Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Початковий код програмного продукту
НазваниеПочатковий код програмного продукту
страница6/7
Дата01.10.2014
Размер0.56 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7
1. /3/teor/Висновки.doc
2. /3/teor/Вступление.doc
3. /3/teor/Додаток А.doc
4. /3/teor/Додаток Б.doc
5. /3/teor/Додаток В.doc
6. /3/teor/Доклад.doc
7. /3/teor/Реферат.doc
8. /3/teor/Роздел1.doc
9. /3/teor/Роздел2.doc
10. /3/teor/Роздел3.doc
11. /3/teor/Роздел4.doc
12. /3/teor/Роздел5.doc
13. /3/teor/Роздел6.doc
14. /3/teor/Роздел7.doc
15. /3/teor/Содержание.doc
16. /3/teor/Сокращения.doc
17. /3/teor/Список литературы.doc
18. /3/teor/титульник.doc
Інформації в базі даних. Розроблено систему перегляду та друку інформації про літературу І самої літератури. Розробити систему армб орієнтовану на роботу в ком-п`ютерній мережі, де велика кількість користувачів одночасно працює з одним сервером бази даних
Цей процес особливо активізувався на рубежі 1970-1980-х рр у зв'язку з появою й інтенсивним поширенням персональних електронно-обчислювальних машин
В.Є. Ходаков розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи спільного факультету. Автоматизоване робоче місце бібліотекаря
Початковий код програмного продукту
Доклад Шановні голова та члени державної екзаменаційної комісії, дозвольте представити вашій увазі дипломний проект на тему: "Розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи спільного факультету.
Задача побудови автоматизованої інфомаційної бібліотечної системи Херсонського державного технічного університету
Розділ Огляд базових концепцій організації автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем
Розділ Організація пошукових систем в автоматизованих електронних бібліотеках
Розділ Концептуальна модель дипломного проекту 1 Постановка задачі
Розділ 4 Математичний опис розв’язуваної задачі
Розділ 5 Опис програмного продукту 1 Вибір мови програмування
7. 1 Аналіз умов праці
2. 1 Пошук розподіленої інформації
Балашов Е. П., Пузанов Д. В. Проектирование информационно-управляющих систем
'+#39+#39+') and Write_Off=1';

main_form.ADODataSet1.active:=true;

label5.Caption:='Списанных журналов в количестве '+inttostr(main_form.ADODataSet1.RecordCount)+'';
main_form.ADODataSet1.active:=false;

main_form.ADODataSet1.CommandText:='select * from ukrmarc where (bbk_code<>'+#39+#39+'or udk_index<>'+#39+#39+'or udk_num<>'+#39+#39+') and fileatt=1 and Write_Off=0';

main_form.ADODataSet1.active:=true;

label6.Caption:='Книг в электронном варианте в количестве '+inttostr(main_form.ADODataSet1.RecordCount)+'';
main_form.ADODataSet1.active:=false;

main_form.ADODataSet1.CommandText:='select * from ukrmarc where (isbn<>'+#39+#39+' or issn<>'+#39+#39+') and fileatt=1 and Write_Off=0';

main_form.ADODataSet1.active:=true;

label7.Caption:='Журналов в электронном варианте в количестве '+inttostr(main_form.ADODataSet1.RecordCount)+'';

//

//

end;
procedure Tstatistik.Button2Click(Sender: TObject);

begin

//panel1.Visible:=not panel1.Visible;

end;
procedure Tstatistik.Label8MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tstatistik.Label8MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
end.

unit Unit15;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, DB, ADODB, jpeg, ExtCtrls, StdCtrls, ComObj, Grids, DBGrids;
type

TPrinting = class(TForm)

DBGrid1: TDBGrid;

Button3: TButton;

Button6: TButton;

Button5: TButton;

Image1: TImage;

Image9: TImage;

Label16: TLabel;

Label8: TLabel;

Image2: TImage;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Image3: TImage;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

ADODataSet1: TADODataSet;

DataSource1: TDataSource;

procedure Button5Click(Sender: TObject);

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure Label8MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label8MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label2MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label2MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label4MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label4MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;
var

Printing: TPrinting;
implementation
uses Unit1, Unit10;
{$R *.dfm}

procedure TPrinting.Button5Click(Sender: TObject);

begin

Printing.Close;

end;
procedure TPrinting.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

main_form.position_left:=printing.Left-195;

main_form.position_top:=printing.top-17;

way.Show;

end;
procedure TPrinting.FormShow(Sender: TObject);

begin

(Sender as Tform).Top:=main_Form.position_top+17;

(Sender as Tform).Left:=main_Form.position_left+195;

ADODataSet1.Active:=false;

ADODataSet1.CommandText:='select * from folder where fulfil=0';

ADODataSet1.Active:=true;

end;
procedure TPrinting.Label8MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure TPrinting.Label8MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure TPrinting.Label2MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure TPrinting.Label2MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure TPrinting.Label4MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure TPrinting.Label4MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure TPrinting.Button3Click(Sender: TObject);
Var Xl: Variant;

begin

Xl:=CreateOLEObject('word.Application');

Xl.documents.Open(Filename:='d:\1.txt');

Xl.Visible:=True;

// Xl.ActiveWorkbook.Close;

// Xl.Quit;

end;

end.

unit UMain;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, OleCtnrs, ComObj, StdCtrls, Menus, OleCtrls, SHDocVw, ComCtrls,

ToolWin, ActnList, ExtCtrls, Buttons;//, MyUtils;
const

CM_HOMEPAGEREQUEST = WM_USER + $1000;

HOME_PAGE = 'D:\Nata\Diplom\proga\spravka.htm';

type

TBrowser = class(TForm)

CoolBar1: TCoolBar;

ToolBar1: TToolBar;

BackBtn: TToolButton;

ForwardBtn: TToolButton;

StopBtn: TToolButton;

RefreshBtn: TToolButton;

WebBrowser1: TWebBrowser;

StatusBar1: TStatusBar;

URLs: TComboBox;

ToolButton2: TToolButton;

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

procedure Close1Click(Sender: TObject);

procedure FormCreate(Sender: TObject);

procedure pgcMainChange(Sender: TObject);

procedure StopBtnClick(Sender: TObject);

procedure URLsKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

Shift: TShiftState);

procedure URLsClick(Sender: TObject);

procedure RefreshBtnClick(Sender: TObject);

procedure BackBtnClick(Sender: TObject);

procedure ForwardBtnClick(Sender: TObject);

procedure WebBrowser1BeforeNavigate2(Sender: TObject;

const pDisp: IDispatch; var URL, Flags, TargetFrameName, PostData,

Headers: OleVariant; var Cancel: WordBool);

procedure WebBrowser1DownloadBegin(Sender: TObject);

procedure WebBrowser1DownloadComplete(Sender: TObject);

procedure mnCloseHTMLFileClick(Sender: TObject);

procedure ToolButton2Click(Sender: TObject);

procedure ToolButton1Click(Sender: TObject);

procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);

procedure FormShow(Sender: TObject);

private

HistoryIndex: Integer;

HistoryList: TStringList;

UpdateCombo: Boolean;

procedure FindAddress;

procedure HomePageRequest(var message: tmessage); message CM_HOMEPAGEREQUEST;

public

{ Public declarations }

end;
var

Browser: TBrowser;

V: variant;

PATH: string;


implementation
uses LoadDll, Unit1, Unit10;
{$R *.dfm}
procedure TBrowser.FindAddress;

var

Flags: OLEVariant;

begin

Flags := 0;

UpdateCombo := True;

WebBrowser1.Navigate(WideString(Urls.Text), Flags, Flags, Flags, Flags);

end;
procedure TBrowser.URLsKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

Shift: TShiftState);

begin

if Key = VK_Return then

begin

FindAddress;

end;

end;
procedure TBrowser.URLsClick(Sender: TObject);

begin

FindAddress;

end;
procedure TBrowser.HomePageRequest(var Message: TMessage);

begin

URLs.Text := PATH+HOME_PAGE;

FindAddress;

end;
procedure TBrowser.WebBrowser1BeforeNavigate2(Sender: TObject;

const pDisp: IDispatch; var URL, Flags, TargetFrameName, PostData,

Headers: OleVariant; var Cancel: WordBool);

var

NewIndex: Integer;

begin

NewIndex := HistoryList.IndexOf(URL);

if NewIndex = -1 then

begin

if (HistoryIndex >= 0) and (HistoryIndex < HistoryList.Count - 1) then

while HistoryList.Count > HistoryIndex do

HistoryList.Delete(HistoryIndex);

HistoryIndex := HistoryList.Add(URL);

end

else

HistoryIndex := NewIndex;

if UpdateCombo then

begin

UpdateCombo := False;

NewIndex := URLs.Items.IndexOf(URL);

if NewIndex = -1 then

URLs.Items.Insert(0, URL)

else

URLs.Items.Move(NewIndex, 0);

end;

URLs.Text := URL;

Statusbar1.Panels[0].Text := URL;

end;

procedure TBrowser.WebBrowser1DownloadBegin

(Sender: TObject);

begin

StopBtn.ImageIndex := 4;

end;
procedure TBrowser.WebBrowser1DownloadComplete(Sender: TObject);

begin

StopBtn.ImageIndex := 2;

end;
procedure TBrowser.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

HistoryList.Free;

WebBrowser1.Free;

AnimateWindow(Handle,800,AW_BLEND or AW_HIDE);

main_form.position_left:=browser.Left-195;

main_form.position_top:=browser.top-17;

way.Show;

end;
procedure TBrowser.Close1Click(Sender: TObject);

begin

Close;

end;
procedure TBrowser.FormCreate(Sender: TObject);

begin

// HistoryIndex := -1;

// HistoryList := TStringList.Create;
URLs.Text := HOME_PAGE;//'FileName';

FindAddress;

// Panel1.Visible:=False;

end;
procedure TBrowser.pgcMainChange(Sender: TObject);

begin

// Animate1.FileName := ExtractFilePath(Application.ExeName) + AVI_FILE;

PostMessage(Handle, CM_HOMEPAGEREQUEST, 0, 0);

end;
procedure TBrowser.StopBtnClick(Sender: TObject);

begin

WebBrowser1.Stop;

end;
procedure TBrowser.RefreshBtnClick(Sender: TObject);

begin

FindAddress;

end;
procedure TBrowser.BackBtnClick(Sender: TObject);

begin

FindAddress;

if HistoryIndex > 0 then

begin

URLs.Text := HistoryList[HistoryIndex - 1];

FindAddress;

ForwardBtn.Enabled := True;

end;

end;
procedure TBrowser.ForwardBtnClick(Sender: TObject);

begin

URLs.Text := HistoryList[HistoryIndex + 1];

FindAddress;

end;

procedure TBrowser.mnCloseHTMLFileClick(Sender: TObject);

begin

URLs.Text := PATH+HOME_PAGE;

FindAddress;

end;

procedure TBrowser.ToolButton2Click(Sender: TObject);

begin

Close;

end;
procedure TBrowser.ToolButton1Click(Sender: TObject);

begin

//Panel1.Visible:=True;

end;
procedure TBrowser.SpeedButton1Click(Sender: TObject);

begin

//Panel1.Visible:=False;

end;
procedure TBrowser.FormShow(Sender: TObject);

begin

(Sender as Tform).Top:=main_Form.position_top+17;

(Sender as Tform).Left:=main_Form.position_left+195;
end;
end.

unit treerwU;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, ComCtrls, StdCtrls, DB, ADODB, Grids, DBGrids, Unit1, jpeg,

ExtCtrls;
type

Ttreerw = class(TForm)

TreeView1: TTreeView;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Edit2: TEdit;

Button5: TButton;

ADODataSet1: TADODataSet;

DataSource1: TDataSource;

DBGrid1: TDBGrid;

ADODataSet2: TADODataSet;

ADOQuery1: TADOQuery;

Panel1: TPanel;

Edit1: TEdit;

Button3: TButton;

Button6: TButton;

Edit3: TEdit;

Button7: TButton;

ADODataSet3: TADODataSet;

Image1: TImage;

Image9: TImage;

Label16: TLabel;

Label8: TLabel;

Image2: TImage;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Image3: TImage;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Image4: TImage;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

Image5: TImage;

Label7: TLabel;

Label9: TLabel;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Button4Click(Sender: TObject);

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure Button5Click(Sender: TObject);

procedure TreeView1Change(Sender: TObject; Node: TTreeNode);

procedure Button6Click(Sender: TObject);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

procedure Button7Click(Sender: TObject);

procedure Label4MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label4MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label2MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label2MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label8MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label8MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label6MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label6MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label9MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label9MouseLeave(Sender: TObject);
private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;
var

treerw: Ttreerw;
implementation
{$R *.dfm}
Uses VarS, Unit3;
procedure Ttreerw.Button1Click(Sender: TObject);

begin

Panel1.Visible:=true;

end;
procedure Ttreerw.Button2Click(Sender: TObject);

var i,z:integer;

flag,flag2:boolean;

begin

ADODataSet3.Active:=false;

ADODataSet3.CommandText:='select * from view_books_cat where cat_id='+inttostr(integer(TreeView1.Selected.data))+'';

ADODataSet3.Active:=true;

if ADODataSet3.RecordCount=0 then

BEGIN

ADODataSet2.FindFirst;

flag:=true;

while flag=true do

begin

if integer(TreeView1.Selected.Data)=ADODataSet2.FieldByName('cat_id').AsInteger then

begin

break;

end else

begin

ADODataSet2.FindNext;

end;

end;

if TreeView1.selected.Count=0 then

begin

ADOQuery1.SQL.Add('delete from view_categories where cat_id ='+inttostr(integer(TreeView1.selected.data))+'');

ADOQuery1.ExecSQL;

ADOQuery1.SQL.Clear;

TreeView1.Items.Clear;

__TreeReader__(ADODataSet1,ADODataSet2,TreeView1);

end else

begin

with Application do

begin

NormalizeTopMosts;

MessageBox('Нельзя удалить рубрику содержащую подрубрики', 'Невыполнимая операция',MB_ICONSTOP);

RestoreTopMosts;

end;

end;

END ELSE

BEGIN

with Application do

begin

NormalizeTopMosts;

MessageBox('На данную рубрику ссылаются книги', 'Невыполнимая операция',MB_ICONSTOP);

RestoreTopMosts;

end;

END

end;
procedure Ttreerw.Button4Click(Sender: TObject);

begin

TreeView1.Items.BeginUpdate;

TreeView1.LoadFromFile('1.dat');

TreeView1.Items.EndUpdate;

end;
procedure Ttreerw.FormShow(Sender: TObject);

begin

treerw.Top:=main_Form.position_top+17;

treerw.Left:=main_Form.position_left+195;

__TreeReader__(ADODataSet1,ADODataSet2,TreeView1);

end;


procedure Ttreerw.Button5Click(Sender: TObject);

begin
edit2.Text:=inttostr(TreeView1.Items.Count);

end;


procedure Ttreerw.TreeView1Change(Sender: TObject; Node: TTreeNode);

begin

Edit2.Text:=inttostr(integer(TreeView1.Selected.Data));

end;
procedure Ttreerw.Button6Click(Sender: TObject);

begin

treerw.Close;

//katalogizator.show;

end;
procedure Ttreerw.Button3Click(Sender: TObject);

var z:integer;

begin

ADODataSet2.Active:=false;

ADODataSet2.Active:=true;

ADODataSet2.FindFirst;

while true do

begin

if ADODataSet2.FieldByName('cat_id').Asinteger=integer(TreeView1.Selected.Data) then

begin

break;

end else

begin

ADODataSet2.FindNext;

end;

end;

z:=ADODataSet2.FieldByName('cat_id').Asinteger;

treerw.ADOQuery1.SQL.Add('insert into view_categories(cat_descr,Parent) values('+#39+Edit1.text+#39+','+inttostr(z)+')');

treerw.ADOQuery1.ExecSQL;

treerw.ADOQuery1.SQL.Clear;

TreeView1.Items.Clear;

__TreeReader__(ADODataSet1,ADODataSet2,TreeView1);

ADODataSet2.Active:=false;

ADODataSet2.Active:=true;

Panel1.Visible:=false;

end;
procedure Ttreerw.Button7Click(Sender: TObject);

begin

Panel1.Visible:=false;

end;
procedure Ttreerw.Label4MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Ttreerw.Label4MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Ttreerw.Label2MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Ttreerw.Label2MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Ttreerw.Label8MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Ttreerw.Label8MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Ttreerw.Label6MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image4.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Ttreerw.Label6MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image4.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Ttreerw.Label9MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image5.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Ttreerw.Label9MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image5.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
end.

unit spform;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, ExtCtrls, jpeg, ComCtrls;
type

TSplashForm = class(TForm)

Image1: TImage;

Timer1: TTimer;

procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;
var

SplashForm: TSplashForm;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TSplashForm.Timer1Timer(Sender: TObject);

begin

Timer1.Enabled := false;

end;
end.

Unit VarS;
interface
Uses ADODB, ComCtrls, SysUtils;
procedure __TreeReader__(ADODataSet1, ADODataSet2: TADODataSet; TreeView1:TTreeView);
implementation
procedure __TreeReader__(ADODataSet1, ADODataSet2: TADODataSet; TreeView1:TTreeView);

var n,k,i,l,j:integer;

flag,flag2:Boolean;

begin

TreeView1.Items.Clear;

n:=0;

flag:=true;

ADODataSet2.Active:=true;

ADODataSet2.FindLast;

l:=200;

//ADODataSet2.fieldbyname('cat_id').AsInteger;

while flag=true do

Begin

ADODataSet1.Active:=false;

ADODataSet1.CommandText:='select * from view_categories where parent='+inttostr(n)+'';

ADODataSet1.Active:=true;

if ADODataSet1.RecordCount>0 then

Begin

flag2:=true;

ADODataSet1.FindLast;

k:=ADODataSet1.fieldbyname('cat_id').Asinteger;

ADODataSet1.FindFirst;

while flag2=true do

Begin

TreeView1.Items.BeginUpdate;

If n=0 then

Begin

ADODataSet2.FindFirst;

TreeView1.Items.Add(nil, ADODataSet1.fieldbyname('cat_descr').AsString);

TreeView1.Items[0].Data:=pointer(ADODataSet1.fieldbyname('cat_id').Asinteger);

end else

Begin

for i:=0 to TreeView1.Items.Count-1 do

Begin

ADODataSet2.FindFirst;

for j:=0 to l-1 do

begin

if ADODataSet2.fieldbyname('cat_id').Asinteger=n then

begin

break

end else

begin

ADODataSet2.FindNext;

end;

end;

if integer(TreeView1.Items.Item[i].data)=ADODataSet2.fieldbyname('cat_id').Asinteger then
1   2   3   4   5   6   7Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы