Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Реферати удк: 621. 315; 592: 539. 213
Скачать 90.31 Kb.
НазваниеРеферати удк: 621. 315; 592: 539. 213
Дата18.11.2012
Размер90.31 Kb.
ТипРеферат

Реферати


УДК: 621.315; 592:539.213

Моделювання процесів запису інформації та селективного травлення в неорганічних резистах / Морозовська Г.М., Костюкевич С.О. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2005. — Т. 7, № 3. — С. 3–16. — анг.

Запропоновано теоретичний розгляд та комп’ютерне моделювання процесів запису інформації та селективного травлення в халькогенідних напівпровідниках. Змодульовано процес одержання інформаційних питів необхідної форми та розміру у неорганічному резисті, використовуючи сфокусований гаусівський лазерний пучок та селективне травлення. Показано, що переріз фототрансформованої області змінюється від майже трапецієвидного до параболічного в залежності від коефіцієнта оптичного поглинання, потужності лазерного пучка, експозиції, селективності травника та часу травлення. Просторовий розподіл долі фототрансформованого матеріалу розраховано з рівняння Колмогорова-Аврами. Проаналізовано одержані результати й виведено досить простий наближений аналітичний вираз для залежності ширини та висоти фототрансформованої області від потужності лазерного пучка, його радіусу, часу експонування та селективності травника. Одержані результати добре описують характеристики пітів, записаних у тонких шарах халькогеніду As40S60. Модель відкриває реальну можливість добору умов запису та травлення резисту, необхідних для одержання пітів з оптимальними розмірами. Іл.: 10. Бібліогр.: 13 найм.

Ключові слова: інформаційні піти, оптичні диски, неорганічний резист, селективне травлення.

УДК: 621.315; 592:539.213

Моделирование процессов записи информации и селективного травления в неорганических резистах / Морозовская А.Н., Костюкевич С.А. // Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2005. — Т. 7, № 3. — С. 3–16. — анг.

Предложено теоретическое рассмотрение и компьютерное моделирование процессов записи информации и селективного травления в халькогенидных полупроводниках. Смоделирован процесс получения информационных питов необходимой формы и размеров в неорганическом резисте, используя сфокусированный гауссовский лазерный пучок и селективное травление. Показано, что сечение фототрансформированной области может изменяться от практически трапециевидного до параболического в зависимости от коэффициента оптического поглощения, мощности лазерного пучка, экспозиции, селективности травителя и времени травления. Пространственное распределение доли фототрансформированного материала рассчитано из уравнения Колмогорова-Аврами. Проанализированы полученные результаты и выведено достаточно простое приближенное аналитическое выражение для зависимости ширины и высоты фототрансформированной области от мощности лазерного пучка, его радиуса, времени экспонирования и селективности травителя. Полученные результаты хорошо описывают характеристики питов, записанных в тонких слоях халькогенида As40S60. Модель открывает реальную возможность выбора условий записи и травления резиста, необходимых для получения питов с оптимальными размерами. Ил.: 10. Библиогр.: 13 наим.

Ключевые слова: информационные питы, оптические диски, неорганический резист, селективное травление.

УДК 535.241.5

Аналіз інформації відбитого від ретродзеркал світла / Петров В.В., Кравець В.Г., Крючин А.А., Шанойло С.М., Гранат О.І., Зенін В.М. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2005. —
Т. 7, № 3. — С. 17–25. — рос.

Проведено аналіз енергетичних і фотометричних характеристик світла, відбитого від ретродзеркал. Зроблено вибір люксметра для аналізу відбитого світла, який має спектральну чутливість подібну до людського ока та лінійність відклику. Проведено виміри світлових характеристик виготовлених ретродзеркал, а також порівняння із зарубіжними аналогами. Іл.: 3. Бібліогр.: 10 найм.

Ключові слова: ретродзеркало, люксметр, кандела, спектральна чутливість.

UDC 535.241.5

Analysis of information of light reflected from retromirrors / Petrov V.V., Kravets V.G., Kryuchin A.A., Shanoylo S.M., Granat O.I., Zenin V.N. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 3. — P. 17–25. — Rus.

An analysis of energy and photometry characteristics of light reflected from retromirrors is carried out. A choice of a luxmeter for analyzing the reflected light which has spectral response similar to the human eye and the linearity of response is made. Measurements of light characteristics for the manufactured mirrors and a comparison with foreign analogues are made. Fig.: 3. Refs: 10 titles.

^ Key words: retromirror, luxmeter, candela, spectral response.

УДК 534; 621.382

Дослідження дисперсійних характеристик інтегрального оптичного хвилеводу / Ліпінський О.Ю., Рудякова Г.М., Данилов В.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2005. — Т. 7, № 3. — С. 26–39. — рос

Використання акустооптичних приладів у багатьох областях науки і техніки стало єдино можливим рішенням для реалізації необхідних швидкостей обробки інформації і вимагає застосування елементів планарної оптики, що забезпечують ряд істотних переваг у порівнянні з об’ємними аналогами. У статті проведене математичне моделювання інтегрального оптичного хвилеводу (ІОХ) з використанням методу характеристичної матриці. Визначено дисперсійні характеристики термодифузійного Ti:LiNb3 ІОХ з урахуванням частотної залежності коефіцієнтів переломлення матеріалів підкладки і хвилеведучої області. Іл.: 8. Бібліогр.: 7 найм.

^ Ключові слова: інтегральна оптика, метод характеристичної матриці, термодифузійний оптичний хвилевід

UDC 534; 621.382

Investigation of Integrated Optical Waveguide Dispersion Characteristics / Lipinsky A.Y., Rudiakova A.N., Danilov V.V. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 3. — P. 26–39. — Rus.

The using of acoustooptical devices for the wide range of scientific and technical applications became the unique solution for the realization of required rates of data processing. It also requires the using of planar optical elements, which provide a series of substantial advantages in comparision with volume analogs. The mathematical modelling of integrated optical waveguide (IOW) by using a characteristic matrix method is presented. The dispersion characteristics of thermal in-diffusion Ti:LiNb3 IOW were obtained. The dependence of refractive indexes of the channel and substrate regions on frequency was taken into account. Fig.: 8. Refs: 7 titles.

Key words: integrated optics, characteristic matrix method, thermal in-diffusion optical waveguide.

УДК 681.3

Алгоритм обробки даних реєстрації з урахуванням апріорних зв’язків / Пількевич І.А. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2005. — Т. 7, № 3. — С. 40–54. — рос.

Вирішується задача отримання сумісних точних статистичних оцінок декількох числових параметрів (даних реєстрації) за експериментальними даними за умови, що дані реєстрації зв’язані апріорі відомими кінцевими рівняннями. Отримані при цьому умовні оцінки володіють більш високою точністю у порівнянні з безумовними, що отримуються методами класичного параметричного оцінювання виключно за даними реєстрації. Задача ставиться та розв’язується в загальному вигляді так, що методи та результати її розв’язку можуть використовуватись для сумісної оцінки сукупності параметрів об’єкта реєстрації будь-якої фізичної природи, якщо апріорі встановлений зв’язок між даними реєстрації у вигляді кінцевих рівнянь. Бібліогр.: 7 найм.

^ Ключові слова: апріорний зв’язок, сумісне оцінювання, умовна оцінка даних реєстрації.

UDC 681.3

The algorithm of Processing Registration Data with Due Account of a Priori Connections Between Them / Pilkevych I.A. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 3. —P. 40–54. — Rus.

The solution of a problem for obtaining simultaneous exact statistical estimations of several numerical parameters (registration data) by experimental data on condition that registration data are connected a priori by well-known finite equations is considered. The obtained conditional estimations have a higher exactness by comparison with unconditional ones obtained by methods of classical parametrical evaluation exclusively by registration data. The problem is set and solved in general form so that the methods and results of its solution can be used for the simultaneous estimation of parameters totality of the registration object of any physical nature if connection between the registration data in the form of the finite equations is established a priori. Refs: 7 titles.

^ Key words: a priori connection, simultaneous estimation, conditional estimation of the registration data.

УДК 511.147; 681.3

Модульные операции над гиперкомплексными числами в системе компьютерной математики MAPLE / Синьков М.В., Бояринова Ю.Е., Калиновский Я.А., Постникова Т.Г., Синькова Т.В. // Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2005. — Т. 7, № 3. — С. 55–61. — укр.

Рассмотрены процедуры выполнения модульных операций в гиперкомплексных числовых системах. Определено место этих программ в структуре системы компьютерной математики Maple. Рассмотрено использование разработанного инструментария на примере задачи разделения секрета. Библиогр.: 8 наим.

^ Ключевые слова: гиперкомплексная числовая система, модульные операции, компьютерная математика, математический пакет Maple, остаточные классы, представимость гиперкомплексных чисел.

UDC 511.147; 681.3

Modular Operations on Hypercomplex Numbers in the System of Computer Mathematics MAPLE / Sinkov М.V., Boyarinova Y.Е., Каlinovsky J.О., Postnikova Т.G., Sinkova Т.V. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 3. — P. 55–61. — Ukr.

The procedures of execution of modular operations in hypercomplex numerical systems are considered. The position of this package in the structure of Maple computer mathematics system is defined. The application of designed toolkit on the basis of the task of sharing a secret is considered. Refs: 8 titles.

Key words: hypercomplex numerical system, modular operations, computer mathematics, mathematical package Maple, residual classes, representability of hypercomplex numbers.

УДК 620.179.15:681.3.06

Швидка згортка на основі ШПФ / Синьков М.В., Закидальський А.І., Цибульська Є.О. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2005. — Т. 7, № 3. — С. 62–70. — рос.

Розглянуто практичні питання використання швидкого перетворення Фур’е комплексних сигналів довжини N для підвищення ефективності обчислення дискретної згортки за рахунок одночасної обробки двох дійсних послідовностей довжини N кожна. Надано умови вибору мінімального періоду для кільцевої згортки та приведено оцінку похибки обчислення згортки завдяки скороченню довжини ядра. Оцінено складність реалізації згортки в елементарних операціях. Показано переваги обчислення довгих згорток у частотній області. Іл.: 4. Бібліогр.: 4 найм.

Ключові слова: швидка згортка, швидке перетворення Фур’е, томографічна реконструкція.

UDС 620.179.15:681.3.06

Fast Convolution on the Basis of the FFT / Sinkov M.V., Zakidalsky A.I., Tsibulskaya E.A. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 3. — P. 62–70. — Rus.

The practical questions on using the fast Fourier transform of N-length complex signals for increasing efficiency of calculations of discrete convolution at the expense of simultaneous processing of two valid sequences each of N-length are considered. The conditions of choosing a minimum period for ring convolution are given and the estimation of convolution’s error of calculation through reducing the length of a core is presented. The complexity of convolution’s realization in elementary operations is estimated. The advantages of calculation of long convolutions in frequency area are shown. Fig.: 4. Refs: 4 titles.

^ Key words: fast convolution, fast Fourier transform, tomographic reconstruction.

УДК 681.3

Технологія імітації й обробки результатів у системі автоматизації моделювання імовірнісних технологічних процесів виробництва / Максимей I.В., Гончаров А.Н., Смородін В.С. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2005. — Т. 7, № 3. — С. 71–87. — рос.

Розглянуто особливості технології імітації й обробки результатів моделювання в операційному середовищі системи автоматизації моделювання імовірнісних технологічних процесів виробництва. Наведено склад операторів організації імітації, збору й обробки стандартноϊ статистики імітації. Табл.: 1. Бібліогр.: 8 найм.

^ Ключовi слова: технологія імітації, обробка результатів моделювання, ймовірні технологічні процеси виробництва.

UDC 681.3

Technology of Imitation and Processing the Results of Automation System of Modeling Probabilistic Technological Processes of Production / Maximey I.V., Goncharov A.N., Smorodin V.S. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 3. — P. 71–87. — Rus.

Features of imitation technology and processing the results of modeling in the operational environment of the system for automation of modeling probabilistic technological processes of production are reported. Composition of operators for imitation organization, collection and processing a standard imitation statistics is given. Tabl.: 1. Refs: 8 titles.

Key words: technology of imitation, processing the results of modeling, probabilistic technological processes of production.

УДК 681.3.02

Методология создания Национального реестра электронных информационных ресурсов / Додонов А.Г., Нестеренко А.В., Бойченко А.В. // Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2005. — Т. 7, № 3. — С. 88–97. — укр.

Рассмотрены вопросы обеспечения формирования, интеграции и использования электронных информационных ресурсов Украины в современных условиях. Предложены концептуальные решения для создания Национального реестра электронных информационных ресурсов. Ил.: 1. Библиогр.: 12 наим.

Ключевые слова: информационные ресурсы, интеграция, органы государственной власти.

UDC 681.3.02

A Methodology for Creating a National Electronic Information Resources Roll / Dodonov O.G., Nesterenko O.V., Boychenko A.V. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 3. — P. 88–97. — Ukr

The problems of supporting creation, integration and usage of Ukrainian electronic information resources in present-day conditions are considered. The conceptual decisions for making the National Electronic Information Resources Roll are offered. Fig.: 1. Refs: 12 titles.

Key words: information resources, integration, governmental authorities.

УДК 519.816

Мультикритериальная система поддержки принятия решений с расширенными возможностями / Тоценко В.Г.Сигал Т.Г. // Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2005. — Т. 7, № 3. — С. 98–107. — укр.

Рассмотрено построение мультикритериальной системы поддержки принятия решений с расширенными возможностями. Проведен анализ существующих систем поддержки принятия решений на основе мультикритериального оценивания и выявлены направления их усовершенствования. Приведена концепция и структура системы, которая описывается. Разработанная система отличается от существующих возможностью совместного использования количественных и качественных критериев для группового определения весомости критериев и альтернатив, а также возможностью распределения ресурсов между альтернативами. Ил.: 5. Библиогр.: 8 наим.

^ Ключевые слова: мультикритериальная система поддержки принятия решений, экспертные оценки, методы группового экспертного оценивания, количественные и качественные критерии, распределение ресурсов.

UDC 519.816

Multi-Criteria Decision-Making Support System with Expanded Capabilities / Totsenko V.G., Sigal T.G. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 3. — P. 98–107. — Ukr.

Construction of a multi-criteria decision-making support system with the expanded capabilities has been considered. The analysis of the existing decision-making support systems based on multi-criteria estimation has been carried out and the ways of their improvement has been found. The concept and structure of the system under discussion have been given. The system developed differs from existing ones in its capability of sharing quantitative and qualitative criteria for group determination of the importance of criteria and alternatives, and a capability of distribution of resources between alternatives. Fig.: 5. Refs: 8 titles.

Key words: multi-criteria decision-making support system, expert estimations, group expert estimation methods, quantitative and qualitative criteria, distribution of resources.

УДК 65.012.123

Разработка системы поддержки принятия решений для интегральной оценки финансового состояния предприятия / Азарова А.А., Леонтьева Л.Л. // Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2005. — Т. 7, № 3. — С. 108–117. — укр.

Разработана многоуровневая система поддержки принятия решений для оценки финансового состояния предприятия. Предложено формализацию системы поддержки принятия решений производить с использованием математического аппарата пороговых элементов, и рассмотрен алгоритм принятия решения с ее помощью. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 7 наим.

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, финансовое состояние, математический аппарат пороговых элементов.

UDC 65.012.123

Development of Decision-Making Support System for an Integrated Estimation of a Financial Condition of the Enterprise / Azarova A.О., Leontyeva L.L. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 3. — P. 108–117. — Ukr.

Multilevel decision-making support system for an estimation of a financial condition of the enterprise is developed. It is offered the formalization of decision-making support system to make with use of the mathematical apparatus of threshold elements and the algorithm of decision-making with its help is considered. Tabl.: 1. Fig.: 2. Refs: 7 titles.

Key words: decision-making support system, financial condition of enterprise, mathematical apparatus of threshold elements.
ISSN 1560-9189 Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2005, Т. 7, № 3Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы