSet1.CommandText:='select * from view_ukrmarc where view_ukrmarc.write_off<>1 order by title';

main_form.ADODataSet1.Active:=true;


komplektator.DBGrid1.Left:=216;

komplektator.DBGrid1.height:=361;

komplektator.DBGrid1.Width:=529;

komplektator.TreeView1.Visible:=true;
Image6.Visible:=false;

Label13.Visible:=false;

label5.Visible:=false;

end;
procedure TKomplektator.Button5Click(Sender: TObject);

begin

if Application.MessageBox(Pchar('Ви впевнені що хочете вийти?'),

'Будьласка надайте підтвердження', MB_YESNO + MB_ICONQUESTION) = IDYES

then

begin

Komplektator.close;

end;

end;
procedure TKomplektator.FormClose(Sender: TObject;

var Action: TCloseAction);

begin

main_form.Image6.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_большая.bmp');

main_form.Button2.Enabled:=true;

main_form.ADOConnection1.Close;

wiev.Close;

search_lit_date.Close;

treerw.Close;

statistik.Close;

end;
procedure TKomplektator.Button8Click(Sender: TObject);

begin

treerw.Show;

end;
procedure TKomplektator.Button4Click(Sender: TObject);

begin

wiev.show;

end;
procedure TKomplektator.Button6Click(Sender: TObject);

begin

search_lit_date.Show;

end;
procedure TKomplektator.TreeView1Change(Sender: TObject; Node: TTreeNode);

var

flag:boolean;

z,n:integer;

stroka:string;

begin

z:=TreeView1.Selected.AbsoluteIndex;

n:=TreeView1.Selected.AbsoluteIndex;

flag:=true;

stroka:=' view_ukrmarc.filename, view_ukrmarc.Inv_no, view_ukrmarc.rec_id, view_ukrmarc.title, view_ukrmarc.authors,'+

'view_ukrmarc.book_pldt, view_ukrmarc.bbk_code, view_ukrmarc.isbn, view_ukrmarc.issn, view_ukrmarc.udk_index, view_ukrmarc.udk_num, view_ukrmarc.pn, view_ukrmarc.publ_date, view_ukrmarc.pn_code, view_ukrmarc.gov_code, '+

'view_ukrmarc.mod_code, view_ukrmarc.lang, view_ukrmarc.lang_add, view_ukrmarc.mat_id ,view_ukrmarc.accord_inf, view_ukrmarc.part_id, view_ukrmarc.part_title, '+

'view_ukrmarc.vol_id, view_ukrmarc.ser_numbering, view_ukrmarc.disser, view_ukrmarc.c_notes, view_ukrmarc.department, view_ukrmarc.country_p, '+

'view_ukrmarc.filename, view_ukrmarc.fileatt, view_ukrmarc.price, view_ukrmarc.t_notes';

Edit5.Text:='select distinct '+stroka+' from view_ukrmarc,view_books_cat where cat_id='+#39+inttostr(integer(TreeView1.Selected.data))+#39+'and view_ukrmarc.rec_id=view_books_cat.rec_id and view_ukrmarc.write_off<>1 order by title';

if TreeView1.Selected.Count<>0 then

begin

Edit5.Text:='select distinct '+stroka+' from view_ukrmarc,view_books_cat where (cat_id='+#39+inttostr(integer(TreeView1.Selected.data))+#39+' or ';

while flag=true do

begin

if n=(TreeView1.Items.Count-1) then Break;

edit5.Text:=edit5.Text+'cat_id='+#39+inttostr(integer(TreeView1.Items[n].data))+#39+' or ';

n:=n+1;

if TreeView1.Items[n].Level=TreeView1.Items[z].Level then Break;

end;

Edit5.Text:=Edit5.Text+'cat_id='+#39+inttostr(integer(TreeView1.Items[n].data))+#39+ ') and view_ukrmarc.rec_id=view_books_cat.rec_id and view_ukrmarc.write_off<>1 order by title';

end;

main_form.ADODataSet1.Active:=false;

main_form.ADODataSet1.CommandText:=Edit5.Text;

main_form.ADODataSet1.Active:=true;end;

procedure TKomplektator.Button3Click(Sender: TObject);

begin

statistik.show;

end;
procedure TKomplektator.Label18MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image10.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_широкая_нажатая.bmp');

end;
procedure TKomplektator.Label18MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image10.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_широкая.bmp');

end;
procedure TKomplektator.Label1MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure TKomplektator.Label1MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure TKomplektator.Label7MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image8.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure TKomplektator.Label7MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image8.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure TKomplektator.Label8MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure TKomplektator.Label8MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure TKomplektator.Label3MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure TKomplektator.Label3MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure TKomplektator.Label5Click(Sender: TObject);

begin

komplektator.DBGrid1.Left:=216;

komplektator.DBGrid1.height:=361;

komplektator.DBGrid1.Width:=529;

komplektator.TreeView1.Visible:=true;
Image6.Visible:=false;

Label13.Visible:=false;

label5.Visible:=false;

end;
procedure TKomplektator.Label5MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image6.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure TKomplektator.Label5MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image6.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
end.

unit Unit9;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls, jpeg;
type

Tadd_mag = class(TForm)

Edit6: TEdit;

Edit5: TEdit;

RichEdit1: TRichEdit;

Edit9: TEdit;

Edit3: TEdit;

Edit25: TEdit;

Edit24: TEdit;

Edit22: TEdit;

Edit21: TEdit;

Edit2: TEdit;

Edit17: TEdit;

Edit16: TEdit;

Edit15: TEdit;

Edit14: TEdit;

Edit13: TEdit;

Edit12: TEdit;

Edit11: TEdit;

Edit10: TEdit;

Edit1: TEdit;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Button3: TButton;

Panel1: TPanel;

Edit4: TEdit;

Panel3: TPanel;

Edit7: TEdit;

Button4: TButton;

Panel6: TPanel;

Panel5: TPanel;

Panel12: TPanel;

Panel7: TPanel;

Panel14: TPanel;

Panel11: TPanel;

Panel10: TPanel;

Panel4: TPanel;

Panel9: TPanel;

Panel20: TPanel;

Panel19: TPanel;

Panel18: TPanel;

Panel17: TPanel;

Panel15: TPanel;

Panel28: TPanel;

Panel27: TPanel;

Panel26: TPanel;

Panel23: TPanel;

Panel2: TPanel;

Panel8: TPanel;

Image1: TImage;

Image2: TImage;

Image8: TImage;

Image9: TImage;

Label15: TLabel;

Label16: TLabel;

Label7: TLabel;

Label8: TLabel;

Image3: TImage;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Image4: TImage;

Label1: TLabel;

Label4: TLabel;

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

procedure Edit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

Shift: TShiftState);

procedure Button4Click(Sender: TObject);

procedure Label4MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label4MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label3MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label3MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label7MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label7MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label8MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label8MouseLeave(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;
var

add_mag: Tadd_mag;
implementation
uses Unit1, Unit2, Unit3, Unit12;
{$R *.dfm}
procedure Tadd_mag.Button2Click(Sender: TObject);

begin

add_mag.Close;

end;
procedure Tadd_mag.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

main_form.position_left:=add_mag.Left-195;

main_form.position_top:=add_mag.top-17;

katalogizator.Show;

end;
procedure Tadd_mag.FormShow(Sender: TObject);

begin

(Sender as Tform).Top:=main_Form.position_top+17;

(Sender as Tform).Left:=main_Form.position_left+195;

end;
procedure Tadd_mag.Button1Click(Sender: TObject);

begin

if (Trim(Edit1.Text)<>'') and (Trim(Edit2.Text)<>'') and (Trim(Edit3.Text)<>'') and ((Trim(Edit5.Text)<>'') or (Trim(Edit6.Text)<>'')) and (Trim(RICHEdit1.Text)<>'') then

begin

main_form.ADOQuery1.SQL.Add('insert into ukrmarc(title,authors,book_pldt,isbn,issn,pn,publ_date,pn_code,gov_code,mod_code,lang,lang_add,mat_id,accord_inf,ser_numbering,disser,c_notes,country,country_p,department,price,t_notes,Write_off)'+

'values('+#39+Edit1.Text+#39+','+#39+Edit2.Text+#39+','+#39+Edit3.Text+#39+','+#39+Edit5.Text+#39+','+#39+Edit6.Text+#39+','+#39+Edit9.Text+#39+','+#39+Edit10.Text+#39+','+#39+Edit11.Text+#39+','+#39+Edit12.Text+#39+

','+#39+Edit13.Text+#39+','+#39+Edit14.Text+#39+','+#39+Edit15.Text+#39+','+#39+Edit16.Text+#39+','+#39+Edit17.Text+#39+','+#39+Edit21.Text+#39+','+#39+Edit22.Text+#39+','+#39+Edit24.Text+#39+','+#39+Edit25.Text+#39+

','+#39+Edit25.Text+#39+','+#39+Edit4.Text+#39+','+#39+Edit7.Text+#39+','+#39+RichEdit1.Text+#39+',0)');

main_form.ADOQuery1.ExecSQL;

main_form.ADOQuery1.SQL.Clear;

Edit1.Text:='';Edit2.Text:='';Edit3.Text:='';Edit4.Text:='';Edit5.Text:='';Edit6.Text:='';Edit7.Text:='';

Edit9.Text:='';Edit10.Text:='';Edit11.Text:='';Edit12.Text:='';Edit13.Text:='';Edit14.Text:='';Edit15.Text:='';Edit16.Text:='';

Edit17.Text:='';Edit21.Text:='';Edit22.Text:='';richEdit1.Text:='';Edit24.Text:='';

Edit25.Text:='';

try

main_form.ADODataSet1.Active:=true;

main_form.ADODataSet1.Refresh;

except

end;

end else

begin

with Application do

begin

NormalizeTopMosts;

MessageBox('Заповніть поля', 'Помилка додавання книги',MB_ICONSTOP);

RestoreTopMosts;

end;

end;
end;
procedure Tadd_mag.Button3Click(Sender: TObject);

begin

if (Trim(Edit1.Text)<>'') and (Trim(Edit2.Text)<>'') and (Trim(Edit3.Text)<>'') and ((Trim(Edit5.Text)<>'') or (Trim(Edit6.Text)<>'')) and (Trim(RICHEdit1.Text)<>'') then

begin

add_mag.Tag:=main_form.ADODataSet1.fieldbyname('rec_id').AsInteger;

main_form.ADOQuery1.SQL.Add('UPDATE view_ukrmarc SET title='+#39+Edit1.Text+#39+

',authors='+#39+Edit2.Text+#39+

',book_pldt='+#39+Edit3.Text+#39+

',isbn='+#39+Edit5.Text+#39+

',issn='+#39+Edit6.Text+#39+

',price='+Edit7.Text+

',department='+#39+Edit4.Text+#39+

',pn='+#39+Edit9.Text+#39+

',publ_date='+#39+Edit10.Text+#39+

',pn_code='+#39+Edit11.Text+#39+

',gov_code='+#39+Edit12.Text+#39+

',mod_code='+#39+Edit13.Text+#39+

',lang='+#39+Edit14.Text+#39+

',lang_add='+#39+Edit15.Text+#39+

',mat_id='+#39+Edit16.Text+#39+

',accord_inf='+#39+Edit17.Text+#39+

',ser_numbering='+#39+Edit21.Text+#39+

',disser='+#39+Edit22.Text+#39+

',t_notes='+#39+richEdit1.Text+#39+

',c_notes='+#39+Edit24.Text+#39+

',country='+#39+Edit25.Text+#39+

',country_p='+#39+Edit25.Text+#39+

'WHERE rec_id ='+#39+inttostr(add_mag.Tag)+#39+'');
main_form.ADOQuery1.ExecSQL;

main_form.ADOQuery1.SQL.Clear;

try

main_form.ADODataSet1.Active:=true;

main_form.ADODataSet1.Refresh;

except

end;

add_mag.Close;

end else

begin

with Application do

begin

NormalizeTopMosts;

MessageBox('ЗЗаповніть поля', 'Помилка редагування',MB_ICONSTOP);

RestoreTopMosts;

end;

end;

end;

procedure Tadd_mag.Edit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

Shift: TShiftState);

begin

if key=13 then begin selectnext((sender as TWinControl),true,true); key:=0 end;

end;
procedure Tadd_mag.Button4Click(Sender: TObject);

begin

heading.Show;

end;
procedure Tadd_mag.Label4MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image4.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tadd_mag.Label4MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image4.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Tadd_mag.Label3MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tadd_mag.Label3MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Tadd_mag.Label7MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image8.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tadd_mag.Label7MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image8.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Tadd_mag.Label8MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tadd_mag.Label8MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
end.

unit Unit10;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, jpeg, ExtCtrls, Grids, DBGrids, ComCtrls, DB, ADODB;
type

TWay = class(TForm)

Image1: TImage;

Edit1: TEdit;

Button8: TButton;

Button3: TButton;

Button6: TButton;

Button5: TButton;

Button4: TButton;

TreeView1: TTreeView;

DBGrid1: TDBGrid;

RichEdit1: TRichEdit;

OpenDialog1: TOpenDialog;

ADOQuery1: TADOQuery;

Edit5: TEdit;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Image8: TImage;

Image9: TImage;

Label15: TLabel;

Label16: TLabel;

Label7: TLabel;

Label8: TLabel;

Image2: TImage;

Image3: TImage;

Image4: TImage;

Image5: TImage;

Label9: TLabel;

Label10: TLabel;

Label11: TLabel;

Label12: TLabel;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label17: TLabel;

Image10: TImage;

Label18: TLabel;

Image6: TImage;

Label5: TLabel;

Label13: TLabel;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

procedure Button5Click(Sender: TObject);

procedure TreeView1Change(Sender: TObject; Node: TTreeNode);

procedure Button8Click(Sender: TObject);

procedure Button4Click(Sender: TObject);

procedure Button6Click(Sender: TObject);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Label18MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label18MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label1MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label1MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label2MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label2MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label3MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label3MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label4MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label4MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label7MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label7MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label8MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label8MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label5Click(Sender: TObject);

procedure Label5MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label5MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,

Y: Integer);

procedure Label5MouseEnter(Sender: TObject);
private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;
var

Way: TWay;
implementation
uses Unit1, TreerwU, VarS, Unit4, Unit5, Unit15, UMain;
{$R *.dfm}
procedure TWay.Button1Click(Sender: TObject);

begin

printing.show;

end;
procedure TWay.FormShow(Sender: TObject);

begin

(Sender as Tform).Top:=main_Form.position_top+17;

(Sender as Tform).Left:=main_Form.position_left+195;

__TreeReader__(treerw.ADODataSet1,treerw.ADODataSet2,TreeView1);

main_form.ADODataSet1.Active:=false;

main_form.ADODataSet1.CommandText:='select * from view_ukrmarc where view_ukrmarc.write_off<>1 order by title';

main_form.ADODataSet1.Active:=true;


way.DBGrid1.Left:=216;

way.DBGrid1.height:=361;

way.DBGrid1.Width:=529;

way.TreeView1.Visible:=true;
Image6.Visible:=false;

Label13.Visible:=false;

label5.Visible:=false;

end;
procedure TWay.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

main_form.Image7.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_большая.bmp');

main_form.Button3.Enabled:=true;

main_form.ADOConnection1.Close;

wiev.Close;

search_lit_date.Close;

treerw.Close;

Browser.Close;

end;
procedure TWay.Button5Click(Sender: TObject);

begin

if Application.MessageBox(Pchar('Ви впевнені що хочете вийти?'),

'Будьласка надайте підтвердження', MB_YESNO + MB_ICONQUESTION) = IDYES

then

begin

way.Close;

end;

end;
procedure TWay.TreeView1Change(Sender: TObject; Node: TTreeNode);

var

flag:boolean;

z,n:integer;

stroka:string;

begin

z:=TreeView1.Selected.AbsoluteIndex;

n:=TreeView1.Selected.AbsoluteIndex;

flag:=true;

stroka:=' view_ukrmarc.filename, view_ukrmarc.Inv_no, view_ukrmarc.rec_id, view_ukrmarc.title, view_ukrmarc.authors,'+

'view_ukrmarc.book_pldt, view_ukrmarc.bbk_code, view_ukrmarc.isbn, view_ukrmarc.issn, view_ukrmarc.udk_index, view_ukrmarc.udk_num, view_ukrmarc.pn, view_ukrmarc.publ_date, view_ukrmarc.pn_code, view_ukrmarc.gov_code, '+

'view_ukrmarc.mod_code, view_ukrmarc.lang, view_ukrmarc.lang_add, view_ukrmarc.mat_id ,view_ukrmarc.accord_inf, view_ukrmarc.part_id, view_ukrmarc.part_title, '+
1   2   3   4   5   6   7Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы