Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні рекомендації з підготовки доктор психологічних наук, дипломних робіт професор Хохліна О. П. Методичні рекомендації з підготовки до доктор психологічних наук, державного екзамену професор Хохліна О. П. «Загальна психологія»
НазваниеМетодичні рекомендації з підготовки доктор психологічних наук, дипломних робіт професор Хохліна О. П. Методичні рекомендації з підготовки до доктор психологічних наук, державного екзамену професор Хохліна О. П. «Загальна психологія»
страница1/12
Дата12.01.2013
Размер2.33 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології

Кафедра психологічних дисциплін

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

для студентів 5 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму підготовки 0401 «Психологія» за спеціальністю 7.040101 «Психологія»


Київ 2010

Матеріали підготували:


Соціальна робота - кандидат психологічних наук

Горбенко С.Л.


Основи антропогенезу - кандидат психологічних наук

Кривонос І.В.


Основи психогенетики. - кандидат психологічних наук

Рева О.М.


Психологічна служба - кандидат психологічних наук,

доцент Бажанюк В.С.


Основи спеціальної психології та - доктор психологічних наук,

корекційної педагогіки професор Хохліна О.П.


Психологія організацій - кандидат психологічних наук,

доцент Карпілянський Д.А.


Типова програма стажування - кандидат психологічних наук,

старший науковий співробітник

Романенко О.В.: - кандидат

психологічних наук, доцент

Бажанюк В.С.


Методичні рекомендації з підготовки - доктор психологічних наук,

дипломних робіт професор Хохліна О.П.


Методичні рекомендації з підготовки до - доктор психологічних наук,

державного екзамену професор Хохліна О.П.

«Загальна психологія»


Упорядник: старший лаборант

кафедри психологічних дисциплін Дутко Ю.В.


^ За редакцією директора навчально-наукового інституту права та психології Коваленка В.О та завідувача кафедри психологічних дисциплін Хохліної О.П.


Витяг

з навчального плану 5 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології навчально-наукового інституту права та психології Київського національного університету внутрішніх справ підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму підготовки 0401 «Психологія» за спеціальністю 7.040101 «Психологія»


з/п

Найменування навчальної дисципліни

Кількість кредитів

^ Всього годин на рік

З викладачем

У тому числі:

Індивідуальна робота

^ Самостійна робота


Вид контролю

Лекції

Семінари

Практичні заняття

1

Соціальна робота

3,0

108

54

12

24

18

6

48

екзамен

2

Основи антропогенезу

2,0

72

36

8

24

4

4

32

залік

3

Основи психогенетики

2,0

72

36

8

24

4

4

32

залік
Психологічна служба

4,5

162

54

12

34

8

8

100

екзамен

4

Основи спеціальної психології та корекційної педагогіки


4,0


144


54


16


30


8


8

82


екзамен

5

Психологія організацій

2,0

72

36

8

14

14

4

32

залік

6

Стажування

5,0

180

180

-

-

180

-

-

захист

7

Підготовка дипломної роботи

10,0

360

-

-

-

-

-

360

-

8

Спецкурс ДЕК

1,0

36

36

36

-

-

-

-

-^ СОЦІАЛЬНА РОБОТА


Навчальна дисципліна „Соціальна робота” вивчає актуальні питання теорії та практики соціальної роботи, інноваційні підходи у застосуванні її прийомів, методів і форм, загальні та спеціальні технології підтримки людей, які потрапляють у складні життєві ситуації.

Метою викладання дисципліни є засвоєння студентами знань з теоретико-методологічних засад соціальної роботи, уявлення про понятійний апарат дисципліни, умінь та навичок, що передбачені кваліфікаційними вимогами до підготовки фахівця соціальної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні з н а т и:

  • принципи, процес, функції та складові соціальної роботи;

  • сфери призначення і застосування соціальної роботи;

  • методи соціальної роботи;

  • технології соціальної роботи;

  • особливості соціальної роботи з різними цільовими групами і категоріями клієнтів;

у м і т и:

  • вивчати життєві цінності особистості, соціально-педагогічні впливи середовища на людину, використовуючи методи соціальної роботи;

  • організовувати освітні впливи на проблемну особистість, яка потребує допомоги (підтримка дітей із сімей ризику, співробітництво із сім’єю, школою, спільнотою; посередництво в особистісній самореалізації, спонукання особистості до самоорганізації);

  • підтримувати і допомагати особистості в кризових ситуаціях (з’ясування змісту проблеми, вибір програми і плану дій, обговорення шляхів вирішення проблеми, допомога в організації виходу із проблеми, створення групи-підтримки);

  • коригувати взаємини, способи соціальної дії, посередництво в творчому розвитку особистості і групи (моделювання ситуацій для нового досвіду, моделювання сфер успішної діяльності, організація діалогу і співробітництва, організація мікросередовища із зміненими взаєминами, допомога в розблокуванні позитивних емоцій, зміна уявлень особистості про власне «Я», створення умов для творчості).

^ Основними формами роботи в процесі вивчення дисципліни є лекції, семінари, практичні заняття, самостійна та індивідуальна роботи. Метою лекційних занять є отримання студентами систематизованої та послідовної інформації з дисципліни.

Метою семінарських занять є поглиблене вивчення теоретичного матеріалу, формування навички самостійного опрацювання наукових текстів та узагальнення матеріалу, розвиток критичного мислення та відстоювання своєї точки зору, набуття навички публічних виступів тощо.

Практичні заняття призначені для організації викладачем детального розгляду окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формування вмінь і навичок їх практичного застосування.

Метою самостійної роботи студентів у навчальному процесі є опрацювання та закріплення отриманих знань, здійснення підготовки до семінарських та практичних занять на основі аналізу літературних джерел, розвиток вмінь самопізнання та саморозвитку. Індивідуальна робота передбачає перездачу модульного контролю, пропущених тем та проведення консультацій.

Основними формами контролю за процесом та результатами засвоєння програмного матеріалу є поточний модульний контроль успішності й участі в усіх видах роботи, екзамен.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з/пНазва тем

Всього годин

^ Всього годин з викладачем

З них:

*Індивідуальна робота з викладачем

Самостійна роботаЛекції

Семінарських занять

Практичних занять+МК**
^ Змістовий модуль І. Вступ до соціальної роботи

1

Тема 1. Теоретичні основи соціальної роботи.

16

8

2

4

2

-

8

2

Тема 2. Сфери призначення і застосування соціальної роботи.

20

8

2

4

2

-

12

3

^ Модульний контроль**

2

224

Індивідуальна робота*

2

2
5

^ Всього по змістовому модулю 1

40

18

4

8

6

2

20
^ Змістовий модуль ІІ. Практичні аспекти соціальної роботи

6

Тема 3. Методи соціальної роботи.

16

8

2

4

2

-

8

7

Тема 4. Соціальні технології і технології соціальної роботи.

24

14

4

6

4

-

10

8

^ Модульний контроль**

2

229

Індивідуальна робота*

2

2
10

^ Всього по змістовому модулю ІІ

44

24

6

10

8

2

18
^ Змістовий модуль ІІІ. Особливості соціальної роботи з різними категоріями населення

11

Тема 5. Соціальна робота з різними цільовими групами і категоріями клієнтів

20

10

2

6

2

-

10

12

^ Модульний контроль**

2

22

-
13

Індивідуальна робота*

2

2
14

^ Всього по змістовому модулю ІІІ

24

12

2

6

4

2

10

15

Всього годин по дисципліні за рік:

108

54

12

24

18

6

48
Форма контролю: екзамен
* Індивідуальна робота не планується розкладом занять

** МК планується розкладом занять та враховується у тематичному плані в колонці для практичних занять останньої у змістовому модулі теми


^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ

Аніматор – спеціаліст, який організовує соціальну роботу з дітьми і молоддю у вільний від навчання час, шляхом залучення до рекреаційної діяльності, організації дозвілля.

Безробітні – громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не отримують заробітну плату або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у Державній службі зайнятості.

Благодійництво – добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у вигляді надання набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої допомоги. Специфічними формами благодійництва є меценатство та спонсорство.

Будинки-інтернати – стаціонарна соціально-медична установа для постійного проживання громадян похилого віку, ветеранів війни і праці, інвалідів, які потребують, стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.

^ Волонтерський рух – добровільна, доброчинна, неприбуткова та вмотивована діяльність, яка має суспільно корисний характер.

Дисциплінарні методи – методи, які забезпечують порядок і дотримання дисципліни в організації.

Зайнятість – діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб, яка приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.

Менеджмент – сукупність діяльності за умов ринкової економіки, пов’язаної з керівництвом людьми, умілим використанням їх праці, інтелектуальних здібностей, мотивів із визначенням цілей і завдань бізнесу, створення механізму управління, розробкою планів, формулювання відповідних правил і процедур тощо.

^ Мобільна соціальна робота – інноваційний метод соціальної роботи, суть якого полягає в тому, що соціальні служби не очікують звернення клієнтів, а виходять зі своїми послугами на вулиці.

^ Об’єкти соціальної роботи – за віком: діти до 18 років, молодь до 28 років, люди середнього та похилого віку; за статусом: інтелігенція, службовці, робітники, жителі сільської місцевості; за специфікою вирішення проблем: інваліди всіх груп інвалідності, діти-сироти і діти, які залишилися без піклування батьків, діти групи ризику, пенсіонери і учасники військових дій, неповні сім’ї, молодь всіх пільгових груп і категорій, звільнені з місць позбавлення волі, біженці, мігранти, безробітні, переселенці, жертви ЧАЕС, малозабезпечені та ін.

^ Предмет дослідження теорії соціальної роботи – соціальні процеси і явища, що зумовлюють життєдіяльність особистості, соціальні чинники і фактори щодо удосконалення соціальних умов життя різних цільових груп і категорій населення.

^ Принципи соціальної роботи – важливі структурні компоненти логічних форм наукової теорії, завдяки яким теоретичні положення безпосередньо співвідносяться із практикою соціальної роботи: загальнофілософські, загальні принципи соціальних наук, соціально-політичні, організаційні, психолого-педагогічні, специфічні.

^ Соціальна робота як наука – це одна з форм суспільної свідомості, що включає як діяльність з отримання нового знання, так і її результат – суму знань, які лежать в основі наукової картини світу; висвітлення окремих галузей наукового знання, що стосується системи соціального захисту населення і підтримки особистості у складній життєвій ситуації.

^ Соціальна робота як практична діяльність – специфічний вид професійної діяльності уповноважених органів з надання державного і недержавного сприяння людині з метою забезпечення матеріального, соціального, культурного рівня її життя.

^ Соціальна робота в системі освіти – система заходів, спрямованих на впровадження нових форм і методів соціального навчання і виховання молодого покоління, соціального захисту дітей та молоді.

^ Соціальна робота в системі охорони здоров’я – система заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку оптимальної працездатності та соціальної активності людей з інвалідністю, сприяння здоровому способу життя громадян.

^ Соціальна робота з дітьми та молоддю – діяльність уповноважених органів, підприємств, організацій та установ, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, та окремих громадян, яка спрямована на створення соціальних умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей і молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб.

^ Соціальне інспектування – система заходів, спрямованих на здійснення нагляду, аналізу, експертизи, контролю за здійсненням соціальних програм, проектів, умовами життєдіяльності, моральним, фізичним та психічним станом людей, забезпечення захисту їхніх прав, свобод та інтересів.

^ Соціальне обслуговування – робота, спрямована на задоволення потреб, які виникають в процесі життєдіяльності, що забезпечує гармонійний та різнобічний розвиток дітей і молоді шляхом надання соціальної допомоги і різноманітних соціальних послуг.

^ Соціальна профілактика – робота, спрямована на попередження аморальної, протиправної, іншої асоціальної поведінки особистості, виявлення будь-якого негативного впливу на життя і здоров»я людей й запобігання такого впливу.

^ Соціальна реабілітація – робота, спрямована на відновлення морального, психічного і фізичного стану людей, їхніх соціальних функцій, приведення індивідуальної чи колективної поведінки у відповідності до загальновизнаних соціальних правил і норм.

^ Соціальний супровід – робота, спрямована на здійснення соціальної опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених верств населення.

Соціологічні методи соціальної роботи – способи, які застосовуються для збирання, обробки і аналізу соціологічних даних у межах соціальної роботи.

Фостеринг – метод соціальної роботи, який сформувався на основі деінституалізації державних закладів утримання дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для створення прийомних сімей.

^ Функції Міністерства праці та соціальної політики: розробка законодавства, організація роботи місцевих органів соціального захисту населення, організація міжнародного співробітництва, створення підприємств, проведення наукових досліджень.


^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Вступ до соціальної роботи


Тема 1. Теоретичні основи соціальної роботи

  1. Соціальна робота як наука (предмет дослідження, завдання, проблема, принципи, етапи розвитку) і навчальна дисципліна. Соціальна робота як практична діяльність (принципи, процес, функції та її складові). Традиції соціальної допомоги особистості у вітчизняній культурі. Стратегії соціальної підтримки особистості ( теорії соціального обміну, соціальних норм і еволюційна). Базові моделі соціального розвитку: патерналістська (батьківська), корпоративістська (спілка), етатистська (державна). Міжнародні підходи до соціального захисту населення. Правові основи соціальної роботи. Об’єкти соціальної роботи.

Література: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 18.


Тема 2. Сфери призначення і застосування соціальної роботи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы