Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Реферати удк 004. 085 Поляриметрія підкладок компакт-дисків / Савенков С. Н., Крючин
Скачать 84.19 Kb.
НазваниеРеферати удк 004. 085 Поляриметрія підкладок компакт-дисків / Савенков С. Н., Крючин
Дата18.11.2012
Размер84.19 Kb.
ТипРеферат

Реферати


УДК 004.085

Поляриметрія підкладок компакт-дисків / Савенков С.Н., Крючин A.A., Оберемок E.A., Якубчак В.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2005. — Т. 7, № 4. — С. 3–13. — рос.

Наведено результати експериментальних досліджень анізотропії підкладок оптичних дискових накопичувачів інформації методом повної Мюллер-поляриметрії. Показано, що значення двопроменезаломлення в підкладках компакт-дисків, виготовлених з полікарбонату, сильно залежать від умов виготовлення. Проведені дослідження показали, що анізотропія в підкладках, виконаних з монокристалічного сапфіра, істотно менше. Іл.: 14. Бібліогр.: 8 найм.

Ключові слова: двопроменезаломлення, анізотропія, Мюллер-поляриметрія, компакт-диск.

UDC 004.085

Polarimetry of CD Substrates / Savenkov S.N., Kryuchin A.A., Oberemok E.A. Yakubchak V.V. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 4. — P. 3–13. — Rus.

The results of experimental investigations for anisotropy of optical disk information storage substrates by total Muller polarimetry method are given. It is shown that values of birefringence in CD substrates manufactured from polycarbonate depend strongly on manufacturing conditions. The conducted investigations have shown that anisotropy in substrates made from monocrystal sapphire is substantially lower. Fig.: 14. Refs: 8 titles.

^ Key words: birefringence, anisotropy, Muller polarimetry, compact disk.

УДК 004.085

Аналіз методів виготовлення оптоволоконних ближньопольових зондів для систем надщільного запису інформації / Голдаєвич Є.Є. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2005. — Т. 7, № 4. — С. 14–20. — рос.

Розглянуто методи виготовлення оптоволоконних ближньопольових зондів: механічний метод нагрівання та розтягування, методи хімічного травлення, метод формування нанозліпку та комбіновані методи. Розглянутo метод іонно-променевого фрезерування для формування площини апертури вихідного отвору вістря оптоволоконного зонду. Іл.: 6. Бібліогр.: 6 найм.

Ключові слова: ближньопольовий оптоволоконний зонд, надщільний запис інформації, метод нагріву та розтягування, метод хімічного травлення, метод виготовлення нанозліпку, сфокусоване іонно-променеве фрезерування.

UDC 004.085

Analysis of Methods for Fabrication of Near-Field Optical Fiber Probes for Superdense Information Recording Systems / Goldayevich Е E. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 4. — P. 14–20. — Rus.

The following methods for near-field optical fiber probes fabrication as a mechanical heating-pulling method, chemical etching methods, photoplastic near-field optical probe replication from nanomould fabrication method, and combined methods are considered. The focused ion-beam milling method for optical fiber probe tapered tip aperture forming is considered. Fig.: 6. Refs: 6 titles.

Key words: near-field optical probe, superdense information recording, heating-pulling method, chemical etching method, photoplastic replication from nanomould fabrication method, focused ion-beam milling.

УДК 004.942

Біплексні числові системи та функції в них / Синьков М.В., Боярінова Ю.Є., Каліновський Я.О., Синькова Т.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2005. — Т. 7, № 4. — С. 21–28. —рос.

Розглянуто алгоритми проведення арифметичних та алгебраїчних операцій, побудова таких нелінійностей як експонента, тригонометричні та гіперболічні функції, а також обернені до них у біплексних числових системах. Табл.: 2. Іл.: 1. Бібліогр.: 8 найм.

Ключові слова: гіперкомплексна числова система, біплексна числова система, квазікомплексна числова система, квазіподвійна числова система, квазідуальна числова система.

UDC 004.942

Biplex Numerical Systems and Functions in Them / Sinkov M.V., Boyarinova Y.E., Kalinovsky J.A, Sinkova T.V. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 4. — P. 21–28. — Rus.

Algorithms of carrying out arithmetic and algebraic operations, the construction of such nonlinear functions as exponential function, trigonometrical and hyperbolic functions, and the inverse to them functions in biplex numerical systems are considered. Tabl.: 2. Fig.: 1. Refs: 8 titles.

Key words: hypercomplex numerical system, biplex numerical system, quasicomplex numerical system, quasidouble numerical system, quasidual numerical system.

УДК 534; 621.382

Аналіз профілів мод інтегрального анізотропного оптичного хвилеводу методом кінцевих елементів / Ліпінський О.Ю., Рудякова Г.М., Данилов В.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2005. — Т. 7, № 4. — С. 29–43. — рос.

Сучасні технології роблять можливим формування заданого профілю показника переломлення інтегрального оптичного хвилеводу, що на етапі проектування дає велику ступінь свободи при реалізації таких його властивостей як ширина смуги, профілі мод, узгодження фаз мод з різною довжиною хвилі тощо. Важливим є чисельне дослідження цього класу структур. У роботі представлено схему методу кінцевих елементів Гальоркіна для розрахунку спрямованих мод анізотропного канального хвилеводу. Виконано моделювання термодифузійного інтегрального Ti:LiNb3 оптичного хвилеводу. Отримано профілі поля мод, а також дисперсійні характеристики. Іл.: 8. Бібліогр.: 14 найм.

Ключові слова: інтегральна оптика, метод кінцевих елементів, профілі поля мод.

UDC 534; 621.382

Integrated Anisotropic Optical Waveguide Mode Profiles Analysis by the Finite Element Method / Lipinsky A.Y., Rudyakova A.N., Danilov V.V. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 4. — P. 29–43. — Rus.

The current technologies allow the forming of the needed refractive index profile of integrated optical waveguide. By its design, this gives the greater opportunity for realization of such its properties as bandwidth, mode profiles, phase matching between different wavelength modes, etc. The numerical modeling of such type of structures is important. The scheme of Galerkin finite elements method for the anisotropic channel waveguide mode definition is presented. The modeling of Ti in-diffusion Ti:LiNb3 integrated optical waveguide was conducted. The mode field profiles as well as dispersion characteristics were obtained. Fig.: 8. Refs: 14 titles.

Key words: integrated optics, finite elements method, mode field profiles.

УДК 621.391:519.7:510.5


Досконала схема численного розділення секрету над кільцем лишків за модулем m / Олексійчук А. М., Волошин А. Л. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2005. — Т. 7, № 4. — С. 44–53. — рос.

Запропоновано конструкцію досконалої схеми численного розділення секрету, що заснована на лінійних перетвореннях над кільцем лишків цілих чисел. Встановлено необхідні та достатні умови існування запропонованої схеми, та описано алгоритм її побудови для довільної, заздалегідь визначеної ієрархії доступу. Отримані результати узагальнюють відомі раніше твердження про властивості лінійних схем розділення секрету над скінченними полями, векторними просторами та кільцями Галуа. Бібліогр.: 12 найм.

Ключові слова: криптографічний захист інформації, схема розділення секрету, ієрархія доступу, кільце лишків.

UDC 621.391:519.7:510.5

A Perfect Multi-Secret Sharing Scheme Over a Modulo m Residue Ring / Aleksejchuk А.N., Voloshin A.L. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 4. — P. 44–53. — Rus.

A construction of a perfect multi-secret sharing scheme, which is based on linear transformations over a residue integer ring, is proposed. The necessary and sufficient conditions of the existence of this scheme are established and its construction algorithm for any given access hierarchy are described. The obtained results generalize the known statements about properties of linear secret sharing schemes over finite fields, vector spaces and Galois rings. Refs: 12 titles.

Key words: cryptographical security, secret sharing scheme, access hierarchy, residue ring.

УДК 620.179.15:681.3.06

Моделювання високопродуктивного томографічного алгоритму реконструкції промислових об’єктів / Цибульська Є.О. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2005. — Т. 7, № 4. — С. 54–57. — рос.

Описано алгоритм, задачі, функціональні блоки та основні принципи роботи програми моделювання томографічного алгоритму реконструкції промислових об’єктів. Наведено результати дослідження продуктивності алгоритму при різних варіантах сканування. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 6 найм.

Ключові слова: томографічна реконструкція, алгоритм, моделююча система.

UDС 620.179.15:681.3.06

Modelling of a High-Efficiency Tomography Algorithm for Industrial Plants Reconstruction / Tsibulskaya E.A. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 4. — P. 54–57. — Rus.

An algorithm tasks, functional blocks and main principles of operation of the program for modelling of tomography algorithm for industrial plants reconstruction are described. The results of research of algorithm productivity are presented at various variants of scanning. Tabl.: 1. Fig.: 2. Refs: 6 titles.

Key words: tomography reconstruction, algorithm, modelling system.

УДК 519.95:518.0

Сумісна обробка траєкторної вимірювальної інформації при випробуваннях складних інформаційно-керуючих систем / Додонов О.Г., Путятін В.Г., Валетчик В.О. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2005. — Т. 7, № 4. — С. 58–65. — рос.

Розглянуто метод траєкторних вимірювань, який використовує сумісну обробку інформації, що вимірюється, і яку отримано від полігонних засобів зовнішньотраекторних вимірювань та спеціальної бортової вимірювальної апаратури при натурних випробуваннях складних інформаційно-керуючих систем на місцях їх постійної дислокації. Бібліогр.: 8 найм.

Ключові слова: система, метод, траєкторія, оцінка, модель, інформація, обробка.

UDC 519.95:518.0

Joint Processing of Trajectory Measuring Data at Testing the Complex Information-Control Systems / Dodonov А.G., Putyatin V.G., Valetchik V.А. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 4. — P. 58–65. — Rus.

A method of trajectory measurements, which uses a joint processing of the measuring data, obtained from the proving ground means of external trajectory measurements and special onboard measuring equipment with the full-scale tests of the complex information-control systems at their constant disposition is considered. Refs: 8 titles.

Key words: system, method, trajectory, estimation, model, information, processing.

УДК 621.391.8:621.396.96

Методика оценки влияния ионизированных образований на точность измерения координат в многопозиционных радиолокационных комплексах / Денисюк А.Ю., Пилькевич И.А. // Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2005. — Т. 7, № 4. — С. 66–77. — укр.

Рассмотрена методика оценки влияния областей повышенной ионизации искусственного происхождения на точность измерения координат и корреляцию сигналов, принимаемых в приемных пунктах многопозиционных радиолокационных комплексов, и исследована возможность компенсации этого влияния. Библиогр.: 11 наим.

Ключевые слова: область повышенной ионизации, многопозиционный радиолокационный комплекс, максимальная апостериорная вероятность, максимальная правдоподобность.

UDC 621.391.8:621.396.96

Method of Estimating the Influence of Ionized Formations on the Accuracy of Measurement of Coordinates in Multiposition Radiolocation Complexes / Denisyuk А.Yu, Pilkevych I.A. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 4. — P. 66–77. — Ukr.

Methods of estimating the influence of regions with elevated ionization of artificial origin on the accuracy of measurement of coordinates and correlation of signals which are received by receiving stations of multiposition radiolocation complexes are considered. The opportunity of compensating this influence is researched. Refs: 11 titles.

Key words: region of elevated ionization, miltiposition radiolocation complex, maximum a posteriori probability, maximum likelihood.

УДК 004.032.26

Использование нейронных сетей для распознавания символов / Савчук Т.А., Ярема Е.А. // Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2005. — Т. 7, № 4. — С. 78–84 — укр.

Проведены исследования методов распознавания символов с помощью нейронных сетей. Создан интеллектуальный модуль искусственных нейронных сетей, который функционирует по принципу перцептрона и имеет возможность распознавать рукописные символы с зашумленностью до 40 %. Ил.: 3. Библиогр.: 2 наим.

Ключевые слова: распознавание символов, искусственная нейронная сеть, адаптивная резонансная теория, перцептрон, синапс.

UDC 004.032.26

The Use of Neural Networks for Character Recognition / Savchuk T.A., Yarema E.A. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 4. — P. 78–84. — Ukr.

The researches of methods of character recognition with the help of neural networks are carried out. An intellectual module of artificial neural networks which functions by the principle of perceptron and has an opportunity to recognize hand-written characters with noisiness up to 40 % is created. Fig.: 3. Refs: 2 titles.

Key words: character recognition, artificial neural network, adaptive resonant theory, perceptron, synapse.

УДК 681.3

Сравнительный анализ процедур обмена информацией в телекоммуникационных системах / Матов А.Я., Василенко В.С. // Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2005. — Т. 7, № 4. — С. 85–98. — укр.

Предложен сравнительный анализ процедур обмена информацией в телекоммуникационных системах по показателям относительной и эффективной скорости, а также по верности передачи информации для протоколов обмена информацией в телекоммуникационных системах; приведены выражения для расчета этих показателей. Ил.: 7. Библиогр.: 5 наим.

^ Ключевые слова: верность информации, помеха, информационный обмен, сообщение, протоколы обмена, телекоммуникационная система, скорость передачи.

UDC 681.3

Comparative Analysis of Information Exchange Procedures in the Telecommunication Systems / Маtоv О.Ya., Vasylenkо V.S. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 4. — P. 85–98. — Ukr.

The comparative analysis of information exchange procedures in the telecommunication systems by the indexes of relative and effective speed, and by the validity of information transfer for information exchange protocols in the telecommunication systems is offered; expressions for the calculation of these indexes are given. Fig.: 7. Refs: 5 titles.

Key words: validity of information, noise interference, information exchange, massage, exchange protocols, telecommunication system, transmission speed.

УДК 519.6: 336.27

Идентификация системы поддержки принятия решений с учетом риска на примере банковского кредитования / Азарова А.А., Кирдан Б.Ю. // Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2005. — Т. 7, № 4. — С. 99–111. — укр.

Разработана система поддержки принятия решений относительно банковского кредитования для юридических и физических лиц с учетом риска. Предложено совершать формализацию сис-темы поддержки принятия решений с использованием математического аппарата нечетких мно-жеств и разработан алгоритм принятия решений на их основе. Табл.: 3. Ил.: 2. Библиогр.: 15 наим.

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, первоначальные входящие пара-метры, нечеткие множества, кредитование с учетом риска.

UDC 519.6: 336.27

Identification of Decision-Making Support System in View of Venture on the Basis of Bank Crediting / Azarova A.O., Kirdan B.Yu. // Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 4. — P. 99–111. — Ukr.

The decision-making support system concerning bank crediting for the legal and physical persons in view of venture is developed. It is offered to make formalization of decision-making support system with use of the mathematical apparatus of indistinct sets and the algorithm of decision-making on their basis is developed. Tabl.: 3. Fig.: 2. Refs: 15 titles.

Key words: decision-making support system, initial entering parameters, indistinct sets, crediting in view of venture.
ISSN 1560-9189 Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2005, Т. 7, № 4Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы