Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

«господарський процес»
Скачать 482.86 Kb.
Название«господарський процес»
страница1/4
Дата12.01.2013
Размер482.86 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4

Міністерство внутрішніх справ України


Національна академія внутрішніх справ


Навчально-науковий інститут права та психології

Факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології

Кафедра господарського права і процесу


Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни

«ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»


для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Галузь знань «Право»

Напрям підготовки «Правознавство»


Київ 2011


Навчально-методичні матеріали з дисципліни «^ Господарський процес» затверджені на засіданні кафедри господарського права і процесу (протокол №____ від «_____»_____________ року) для студентів четвертого курсу навчально-наукового інституту права та психології.


Укладач: викладач кафедри господарського права і процесу Худояр Л.В.

^ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Курс

Характеристика дисципліни

Кількість залікових кредитів, відповідних ЕСТS: 3

Змістових модулів: 4

Загальна кількість годин: 144

Тижневих годин:

Рік підготовки: 4

Семестр: 2

Лекції: 22

Семінарські заняття: 20

Практичні заняття: 30

Самостійна робота: 48

Індивідуальна робота: 8

Вид контролю: залік^ АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення курсу «Господарський процес» — важлива і невід’ємна частина освіти студентів юридичних вузів і факультетів, майбутніх фахівців у сфері правового регулювання економіки.

Мета цього курсу полягає у вивченні предмета, методів та джерел господарського процесу, досудового врегулювання господарських спорів, правового статусу учасників господарського процесу, підвідомчості і підсудності справ господарським судам, судових витрат, процесуальних строків, доказів і доказування у господарському процесі, питань, щодо позову у господарському процесі, вирішення господарських спорів у першій інстанції, перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядках, перегляду судових рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами, виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

Крім того, студенти мають засвоїти зміст основних понять і категорій, які стосуються цієї дисципліни (професійний суддя, підвідомчість підсудність, державне мито, поняття і види доказів, висновок експерта, апеляційне та касаційне оскарження, судове рішення, постанова, ухвала); засвоїти теоретичні положення дисципліни; ознайомитись з основними нормативно-правовими актами у цій сфері, вміти аналізувати їх, здобути навички тлумачення та вміння застосувати до конкретних життєвих ситуацій.

Також, слід звернути увагу студентів на самостійну роботу, яка є необхідною умовою для оптимального засвоєння теоретичного та практичного матеріалу, сприяє виробленню у майбутнього фахівця знань та навичок необхідних для початку власних наукових досліджень, перелік завдань для самостійної роботи наводиться після кожної теми.

Приблизний перелік питань для підсумкового контролю покликаний забезпечити систематичність і поступовість у самостійній підготовці студентів до іспиту протягом семестру.


^ Основні терміни дисципліни

Апеляційне провадження як стадія господарського процесу становлять сукупність дій господарського суду апеляційної інстанції, порушується лише за апеляційною скаргою (апеляційним поданням) осіб, які брали участь у розгляді справи у суді першої інстанції, спрямована на повторний розгляд і вирішення справи по суті з метою перевірки правильності встановлення фактичних обставин справи, законності і обґрунтованості судових актів суду першої інстанції, які не набрали чинності, в межах доводів апеляційної скарги (Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О.І. Харитонової.- К.: Істина, 2008.- С.261).

^ Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією,
ліквідатор) - фізична особа, яка має ліцензію, видану в
установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали
господарського суду (ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).


Банкрутство - визнана господарським судом неспроможність
боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані
судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування
ліквідаційної процедури (ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).


Боржник - суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний
виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі
зобов'язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового
державного соціального страхування, податків і зборів
(обов'язкових платежів), протягом трьох місяців після настання
встановленого строку їх сплати (ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).


^ Виконавче провадження як завершальна стадія судового
провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових
осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень (ст.1 Закону України «Про виконавче провадження»).


Відповідач – особа, яка за заявою позивача притягається до відповідальності за порушення чи оспорювання його права і охоронюваного законом інтересу (Науково-практичний коментар Господарського процесуального України / За ред. О.І. Харитонової.-К., 2006.-С.53).

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких
господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору (ст.32 ГПК).


Кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів). Конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та вимоги яких не забезпечені заставою майна боржника. До конкурсних кредиторів відносяться також редитори, вимоги яких до боржника виникли внаслідок правонаступництва за умови виникнення таких вимог до порушення провадження у справі про банкрутство. Поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство (ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).

Неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності (ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).

^ Нововиявленими обставинами є матеріально-правові факти, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного вирішення спору або розгляду справи про банкрутство. Необхідними ознаками нововиявлених обставин є, по-перше, їх наявність на час розгляду справи, по-друге, те, що ці обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи (Роз’яснення Вищого господарського суду України вiд 21.05.2002  № 04-5/563 «Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами»)

^ Письмовими доказами є документи i матеріали, які містять дані
про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору (ст.36 ГПК).


Позивач – особа, на захист суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів якої відкривається господарська справа у суді та розпочинається господарський процес (Науково-практичний коментар Господарського процесуального України / За ред. О.І. Харитонової.-К., 2006.-С.53).

Позов - це вимога позивача до відповідача, спрямована через суд, про захист порушеного або оспорюваного суб’єктивного права чи охоронюваного законом інтересу, яка здійснюється у визначеній законом процесуальній формі (Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О.І. Харитонової.- К.: Істина, 2008.- С.185).

^ Речовими доказами є предмети, що своїми властивостями
свідчать про обставини, які мають значення для правильного
вирішення спору (ст. 37 ГПК).


^ Суб'єкт банкрутства - боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання встановлена господарським судом. Суб'єктами банкрутства не можуть бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення тощо) (ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).

^ Учасники провадження у справі про банкрутство - сторони, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство, Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю (ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).


^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Змістовий модуль 1


Тема 1. Предмет, метод та джерела господарського процесу.

^ Семінарське заняття – 2 год.

Самостійна робота – 6 год.


Питання для обговорення на семінарському занятті:

 1. Предмет і метод господарського процесу.

 2. Принципи господарського судочинства.

 3. Джерела господарського процесу.

 4. Господарський процес як галузь права, наука і навчальна дисципліна


Завдання для самостійної роботи:

Завдання 1. Зясувати роль господарського суду у здійсненні правосуддя у господарських правовідносинах.


Завдання 2. Дати характеристику організаційних та функціональних принципів господарського процесу.


Завдання 3. Дати визначення терміну «професійний суддя».
Завдання 4. В чому полягає завдання кваліфікаційних комісій суддів? Визначити систему кваліфікаційних комісій суддів та строк їх повноважень.


Завдання 5. Визначити мету проведення кваліфікаційної атестації суддів, кваліфікаційні класи та строки перебування у кваліфікаційному класі.


Завдання 6. Розкрити зміст дисциплінарної відповідальності суддів (підстави дисциплінарної відповідальності суддів, стадії дисциплінарного провадження, перевірка даних про дисциплінарний проступок судді, підстави порушення дисциплінарного провадження, порядок порушення дисциплінарного провадження, розгляд дисциплінарної справи, застосування і зняття дисциплінарного стягнення).


^ Література до теми № 1

[1-19, 27, 28, 30, 46, 51, 64, 68, 69, 71, 79, 80, 82-84, 88-90, 93, 96, 99, 103]


Тема 2. Досудове врегулювання господарських спорів.

^ Семінарське заняття – 2 год.

Практичне заняття - 2 год

Самостійна робота – 6 год.


Питання для обговорення на семінарському занятті:

 1. Загальні положення щодо порядку досудового врегулювання господарських спорів.

 2. Порядок пред’явлення і розгляду претензій.

 3. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів.

 4. Предявлення претензій щодо перевезення вантажів залізницею.Завдання для самостійної роботи:

Завдання 1. Скласти претензію та відповідь на неї.


Завдання 2. Скласти заяву про нестачу або пошкодження вантажу під час морського перевезення.


Завдання 3. Визначити підстави звільнення перевізника від відповідальності за втрату, нестачу і пошкодження вантажу у морських перевезеннях.


^ Література до теми № 2

[2, 36, 46, 58, 60, 62]


Тема 3. Учасники господарського процесу.

^ Семінарське заняття – 2 год.

Практичне заняття - 4 год

Самостійна робота – 6 год.


Питання для обговорення на семінарському занятті:


 1. Поняття, склад та класифікація учасників господарського процесу.

 2. Процесуальне положення судді господарського суду.

 3. Сторони в господарському процесі, їх права та обов’язки. Треті особи в господарському процесі. Участь прокурора в господарському процесі. Правове положення інших учасників господарського процесу.^ Завдання для самостійної роботи:

Завдання 1. Охарактеризувати випадки, в яких громадяни можуть звертатись до господарського суду за захистом своїх порушених прав.
Завдання 2. Розкрити зміст питання, щодо підтримання прокурором державного обвинувачення та представництва інтересів громадянина або держави в суді.


Завдання 3. У жовтні 2006 року Київський транспортний прокурор в інтересах держави в особі Міністерства транспорту та зв'язку України та Державного територіального - галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця" (далі ДТГО "Південно – Західна залізниця") звернувся у господарський суд міста Києва з позовом до дочірнього підприємства "Миколаївський облавтодор" (далі ДП "Миколаївський облавтодор"), відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (далі ВАТ "ДАК" Автомобільні дороги України"), Державної служби автомобільних доріг України, служби автомобільних доріг в Миколаївській області про стягнення на користь ДТГО "Південно- Західна залізниця" 6 000 000 грн., отриманих ДП "Миколаївський облавтодор" на підставі договору підряду N ПЗ/НКВ-032416/НЮ від 12 червня 2003 року.

Чи підлягає цей спір розгляду у господарському суді? Відповідь обґрунтуйте.


Література до теми3


[2, 7, 10, 12, 29, 39, 46, 58, 60,66, 74, 77, 85, 87, 92]


Змістовий модуль 2


Тема 4. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам.


^ Семінарське заняття – 2 год.

Практичне заняття - 2 год

Самостійна робота – 6 год.


Питання для обговорення на семінарському занятті:

 1. Поняття підвідомчості господарських справ. Справи підвідомчі господарським судам.

 2. Підсудність господарських справ. Територіальна та виключна підсудність.

 3. Передача справ за підсудністю.Завдання для самостійної роботи:

Завдання 1. Визначити з перелічених нижче прикладів, справи у спорах, що не підвідомчі господарським судам: справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, спорів про приватизацію державного житлового фонду; спори, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов; справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції; спори про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін; спори, що виникають із публічно-правових відносин; справи про банкрутство; справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, кціонерами) господарських товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.


Завдання 2. Перерахувати випадки, коли спір підвідомчий господарському суду не може бути переданий сторонами на вирішення третейського суду (арбітражу).


Завдання 3. Дати визначення поняття корпоративних відносин. Провести характеристику правової природи, елементів та суб’єктів корпоративних правовідносин.


^ Література до теми 4

[2, 35, 37. 38, 44-46, 58, 63, 71, 73, 75,76, 86, 94, 95, 97]


  1   2   3   4Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы