Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы    

Протокол №10 від 06. 2009 р
Скачать 315.42 Kb.
НазваниеПротокол №10 від 06. 2009 р
Дата01.10.2014
Размер315.42 Kb.
ТипПротокол


Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут”

Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і

управління.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан ФІОТ
___________ О.А.Павлов

(підпис) (ініціали, прізвище)
” ” червня 2009 р.


Робоча навчальна програма кредитного модуляТехнологія створення програмних продуктів”
для напряму підготовки
6.050101 “Комп’ютерні науки”
спеціальність 6.080401

“Інформаційні управляючі системи і технології”
Денна форма навчанняПрограму рекомендовано кафедрою

автоматизованих систем обробки

інформації і управління

Протокол № 10 від 4.06.2009 р.
Завідувач кафедри:
_______________ О.А. Павлов

Київ 2009

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Кредитний модуль "Технологія створення програмних продуктів" входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки в учбовому процесі за спеціальністю 7.080401 „Інформаційні управляючі системи та технології”.

При вивченні дисципліни використовуються знання студентів з дисциплін:

 • “Основи програмування та алгоритмічні мови”.

 • “Об’єктно-орієнтоване програмування”.

 • "Організація баз даних та знань".

 • " Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації "

Знання, одержані студентами при вивченні дисципліни, використовуються у наступних курсах:

 • „Проектування інформаційних технологій управління КІВ”.

 • “Інформаційні технології в інфраструктурі ринку”.

Матеріали дисципліни застосовуються при проектуванні, впровадженні та експлуатації організаційних АСУ, інформаційних систем і технологій, систем обробки інформації на базі комп’ютерних систем і мереж.

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ


^ Семестр / код кредитного модуля

Всього годин

Розподіл годин за видами занять

Кількість МКР

^ Вид індивідуального завдання

Семестрова атестація

Лекції

Практичні заняття

Семінарські заняття

^ Лабораторні заняття

Комп’ютерний практикум

СРС

Всього

У т. ч. на виконання індивідуального завдання

6/НП-04

216

54

 

 
36 

126

18

2

РГР

Екз.

^ IIІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Основна мета кредитного модуля “Технологія створення програмних продуктів” – вивчення основних підходів до формального проектування програмних продуктів, а також набуття студентами практичних навичок розробки великих програмних продуктів,

Завдання вивчення кредитного модулю:

 • вивчення життєвого циклу програмного забезпечення та відповідних стандартів;

 • вивчення структурних підходів проектування програмних продуктів, набуття практичних навичок структурного проектування у CASE-пакетах BPWin, ERWin, PowerDesigner;

 • вивчення об’єктно-орієнтованого підходу до проектування на прикладі мови UML, набуття практичних навичок об’єктно-орієнтованого проектування у CASE-пакетах PowerDesigner, Enterprise Architect та Builder Together;

 • вивчення аспектів планування процесу створення програмного продукту групою розробників, набуття практичних навичок створення плану виконання проекту у середовищі Microsoft Project;

 • вивчення підходів до інтеграції програмного продукту;

 • отримання практичних навичок по автоматичному створенню програмної документації.

Після засвоєння курсу студенти повинні

знати: основні підходи до створення програмних продуктів.

вміти

 • проводити аналіз предметного середовища з використанням методів структурного чи об’єктно-орієнтованого підходів до проектування програмних продуктів;

 • представляти опис предметного середовища та бізнес процесів за допомогою сучасних CASE-засобів;

 • проектувати структуру бази даних, проводити обґрунтування вибору СКБД; за необхідності проводити оптимізацію запитів;

 • проводити грамотний та обґрунтований вибір мови програмування для оптимальної розробки;

 • створювати команду розробників з визначенням прав та обов’язків усіх членів команди;

 • розробляти плани виконання робіт з урахуванням декомпозиції робіт по членам команди розробників; відстежувати план виконання, вміти проводити аналіз фактичного плану виконання робіт;

 • проводити грамотну інтеграцію програмного продукту, що розробляється;

 • створювати проектну документацію.

Контроль знань на лабораторних заняттях здійснюється шляхом перевірки виконання лабораторних робіт, а також шляхом виконання модульних контрольних робіт та розрахунково-графічної роботи.

^ ІV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

IV.І РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ


^ Найменування розділів, тем

Розподіл навчального часу

Всього

Лекц

Практ

Семін

Лабор

Індив

СРС

^ Розділ 1
Огляд сучасних технологій створення програмного продукту


0

0

 0

 0

0

 0

0

Тема 1.1 Основні особливості и проблеми сучасних програмних проектів (ПП)

 10

2

0

0

4

0

4

^ Розділ 2
Основи методології проектування програмного продукту (ПП)


0

0

0

0

0

0

0

Тема 2.1 Життєвий цикл програмного продукту ПП

4

2

0

0

0

0

2

Тема 2.2 Методології та технології проектування ПП

8

2

0

0

2

0

4

Тема 2.3 Екстремальне програмування

14

4

0

0

4

0

6

^ Розділ 3
Структурний підхід до проектування ПП


0

0

0

0

0

0

0

Тема 3.1 Структурний підхід до проектування

20

6

0

0

8

0

6

Тема 3.2 Приклади використання структурного підходу

6

4

0

0

0

0

2

^ Підготовка до модульної контрольної роботи з розділів 1,2 та 3

4

0

0

0

0

4

0

Розділ 4

Методи об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування ПП

0

0

0

0

0

0

0

Тема 4.1 Мова UML

38

12

0

0

10

0

16

^ Розділ 5
Керування програмним проектом


 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Тема 5.1 Основні положення

8

4

0

0

0

0

4

Тема 5.2 Керування командою проекту

14

6

0

0

2

0

6

^ Підготовка до модульної контрольної роботи по розділах 4 та 5

4

0

0

0

0

4

0

^ Розділ 6
Обґрунтування вибору СКБД і ПП


 0

0

 0

 0

 0

 0

0

Тема 6.1 Огляд ринку сучасних СКБД

4

2

0

0

0

0

2

Тема 6.2 Використання СКБД Oracle

14

2

0

0

4

0

8

Тема 6.3 Огляд мов програмування

4

2

0

0

0

0

2

Розділ 7

Якість ПП та методи його контролю

 0

0

 0

 0

 0

 0

0

Тема 7.1 Якість ПП

4

2

0

0

0

0

2

Тема 7.3 Помилки в ПП

8

2

0

0

2

0

4

^ Розрахунково-графічна робота з розділів 1–7

10

0

0

0

0

10

0

^ Розділ 8
Інтеграція програмного продукту


0

0

0

0

0

0

0

Тема 8.1 Огляд підходів до інтеграції

6

2

0

0

0

0

4

^ Підготовка до екзамену

36
0

0
0

36

Разом

216

5436

18

108^ IV.2 ЛЕКЦІЇ

Розділ 1
Огляд сучасних технологій створення програмного продукту

Тема 1.1 Основні особливості и проблеми сучасних програмних проектів (ПП)

Лекція 1. Предмет та задачі дисципліни. Основні поняття


Основні особливості та проблеми сучасних програмних проектів. Характеристики об’єкту впровадження. Технічні характеристики проектів створення ПП. Організаційні характеристики проектів створення ПП.

Хаотичний процес створення ПП. “Тяжкі” процеси творення ПП.

Сучасні тенденції у програмній інженерії. “Швидка” розробка ПП Характеристики об’єкту впровадження: критичність та масштаб.

Література: [1],[2].

СРС до розділу 1: [1] гл. 1-2, [2] гл. 1-2.

Розділ 2
Основи методології проектування програмного продукту (ПП)

Тема 2.1 Життєвий цикл програмного продукту ПП

Лекція 2. Стандарти життєвого циклу ПП


Основні міжнародні стандарти життєвого циклу: IEEE, ISO, EIA, IEC, ANSI, SEI. Група стандартів ISO: ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15288, ISO/IEC 15504 (SPICE). Процеси стандарту ISO/IEC 12207. Види діяльності стандарту ISO/IEC 12207, що відносяться до основних та забезпечуючи процесів.

Огляд загальної структури життєвого циклу ПП. Каскадна модель, ітеративна модель, спіральна модель. Особливості реалізації ПП відповідно до моделі життєвого циклу

Література: [3].

Тема 2.2 Методології та технології проектування ПП

Лекція 3. Основні положення методології та технології проектування ПП


Загальні вимоги до методології та технології. Технологічна інструкція та технологічна операція. Стандарти проектування, оформлення проектної документації та стандарт інтерфейсу користувача. Прикладі стандартів.

Методологія RAD. Життєвий цикл ПП за методологію RAD. Основні фази методології: фаза аналізу та планування вимог, фаза проектування, фаза побудови, фаза впровадження.

Основні принципи методології. Галузь застосування методології. Основні параметри: критичність та масштаб.

Література: [1], [4].

Тема 2.3 Екстремальне програмування

Лекція 4. Базові принципи та ролі у екстремальному програмуванні


Фундаментальні принципи екстремального програмування: швидкий зворотній зв’язок, припустима простота, покрокові зміни, припустимі зміни, якісна робота. Інші принципи.

Права та ролі замовника: складач історій, приймальник, великий бос. Права и ролі розробника: програміст, інструктор, спостерігач, дипломат. Зовнішні ролі: консультант.

Лекція 5. Правила екстремального програмування


Згода при кодуванні. Колективне володіння кодом. CRC сесія. Замовник. Обирайте найпростіше рішення. Функціональні тести. Часта інтеграція. Планування ітерації. Проведення ітерації. Обмін задачами. Проведення оптимізації програмного коду. Парне програмування. Проведення рефакторингу. План релізу. Часті релізи. Пробні рішення. Збори “стоячи”. Метафора системи. Unit Test-и. User Story. Швидкість проекту. Коли виявлена помилка. Вам це не знадобиться.

Література: [2].

СРС до розділу 2: [1] гл. 3, [3], [2], додаткова [2].

Розділ 3 Структурний підхід до проектування ПП

Тема 3.1 Структурний підхід до проектування

Лекція 6. Сутність структурного походу


Поняття декомпозиції. Принцип "розділяй та володій". Принцип ієрархічного впорядкування. Принцип абстрагування. Принцип формалізації. Принцип структурування даних.

Методологія SADT(IDEF0). Основні елементи методології. Правила SADT. Склад функціональної моделі. Ієрархія діаграм. Типи зв’язків між функціями: випадкова, логічна, часова, процедурна, комунікаційна, послідовна, функціональна.

Лекція 7. Діаграми потоків даних


Основні компоненти діаграм потоків даних: зовнішні сутності, системи та підсистеми, процеси, накопичувачі даних, потоки даних.

Означення зовнішньої сутності. Графічне позначення зовнішньої сутності.

Означення системи та підсистеми. Графічне позначення. Система нумерації.

Означення процесу. Графічне позначення. Нумерації та формування назви процесу.

Означення накопичувача даних. Графічне позначення.

Означення потоку даних. Графічне позначення.

Побудова ієрархії діаграм потоків даних. Ознаки складності системи. Ієрархія контекстних діаграм. Перевірка побудованої моделі на повноту вихідних даних про об’єкти системи та ізольованість об’єктів. Правила балансування та нумерації.

Поняття мініспецифікації . Альтернативи, умовні входження та ітерації. Неперервні та дискретні типи даних. Правило збереження інформації.

Лекція 8. Діаграми "сутність-зв’язок"(ERD)


Сутність (Entity). Графічне позначення. Основні поняття: унікальний ідентифікатор, екземпляр сутності. Властивості сутності.

Зв’язок (Relationship). Графічне позначення зв’язку, ступеню зв’язності та обов’язковості.

Атрибут. Означення атрибуту, обов’язкові та необов’язкові атрибути. Типи даних.

Основні правила діаграми “сутність – зв’язок”.

Література: [4], [5].

Тема 3.2 Приклади використання структурного підходу

Лекція 9. Приклади використання структурного підходу


Програмний продукт BPWin. Постановка задачі. Діаграма А-0. Діаграма А0. Діаграма А2 – Поповнити запаси. Діаграма А21 – Використання комори.

Програмний продукт ERWin. Опис предметного середовища. Початкова контекстна діаграма. Матриця списку подій. Повна контекстна діаграма. Діаграма структур даних.

Лекція 10. Приклади використання структурного підходу («сутність – зв’язок»)


Програмний продукт Power Designer. Опис предметного середовища. Визначення сутностей. Визначення зв’язків. Визначення атрибутів сутності. Визначення унікальних ідентифікаторів.

Література: [1], [5].

СРС до розділу 3: [4], [5], [1] – гл.4, додаткова [12] та [13].

Розділ 4 Методи об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування ПП

Тема 4.1 Мова UML

Лекція 11. Основні положення. Діаграми Use Case


Основні положення мови UML. Об’єктна модель. Основні принципи: абстрагування, інкапсуляція, модульність та ієрархія. Основні поняття: об’єкт, клас, атрибут, операція, інтерфейс.

Склад стандарту UML: структурні моделі та моделі поведінки.

Призначення діаграми варіантів використання (Use Case). Переваги моделі варіантів використання.

Варіант використання: графічне позначення, семантичне навантаження.

Актор: графічне позначення, семантичне навантаження.

Основні типи відношень на діаграмі. Відношення асоціації: кратність асоціації, графічне позначення. Відношення розширення: графічне позначення, семантичне навантаження. Відношення узагальнення: графічне позначення, семантичне навантаження. Відношення включення: графічне позначення, семантичне навантаження.

Приклади діаграм варіантів використання.

Лекція 12. Діаграми класів


Призначення діаграми класів. Означення класу, графічне позначення. Абстрактні класи.

Атрибути класу. Квантор доступу: public, protected, private. Кратність атрибуту. Тип атрибуту. Значення за замовчанням. Рядок-властивість.

Методи класу. Назва методу. Вираз типу значення, що повертається. Рядок-властивість.

Відношення між класами. Відношення залежності. Залежності access, bind, derive, import, refine. Відношення асоціації. Відношення узагальнення.

Об’єкти. Діаграма об’єктів. Шаблони чи параметризовані класі

Приклади діаграми класів.

Лекція 13. Діаграми станів та діяльності


Призначення діаграми станів. Автомати в UML. Обов’язкові умови, які повинні виконуватися автоматами. Поняття стану об’єктів. Список внутрішніх дій. Мітки entry, exit, do, include.

Початковий стан. Кінцевий стан.

Перехід. Простий перехід. Подія. Охоронна умова. Вираз дії.Переходи між паралельними станами. Переходи між складовими станами. Синхронізуючи стани.

Приклади діаграми станів.

Призначення діаграми діяльності. Стан дії. Переходи. Розщеплення та сполучення переходів. Організація доріжок. Використання доріжок для опису бізнес-процесів.

Приклади діаграм діяльності.

Лекція 14. Діаграми послідовності та кооперації


Призначення діаграми послідовності. Виміри діаграми. Лінія життя об’єкту. Фокус керування. Повідомлення. Розщеплення та сполучення потоку керування. Стереотипи повідомлень: call, return, create, destroy, send.

Часові обмеження а діаграмах послідовності. Використання коментарів та приміток. Комбіновані фрагменти: використання взаємодії, цикли, умовні фрагменти, необов’язкові фрагменти, паралельні фрагменти.

Приклади діаграми послідовності .

Призначення діаграми кооперації. Типи об’єктів, що використовуються на діаграмі: мультиоб’єкти, пасивні та активні об’єкти, складені об’єкти.

Типи зв’язків на діаграмі: association, parameter, local, global, self. Повідомлення. Попередні повідомлення. Охоронні умови. Вираз послідовності. Значення, що повертається.

Приклади діаграми кооперації.

Лекція 15. Діаграми компонентів та розгортання


Призначення діаграми компонентів. Основні типи компонентів: розгортання, робочі продукти, виконавці. Основні стереотипи: бібліотека, таблиця, файл, документ, виконуваний.

Інтерфейси та залежності. Рекомендації по побудові діаграми компонентів. Приклад діаграми компонентів.

Призначення діаграми розгортання. Основні елементи діаграми: вузол та з’єднання. Рекомендації по побудові діаграми розгортання. Приклад діаграми розгортання.

Лекція 16. CASE-засоби проектування побудови UML діаграм


Сучасні тенденції розвитку ринку CASE-засобів. Магічні квадрати Gartner. Лідери – Borland Together, Enterprise Architect (SPARX).

Проектування у середовищі Borland Together. Проектування у середовищі Enterprise Architect. Проектування у середовищі Power Designer.

Література: [6], [7], [8].

СРС до розділу 4: [6], [7], [8].

Розділ 5
Керування програмним проектом

Тема 5.1 Основні положення

Лекція 17. Основні поняття


Визначення керування. Визначення проекту. Суттєві характеристики проекту.

Керування проектами: історія розвитку керування. Сучасні методики керування: метод критичного шляху та метод аналізу й оцінювання програм.

Категорії керування проектами. Критерії успіху та обмеження. Основні важелі керування. Додаткові важелі керування. Невизначеність.

Трикутник обмежень проекту. Приклади проектів та непроектів.

Лекція 18. Міжнародні стандарти PMBOK та SQI


Міжнародний стандарт PMBOK. Керування інтеграцією проекту. Керування обсягом робіт. Керування часом виконання. Керування вартістю. Керування якістю. Керування персоналом. Керування комунікаціями. Керування ризиками. Керування планами закупівель та поставок.

Література: [9].

Тема 5.2 Керування командою проекту

Лекція 19. Керування командою проекту


Основні задачі, що вирішуються при керування командою. Рольова модель команди: менеджер проекту, проектувальник, розробник, тестувальник, інженер якості, технічний письменник, технолог розробки ПП.

Peopleware – людський фактор. Адміністративна модель (теорія X). Модель хаосу (теорія Y). Відкрита архітектура (теорія Z).

Комунікації. Компроміс. Консенсус. Як досягти консенсусу.

Означення корпоративної політики, три виміри корпоративної політики.

Лекція 20. Планування та контроль


Обґрунтування необхідності планування. Основні задачі та функції планування. Об’єкт планування. Методика перевірки та оцінювання плану. Метрики проекту. Види планів: бюджетний, календарний, план робіт.

Методика створення плану робіт. Структурна декомпозиція робіт (СДР). Створення СДР. Критерії СДР.

Огляд основних стандартів планування.. Засоби керування проектом.. Функції систем керування проектами.

Лекція 21. Огляд систем керування проектами


MS Excel. MS Project 2003. Open Plan. Primavera Project Planner. SureTrak Project Manager. Spider Project. Project Expert. 1С-Парус: Управление проектами.

Використання MS Project 2003 для вирішення задач планування Початок робіт. Створення діаграми Ганта. Визначення фаз робіт. Визначення календарних строків виконання робіт. Визначення виконавців робіт.

Відстеження ходу виконання плану.

Література: [10], [11].

СРС до розділу 5: [9], [10], [11], додаткова [6].

Розділ 6
Обґрунтування вибору СКБД і ПП

Тема 6.1 Огляд ринку сучасних СКБД

Лекція 22. Критерії вибору СКБД при створенні програмних продуктів


Моделювання даних: модель даних, що використовується; тригери та процедури, що зберігаються; засоби пошуку; передбачені типи даних; реалізація мови запитів.

Особливості архітектури та функціональні можливості: мобільність, масштабуємість, розподіленість, мережеві можливості.

Контроль роботи системи: контроль використання пам’яті комп’ютера, автоматична настройка.

Особливості розробки застосувань: засоби проектування, багатомовна підтримка, можливість розробки Web-застосувань, підтримка мов програмування.

Характеристики продуктивності: рейтинг TPC, можливості паралельної архітектури, можливості оптимізації запитів.

Надійність: відновлення після збоїв, резервне копіювання, відміна змін, багаторівнева система захисту.

Вимоги до робочого середовища: апаратні платформи, що підтримуються; мінімальні вимоги до обладнання; максимальний розмір пам’яті, що адресується; операційні системи, з якими здатна працювати СКБД.

Інші критерії: якість та повнота документації; модель формування вартості; стабільність виробника; розповсюдженість СКБД.

Магічні квадрати Gartner . Лідери: Teradata, IBM, Oracle. Претенденти: Sybase та Microsoft. Компанії, що мають стратегічне бачення: Netezza та DatAllegro. Компанії, з визначеним сегментом ринку: Kognito, MySQL, Sand Techology.

Література: [14].

Тема 6.2 Використання СКБД Oracle

Лекція 23. Розробка структури бази даних


Типи інсталяції продуктів Oracle9i. Створення нової бази даних за допомогою Database Configuration Assistant.

Перетворення ERD-діаграми на фізичну модель даних. Настроювання індексів. Створення тригерів. Визначення табличних просторів та користувачів.

Настройка фізичних властивостей.

Генерація коду створення бази даних. Генерація коду з тестовим набором даних. Виконання файлів із отриманим кодом у програмі PL/SQL Developer.

Перегляд плану виконання запитів. Вкладені цикли, злиття сортуванням, хешоване злиття. Створення індексів. Використання хинтів.

Література: [12], [13], [14].

Тема 6.3 Огляд мов програмування

Лекція 24. Класифікація мов програмування


Огляд існуючих мов програмування. Створення WEB та GUI інтерфейсу. Мови програмування загального застосування. Спеціалізовані мови програмування.

Структура процедурних мов програмування. Структура об’єктно-орієнтованих мов програмування.

Література: [1], [15].

СРС до розділу 6: [1] – гл.5,[12], [13] – гл.6, [14], [15] – гл.2.

Розділ 7

Якість ПП та методи його контролю

Тема 7.1 Якість ПП

Лекція 25. Якість ПП


Інтуїтивне розуміння якості. Стандарт ISO 9126: поняття внутрішньої якості, зовнішньої якості та якість ПП при використанні. Міжнародні стандартні ISO 9000:2000 та ISO 9001:2000.

Функціональність. Надійність. Зручність використання. Продуктивність. Зручність супроводу. Здатність до перенесення.

Верифікація. Валідація. Методи забезпечення якості. Методи контролю якості.

Тестування: критерії повноти тестування, критерії тестового покриття.

Стандарти, що регламентують організацію тестування ПП.

Тестування на відповідність. Структурне тестування. Тестування, направлене на виявлення помилок. Модульне тестування. Інтеграційне тестування. Системне тестування. Перевірка властивостей на моделях. Властивості безпеки та властивості живості.

Література: [15], [16].

Тема 7.3 Помилки в ПП

Лекція 26. Помилки в ПП


Поняття помилки в ПП. Означення defect, failure, fault, error. Приклади помилок.

Література: [15]

СРС до розділу 7: [15] – гл.4, [16] – гл. 16.

Розділ 8
Інтеграція програмного продукту

Тема 8.1 Огляд підходів до інтеграції

Лекція 27. Основні стратегії інкрементної інтеграції


Означення інтеграції. Переваги використання інтеграції.

Поетапна та інкремента інтеграції.

Низхідна інтеграція. Висхідна інтеграція. Сендвич-інтеграція. Ризик-орієнтована інтеграція. Функціонально-орієнтована інтеграція. Т-образна інтеграція.

Призначення тестування інтеграції. Низхідне тестування інтеграції. Використання заглушок типу А, В, С та D.

Висхідне тестування інтеграції. Драйвери типу А, В, С та D.

Порівняльний аналіз низхідної та висхідної інтеграцій.

Література: [16] .

СРС до розділу 8: [16] – гл. 29.

^ IV.3 ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

Лабораторна робота 1. Тестування “чорного” ящика.

Лабораторна робота 2. Тестування “білого” ящика.

Лабораторна робота 3. Розробка програми з використанням екстремального програмування. Парне програмування, стандарт найменування.

Лабораторна робота 4. Розробка програми з використанням екстремального програмування. Реагування на зміни у програмі.

Лабораторна робота 5. Представлення SADT моделі з використанням BPWin. Діаграми А-0 та А0.

Лабораторна робота 6. Представлення SADT моделі з використанням BPWin. Подальша деталізація.

Лабораторна робота 7. Представлення DFD моделі з використанням ERWin.

Лабораторна робота 8. Представлення ERD моделі з використанням Power Designer.


Лабораторна робота 9. Вивчення особливостей UML- діаграм використання та класів.

Лабораторна робота 10. Вивчення особливостей UML- діаграми станів.

Лабораторна робота 11. Вивчення особливостей UML- діаграми активності.

Лабораторна робота 12. Вивчення особливостей UML- діаграм послідовності та кооперації.

Лабораторна робота 13. Вивчення особливостей UML- діаграм розгортання та компонентів.

Лабораторна робота 14. Створення плану виконання робіт з використанням Microsoft Project.

Лабораторна робота 15. Створення бази даних у СКБД Oracle із використанням CASE-засобів.

Лабораторна робота 16. Оптимізація запитів.

Лабораторна робота 17. Створення проектної документації з використанням Power Designer.

Лабораторна робота 18. Демонстрація можливих типів помилок у програмному забезпеченні.

^ ІV.4 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Розрахунково- графічна робота


Мета розрахунково-графічної роботи (РГР) – використовувати знання, отримані при вивченні кредитного модулю курсу «Технологія створення програмних продуктів» для придбання самостійних і творчих навиків при розв’язку задач, близьких до реальних, що виникають при створенні великих програмних продуктів чи автоматизованих систем. РГР виконується бригадою студентів. У процесі виконання РГР студенти повинні:

 • показати вміння формального представлення предметного середовища;

 • освоїти принцип представлення бізнес-процесів обраного предметного середовища за допомогою мови UML;

 • продемонструвати розподілення задач між членами бригади;

 • вміння розробляти графік виконання задач з урахуванням зайнятості кожного члену бригади.

 • проаналізувати можливі методи й обґрунтувати вибір найбільш доцільного методу реалізації своєї задачі;

 • обґрунтувати вибір СКБД для реалізації задачі;

 • удосконалити навики написання алгоритмів програм і роботи на ЕОМ;

 • продемонструвати навички проведення тестування розробленого програмного продукту;

 • показати вміння написання технічної документації відповідно до програмного продукту.

 • уміти працювати з літературою.

При виконанні розрахунково-графічної роботи можуть розв’язуватися такі задачі:

 1. АРМ лікаря-дієтолога.

 2. АРМ працівника кінотеатру.

 3. АРМ брокеру.

 4. Автоматизація роботи фірми прокату автомобілів.

 5. АРМ працівника аптеки.

 6. АРМ працівника біржі труда.

 7. АРМ технічного секретаря кафедри.

 8. АРМ профорга студентів.

 9. АРМ регістратору поліклініки.

 10. АРМ працівника приймальної комісії.

 11. Автоматизація процесу розміщення реклами у друкованих виданнях.

 12. АРМ диспетчера маршрутних такси.

 13. АРМ завідуючого складом.

 14. Система продажів комп’ютерних комплектуючих.

 15. Система медичного діагностування.

 16. АРМ завідуючого дитячим садком.

 17. АРМ тренера футбольної команди.

 18. АРМ працівника бібліотеки.

Матеріал для поглибленого вивчення студентами, які планують перехід на магістерську підготовку

 1. Атестація зрілості компанії за методологією SEI СММ.

 2. Метод аналізу та оцінювання програм PERT.

 3. Метод критичного шляху.

 4. Моделі життєвого циклу MSF, RUP та XP.

 5. Аналіз ризиків виконання проекту.

^ IV. 5. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ


Модульні контрольні роботи відповідають теоретичним та практичним аспектам з розділів (тем):

МКР1:

Сучасні підходи до проектування програмних продуктів

Життєвий цикл програмного забезпечення. Класи програмного забезпечення.

Базові принципи екстремального програмування

Декомпозиція предметного середовища із застосуванням методології SADT

Декомпозиція предметного середовища із застосуванням методології DFD

Декомпозиція предметного середовища із застосуванням методології ERD

МКР2:

Діаграми UML

Підходи до створення команди розробників (теорія Х, Y та Z)

Врахування індивідуальних рис характеру при визначення місця співробітника у команді розробників

Проект та планування

Якість ПЗ


^ V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

В лекційній частині курсу робиться акцент на основні підходи до створення програмних продуктів, на етапи життєвого циклу програмного забезпечення, на технології, які використовуються на цих етапах та задачі, які мають при цьому вирішуватися. Також велика увага приділяється допоміжним процесам та видам діяльності, таким як створення команди розробників, керування проектом та інтеграції програмного продукту
^ VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Література

Методичні розробки кафедри


 1. Електронний конспект лекцій.

 2. Електронний варіант методичних вказівок до лабораторних робіт.

 3. Електронний варіант методичних вказівок до виконання РГР.

Основна література

 1. А.М. Вендров. Современные технологии создания программного обеспечения. Обзор//Jet Info Online, # 4/2004 (CITForum.ru).

 2. Кент Бек: Экстремальное программирование — Питер, 2002.

 3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. Процессы жизненного цикла программных средств. http://www.staratel.com/iso/InfTech/DesignPO/ISO12207/ISO12207-99/ISO12207.htm

 4. С.В. Маклаков. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite. – М.: Диалог-МИФИ.

 5. Рубцов С.В. Методология структурного анализа и проектирования. http://or-rsv.narod.ru.

 6. Г. Буч. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++. 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательство Бином, СПб.: Невский диалект, 1999.

 7. Дж. Рамбо , Г. Буч , А. Якобсон. UML. Специальный справочник: Пер. с англ. – СПб: Питер, 2002.

 8. М. Фаулер , К. Скотт. UML в кратком изложении. Применение стандартного языка объектного моделирования.: Пер. с англ. – М.: Мир, 1999.

 9. Шафер Д, Фатрел Р, Шафер Л. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат.: Пер. с англ. - М.: Вильямс., 2003. - 1136с.

 10. Салливан Эд. Время – деньги. Создание команды разработчиков программного обеспечения/ Пер.с англ. – М.: Русская редакция, 2002. – 364с.

 11. Константин Л. Человеческий фактор в программировании. - Пер. с англ. - СПб: Символ-Плюс, 2004. - 384 с. (стр. 77-112)

 12. Льюис Дж. Oracle. Основы стоимостной оптимизации. – Спб.: Питер, 2007

 13. Томас Кайт. Эффективное проектирование приложений Oracle. – Москва. 2006

 14. http://www.gartner.com Анализ рынка СУБД.

 15. В. В. Кулямин. Технологии программирования. Компонентный подход

 16. Совершенный код. Мастер-класс / Пер. с англ. — М. : Издательско- торговый дом «Русская Редакция» ; СПб.: Питер, 2005. — 896 стр.: ил.

Додаткова література

 1. Ф. Брукс. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы: Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 1999.

 2. А. Коберн. Быстрая разработка программного обеспечения.: Пер. с англ. – М.: ЛОРИ, 2002.

 3. А. Коберн. Современные методы описания функциональных требований к системам.: Пер. с англ. – М.: ЛОРИ, 2002.

 4. Э. Кармайкл , Д. Хейвуд. Быстрая и качественная разработка программного обеспечения.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2003.

 5. Кент Бек, Мартин Фаулер. Экстремальное программирование: планирование — Питер, 2003.

 6. Алистэр Коуберн. Люди как нелинейные и наиболее важные компоненты в создании программного обеспечения. http://www.optim.ru/cs/2002/3/cobern/people.asp

 7. Филип Лапланте. Человеческий фактор в управлении ИТ-проектом. http://www.info-system.ru/pj_managment/article/pj_people_factor.html

 8. Оценка и аттестация зрелости процессов создания и сопровождения программных средств и информационных систем (ISO/IEC TR 15504) ISBN: 5-212-00884-0/ Изд: АйТи, Книга и бизнес. http://www.ntrlab.ru/rus/method/iso15504/ Глава 2. Раздел 5. Измерение «процесс»

 9. http://baks.gaz.ru/ Все об Oracle

 10. http://www.sql.ru/articles/oracle/20050322SomeHintsForMasteringSQL_Tuning.shtml

 11. http://www.oracle.com/technology/documentation/index.html Oracle Documentation

 12. «Logic Work’s BPWin Evaluators Guide», http://www.logicworks.com

 13. «Logic Work’s ERWin Evaluators Guide», http://www.logicworks.com


Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми дисципліни «Технологія створення програмних продуктів» затвердженої деканом ФІОТ проф. Павловим О.А. ________________ 2009 р.Розробник програми

Ст. викл. кафедри АСОІУ_____________


Богушевська Н.В.

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы