Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "економіка підприємства"
Скачать 294.28 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "економіка підприємства"
Дата28.11.2012
Размер294.28 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ ”ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


1. МЕТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми нав­чання є складовою частиною навчального процесу, активною фор­мою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних знань, набутих студентом у процесі вивчення курсу, виробленні уміння самостійно працювати з навчальною, спеціаль­ною літературою і статистичними матеріалами, робити узагальнення і висновки.

Під час виконання контрольної роботи студент повинен вивчити законодавчі акти, літературні джерела, в яких розглядаються питан­ня обраної теми.

^ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


У контрольній роботі студент повинен всебічно і глибоко роз­крити зміст обраної теми, показати добрі знання літературних дже­рел і нормативних актів.

Контрольна робота складається з двох частин: текстової (теоре­тичної) та розрахункової.


Зміст теоретичного розділу роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. У текстовій частині висвітлю­ються всі питання, передбачені планом теми контрольної роботи. Особливу увагу слід звернути на використання тих матеріалів, що характеризують роботу промислових підприємств в умовах розвит­ку ринкових відносин.

Висвітлення питань плану роботи слід супроводжувати аналізом статистичних даних, прикладами з практики господарювання під­приємств. Необхідно також показати уміння зіставляти різні підходи до вирішення тих чи інших проблем, самостійно робити висновки на основі вивченої літератури, зібраного, опрацьованого і узагальнено­го фактичного матеріалу.

У розрахунковій частині контрольної роботи необхідно обгрун­тувати розв'язок конкретної задачі.

Зміст роботи має відповідати плану і відображати суть теми, що розглядається.

Обсяг контрольної роботи — 20—24 сторінки шкільного зошита (у тому числі — таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо).

Виправлення, закреслювання, вставлення, скорочення слів та ви­користання абревіатур (крім загальноприйнятих) у готовому (чисто­вому) тексті не дозволяються.


^ 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


ВИБІР ТЕМИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Першим етапом виконання контрольної роботи є вибір теми. Кож­ний студент виконує за вибором одну із запропонованих нижче контрольних робіт:


Студенти, прізвище яких починаються з літер


А

Г

Ж


Й


М


П


Т


X


Ш


Ю


Б


Д

З
К

Н


Р


У


Ц


Щ


Я


В


Є


І


Л


О

С

Ф


Ч
Номер теми контрольної роботи


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20Вибір теми контрольної роботи студенти здійснюють самостійно з урахуванням своєї практичної діяльності та можливостей викорис­тання матеріалів промислових підприємств та організацій (галузі), у яких вони працюють, але за тематикою, яку визначила кафедра еко­номіки підприємств.

Тема контрольної роботи і вказаний перелік питань мають бути обов'язково висвітлені у роботі.
^

ПІДБІР ЛІТЕРАТУРИ, СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВНавчальну та спеціальну літературу з теми контрольної роботи студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотеч­ний каталог.

Особливу увагу слід звернути на першоджерела, періодичні ви­дання, наукові статті, передовий виробничий досвід, нормативні ак­ти (закони України, декрети, постанови тощо). Користуватися необ­хідно лише новими виданнями та останніми редакціями норматив­них актів.

Велику інформаційну цінність має статистичний матеріал і прак­тичні дані підприємства (організації). Статистичну інформацію мож­на знайти у спеціальних виданнях Держкомстату України та періо­дичних виданнях, газеті «Урядовий кур'єр» тощо.

Зібраний статистичний матеріал необхідно опрацювати, згрупу­вати, подати в таблицях, проаналізувати.

Список використаних літературних джерел та інших матеріалів не­обхідно систематизувати та подати після тексту контрольної роботи.


^ єВИКЛАДЕННЯ ЗМІСТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал з теми контрольної роботи необхідно викладати відповідно до плану роботи. Кожне пи­тання, зазначене в плані роботи, має починатися з нової сторінки із своїм заголовком.

Кожна сторінка, починаючи з плану роботи, нумерується в пра­вому верхньому куті аркуша.

Назви таблиць повинні відображати зміст цифрової інформації. Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті.

Наведені у роботі цифрові дані, цитати, таблиці, якщо вони взяті з першоджерел, мають супроводжуватися посиланнями на ці джере­ла. Посилання на цитовані джерела мають бути оформлені певним чином: для книг — вказуються автор, назва книги, номер тому, час­тини, місце видання (місто), назва видавництва, рік видання, поряд­ковий номер сторінки; для журналів — автор статті, її назва, назва журналу, рік і номер видання, номер сторінки; для газет — автор статті, її назва, назва газети, дата випуску.

Робота має бути написана чітким, розбірливим почерком, грамот­но і охайно.

Текст роботи можна писати від руки чорнилами (пастою) чорно­го або синього кольору, друкувати на машинці чи комп'ютері.

Після тексту роботи перед списком літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Контрольна робота виконується відповідно до вимог цих мето­дичних вказівок, інакше вона не буде допущена до захисту, незалеж­но від її змісту.

Закінчена робота подається студентом на заочний факультет уні­верситету у термін, визначений відповідним графіком.


^ 3. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І ЗАДАЧІ


Контрольна робота 1

Тема: Підприємство як суб'єкт господарювання

1. Поняття підприємства, цілі, напрями діяльності, класифікація, правові основи функціонування.

2. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій.


Задача

У звітному році трудомісткість виробничої програми підприємства ста­новила 1 778 000 нормо-годин. Передбачається, що у наступному році у зв'язку з деяким ускладненням продукції її загальна трудомісткість має збільшитися на 11%. Очікується, що річний фонд робочого часу одного робітника, який становив у звітному році 1785 нормо-годин, за рахунок скорочення внутрішньозмінних простоїв має збільшитися приблизно на 6%, а передбачуване виконання норм виробітку кожним робітником, що дорівнювало в середньому за звітний рік 112%, — на 5%.

Визначити: необхідну чисельність виробничих основних робітників-відрядників.

Контрольна робота № 2

^ Тема: Основи підприємницької діяльності

1. Загальна сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності.

2. Договірні взаємовідносини та партнерські зв'язки у підприєм­ництві.

Задача

На підприємстві у звітному році чисельність працівників склала 250 чоловік, випуск товарної продукції — 2557 тис. грн. У розрахунковому ро­ці обсяг товарної продукції має становити 2680 тис. грн., а продуктивність праці підвищитися на 6%. Визначити:

1) рівень продуктивності праці у звітному І розрахунковому роках;

2) чисельність промислово-виробничого персоналу, очікувану у розра­хунковому році;

3) абсолютні зміни товарної продукції у розрахунковому році за раху­нок змін продуктивності праці та чисельності працівників.

Контрольна робота № З

^ Тема: Управління підприємством

1. Сутність, функції та методи процесу управління.

2. Організаційні структури управління підприємствами різних форм власності. '


Задача

Визначити показники ефективності використання та відтворення основ­них фондів виходячи з того, що повна початкова вартість основних фон­дів на початок року становила ЗО тис. грн., з 1 березня розрахункового ро­ку в експлуатацію введено основних фондів на суму 900 грн., азі вересня вибуло основних фондів на суму 600 грн. Річний обсяг виконаних робіт — 48 тис. грн. У найбільш навантаженій зміні в середньому зайнято 2500 ро­бітників. Сума зношення основних фондів на кінець року — 11,4 тис. грн.


^ Контрольна робота № 4

Тема: Персонал

1. Поняття, класифікація персоналу підприємства. Визначення чисельності окремих категорій працівників.

2. Зарубіжний досвід формування та використання персоналу фірми.


Задача

На дільниці механічного цеху встановлено і діє 20 токарних верстатів. Трудомісткість обробки однієї деталі на токарному верстаті становить 0,25 нормо-годин. Дільниця працює у двозмінному режимі, тривалість однієї змі­ни — 8 год. Число неробочих днів у розрахунковому році — 107. Очікувані простої верстатів у ремонтах становлять: капітальному — 180 год., а трива­лість поточних ремонтів верстатів дорівнює 2% номінального часу роботи верстатів. Очікуваний коефіцієнт використання токарних верстатів — 0,85.

Обчислити величину виробничої потужності механічного цеху і річну кількість оброблених на токарних верстатах деталей.


Контрольна робота № 5

Тема: Виробничі фонди

1. Загальна характеристика виробничих фондів.

2. Методичні підходи і система показників ефективності відтво­рення та рівня використання основних і оборотних фондів.


Задача

У розрахунковому році підприємство має такі показники діяльності: • рентабельність продукції — 20%;

рентабельність основних фондів — 402%; обсяг реалізованої продукції — 3000 тис. грн. Розрахувати:

1) рівень рентабельності продукції, який забезпечив би одержання при­бутку, більшого на 100 тис. грн., ніж у розрахунковому році;

2) рівень рентабельності продукції, якщо середньорічна вартість основ­них фондів збільшиться на 5%;

3) обсяг реалізованої продукції, який забезпечив би рентабельність про­дукції 25%.


^ Контрольна робота 6

Тема: Нематеріальні ресурси та активи

1. Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства (фірми).

2. Поняття та елементний склад нематеріальних активів, їх оцінка.


Задача

Фірма «Магрус» у розрахунковому році реалізувала 50 тис. одиниць продукції по ціні 20 грн. за одиницю. Змінні витрати на одиницю продукції склали 300 тис. грн., постійні — 500 тис. грн. На кінець розрахункового року фірма мала такі показники діяльності:

основні засоби та інші позаоборотні активи — 1000 тис. грн.; .

запаси і витрати — 400 тис. грн.; • "в

грошові кошти, розрахунки та інші активи — 100 тис. грн.

Розрахувати:

1) Який обсяг продукції забезпечить підприємству прибуток на 10% більший, ніж у розрахунковому році?

2) Як має змінитися рівень рентабельності продукції, якщо рентабель­ність оборотного капіталу сягатиме 50%?

3) Рентабельність капіталу (сукупних активів) підприємства.


Контрольна робота № 7

Тема: Оборотні кошти підприємства (організації)

1. Загальна сутнісна характеристика та нормування оборотних коштів.

2. Показники рівня та шляхи підвищення ефективності викорис­тання оборотних коштів.


Задача

Визначити місячний заробіток бригади, якщо за місяць виконано робо­ту обсягом 967 нормо-годин, середній розряд робітників 3,5, план викона-

но на 103%. За виконання плану виплачується премія у розмірі 20% від відрядного заробітку, а за кожний відсоток перевиконання — 2% від заро­бітку. Також визначити питому вагу тарифу в зарплаті бригади (погодинні тарифні ставки відрядних робочих: 63, 68, 75, 85, 97, 113 коп./год.).


^ Контрольна робота № 8

Тема: Інвестиційні ресурси

1. Сутнісна характеристика, класифікація та визначення обсягу

джерел формування виробничих інвестицій.

2. Показники оцінки ефективності виробничих інвестицій.


Задача

У механічному цеху обробка деталей здійснюється партіями з викорис­танням послідовного, паралельного, паралельно-послідовного видів їх руху. Розмір оброблюваної партії деталей становить 15 штук, а величина транс­портної партії — 5 деталей. Нормативна тривалість окремих технологічних операцій (відповідно першої, другої і третьої) дорівнює 2, 3 та 4,5 хв. Се­редній міжопераційний час перерв — 2 хв. На першій і другій операціях задіяно по одному верстату, на третій — два верстати. Природні процеси за обраною технологією здійснюються протягом ЗО хв. Робота механічного цеху організована у дві зміни по 8 год. кожна. Коефіцієнт використання двозмінного фонду робочого часу — 0,706.

Розрахувати тривалість технологічного і виробничого циклів механіч­ної обробки деталей при різних способах поєднання операцій.


Контрольна робота 9

Тема: Інноваційні процеси

1. Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-тех­нічний та організаційний прогрес.

3. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.


Задача

Обчислити обсяг валової, товарної, реалізованої і чистої продукції на основі даних, наведених у таблиці:

№ п/п


Показник


Розрахунковий період (рік)


1


Випуск продукції у натуральному вимірі, штуквиріб А

550

виріб Б

700

виріб В


600

виріб Г


900


2


Відпускна ціна, грн.
виріб А


1000

виріб Б


1200

виріб В


800

виріб Г


1600


3


Обсяг напівфабрикатів власного виробництва всього, тис. грн.


2200

з них стороннім замовникам, тис. грн.


1800


4


Виробничі послугивсього, тис. грн.


3000

з них для власних потреб, %

455


Залишки нереалізованої продукції, тис. грн.
на початок року


800

на кінець року


500


6


Залишки незавершеного виробництва, тис. грн.
на початок року


1200

на кінець року


1800


7


Вартість сировини та матеріалів замовника, тис. грн.


200


8


Матеріальні та прирівняні до них витрати, грн.


12600
Контрольна робота № 10

^ Тема: Техніко-технологічна база виробництва

1. Загальна характеристика техніко-технологічної бази вироб­ництва.

2. Чинники формування, методичні принципи розрахунку, показ­ники оцінки використання виробничих потужностей.


Задача

Невелика група підприємців має намір створити товариство з обмеже­ною відповідальністю, яке буде виробляти і реалізовувати лічильники ви­робничого призначення «Сатурн». Для цього потрібно: знайти та оренду­вати придатне для виробничо-господарської діяльності приміщення; заку­пити офісні меблі і господарський інвентар загальною вартістю 300 тис. грн.; придбати виробниче устаткування на суму 700 тис. грн.

У розрахунковому році виробнича собівартість одиниці продукції стано­вить 70 грн., повна — 85 грн. На початку виробничого циклу у виробництво запускається 40% виробничої собівартості, решта — протягом циклу. Всі ви­трати на виробництво здійснюються рівномірно впродовж виробничого цик-

лу. Придбання сировини, виготовлення і реалізація виробів здійснюються щоденно партіями по 20 штук. Ціна реалізації одиниці продукції— 110 грн.

Матеріальні ресурси знаходитимуться у виробничих запасах протягом 20 днів, а у незавершеному виробництві — 10 днів. Запас готової продукції на складі підприємства створюватиметься приблизно на 4 доби. Комерцій­ний кредит під 25% щоденної реалізації продукції братиметься терміном на два місяці. Сума орендної плаги за користування приміщенням становити­ме 200 000 грн., а створюваний резерв грошових коштів — 10 000 грн.

Розрахувати загальну потребу підприємців в основному та оборотному капіталі для започаткування бізнесової діяльності.


Контрольна робота № 11

^ Тема: Організація виробництва

  1. Загальна характеристика виробничих процесів.

2. Організаційні типи і методи організації виробництва.


Задача

За даними балансу нематеріальні активи підприємства становлять 3630 грн., у тому числі вартість навчальної програми — 1500 грн., програмного забезпечення — 630 грн., придбаної ліцензії — 1500 грн. Для наближення балансової величини нематеріальних активів до їх ринкової вартості прові­дні фахівці підприємства вважають за необхідне провести переоцінку окремих елементів цих активів на основі таких даних:

1. Навчальна програма розроблена спеціалістами підприємства і вико­ристовується для підвищення кваліфікації працівників на комерційних за­садах. Вартість навчання за програмою одного слухача дорівнює 500 грн. Слухачі навчаються у групах по 10 осіб. Тривалість одного навчального циклу — 4 місяці. Прибутковість навчального процесу — 10%. Життєвий цикл програми — 2 роки.

2. Витрати на створення програмного забезпечення охоплюють: заробі­тну плату з нарахуваннями — 500 грн.; матеріальні витрати — 80 грн.: амортизацію обладнання та інші витрати — 50 грн. Ринкова ціна програм­ного забезпечення на 30% перевищує витрати на його створення.

3. Ліцензія на виробництво окремого вузла, що є складовою одиницею вироблюваного підприємством виробу, придбана за 1500 грн. За угодою між ліцензіаром і ліцензіатом підприємство має сплачувати роялті розмі­ром 1000 грн. протягом 4 років.

4. Дисконтна ставка — 30%.

Визначити ринкову вартість нематеріальних активів.


Контрольна робота № 12

Тема: Виробнича і соціальна інфраструктура

1. Сутність, види і значення інфраструктури виробництва.

2. Система технічного обслуговування і соціальна інфраструкту­ра підприємства.

Задача

Підприємство розглядає можливість реалізації інвестиційного проекту, загальна вартість якого 1200 тис. грн. На початку першого року підприємст­во витрачає 800 тис. грн., а на початку другого — 400 тис. грн. Починаю­чи з кінця другого року підприємство отримує грошові потоки: 2-й рік — 250 тис. грн., 3-й рік — 350 тис. грн., 4-й рік — 450 тис. грн., 5-й рік — 550 тис. грн. Дисконтна ставка — 10%. ,t Обгрунтувати доцільність реалізації проекту за такими показниками:

1) чистий приведений дохід (NPV)

2) індекс рентабельності інвестицій (РІ);

3) термін окупності інвестицій.


^ Контрольна робота 13

Тема: Регулювання, прогнозуванмя

та планування діяльності

  1. Прогнозування розвитку і методологічні основи планування підприємства.

2. Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування.


Задача

Використовуючи наведені у таблиці техніко-економічні показники, еко­номічно обгрунтувати доцільність проведення капітального ремонту, ре­монту з модернізацією або заміну застарілої машини.

Показники


Одиниця виміру


Вид машин


А


Б


В


Вартість нової машини


грн.


1200


1600


2000


Річна продуктивність машин у першому циклі експлуатації

а) нової машини

б) старої, капітально відремонтованої машини

в) старої, капітально відремонтованої І модернізованої машинитис. ум. од.

тис. ум. од.


тис. ум. од.
100

70

95
160

120


140
200

150


180


Тривалість міжремонтного циклу

а) нової машини

б) старої, капітально відремонтованої машини

в) старої, капітально відремонтованої І модернізованої машини


рік

рік


рік


3,5

2,8


3,03

2,4


2.54

3,2


3,6


Збитки, пов'язані з неповною амортизацією старої машини в разі її заміни

грн.


328


240


450


Вартість капітального ремонту

— "—


300


400


500


Вартість капітального ремонту з модернізацією

_„_


480


560


700


Собівартість одиниці продукції, виробленої на:

а) новій машині

б) старій, капітально відремонтованій машини

в) старій, капітально відремонтованій та модернізованій машинигрн. на

1 тис. ум. од

— "—
1300

1308

13031480

1485

14831600

1604

1602^ Контрольна робота № 14

Тема: Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

1. Загальна характеристика продукції (послуг).

2. Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг).


Задача

На автомобільному заводі змонтовано автоматичну лінію складання ку­зова легкового автомобіля. Це дало змогу використати у виробництві до­сконалішу технологію зварювання окремих деталей, яка забезпечує істотне підвищення продуктивності праці і зниження поточних валових витрат.

При застосуванні нової технології зварювання валові витрати на вироб­ництво (собівартість) одиниці продукції зменшилися (зменшилася) з 3680 до 3520 грн. Оптова ціна одиниці продукції становить 4100 грн.

Нову автоматичну лінію розраховано на випуск 120 000 кузовів щоріч­но. На її придбання і введення в дію витрачено 75 280 тис. грн. інвестицій.

Обгрунтувати економічну доцільність застосування нової технології зварювання кузова легкового автомобіля, для чого розрахувати:

1) коефіцієнт економічної ефективності реалізації технологічного проекту;'

2) строк окупності капітальних вкладень;

3) рівень рентабельності нової автоматичної лінії. |


^ Контрольна робота № 15

Тема: Продуктивність, мотивація та оплата праці

1. Поняття, показники рівня і методи прогнозування підвищення продуктивності праці.

2. Мотивація трудової діяльності, форми і системи оплати праці.


Задача

Розрахувати норматив оборотних коштів у виробничих запасах по основних матеріалах і напівфабрикатах за наведеними у таблиці даними:

№ п/п


Показники


Матеріали


А


Б


В


Г


1


Норма витрат на 1 виріб А, кг


100


10


200


10


2


Норма витрат на 1 виріб В, кг


200


ЗО


150


50


3

^

Ціна, грн./т

80


180


50


1000


4


Інтервал між поставками, діб


20


60


ЗО


90


5


Транспортний запас, діб


5


5

10


Програма випуску виробів у IV кварталі запланованого року:

^ А — 200 шт., В — 50 шт.


Контрольна робота № 16

Тема: Вадові витрати і ціни на продукцію (послуги)

1. Загальна характеристика поточних витрат на виробничої продукції (послуг).

2. Методи обчислення собівартості окремих виробів.


Задача

У таблиці наведено два варіанти техніко-економічних показників ництва нового заводу.

№ п/п


Показники


І варіант


II варіант


1


Обсяг виробництва, тис. т

90


136


2


Капітальні вкладення, тис. грн.


3960


4500


3


Собівартість річного випуску продукції, тис. грн.


3250


3512


4


Нормативний термін повернення (окуп­ності) капітальних вкладень, років


6


6,5


Визначити, який варіант будівництва заводу є більш ефективним.


Контрольна робота № 17

^ Тема: Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності

1. Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства.

2. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства і вимірю­вання ефективності виробництва.


Задача

У механічній дільниці прокатно-ремонтного цеху встановлено 14 оди­ниць металорізальних верстатів: токарних — 5, фрезерних — 4, свердли­льних — 2, шліфувальних — 3.

Фактично за місяць верстатами відпрацьовано 2750 верстато-годин, у тому числі токарними — 1540 верстато-годин, фрезерними — 575, сверд­лильними — 270, шліфувальними — 365 верстато-годин. Місячний фонд часу (тривалості) роботи одного верстата в одну зміну дорівнює 118 год. Визначити коефіцієнти змінності по кожній групі обладнання та середній коефіцієнт змінності по цеху, дільниці.


Контрольна робота № 18

^ Тема: Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства

1. Загальна характеристика економічної безпеки різнорівневих суб'єктів господарювання.

2. Стратегія забезпечення належної економічної безпеки підпри­ємства.

Задача

Меблевий комбінат придбав нову технологічну лінію для виготовлення однотипних дерев'яних заготовок (деталей) вартістю 362 тис. грн. Витрати на транспортування і монтаж технологічної лінії склали 10 тис. грн. Прог­нозований нормативний термін експлуатації технологічної лінії станови­тиме 10 років, а ліквідаційна її вартість — 12 тис. грн. Визначити:

1) норму амортизаційних відрахувань для технологічної лінії за умови рівномірної амортизації засобів праці; . ...

2) річні норми амортизаційних відрахувань для технологічної лінії за умови прискореної амортизації; . .

3) коефіцієнт економічного спрацювання технологічної лінії за три пов­них роки її експлуатації при кожному методі амортизації;

З'ясувати, який із зазначених методів амортизації економічно вигідні­ший для меблевого комбінату.


Контрольна робота № 19

^ Тема: Реструктуризація і санація j підприємств та організацій

1. Загальна характеристика структурної перебудови економіки та реструктуризація підприємств.

2. Санація господарюючих суб'єктів.


Задача

Протягом звітного року акціонерне товариство «КІП» виготовило І реа­лізувало товарної продукції на суму 900 тис. грн., середньорічний залишок обігових коштів склав 180 тис. грн. У розрахунковому році обсяг реалізо­ваної продукції має бути збільшено на 10%. Крім того, розроблено органі­заційно-економічні заходи щодо підвищення ефективності виробництва, які дадуть змогу скоротити оборотність обігових коштів приблизно на 18 днів.

Розрахувати:

1) показники оборотності обігових коштів AT «КІП» у звітному та роз­рахунковому роках;

2) рентабельність оборотних коштів у звітному та розрахунковому ро­ках, якщо рентабельність продукції у звітному році — 20%, у розрахунко­вому — 25%.


^ Контрольна робота № 20

Тема: Банкрутство і ліквідація підприємств (організацій)

1.Загальна характеристика банкрутства підприємств як економічого явища.

2. Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств.


Задача

Вітчизняна виробнича фірма вирішує питання щодо доцільності прид­бання ліцензії на право використання конструкції і технології виготов­лення нового виробу замість його випуску на основі власних технологіч­них розробок. Прогнозований річний обсяг виробництва продукції — 2000 одиниць. Очікувана собівартість одиниці власного виробу має становити 1300 грн., а виробу, виготовленого на основі ліцензії, — на 30% менше. Нормативна рентабельність продукції, що включається у її продажну ціну, дорівнює 20%.

Визначити граничну (економічно виправдану) ціну ліцензії за умови, що вона не може перевищувати 75% річного валового прибутку, одержу­ваного від продукування виробів на основі дозвільної ліцензії.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы