Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

«Корпоративне право»
Скачать 320.12 Kb.
Название«Корпоративне право»
Дата12.01.2013
Размер320.12 Kb.
ТипДокументыМіністерство внутрішніх справ України


Національна академія внутрішніх справ


Навчально-науковий інститут права та психології

Факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології

Кафедра господарського права і процесу


Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни

«Корпоративне ПРАВО»


для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Галузь знань «Право»

Спеціальність «Правознавство»


Київ 2011
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Корпоративне право» затверджені на засіданні кафедри господарського права і процесу (протокол №____ від «_____»_____________ року) для студентів Навчально-наукового інституту права та психології.


Укладачі: старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук Бульба Оксана Юріївна.


^ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Курс

Напрям, підготовки (спеціальність), освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни (спецкурсу)

Семестр: 1


Кількість залікових кредитів, відповідних ECTS: 4


Кількість модулів: 4


Напрям підготовки (спеціальність): правознавство


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціалістТип: нормативна

Загальна кількість годин: 144

Лекції: 20

Семінарські заняття: 22

Практичні заняття: 10

Самостійна робота: 76

Індивідуальна робота: 8

Форма підсумкового контролю:

залік

^ АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Навчальна дисципліна “Корпоративне право” відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки кваліфікованих фахівців для роботи в юридичних особах, зокрема корпоративного способу утворення, шляхом формування у них системи знань і умінь з організації функціонування господарських товариств, корпорацій, непідприємницьких об’єднань громадян і т.ін.

В змісті програми враховані міжнародна практика формування корпоративних правовідносин, основні сучасні бачення щодо діяльності господарських товариств, їх органів управління, а також особливості функціонування державного сектору корпоративних юридичних осіб. З метою забезпечення практичної спрямованості навчання, його комплексності та підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу курс поділений на чотири змістовні модулі.

Метою навчальної дисципліни є:

Засвоєння сутності корпоративного права в об’єктивному та суб’єктивному значеннях, оволодіння понятійним апаратом корпоративного права, вмінням здійснювати систематизацію та пошук норм які регулюють діяльність юридичної особи, собливо на стадіїї її утворення, вмінням аналізу правової літератури, пов’язаної з корпоративним правом, аналізу корпоративних норм, навичками щодо правильного застосування засад організації діяльності юридичної особи, навички щодо складання корпоративних актів, вмінням здійснювати пошук та критичний аналіз матеріалів правозастосовної діяльності при вирішенні конкретних практичних завдань.

У результаті вивчення дисципліни “Корпоративне право” студенти повинні

з н а т и: предмет, об’єкти та суб’єктів корпоративного права, його функції та понятійний апарат, норми. Щодо реєстрації юридичних осіб прибуткової та неприбуткової форм, класифікацію юридичних осіб корпоративного способу утворення, засади створення органів управління в корпоративній організації, класифікацію органів управління та їх компетенцію, організаційні засади діяльності уповноважених осіб та відповідальних представників, які здійснюють управління корпоративними правами, які належать державі, а також орієнтуватися в компетенції юридичного відділу на підприємстві,

у м і т и: здійснювати пошук та систематизацію норм права, які регулюють корпоративні відносини, аналіз повноважень органів управління юридичної особи та давати характеристику стану коркорпоративних відносин в конкретній ситуації, застосувати міжнародний досвід організації корпоративних відносин, зокрема відносин між органами управління, проводити аналіз практики реалізації корпоративних прав, захисту у разі їх порушення, а також аналіз судової практики та використовувати його для вирішення конкретних практичних завдань.

Програма складена з урахуванням узгоджених між предметних зв’язків з навчальними курсами «Господарське право», «Цивільне право», «Корпоративне управління», «Адміністративне право».


Основними формами роботи в процесі вивчення дисципліни є лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота з викладачем (за розкладом та у формі індивідуальних консультацій).

Основними формами контролю за процесом та результатами засвоєння програмного матеріалу є поточний модульний контроль успішності й участі в усіх видах роботи, залік.

^ Основні терміни дисципліни


афілійовані одна щодо іншої особи (афілійовані особи):

юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;

члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини), які спільно провадять господарську діяльність;

фізична особа та члени її сім'ї, які спільно провадять господарську діяльність, і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою;

викуп акцій - придбання акціонерним товариством за плату розміщених ним акцій;

голосуюча акція - акція, власнику якої надається право голосу на загальних зборах акціонерів (далі - загальні збори) для вирішення питань, передбачених законом та статутом акціонерного товариства;

значний пакет акцій - пакет із 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства;

командитне товариство - господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники);

компанія з управління активами інституційних інвесторів (компанія з управління активами) - господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

контрольний пакет акцій - пакет із 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства;

контроль - вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність суб'єкта господарювання, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління суб'єкта господарювання, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання;

корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами;

корпоративний інвестиційний фонд - це інститут спільного інвестування, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування;

кумулятивне голосування - голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

недержавний пенсійний фонд - юридична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному цим Законом порядку;

нерезиденти - юридичні особи та суб'єкти господарської діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави. 

Розташовані на території України дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва іноземних держав, міжнародні організації та їх представництва, що мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також представництва інших іноземних організацій і фірм, які не здійснюють господарської діяльності відповідно до законодавства України;

особи, що діють спільно, - фізичні та/або юридичні особи, які діють на підставі правочину між ними і узгоджують свої дії для досягнення спільної мети;

повідомлення акціонерам - повідомлення, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію і направляється адресату листом з описом вкладення та повідомленням про вручення;

повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном. Учасниками повного товариства, повними учасниками командитного товариства можуть бути лише особи, зареєстровані як суб'єкти підприємництва;

посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства;

приватизація державного майна - це відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки України;

пропорційний викуп акцій - придбання акціонерним товариством розміщених ним акцій пропорційно кількості акцій певного типу та/або класу, запропонованих кожним акціонером до продажу;

проста більшість голосів - більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах;

резиденти - фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;

резиденти - юридичні особи та суб'єкти господарської діяльності України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території.

Дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також філії і представництва підприємств та організацій України за кордоном, що не здійснюють господарської діяльності.

статутний капітал - капітал товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства;

товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників;

члени виконавчого органу - посадові особи - члени колегіального виконавчого органу. Статус члена виконавчого органу має також особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства.

^ Спеціальні корпоративні права — це права, які мають учас­ники, які володіють певним обсягом корпоративних прав.

10% — дає право вносити пропозиції до порядку денного, які є обов'язковими для правління; вимагати скликання поза­чергових загальних зборів акціонерів або скликати їх самостійно; здійснювати контроль за реєстрацією акціонерів; вимагати проведення аудиторської перевірки, вимагати проведення поза­планової перевірки фінансово-господарської діяльності правлін­ня ревізійною комісією;

25% (малий блокуючий пакет) — дозволяє блокувати рі­шення зборів з питань, що потребують 3/4 голосів;

40% (великий блокуючий пакет) — надає право блокувати роботу загальних зборів учасників, оскільки вони не матимуть кворуму;

50%+1 акція (контрольний пакет) — дозволяє приймати на зборах більшість рішень, крім тих, які вимагають 3/4 голосів;

60% + 1 акція — дозволяє провести загальні збори неза­лежно від явки інших учасників;

75% + 1 акція — дозволяє прийняти будь-яке рішення на загальних зборах учасників;

100% — повний одноосібний контроль над товариством.


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


МОДУЛЬ 1


Тема 1. Загальнотеоретичні поняття корпоративного права

Cемінарське заняття - 2 год.

^ Самостійна робота – 13 год.


1. Поняття корпоративного права. Корпоративне право в суб’єктивному та об’єктивному значенні. Тенденції розвитку корпоративного права за кордоном і в Україні.

2. Поняття і ознаки корпоративного права. Співвідношення корпоративного і акціонерного права, господарського права, цивільного права.

3. Соціальна обумовленість корпоративного права.

4. Суспільні відносини, що регулюються корпоративним правом. Корпоративні правовідносини, як предмет корпоративного права.

5. Методи корпоративного права. Загальнонаукові та спеціальні методи пізнання та вивчення корпоративного права.

6. Місце науки та навчального курсу в системі загальних і спеціальних юридичних дисциплін, їх зв’язок з іншими правовими дисциплінами, теоретичне і практичне значення для підготовки спеціалістів.

7. Структура навчального курсу і джерела його вивчення. Система курсу корпоративного права.


Тема 2. Суб’єкти корпоративного права

^ Cемінарське заняття - 2 год.

Практичне заняття – 4 год.

Самостійна робота – 13 год.


 1. Загальний склад суб’єктів корпоративного права. Органи державної влади, які регулюють або іншим чином впливають на діяльність юридичних осіб: державні реєстратори, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна. Юридичні особи корпоративного способу утворення, їх органи управління.

 2. Юридична особа як учасник корпоративних відносин. Поняття, організаційно-правова форма, види юридичних осіб корпоративного способу утворення: товариства, кооперативи, інститути спільного інвестування, непідприємницькі товариства, об’єднання громадян.

 3. Створення юридичних осіб. Право на створення юридичної особи, способи та стадії створення юридичних осіб.

 4. Ограни управління юридичної особи корпоративного способу утворення: загальні збори учасників, виконавчий орган, контролюючі органи.

 5. Засновники юридичної особи – фізичні особи: особливості віку, з якого особа може бути засновником, особливості внесків до статутного фонду.

 6. Засновники юридичної особи інші юридичні особи, дочірні юридичні особи, нерезиденти – засновники юридичних осіб за законодавством України, обмеження для юридичних осіб в якості засновників.

 7. Держава як засновник юридичної особи: юридичні особи публічного та приватного права, здійснення державою свої прав через органи державної влади.


Література: 1, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 31 .


Тема 3. Органи управління корпоративної організації

^ Cемінарське заняття - 2 год.

Практичне заняття – 4 год.

Самостійна робота – 12 год.


 1. Поняття управління корпоративною організацією.

 2. Загальні принципи управління корпоративною організацією. Функції управління.

 3. Органи управління господарських товариств.

 4. Загальні збори акціонерів та загальні збори учасників. Скликання загальних зборів. Порядок проведення, структура та порядок складання протоколу загальних зборів.

 5. Наглядова рада. Склад наглядової ради. Основні принципи діяльності наглядової ради. Компетенція наглядової ради .

 6. Правління, як виконавчий орган господарських товариств. Склад правління та порядок його обрання (затвердження). Основні завдання та компетенція правління. Права та обов’язки членів правління.

 7. Ревізія. Склад ревізійної комісії. Правове регулювання діяльності ревізійної комісії Цивільним, Господарським кодексами України та законом України “Про господарські товариства”. Види перевірок і порядок складання висновків.

 8. Аудит. Висновок аудитора. Доцільність створення ревізійної комісії в господарських товариствах та доцільність залучення аудиторів для перевірки фінансово-господарської діяльності.


Література: 1, 3, 7, 11, 23, 24, 30, 35, 38, 45, 53.


МОДУЛЬ 2


^ Тема 4. Статутний капітал юридичної особи

Cемінарське заняття - 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

^ Самостійна робота – 12 год.

 1. Поняття статутного капіталу юридичної особи.

 2. Вимоги законодавства щодо формування статутного капіталу юридичної особи.

 3. Перетворення вкладів учасників на частку в статутному капіталі.

 4. Джерела формування статутного капіталу.

 5. Порядок збільшення чи зменьшення статутного капіталу.


Література: 1, 3, 7, 11, 23, 24, 30, 35, 38, 45, 53.


Тема 5. Корпоративні права держави, громадян та юридичних осіб: загальні поняття

Cемінарське заняття - 1 год.

Практичне заняття – 2 год.

^ Самостійна робота – 11 год.


 1. Поняття корпоративних прав держави. Особливості реалізації корпоративних прав держави.

 2. Суб’єкти управління корпоративними правами держави. Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна, органи державної влади, уповноважені управляти майном. Їх повноваження.

 3. Відповідальний представник та уповноважені особи. Умови їх призначення, обрання, їх функції та повноваження. Особливості проведення конкурсу, умови участі в конкурсі на уповноважену особу.

 4. Ведення реєстру державних корпоративних прав.

 5. Проведення оцінки державних корпоративних прав.

 6. Здійснення контролю за ефективністю роботи господарської організації у частині реалізації належних державі корпоративних прав.

 7. Припинення корпоративних прав держави. Приватизація корпоративних прав держави, способи приватизація, покупці, вимоги до покупців.

 8. Поняття корпоративного права в суб’єктивному значенні. Визначення корпоративного права в нормативно-правових актах. Ознаки та форма корпоративних прав. Корпоративні обов’язки, можливість існування корпоративних обов’язків без прав.

 9. Підстави набуття корпоративних прав: первинні та похідні. Момент виникнення корпоративних прав.

 10. Право на управління юридичною особою. Пряме і опо­середковане управління. Елементи права на участь в управлінні: право брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності товариства, вчасно отримувати повідомлення про скликання загальних зборів, право своєчасно та у зручний для учасника спосіб знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, право вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборів, право брати участь у загальних зборах, право брати участь в обговоренні та голосуванні.

 11. Право на одержання інформації. Яку саме інформацію має право одержувати учасник товариства, хто і в який строк має надати інформацію учаснику.

 12. Право на отримання частини прибутку юридичної особи. Момент, з якого виникає право на отримання частини прибутку, порядок виплати дивідендів.

 13. Право на отримання відповідної частки активів у разі ліквідації юридичної особи. Форма повернення майна, переданого до статутного фонду товариства.


Література: 1, 3, 7, 8, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 39, 42, 45.


Тема 6. Припинення корпоративних відносин

Cемінарське заняття - 1 год.

Практичне заняття – 4 год.

Самостійна робота – 11 год.


 1. Підстави припинення корпоративних прав: з ініціативи учасника, з ініціативи юридичної особи, на вимогу інших осіб. Припинення корпоративних правовідносин в зв’язку з виходом учасника з товариства. Порядок та момент виходу учасника з товариства.

 2. Припинення корпоративних правовідносин в зв’язку з відступленням частки. Порядок відступлення, переважне право інших учасників товариства на придбання, продяок продажу акцій.

 3. Припинення корпоративних правовідносин в зв’язку з виключенням учасника з товариства. Умови виключення, оформлення рішення про виключення.

 4. Припинення корпоративних правовідносин у зв’язку із смертю (ліквідацією) учасника. Спадкування частки. Спадкування акцій.

 5. Припинення корпоративних правовідносин на вимогу кредиторів учасника у разі недостатності його майна для виконання власних зобов’язань.^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточний контроль рівня знань підчас семінарських та практичних занять, оцінка якості виконання індивідуальної та самостійної роботи, модулі та підсумкові контролі.

^ ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:Оцінка за шкалою ECTSоцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

(зараховано)

A

«Відмінно» - теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним метеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою

75-89

Добре

(зараховано)

B-C

«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним метеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними помилками

60-74

Задовільно

(зараховано)

D-E

«Задовільно» - теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матерріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними помилками

35-59
FX

«Умовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній работі на матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробкт

1-34
F

«Безумовно незадовільно» - теоретичний курс не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота на матеріалом курсу не приведе до значного підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки


^ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

 1. Аналіз претензійно-позовної роботи в корпоративній організації.

 2. Вихід учасника з товариства.

 3. Державний контроль за діяльністю корпоративної організації.

 4. Виключення учасника з товариства.

 5. Виникнення корпоративних прав держави та підстави припинення участі держави в господарському товаристві.

 6. Виникнення корпоративних прав та підстави припинення участі учасника в господарському товаристві.

 7. Виключення учасника з товариства.

 8. Відповідальність акціонерів за порушення корпоративних норм.

 9. Продаж акцій.

 10. Відповідальність керівників за порушення корпоративних норм.

 11. Відступлення частки державою.

 12. Відступлення частки учасником-юридичною особою.

 13. Виконавчий орган, порядок обрання і повноваження.

 14. Генеральний директор. Порядок обрання (затвердження) генерального директора.

 15. Державні органи, які регулюють корпоративну діяльність.

 16. Доведення змісту договорів до виконавців, контроль за виконанням і оцінювання результатів виконання договорів.

 17. Загальні ознаки корпоративних норм.

 18. Законодавчі засоби обмеження корпоративної діяльності.

 19. Командитне товариство.

 20. Контроль за виконанням розглянутих (задоволених і відмовлених у задоволенні) претензійно-позовних матеріалів.

 21. Корпоративне право в суб’єктивному та об’єктивному значенні.

 22. Корпоративний звичай як джерело корпоративного права.

 23. Корпоративний акт як основне джерело корпоративного права.

 24. Корпоративні права в різних господарських товариствах.

 25. Корпоративні правовідносини: поняття, види.

 26. Корпоративні прецеденти як джерела корпоративного права.

 27. Повноваження вищого органу акціонерного товариства.

 28. Матеріально-правові питання відповідальності директорів

 29. Статус та повноваження наглядової ради в акціонерному товаристві.

 30. Аудитор в акціонерному товаристві.

 31. Ознаки корпоративних прав.

 32. Організація договірно - правової роботи в корпоративній організації.

 33. Організація досудового (претензійного) порядку врегулювання господарських та інших судових спорів.

 34. Принципи корпоративного управління.

 35. Підготовка до укладення договору, оцінювання підстав укладення договору, оформлення договірних відносин.

 36. Класифікація норм корпоративного права.

 37. Повне товариство.

 38. Поняття акціонерного товариства, його види, ознаки.

 39. Порядок реєстрації юридичних осіб.

 40. Різноманітність юридичних осіб корпоративного способу утворення.

 41. Непідприємницькі юридичні особи корпоративного способу утворення.

 42. Поняття корпоративних норм та їх види.

 43. Поняття корпоративного права, предмет та метод.

 44. Повноваження органів управління товариства з обмеженою відповідальністю.

 45. Інститути спільного інвестування як один з суб’єктів корпоративного права.

 46. Холдингові структури – як суб’єкти корпоративного права.

 47. Основні завдання та компетенція правління в акціонерному товаристві. Права та обов’язки членів правління.

 48. Принципи створення корпоративних норм.

 49. Протокол загальних зборів як корпоративний акт.

 50. Уповноважені особи як суб’єкти управління корпоративними правами держави.

 51. Відповідальні представники - як суб’єкти управління корпоративними правами держави..

 52. Контрольно-ревізійні органи господарських товариств.

 53. Облік корпоративних прав держави.

 54. Співвідношення корпоративних норм з нормами централізованими та договірними.

 55. Співвідношення корпоративного та акціонерного права, господарського права та цивільного права.

 56. Стадії договірної роботи.

 57. Суб’єкти управління корпоративними правами держави.

 58. Товариство з додатковою відповідальністю.

 59. Товариство з обмеженою відповідальністю.

 60. Форми і підстави відповідальності державних органів за порушення корпоративних норм.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ДИСЦИПЛІНИ

Нормативно-правові акти:

 1. Господарський кодекс України.

 2. Господарський процесуальний кодекс України.

 3. Цивільний Кодекс України.

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

 5. Кримінальний Кодекс України.

 6. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 р.

 7. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р.

 8. Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1994р.

 9. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05. 2003 р.

 10. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 18.06.1991р.

 11. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.

 12. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.2006 р.

 13. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.1992 р.

 14. Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р.

 15. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991р.

 16. Закон України « Про Кабінет міністрів України» від 16.05.2008 р.

 17. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.11.1996 р.

 18. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р.

 19. Указ Президента України «Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку» від 14.02.1997 р.

 20. Постанова Верховної Ради України від 7.07.1992 р. N 2558-XII «Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України».

 21. Методика оцінки державних корпоративних прав. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1999 р.

 22. Основні концептуальні підходи до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р.

 23. Положення про реєстр державних корпоративних прав. Затверджено Наказом Національного агентства України з управління державними корпоративними правами 14.05.99р.

 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 р. “Про управління корпоративними правами держави”.

 25. Рішення ДКЦПРФ від 11.12.2003 «Про затвердження Принципів корпоративного управління».

 26. Рішення ДКЦПРФ від 26.01.2006 «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо доступу акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації про акціонерне товариство».

 27. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11. 2008 р. N 1040 «Загальне Положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»Спеціальна література:

 1. Андрущенко І. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів.// Право України. -2002- №2.- С.47-49.

 2. Вінник О., Щербина В.С. Акціонерне право: навчальний посібник / За ред. проф. В.С. Щербини. – К., 2000. –544с.

 3. Вінник О.М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення – К., 2003.- 352с.

 4. Лукач І. В. Правове становище холдингових компаній: Монографія. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 240с.

 5. Господарське право: Практикум/ В.С. Щербина, Г.В. Пронська, О.М. Вінник та інші; За заг. ред. В.С. Щербини. –К.: Юрінком Інтер, 2001. 0320с.

 6. Договори у підприємницькій діяльності. / Уклад. О.Руденок, В.Кузнєцов. – Х.: Фактор, 2003.- 192 с.

 7. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навчальний посібник. – К.: Знання - Прес, 2002. – 317с.

 8. Зеркалов Д. В. Рейдеры. Пособие. – К.: КНТ, 2007. – 188 с.

 9. Івченко О.М. Перевірки органами контролю суб’єктів підприємництва. Досвід захисту. – К.: Юстиніан, 2003. – 184с.

 10. Кашанина Т.В. Корпоративное право. – М.: Высшая школа, 2006 г. – 814 с.

 11. Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества. – М.: Инфра – М, Кодекс, 1999. – 345с.

 12. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: Практическое пособие. – К., 2000.

 13. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. Прецеденты. Комментарии. – К.: Юстиниан, 2003. – 368с.

 14. Контроль і перевірки підприємницької діяльності. – Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. - №8. – 400с.

 15. Корпоративне право в Україні: становлення та розвиток: Зб. наук. пр.:За матеріалами міжрегіон. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 26-27 вересня 2003 р. / Академія правових наук України; НДІ приватного права і підприємництва; Юридичний ін-т Прикарпатського ун-ту ім. В.Стефаника / О.Д. Крупчан (голова ред.кол.) — К., 2004. — 428с.

 16. Коссак В., Бачун О. Практика вирішення спорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних прав ( за матеріалами узагальнення практики Господарського суду м. Києва). //Право України. -2003- №12.- С.54-57.

 17. Кройтор В.А. Гражданский процесс. - Харьков: Эспада, 2002. – 288с.

 18. Кравчук В. М. Корпоративне право: Науково-практ. коментар законодавства та судової практики — К. : Істина, 2008. — 720с.

 19. Кравчук В. М. Корпоративне право— К. : Істина, 2010. — 720с.

 20. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде. Научно – практическое пособие. – Харьков: Эспада, 2002. – 528с.

 21. Мельник О. О. Корпоративне право: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" — К. : КНЕУ, 2008. — 232c.

 22. Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання. - Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 295 с.

 23. Петруся Ю.Є. Акціонерні товариства в Україні: проблеми емітентів та інвесторів. – Дніпропетровськ, 2000. –100с.

 24. Підприємницьке право: Практикум/ Л.В. Ніколаєва, О.В. Старцев, П.М. Пальчик, О.О. Бакалінська.- К.: Істина, 2002. – 200с.

 25. Полешко А. Становлення в Україні корпоративного права (з науково-практичної конференції).// Право України. -2003- №11.- С.162-171.

 26. Саніахметова Н. Поняття суб’єктів підприємницької діяльності.// Право України. -2001- №9.- С.29-33.

 27. Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, Кібенко Олена Рувімівна, Борисова Валентина Іванівна. Корпоративне управління: монографія / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Інна Валентинівна Спасибо-Фатєєва (ред.). — Х. : Право, 2007. — 498с.

 28. Щербина В.С. Господарське право України. - К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480с.

 29. Яценко Ігор Станіславович. Корпоративне право Республіки Польща (основні положення): наук.-практ. посіб. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 232c.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы