Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Особливі випадки скорочення слів І словосполучень у бібліографічному описі (українською мовою)
Скачать 124.99 Kb.
НазваниеОсобливі випадки скорочення слів І словосполучень у бібліографічному описі (українською мовою)
Дата18.11.2012
Размер124.99 Kb.
ТипАвтореферат

Особливі випадки скорочення слів і словосполучень у бібліографічному описі (українською мовою)


Абонентська скринька а /с

Автобіографія автобіогр.

Автор авт.

Автореферат автореф.

Авторський аркуш авт. арк.

Адміністративний адм.

Адміністрація адмін.

Академік акад

Академія акад.

Акціонерне товариство АТ

Алфавіт алф.

Альбом альб.

Альманах альм.

Американський амер.

Аналітичний аналіт.

Англійський англ.

Анотація анот.

Антологія антол.

Аркуш арк.

Артист арт.

Археологія археол.

Архів арх.

Асистент асист.

Асоціація асоц.

Аспірант асп.

Атомна електрична станція АЕС


Без видавництва б.в.

Без даних б.д.

Без місця б.м.

Без року б.р.

Без титульного аркушу б.тит.арк..

Безкоштовно (безплатно) без кошт. (безпл.)

Березень берез.

Бібліографія бібліогр.

Бібліотека б-ка

Бібліотечка б-чка

Бібліотечний бібл.

Бібліотечно-бібліографічна класифікація ББК

Біографія біогр.

Болгарський болг.

Брошура брош.

Будинок б.

Будівельний буд.

Будівництво буд-во

Бульвар б-р

Бухгалтерський бух.

Бюджетний бюдж.

Бюлетень бюл.


Велика Вітчизняна війни ВВВ

Вересень верес.

Ветеринарний вет.

Видавець вид.

Видавництво вид-во

Видавничий відділ вид. від.

Видання вид.

Викладач викл.

Виконавчий комітет виконком

Виконуючий обов’язки в.о.

Виправлення випр.

Випуск вип.

Випускні дані вип. дан.

Виробництво вир-во

Виробниче об’єднання ВО

Відділ від.

Відповідальний відп.

Відсоток (процент) %


Газета газ.

Глава гл.

Господарство госп-во

Гривня грн

Грудень груд.

Гуманітарний гуманіт.


Депонований депон.

Державна адміністрація держадміністрація

Дисертація дис.

Діаграма діагр.

Діафільм дф

Дійсний член д. чл.

Довідково-інформаційний фонд ДІФ

Довідник довід.

Додаток дод.

Доктор д-р

Документ док.

Донецький донец.

Доповідь доп.

Доповнення доповн.

Дослідження дослідж.

Дослідний дослід.

Доцент доц.

Друкарня друк.

Духовний духовн.


Екологія екол.

Економічний екон.

Експериментальний експерим.

Електронна обчислювальна машина ЕОМ

Енциклопедія енцикл.


Європейський європ.


Жовтень жовт.

Журнал журн.

Журналіст ж-ст


Завідувач зав.

Завод з-д

Загальний заг.

Закарпатський закарпат.

Залізниця з-ця

Замовлення зам.

Записки (у знач. „Наукові роботи”) зап.

Запорізький запоріз.

Зареєстрований зареєстр.

Заслужений засл.

Засновник засн.

Заступник заст.

Затверджений (затверджено) затв.

Західний зах.

Збірник (збірка) зб.

Землеробство земл-во

Зображення зобр.


І так далі і т.д.

І таке інше і т. ін.

Ілюстратор іл.

Ілюстрація ілюстр.

Імені ім.

Інвентарний інв.

Індекс інд.

Індивідуальний індивід.

Іноземний інозем.

Інспектор інсп.

Інспекція інспекція

Інститут ін-т

Інформатика інф-ка

Інформаційне агентство ІА

Інформаційний інформ.

Інформаційно-обчислювальний центр ІОЦ

Інформаційно-пошукова мова ІПМ

Інформаційно-пошукова система ІПС

Інформаційно-рекламне агентство ІРА

Іспанський ісп.

Історичний істор.

Італійський італ.


Кабінет каб.

Кандидат канд.

Карбованець крб

Каталог кат.

Кафедра каф.

Квартал кв.

Квітень квіт.

Керівник кер.

Київ К.

Кількість к-сть

Кінематографія кінематогр.

Кінофільм кф

Клас кл.

Книга кн.

Колектив авторів кол. авт.

Коментар комент.

Комітет ком.

Комплект к-т

Комп’ютер комп’ют.

Комп’ютерний набір комп’ют. наб.

Конференція конф.

Конгрес конгр.

Конструкторське бюро КБ

Кооперація кооп.

Копія коп.

Кореспондент кор.

Креслення кресл.

Кримськотатарський кримськотатар.

Ксерокопія ксерокоп.

Культурний культ.


Лабораторія лаб.

Лексичний лекс.

Липень лип.

Листопад листоп.

Лінгвістичний лінгв.

Література л-ра

Літературний літ.

Літографія літогр.

Луцький луц.

Лютий лют.

Львів Л.

Львівський Львів.


Магнітна фонограма на касеті мф / кас.

Магнітна фонограма на катушці мф / кат.

Максимальний макс.

Мале підприємство МП

Малюнок (рисунок) мал. (рис.)

Масштаб м-б

Математичний мат.

Медичний мед.

Меморіальний мемор.

Менеджмент менедж.

Методичний метод.

Мистецтво мистец.

Мистецтвознавство мистецтвознав.

Міжвідомчий міжвід.

Міжнародний міжнарод.

Мікрокопія мкоп.

Мікрофіша мфіша

Мікрофотокопія мфотокоп.

Мільйон млн

Мільярд млрд

Мінімальний мін.

Міністерство м-во

Місто м.

Міська державна адміністрація міськдержадмін.

Міська рада міськрада

Міський міськ.

Місяць міс.

Місячний місячн.

Мовознавство мовознав.

Молодший мол.

Монографія моногр.

Москва М.

Музичний муз.


Навчальний навч.

Надзаголовок надзаг.

Надзвичайний надзв.

Наприклад напр.

Народознавство народознав.

Науковий наук.

Науково-дослідний і проектно-технологічний інститут НДТПІ

Національний нац.

Номер №

Номер порядковий № поряд.

Нормативний нормат.


Об’єднання об-ня

Обкладинка обкл.

Обладнання обладн.

Обласна державна адміністрація облдержадмін.

Обласна рада облрада

Область обл.

Обліково-видавничий аркуш обл.-вид. арк.

Образотворчий образотв.

Обчислювальний обчисл.

Обчислювальний центр ОЦ

Оголошення оголош.

Одеса О.

Одиниця од.

Окремий аркуш окр. арк.

Оповідання оповід.

Опублікований опублік.

Оригінал ориг.

Острів о-в

Офіційний офіц.

Оформлення оформ.


Пан (пані) п.

Параграф §

Парламентський парлам.

Педагогічний пед.

Перевидання перевид.

Переглянутий перегл.

Передмова передм.

Переклад пер.

Перекладач пер.

Переробка перероб.

Перероблено переробл.

Персональний персон.

Перфокарта пкарта

Письменник письм.

Південний півд.

Північний півн.

Під керівництвом під керівн.

Підготовка підготов.

Підготував підгот.

Підзаголовок підзаг.

Підписано до друку підп. до друку

Підприємство п-во

Підручник підруч.

Площа пл.

Повідомлення повідомл.

Поетичний поетич.

Покажчик покажч.

Поліграфічний полігр.

Політологія політол.

Помічник пом.

Популярний попул.

Посібник посібн.

Початковий почат.

Поштова скринька п / с

Пояснення поясн.

Правління правл.

Правознавство правознав.

Практичний практ.

Приклад прикл.

Примірник пр.

Примітка прим.

Природничий природн.

Присвячується присвяч.

Проблема пробл.

Провулок пров.

Програма прогр.

Програмування програмув.

Продовження продовж.

Проектно-конструкторське бюро ПКБ

Промисловий пром.

Промисловість пром-сть

Пропозиція пропоз.

Проспект просп.

Професійний проф.

Професор проф.

Процент (відсоток) %

Професорсько-викладацький проф.-викл.

Псевдонім псевд.

Публікація публ.

Публіцистика публіц.

Публічний публічн.


Район р-н

Районна державна адміністрація райдержадмін.

Районна рада райрада

Районний район.

Районний відділ внутрішніх справ РВВС

Раціоналізаторський рац.

Раціональний раціон.

Редактор ред.

Редакційна колегія (редколегія) редкол.

Редакційно-видавничий відділ РВВ

Редакція ред.

Режисер реж.

Резюме рез.

Реклама рекл.

Рекомендаційний реком.

Рекомендація рек.

Релігійний реліг.

Репринт репр.

Репродукція репрод.

Реставрація реставр.

Ретроспективний ретросп.

Реферат реф.

Реферативний журнал РЖ

Рецензія рец.

Рік (роки) р. (рр.)

Річка р.

Розділ (у значенні „частина”) розд.

Розповсюдження розповсюдж.

Розробив розроб.

Розроблено розробл.

Розширений розшир.

Російський рос.

Ротапринт ротапр.

Рубрика рубр.

Рубрикатор рубрик.

Рукописний рукоп.

Румунський рум.


Санкт-Петербург СПб

Сатиричний сатир.

Святий (Лука) св. (Лука)

Секретар секр.

Секунда с.

Селище с-ще

Селище міського типу смт

Село с.

Серія сер.

Серпень серп.

Симпозіум симп.

Систематичний сист.

Сільськогосподарський с.-г.

Скорочення скор.

Словник слов.

Слово сл.

Службовий служб.

Соціальний соц.

Соціологія соціол.

Спеціальність спец.

Співавтор співавт.

Співробітник співроб.

Спільне підприємство СП

Старший старш.

Статистичний стат.

Стаття ст.

Стереотипний стер.

Століття (сторіччя) ст.

Сторінка с.

Студент студ.

Студентський студент.

Суспільний сусп.

Суспільство сусп-во

Східний сх.

Сценарій сцен.


Таблиця табл.

Творче об’єднання ТО

Творчий творч.

Телефільм тф

Теоретичний теорет.

Територіальний терит.

Технічний техн.

Технологічний технол.

Тиждень тижд.

Тижневий тиж.

Тисяча тис.

Титульний аркуш тит. арк.

Товариство тов-во

Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ

Том (томи) т.

Травень трав.

Турецький турец.

У тому числі (в тому числі) у т. ч. (в т. ч.)

Уведення (введення) увед. (введ.)

Укладач уклад.

Укладено уклад.

Українознавство українознав.

Український укр.

Умовний друкований аркуш ум. друк. арк.

Універсальна десяткова класифікація УДК

Університет ун-т

Університетський унів.

Упорядкував упоряд.

Упорядкування упорядкув.

Упорядник упоряд.

Управління упр.

Уривок урив.

Учасник учасн.

Училище уч-ще


Фабрика ф-ка

Факсиміле факс.

Факультативний факульт.

Факультет ф-т

Федерація федер.

Фестиваль фест.

Фізичний фіз.

Філологія філол.

Філософія філос.

Фільмокопія фкопія

Фінансовий фін.

Фонограма фоногр.

Формування формув.

Фортепіано ф-но

Фотографія фотогр.

Фотокопія фотокоп.

Фототипія фототип.

Фрагмент фрагм.

Французький фр.


Харків Х.

Харківський харк.

Хвилина хв

Хімічний хім.

Хоровий хор.

Художник худож.


Центральний комітет ЦК

Церковний церк.

Цитований цит.

Цифрова обчислювальна машина ЦОМ

Ціна ц.


Часопис часоп.

Частина ч.

Червень черв.

Число чис.

Член-кореспондент чл.-кор.


Школа шк.


Щодекадний щодекад.

Щоденний щоден.

Щоквартальний щокв.

Щомісячний щомісяч.

Щорічний щоріч.

Щотижневий щотиж.


Ювілейний ювіл.

Юнацький юнац.


Японський яп.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы