Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні вказівки щодо виконання І захисту випускних робіт з напряму підготовки 0502 «Менеджмент» для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент організації»
Скачать 442.78 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки щодо виконання І захисту випускних робіт з напряму підготовки 0502 «Менеджмент» для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент організації»
страница1/7
Дата28.11.2012
Размер442.78 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою Радою ДІПК

« » _________ 200_ р.,

Протокол № __

Голова Вченої ради

____________ Ю. В. Ткаченко

Методичні вказівки

щодо виконання і захисту випускних робіт

з напряму підготовки 0502 «Менеджмент»

для студентів спеціальності 6.050200 «Менеджмент організації»

(бакалавр)


УХВАЛЕНО

На засіданні кафедри «Менеджменту»

Протокол № 4 від 25 березня 2009 р.

Завідувач кафедри:

проф. П. І. Супрун ________________


Київ

2009

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1. Загальне положення про проведення дослідження 4

2. Тематика та послідовність виконання випускної роботи. 4

3. Робота над текстом випускної роботи 5

4. Структура, зміст і вимога до оформлення випускної роботи 7

5. Технічні вимоги до оформлення випускної роботи 9

5.1. Нумерація 10

5.2. Ілюстрації 10

5.3. Таблиці 11

5.4. Формули та рівняння 11

5.5. Посилання 12

6. Список використаної літератури 12

Список використаної літератури – елемент бібліографічного апарата, що містить бібліографічні зведення про джерела і розміщається після Висновків і пропозицій. Такий список складає одну з істотних частин випускної роботи, що відбиває самостійну творчу роботу студента і свідчить про рівень фундаментальності проведеного дослідження. 12

7. Оформлення додатків 12

8. Відгук на випускну роботу 13

9. Вимоги щодо термінів представлення дипломної (випускної)
роботи, рецензії, відгук. 13

10. Захист випускної роботи 14

Додатки 15

Додаток К 27

Відгук 27

Додаток Л 28

Лист-відгук 28

підприємства-об’єкта дослідження 28ВСТУП


Бакалавр повинен мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами одержання, обробки, збереження і використання наукової інформації.

Метою виконання випускної роботи є: глибоке осмислення теми, оволодіння методами самостійного дослідження, практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних задач щодо удосконалення управління діяльністю організації.

Випускна робота містить у собі дві приблизно однакові за обсягом складові – освітню і науково-дослідну. Зміст науково-дослідної роботи бакалавра визначається індивідуальним планом. Керівниками випускної роботи призначаються професори та доценти (викладачі) інституту, висококваліфіковані спеціалісти виробництва.

Підготовка бакалавра завершується захистом випускної роботи на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Випускна робота – це самостійна робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту й одержання кваліфікації бакалавра. Основне завдання її автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові задачі.

Ця кваліфікаційна робота наукового змісту має внутрішню єдність і відображає хід і результати розробки обраної теми. Вона являє собою новий, досить специфічний вид кваліфікаційної роботи.

При написанні випускної роботи врахований галузевий стандарт вищої освіти України щодо підготовки менеджерів із присвоєнням кваліфікації бакалавра.

Методичні вказівки щодо виконання випускної роботи містять загальні вимоги з організації самостійної роботи студента, тобто з підготовки, оформлення і захисту випускної роботи. Вони включають тематику випускних робіт, рекомендації з вибору й обґрунтування теми випускного дослідження, послідовність виконання роботи, аналіз та узагальнення викладеного матеріалу, оформлення, підбір і вивчення спеціальної літератури. У них визначені загальні вимоги щодо оформлення випускної роботи (нумерація, ілюстрації, таблиці, формули, посилання), визначений порядок керівництва і її рецензування, а також контроль із боку кафедри за видачею завдання на випускну роботу та календарного плану її виконання.
^

1. Загальне положення про проведення дослідження


Випускна робота має свою специфіку та деталі, які завжди потрібно погоджувати з науковим керівником. Щодо структури, методики їхнього написання та оформлення вони мають подібні риси, тому будуть проаналізовані спільно.

Випускну роботу доцільно виконувати в такій послідовності: вибір теми – виявлення об’єкта і предмета – визначення мети та завдань виконання роботи – виявлення і добір літератури з теми, її вивчення – складання попереднього
плану – написання вступу – виклад теорії і методики – вивчення досвіду роботи – формулювання висновків і рекомендацій – оформлення списку літератури та додатків. Потім здійснюються літературне та технічне оформлення роботи, її рецензування, підготовка до захисту та захист випускної роботи.

Виконання випускної роботи організовується відповідно до календарного плану.
^

2. Тематика та послідовність виконання випускної роботи.


Виконання випускної роботи починається з вибору теми, її осмислення та обґрунтування.

З переліку тем, запропонованих кафедрою, студент вибирає ту, котра цілком відповідає його науково-виробничим інтересам і схильностям. Перевага надається темі, під час розробки якої студент може виявити максимум особистої творчості й ініціативи. Разом з керівником необхідно визначити межі розкриття теми. Тему випускної роботи закріплюють за студентом наказом ректора інституту. Після затвердження теми, керівник разом зі студентом у триденний термін оформляє завдання на виконання випускної роботи, яке затверджується завідувачем кафедрою.

При з’ясуванні об’єкта, предмета і мети дослідження, необхідно враховувати те, що між ними та темою випускної роботи є системні логічні зв’язки.

Об’єктом дослідження є вся сукупність відносин різних аспектів теорії та практики, яка слугує джерелом необхідної для дослідника інформації.

Предмет дослідженняце лише ті істотні зв’язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню у даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження є вужчим, ніж об’єкт.

Предмет визначає аспект розгляду, дає уявлення про зміст розгляду об’єкта дослідження, про те, яке нове відношення, властивості, аспекти та функції об’єкта розкриваються. Іншими словами, об’єктом виступає те, що досліджується. А предметом є те, що в цьому об’єкті має наукове пояснення.

Правильне, науково обґрунтоване визначення об’єкта дослідження – це не формальна, а істотна, змістовна наукова праця, зорієнтована на виявлення місця і значення предмета дослідження у більш цілісному та широкому понятті дослідження. Треба знати, що об’єкт дослідження це частина об’єктивної реальності, яка на даному етапі стає предметом практичної і теоретичної діяльності людини як соціальної істоти (суб’єкта). Об’єктом може бути організація будь-якої форми власності, що є юридичною особою і має самостійну звітність. Предмет дослідження є таким його елементом, який включає сукупність властивостей і відношень об’єкта, опосередкованих людиною (суб’єктом) у процесі дослідження з визначеною метою за конкретних умов.

Ціль дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також із його кінцевим результатом і шляхами його досягнення. Кінцевий результат дослідження передбачає рішення студентами проблемної ситуації, що відображає розбіжність між типовим станом об’єкта дослідження в реальній практиці та вимогами суспільства до його більш ефективного функціонування. Кінцевий результат відображає очікуваний від виконання позитивний ефект, який формулюється двоступенево: перша частина – у вигляді суспільної корисності; друга – у вигляді конкретної користі, віднесеної до основного предмета дослідження.

Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначити завдання дослідження, які можуть включати такі складові:

  • рішення визначених теоретичних питань, які входять до загальної проблеми дослідження (наприклад, виявлення сутності понять, явищ, процесів, подальше удосконалення їхнього вивчення, розробка ознак, рівнів функціонування, критеріїв ефективності, принципів і умов застосування і т.п.);

  • всебічне вивчення практики рішення даної проблеми, виявлення її типового стану, недоліків і труднощів, їхніх причин, типових особливостей передового досвіду. Таке вивчення дає можливість уточнити, перевірити дані, опубліковані в спеціальних неперіодичних і періодичних виданнях, підняти їх на рівень наукових фактів;

  • обґрунтування необхідної системи заходів щодо рішення даної проблеми.

Виконання завдань дослідження неможливе без ознайомлення з основними літературними джерелами з теми випускної роботи, тому необхідно з’ясувати стан вивченості обраної теми сучасною наукою, щоб не повторювати в роботі загальновідомих істин, конкретніше та точніше визначити напрямки й основні розділи свого дослідження.
  1   2   3   4   5   6   7Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы