Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Початковий код програмного продукту
НазваниеПочатковий код програмного продукту
страница5/7
Дата01.10.2014
Размер0.56 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7
1. /3/teor/Висновки.doc
2. /3/teor/Вступление.doc
3. /3/teor/Додаток А.doc
4. /3/teor/Додаток Б.doc
5. /3/teor/Додаток В.doc
6. /3/teor/Доклад.doc
7. /3/teor/Реферат.doc
8. /3/teor/Роздел1.doc
9. /3/teor/Роздел2.doc
10. /3/teor/Роздел3.doc
11. /3/teor/Роздел4.doc
12. /3/teor/Роздел5.doc
13. /3/teor/Роздел6.doc
14. /3/teor/Роздел7.doc
15. /3/teor/Содержание.doc
16. /3/teor/Сокращения.doc
17. /3/teor/Список литературы.doc
18. /3/teor/титульник.doc
Інформації в базі даних. Розроблено систему перегляду та друку інформації про літературу І самої літератури. Розробити систему армб орієнтовану на роботу в ком-п`ютерній мережі, де велика кількість користувачів одночасно працює з одним сервером бази даних
Цей процес особливо активізувався на рубежі 1970-1980-х рр у зв'язку з появою й інтенсивним поширенням персональних електронно-обчислювальних машин
В.Є. Ходаков розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи спільного факультету. Автоматизоване робоче місце бібліотекаря
Початковий код програмного продукту
Доклад Шановні голова та члени державної екзаменаційної комісії, дозвольте представити вашій увазі дипломний проект на тему: "Розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи спільного факультету.
Задача побудови автоматизованої інфомаційної бібліотечної системи Херсонського державного технічного університету
Розділ Огляд базових концепцій організації автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем
Розділ Організація пошукових систем в автоматизованих електронних бібліотеках
Розділ Концептуальна модель дипломного проекту 1 Постановка задачі
Розділ 4 Математичний опис розв’язуваної задачі
Розділ 5 Опис програмного продукту 1 Вибір мови програмування
7. 1 Аналіз умов праці
2. 1 Пошук розподіленої інформації
Балашов Е. П., Пузанов Д. В. Проектирование информационно-управляющих систем

'view_ukrmarc.vol_id, view_ukrmarc.ser_numbering, view_ukrmarc.disser, view_ukrmarc.c_notes, view_ukrmarc.department, view_ukrmarc.country_p, '+

'view_ukrmarc.filename, view_ukrmarc.fileatt, view_ukrmarc.price, view_ukrmarc.t_notes';

Edit5.Text:='select distinct '+stroka+' from view_ukrmarc,view_books_cat where cat_id='+#39+inttostr(integer(TreeView1.Selected.data))+#39+'and view_ukrmarc.rec_id=view_books_cat.rec_id and view_ukrmarc.write_off<>1 order by title';

if TreeView1.Selected.Count<>0 then

begin

Edit5.Text:='select distinct '+stroka+' from view_ukrmarc,view_books_cat where (cat_id='+#39+inttostr(integer(TreeView1.Selected.data))+#39+' or ';

while flag=true do

begin

if n=(TreeView1.Items.Count-1) then Break;

edit5.Text:=edit5.Text+'cat_id='+#39+inttostr(integer(TreeView1.Items[n].data))+#39+' or ';

n:=n+1;

if TreeView1.Items[n].Level=TreeView1.Items[z].Level then Break;

end;

Edit5.Text:=Edit5.Text+'cat_id='+#39+inttostr(integer(TreeView1.Items[n].data))+#39+ ') and view_ukrmarc.rec_id=view_books_cat.rec_id and view_ukrmarc.write_off<>1 order by title';

end;

main_form.ADODataSet1.Active:=false;

main_form.ADODataSet1.CommandText:=Edit5.Text;

main_form.ADODataSet1.Active:=true;

end;
procedure TWay.Button8Click(Sender: TObject);

begin

treerw.Show;

end;
procedure TWay.Button4Click(Sender: TObject);

begin

wiev.show;

end;
procedure TWay.Button6Click(Sender: TObject);

begin

search_lit_date.Show;

end;
procedure TWay.Button3Click(Sender: TObject);

begin

OpenDialog1.Execute;

way.Tag:=main_form.ADODataSet1.fieldbyname('rec_id').AsInteger;

//Edit2.Text:='UPDATE view_ukrmarc SET filename='+#39+OpenDialog1.FileName+#39+

//',fileatt=1 WHERE rec_id ='+#39+inttostr(way.Tag)+#39+'';

ADOQuery1.SQL.Clear;

ADOQuery1.SQL.Add('UPDATE view_ukrmarc SET filename='+#39+OpenDialog1.FileName+#39+

', fileatt=1 WHERE rec_id ='+#39+inttostr(way.Tag)+#39+'');

ADOQuery1.ExecSQL;

ADOQuery1.SQL.Clear;

main_form.ADODataSet1.Active:=false;

main_form.ADODataSet1.Active:=true;

end;
procedure TWay.Button2Click(Sender: TObject);

begin

browser.show;

end;
procedure TWay.Label18MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image10.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_широкая_нажатая.bmp');

end;
procedure TWay.Label18MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image10.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_широкая.bmp');

end;
procedure TWay.Label1MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure TWay.Label1MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure TWay.Label2MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure TWay.Label2MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure TWay.Label3MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image4.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure TWay.Label3MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image4.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure TWay.Label4MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image5.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure TWay.Label4MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image5.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure TWay.Label7MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image8.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure TWay.Label7MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image8.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure TWay.Label8MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure TWay.Label8MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure TWay.Label5Click(Sender: TObject);

begin

way.DBGrid1.Left:=216;

way.DBGrid1.height:=361;

way.DBGrid1.Width:=529;

way.TreeView1.Visible:=true;
Image6.Visible:=false;

Label13.Visible:=false;

label5.Visible:=false;
end;
procedure TWay.Label5MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image6.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure TWay.Label5MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,

Y: Integer);

begin

image6.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure TWay.Label5MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image6.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
end.

unit Unit11;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
type

Tidentif_3 = class(TForm)

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

ComboBox1: TComboBox;

ComboBox2: TComboBox;

Button3: TButton;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label1: TLabel;

Image9: TImage;

Label16: TLabel;

Label8: TLabel;

Image1: TImage;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

Image2: TImage;

Label7: TLabel;

Label9: TLabel;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

procedure Label9MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label9MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label6MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label6MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label8MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label8MouseLeave(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;
var

identif_3: Tidentif_3;
implementation
uses Unit1, Unit10;
{$R *.dfm}
procedure Tidentif_3.Button1Click(Sender: TObject);

{var

n:integer;

begin

n:=0;

if (Trim(Edit1.Text)<>'') and (Trim(Edit2.Text)<>'') then

begin

main_form.ADODataSet1.Active:=false;

main_form.ADOConnection1.Close;

main_form.ADOConnection1.ConnectionString:='Provider=SQLOLEDB.1;Password='+edit2.text+';Persist Security Info=True;User ID='+edit1.text+';Initial Catalog='+combobox2.Text+';Data Source='+combobox1.Text+'';

try

main_form.ADODataSet1.Active:=true;

except

n:=1;

end;

end else n:=1;

if n=1 then

begin

with Application do

begin

NormalizeTopMosts;

MessageBox('Неправильное имя пользователя или пароль', 'Ошибка',MB_ICONSTOP);

RestoreTopMosts;

end;

end else

begin}

var

i,z,n,n1:integer;

begin

n:=0;

n1:=1;

if (Trim(Edit1.Text)<>'') and (Trim(Edit2.Text)<>'') then

begin

main_form.ADODataSet1.Active:=false;

main_form.ADOConnection1.Close;

main_form.ADOConnection1.ConnectionString:='Provider=SQLOLEDB.1;Password='+edit2.text+';Persist Security Info=True;User ID='+edit1.text+';Initial Catalog='+combobox2.Text+';Data Source='+combobox1.Text+'';

try

main_form.ADODataSet1.Active:=true;

except

n:=1;

end;

end else n:=1;
if n=0 then BEGIN

main_form.ADODataSet2.Active:=false;

main_form.ADODataSet2.CommandText:='sp_helpuser '+edit1.text+'';

main_form.ADODataSet2.Active:=true;

main_form.ADODataSet2.FindFirst;

z:=main_form.ADODataSet2.RecordCount;

for i:=1 to z do

begin

main_form.ADODataSet3.Active:=false;

main_form.ADODataSet3.CommandText:='select code from groups where group_name='+#39+trim(main_form.ADODataSet2.fieldbyname('GroupName').AsString)+#39+'';

main_form.ADODataSet3.Active:=true;

if main_form.ADODataSet3.fieldbyname('code').AsInteger=4000 then

begin

n1:=0;

break;

end else

begin

try main_form.ADODataSet2.FindNext;

except

end;

end;

end;

END;
if (n=1) or (n1=1) then

begin

with Application do

begin

NormalizeTopMosts;

MessageBox('Скоріше за все невірне ім'+#39+'я користувача або пароль', 'Ідентифікація пройшла невдало',MB_ICONSTOP);

RestoreTopMosts;

end;

end else

begin

main_form.ADODataSet1.Active:=false;

main_form.ADODataSet1.CommandText:='select * from ukrmarc';

main_form.ADODataSet1.Active:=true;

identif_3.Close;

way.show;

//main_form.Button3.Enabled:=false;

end;

end;
procedure Tidentif_3.Button2Click(Sender: TObject);

begin

main_form.Image7.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_большая.bmp');

identif_3.close;

main_form.Button3.Enabled:=true;

end;
procedure Tidentif_3.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

//main_form.Button3.Enabled:=true;

end;
procedure Tidentif_3.Button3Click(Sender: TObject);

begin

ComboBox1.Visible:=not ComboBox1.Visible;

ComboBox2.Visible:=not ComboBox2.Visible;

Label3.Visible:=not Label3.Visible;

Label4.Visible:=not Label4.Visible;

end;
procedure Tidentif_3.Label9MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tidentif_3.Label9MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Tidentif_3.Label6MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image1.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Tidentif_3.Label6MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image1.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tidentif_3.Label8MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tidentif_3.Label8MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
end.

unit Unit12;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls, Grids, DBGrids, DB, ADODB, jpeg;
type

Theading = class(TForm)

Label1: TLabel;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Button3: TButton;

Button4: TButton;

Button5: TButton;

Button6: TButton;

TreeView1: TTreeView;

DBGrid1: TDBGrid;

DataSource1: TDataSource;

ADODataSet1: TADODataSet;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Image1: TImage;

ADOQuery1: TADOQuery;

Image9: TImage;

Label16: TLabel;

Label8: TLabel;

Image2: TImage;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Image3: TImage;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

procedure Button4Click(Sender: TObject);

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

procedure Button5Click(Sender: TObject);

procedure Button6Click(Sender: TObject);

procedure Label8MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label8MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label5MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label7MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label7MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label5MouseEnter(Sender: TObject);


private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;
var

heading: Theading;
implementation
uses Unit1, Unit2, Vars, TreerwU, Unit3;
{$R *.dfm}
procedure Theading.Button4Click(Sender: TObject);

begin

heading.Close;

end;
procedure Theading.FormShow(Sender: TObject);

begin

(Sender as Tform).Top:=main_Form.position_top+17;

(Sender as Tform).Left:=main_Form.position_left+195;

__TreeReader__(treerw.ADODataSet1,treerw.ADODataSet2,TreeView1);
heading.ADODataSet1.Active:=false;

heading.ADODataSet1.CommandText:='select * from view_categories,view_books_cat where view_categories.cat_id=view_books_cat.cat_id and rec_id='+#39+ main_form.ADODataSet1.fieldbyname('rec_id').asstring +#39+'';

heading.ADODataSet1.Active:=true;
if (Trim(katalogizator.edit1.Text)<>'') or (Trim(katalogizator.edit3.Text)<>'') or (Trim(katalogizator.edit4.Text)<>'') then

begin

label3.Caption:=' Книга '+Trim(main_form.ADODataSet1.fieldbyname('title').AsString)+' на даний момент посилається на наступні рубріки:'

end else

begin

label3.Caption:=' Журнал '+Trim(main_form.ADODataSet1.fieldbyname('title').AsString)+' на даний момент посилається на наступні рубріки:'

end

end;
procedure Theading.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

main_form.position_left:=add_lit.Left-195;

main_form.position_top:=add_lit.top-17;

end;


procedure Theading.Button5Click(Sender: TObject);

begin

ADOQuery1.SQL.add('insert into view_books_cat(cat_id,rec_id) values('+inttostr(integer(TreeView1.Selected.data))+','+ main_form.ADODataSet1.fieldbyname('rec_id').AsString+')');

try ADOQuery1.ExecSQL;

except

end;

ADOQuery1.SQL.Clear;

ADODataSet1.Active:=false;

ADODataSet1.Active:=true;

end;
procedure Theading.Button6Click(Sender: TObject);

begin

ADOQuery1.SQL.add('delete from view_books_cat where cat_id='+ADODataSet1.fieldbyname('cat_id').AsString+' and rec_id='+main_form.ADODataSet1.fieldbyname('rec_id').AsString+'');

try ADOQuery1.ExecSQL;

except

end;

ADOQuery1.SQL.Clear;

ADODataSet1.Active:=false;

ADODataSet1.Active:=true;

end;
procedure Theading.Label8MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Theading.Label8MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Theading.Label5MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Theading.Label7MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Theading.Label7MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Theading.Label5MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
end.

unit Unit13;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, OleCtrls, SHDocVw, OleCtnrs, StdCtrls, jpeg, ExtCtrls;
type

THelp = class(TForm)

WebBrowser1: TWebBrowser;

Button1: TButton;

Image1: TImage;

Image9: TImage;

Label16: TLabel;

Label8: TLabel;

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

procedure Label8MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label8MouseLeave(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;
var

Help: THelp;
implementation
uses Unit1;
{$R *.dfm}
procedure THelp.FormShow(Sender: TObject);

begin

(Sender as Tform).Top:=main_Form.position_top+17;

(Sender as Tform).Left:=main_Form.position_left+195;

WebBrowser1.Navigate( ExtractFileDir(ParamStr(0))+'\описание.htm');

end;
procedure THelp.Button1Click(Sender: TObject);

begin

Help.Close;

end;
procedure THelp.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

//main_form.Image8.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_большая.bmp');

main_form.Button4.Enabled:=true;

end;
procedure THelp.Label8MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure THelp.Label8MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
end.

unit Unit14;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, jpeg;
type

Tstatistik = class(TForm)

Button1: TButton;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

Image1: TImage;

Image9: TImage;

Label16: TLabel;

Label8: TLabel;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Label8MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label8MouseLeave(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;
var

statistik: Tstatistik;
implementation
uses Unit1, Unit2;
{$R *.dfm}
procedure Tstatistik.Button1Click(Sender: TObject);

begin

statistik.Close;

end;
procedure Tstatistik.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

main_form.position_left:=statistik.Left-195;

main_form.position_top:=statistik.top-17;

end;
procedure Tstatistik.FormShow(Sender: TObject);

begin

(Sender as Tform).Top:=main_Form.position_top+17;

(Sender as Tform).Left:=main_Form.position_left+195;

//

//

main_form.ADODataSet1.active:=false;

main_form.ADODataSet1.CommandText:='select * from ukrmarc where Write_Off=0';

main_form.ADODataSet1.active:=true;

label1.Caption:='Всего библиотека содержит литературу в количестве '+inttostr(main_form.ADODataSet1.RecordCount)+'';
main_form.ADODataSet1.active:=false;

main_form.ADODataSet1.CommandText:='select * from ukrmarc where (bbk_code<>'+#39+#39+'or udk_index<>'+#39+#39+'or udk_num<>'+#39+#39+') and Write_Off=0';

main_form.ADODataSet1.active:=true;

label2.Caption:='Из них книг в количестве '+inttostr(main_form.ADODataSet1.RecordCount)+'';
main_form.ADODataSet1.active:=false;

main_form.ADODataSet1.CommandText:='select * from ukrmarc where (isbn<>'+#39+#39+' or issn<>'+#39+#39+') and Write_Off=0';

main_form.ADODataSet1.active:=true;

label3.Caption:='Из них журналов в количестве '+inttostr(main_form.ADODataSet1.RecordCount)+'';
main_form.ADODataSet1.active:=false;

main_form.ADODataSet1.CommandText:='select * from ukrmarc where (bbk_code<>'+#39+#39+'or udk_index<>'+#39+#39+'or udk_num<>'+#39+#39+') and Write_Off=1';

main_form.ADODataSet1.active:=true;

label4.Caption:='Списанных книг в количестве '+inttostr(main_form.ADODataSet1.RecordCount)+'';
main_form.ADODataSet1.active:=false;

main_form.ADODataSet1.CommandText:='select * from ukrmarc where (isbn<>'+#39+#39+' or issn<>
1   2   3   4   5   6   7Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы