Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Початковий код програмного продукту
НазваниеПочатковий код програмного продукту
страница7/7
Дата01.10.2014
Размер0.56 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7
1. /3/teor/Висновки.doc
2. /3/teor/Вступление.doc
3. /3/teor/Додаток А.doc
4. /3/teor/Додаток Б.doc
5. /3/teor/Додаток В.doc
6. /3/teor/Доклад.doc
7. /3/teor/Реферат.doc
8. /3/teor/Роздел1.doc
9. /3/teor/Роздел2.doc
10. /3/teor/Роздел3.doc
11. /3/teor/Роздел4.doc
12. /3/teor/Роздел5.doc
13. /3/teor/Роздел6.doc
14. /3/teor/Роздел7.doc
15. /3/teor/Содержание.doc
16. /3/teor/Сокращения.doc
17. /3/teor/Список литературы.doc
18. /3/teor/титульник.doc
Інформації в базі даних. Розроблено систему перегляду та друку інформації про літературу І самої літератури. Розробити систему армб орієнтовану на роботу в ком-п`ютерній мережі, де велика кількість користувачів одночасно працює з одним сервером бази даних
Цей процес особливо активізувався на рубежі 1970-1980-х рр у зв'язку з появою й інтенсивним поширенням персональних електронно-обчислювальних машин
В.Є. Ходаков розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи спільного факультету. Автоматизоване робоче місце бібліотекаря
Початковий код програмного продукту
Доклад Шановні голова та члени державної екзаменаційної комісії, дозвольте представити вашій увазі дипломний проект на тему: "Розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи спільного факультету.
Задача побудови автоматизованої інфомаційної бібліотечної системи Херсонського державного технічного університету
Розділ Огляд базових концепцій організації автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем
Розділ Організація пошукових систем в автоматизованих електронних бібліотеках
Розділ Концептуальна модель дипломного проекту 1 Постановка задачі
Розділ 4 Математичний опис розв’язуваної задачі
Розділ 5 Опис програмного продукту 1 Вибір мови програмування
7. 1 Аналіз умов праці
2. 1 Пошук розподіленої інформації
Балашов Е. П., Пузанов Д. В. Проектирование информационно-управляющих систем

begin

TreeView1.Items.AddChildFirst(TreeView1.Items.Item[i], ADODataSet1.fieldbyname('cat_descr').AsString);

TreeView1.Items.Item[i+1].Data:=pointer(ADODataSet1.fieldbyname('cat_id').asinteger);

end;

end;

end;

TreeView1.Items.EndUpdate;

if ADODataSet1.fieldbyname('cat_id').Asinteger=k then

Begin

flag2:=false;

n:=n+1;

end else

Begin

ADODataSet1.FindNext;

end;

end;

end else

Begin

if n>l then

begin

Flag:=false;

end else

begin

n:=n+1;

end;

end;

end;

end;

End.

unit treerwU;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, ComCtrls, StdCtrls, DB, ADODB, Grids, DBGrids, Unit1, jpeg,

ExtCtrls;
type

Ttreerw = class(TForm)

TreeView1: TTreeView;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Edit2: TEdit;

Button5: TButton;

ADODataSet1: TADODataSet;

DataSource1: TDataSource;

DBGrid1: TDBGrid;

ADODataSet2: TADODataSet;

ADOQuery1: TADOQuery;

Panel1: TPanel;

Edit1: TEdit;

Button3: TButton;

Button6: TButton;

Edit3: TEdit;

Button7: TButton;

ADODataSet3: TADODataSet;

Image1: TImage;

Image9: TImage;

Label16: TLabel;

Label8: TLabel;

Image2: TImage;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Image3: TImage;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Image4: TImage;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

Image5: TImage;

Label7: TLabel;

Label9: TLabel;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Button4Click(Sender: TObject);

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure Button5Click(Sender: TObject);

procedure TreeView1Change(Sender: TObject; Node: TTreeNode);

procedure Button6Click(Sender: TObject);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

procedure Button7Click(Sender: TObject);

procedure Label4MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label4MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label2MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label2MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label8MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label8MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label6MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label6MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label9MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label9MouseLeave(Sender: TObject);
private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;
var

treerw: Ttreerw;
implementation
{$R *.dfm}
Uses VarS, Unit3;
procedure Ttreerw.Button1Click(Sender: TObject);

begin

Panel1.Visible:=true;

end;
procedure Ttreerw.Button2Click(Sender: TObject);

var i,z:integer;

flag,flag2:boolean;

begin

ADODataSet3.Active:=false;

ADODataSet3.CommandText:='select * from view_books_cat where cat_id='+inttostr(integer(TreeView1.Selected.data))+'';

ADODataSet3.Active:=true;

if ADODataSet3.RecordCount=0 then

BEGIN

ADODataSet2.FindFirst;

flag:=true;

while flag=true do

begin

if integer(TreeView1.Selected.Data)=ADODataSet2.FieldByName('cat_id').AsInteger then

begin

break;

end else

begin

ADODataSet2.FindNext;

end;

end;

if TreeView1.selected.Count=0 then

begin

ADOQuery1.SQL.Add('delete from view_categories where cat_id ='+inttostr(integer(TreeView1.selected.data))+'');

ADOQuery1.ExecSQL;

ADOQuery1.SQL.Clear;

TreeView1.Items.Clear;

__TreeReader__(ADODataSet1,ADODataSet2,TreeView1);

end else

begin

with Application do

begin

NormalizeTopMosts;

MessageBox('Нельзя удалить рубрику содержащую подрубрики', 'Невыполнимая операция',MB_ICONSTOP);

RestoreTopMosts;

end;

end;

END ELSE

BEGIN

with Application do

begin

NormalizeTopMosts;

MessageBox('На данную рубрику ссылаются книги', 'Невыполнимая операция',MB_ICONSTOP);

RestoreTopMosts;

end;

END

end;
procedure Ttreerw.Button4Click(Sender: TObject);

begin

TreeView1.Items.BeginUpdate;

TreeView1.LoadFromFile('1.dat');

TreeView1.Items.EndUpdate;

end;
procedure Ttreerw.FormShow(Sender: TObject);

begin

treerw.Top:=main_Form.position_top+17;

treerw.Left:=main_Form.position_left+195;

__TreeReader__(ADODataSet1,ADODataSet2,TreeView1);

end;


procedure Ttreerw.Button5Click(Sender: TObject);

begin
edit2.Text:=inttostr(TreeView1.Items.Count);

end;


procedure Ttreerw.TreeView1Change(Sender: TObject; Node: TTreeNode);

begin

Edit2.Text:=inttostr(integer(TreeView1.Selected.Data));

end;
procedure Ttreerw.Button6Click(Sender: TObject);

begin

treerw.Close;

//katalogizator.show;

end;
procedure Ttreerw.Button3Click(Sender: TObject);

var z:integer;

begin

ADODataSet2.Active:=false;

ADODataSet2.Active:=true;

ADODataSet2.FindFirst;

while true do

begin

if ADODataSet2.FieldByName('cat_id').Asinteger=integer(TreeView1.Selected.Data) then

begin

break;

end else

begin

ADODataSet2.FindNext;

end;

end;

z:=ADODataSet2.FieldByName('cat_id').Asinteger;

treerw.ADOQuery1.SQL.Add('insert into view_categories(cat_descr,Parent) values('+#39+Edit1.text+#39+','+inttostr(z)+')');

treerw.ADOQuery1.ExecSQL;

treerw.ADOQuery1.SQL.Clear;

TreeView1.Items.Clear;

__TreeReader__(ADODataSet1,ADODataSet2,TreeView1);

ADODataSet2.Active:=false;

ADODataSet2.Active:=true;

Panel1.Visible:=false;

end;
procedure Ttreerw.Button7Click(Sender: TObject);

begin

Panel1.Visible:=false;

end;
procedure Ttreerw.Label4MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Ttreerw.Label4MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Ttreerw.Label2MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Ttreerw.Label2MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Ttreerw.Label8MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Ttreerw.Label8MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Ttreerw.Label6MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image4.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Ttreerw.Label6MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image4.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Ttreerw.Label9MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image5.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Ttreerw.Label9MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image5.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
End.
1   2   3   4   5   6   7Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы