Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Факультет соціології Кафедра галузевої соціології Укладачі
Скачать 153.26 Kb.
НазваниеКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Факультет соціології Кафедра галузевої соціології Укладачі
Дата29.11.2012
Размер153.26 Kb.
ТипПротокол

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет соціології

Кафедра галузевої соціології

Укладачі: проф. Яковенко Ю.І., доц. Ніколаєнко Л.Г.


магістерський семінар по спеціалізації кафедри


Дослідницькі технології в галузевій соціології


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Для студентів факультету соціології, магістратура, 2-й семестр


Спеціальність 8.04.02.01 “соціологія”

Затверджено:

на засіданні кафедри

Протокол № ________________

Від “___” _________2011 р.

Зав. кафедри _______________ проф Яковенко Ю.І.

Декан факультету _________ доц. Горбачик А.П.

КИЇВ - 2011


Робоча навчальна програма з магістерського семінару

«Дослідницькі технології в галузевій соціології»


Укладачі: проф.. Яковенко Ю.І., доц. Ніколаєнко Л.Г.


Погоджено

з науково-методичною комісією

“____”_______________2011 р.


___________________________

^ Підпис голови НМК факультету


ВСТУП


Магістерський семінар «Дослідницькі технології в галузевій соціології» ” є дисципліною для студентів магістратури першого року (перший семестр) і другого року навчання (перший і другий семестр) з «Соціології» за спеціалізацією по кафедрі галузевої соціології. Зміст та структура дисципліни розраховані на загальний обсяг 132 ауд. години, з яких: перший семестр лекцій 16 годин і семінарських занять 16 годин; другий семестр лекцій 22 години і семінарських занять 22 години; третій семестр лекцій 16 годин і семінарських занять 16 годин. Усього лекцій 54 години і семінарських занять 54 години. .


Предметом дисципліни є дослідницькі технології, що найбільш широко використовуються в побудові соціологічних теорій середнього рівня та спеціальних соціологічних теорій і, у свою чергу, позначаються на способах організації дослідницького процесу та процесі диференціації соціологічного знання за напрямками, методологіями та іншими дослідницькими орієнтаціями соціологів-професіоналів. Сюди включається також пошук соціальних причини, що призводять до структурних змін в соціологічному знанні та зумовлюють побудову дослідницьких технологій, за допомогою яких створюються образи соціальної реальності, що потребують верифікації їх змісту на міру його науковості.

З огляду на те, що розвиток дослідницьких технологій в соціології призводить до значного ускладнення структури соціологічного знання, передбачається глибоке вивчення способів організації дослідницького процесу як моменту в інституалізації соціологічної науки. Усе це дозволить більш ефективно формувати у студентів як соціологічне мислення, так і спроможність до самостійної дослідницької діяльності, наукової творчості та розширити горизонти наукового бачення ними суспільства, його структурних проявів.

^ Форми занять та методи викладання: робота над дисципліною побудована за принципом магістерського колоквіуму із застосуванням активних методів викладання, зокрема, міні-конференцій з студентськими доповідями та обговореннями тематичних проблематизацій, каскадних дискусій, групових та індивідуальних творчих робіт тощо з опором на самостійну індивідуальну роботу студентів. Передбачається опрацювання спеціальних текстів, підготовка рецензії на наукові статті та доповіді, наукових коментарів. Робота в процесі семінару пов’язана також з уточненням студентами тем своїх майбутніх магістерських робіт і розробкою проектів магістерського дослідження, які передбачається заслухати та обговорити наприкінці семестрової роботи.

Вивчення дисципліни завершується заліком.


^ Попередні умови вивчання курсу: базове знання з курсів теоретичної соціології, історії соціології, методології соціологічного дослідження та аналізу даних, соціальної структури та стратифікації суспільства, галузевої соціології та спеціальних соціологічних теорій.


^ Мета і завдання навчальної дисципліни.

Метою дисципліни є поглиблене ознайомлення та вивчення студентами окремих онтологічних і пізнавальних проблем, пов’язаних з предметом дисципліни і які представлені в сучасному науковому дискурсі, а також теоретико-методологічних підходів до соціологічного вивчення і пояснення таких наукових проблем. Важливими завданнями дисципліни також є:

– занурення студентів до сучасного наукового дискурсу, пов’язаного з предметом курсу, фокусування уваги на окремих актуальних наукових проблемах, формулюванні відповідних дослідницьких завдань та способів їх розв’язання;

– розвиток вміння критичного аналізу як теоретичного, так і емпіричного наукового знання, розвиток соціологічної уяви та соціологічного мислення;

– розвиток вмінь до аналізу наукових даних та презентації результатів наукових досліджень у різних формах наукових комунікацій;

– розвиток вмінь по виокремленню та формулюванню актуальних проблем суспільного життя, формулюванню та корекції теми магістерського дослідження і розробкм проекту магістерського дослідження.


^ Результати навчання.

Успішне завершення дисципліни передбачає наявність наступних знань та компетенцій:

 • Опанування методами перетворення принципів соціологічного мислення в технології соціологічного пізнання;

 • Опанування логіко-гносеологічними принципами формування структури соціологічного знання з огляду на їх пізнавально-технологічні спроможності;

 • Опанування можливостями трансформації принципів соціальної детермінації соціологічного пізнання в пізнавальні технології;

 • Розширення теоретико-методологічних перспектив дослідження та розуміння принципів конструювання теорій середнього рівня та спеціальних соціологічних теорій;

 • Опанування принципами сучасного наукового дискурсу взагалі та предметного дискурсу з приводу структурних змін в соціологічному знанні;

 • ознайомлення з принципами дискурсу з проблем можливого створення загальної соціологічної теорії середнього рівня;

 • Ознайомлення з сучасними дослідженнями в теоріях середнього рівня та спеціальних соціологічних теоріях;

 • Опанування методами критичного аналізу методологій та технологій побудови соціологічних теорій середнього рівня та спеціальних соціологічних теорій;

Критичне осмислення перспектив застосування знання галузевої соціології та спеціальних соціологічних теорій


Студент повинен також вміти використовувати набуті знання з дисципліни при проведенні самостійного магістерського дослідження, вивченні інших соціологічних дисциплін; працювати зі спеціальною соціологічною літературою, соціологічними документами та базами емпіричних даних; критично аналізувати соціологічні та статистичні дані стосовно соціоструктурних проявів суспільств.


^ Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.


Дана навчальна дисципліна є складовою циклу професійної підготовки фахівця з соціології освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, в межах спеціалізації за напрямком «дослідницькі технології в галузевій соціології»

.


^ ПІДГОТОВКА СТУДЕНТА ДО СЕМІНАРСЬКОЇ РОБОТИ

ТА ФОРМИ РОБОТИ


 1. Кожен студент повинен готуватись до кожного тематичного заняття в межах магістерського семінару. Залік по семінару передбачає відпрацювання кожної семінарської теми.

 2. Протягом семестру від кожного студента очікується підготовка і презентація двох доповідей (кожна – по 30-40 хвилин) по обраним двом темам. Рекомендується представляти доповідь з використанням мульті-медійних засобів.

 3. Від кожного студента також очікується виконання ролі дискутанта мінімум на двох заняттях в межах семінару.

 4. Передбачаються виступи (спів-доповіді, дискусійні повідомлення, коментарі, постановка дискусійних питань до аудиторії тощо) кожного студента в обговоренні по кожній з семінарських тем.

 5. На підставі здійснених доповідей і виступів на семінарах кожен студент готує наукову статтю, тези доповіді для подання на наукову конференцію. Підготовлені тексти (зміст, обгрунтованість, відповідність вимогам представлення наукових робіт, стиль презентації) обговорюються на магістерському семінарі. Підготовка однієї статті та/або розширених тез доповіді протягом семестру є обов’язковою для кожного студента.

 6. Протягом семестру кожен студент уточнює тему магістерського дослідження і готує його проект. Презентація та обговорення проектів кожного студента буде проведена на останніх семінарських заняттях.

^ РОЛІ СТУДЕНТІВ В СТРУКТУРІ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

 1. Доповідач, спів-доповідач (2 по кожній темі) – готує доповідь по проблемам, сформульованим за темою (до 30-40 хвилин).

 2. Дискутант (2 по кожній темі) – організує роботу семінару, формулює проблемні питання, організує обговорення проблем у формі дискусії, підводить підсумки підводить підсумки по темі семінарської дискусії, формулює наукові проблеми по питаннях, що виникли в ході обговорення теми і які потребують подальших соціологічних досліджень.

 3. Учасники-виступаючі на семінарі (усі студенти) – готують виступи по окремим питанням, позначеним в темі семінару, висловлюють дискусійні коментарі, дають усні рецензії на доповіді, або готують письмові рецензії на доповіді минулого семінару тощо.^ Форми поточного контролю та шкала оцінювання


Результати семінарської роботи студентів оцінюються за 100-бальною шкалою за семестр, враховуючи виконання усіх обов’язкових форм роботи.


Аудиторна та самостійна робота студента

^ Форми роботи

Макс. кількість балів

1. Доповідь / співдоповідь

15 (х 2)

^ 2. Дискусійний виступ, коментар, рецензія на доповідь, статтю


5 (х 6)

3. Організація дискусії на семінарі (дискутант)

10 (х 2)

^ 4. Презентація наукової статті, тез доповіді

10

5. Презентація проекту магістерсього дослідження

15

6. Бонуси за:

А) публікацію (прийняття до публікації) наукової статті, тез;

Б) виступ на науковій конференції


5-10


10^ При цьому загальна за семестром кількість балів відповідає оцінці:


1-49

незадовільно” з обов’язковим відпрацюванням семінару

50-64

незадовільно” з можливістю доопрацювання

65-79

задовільно”

80-89

добре”

90-100

відмінно”^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

^ Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самост.

робота

Інші форми контролю

Змістовний модуль 1 (проф Яковенко Ю.І.)

1

^ Наукове дослідження в галузевій соціології та спеціальних соціологічних теоріях: форми, структура, способи презентації результатів

5

4

2
2

^ Наукова методологія як логіка наукового мислення, як дослідницька проблема, як дослідницька технологія – система пізнавальних процедур та соціальних дій

5

4

2
3

Філософія соціології як методологічна основа побудови технологій розробки класичних, некласичних та постнекласичних теорій в галузевій соціології та спеціальних соціологічних теоріях

6

4

2^ Презентації та обговорення проектів магістерських досліджень
4

2^ Модульна контрольна робота
^ Загалом по модулю

16

16

8
Змістовний модуль 2 (доц. Ніколаєнко Л.Г..)

4

^ Структура соціологічного знання: галузева соціологія та спеціальні соціологічні теорії в структурі соціологічного знання

3

3

1
5

^ Свобода від суджень як соціальна технологія.

Зв’язок свободи від оціночних суджень в галузевій соціології та соціальної відповідальності соціолога

3

3

2
6

Специфіка впливу позитивістської методології на галузеву соціологію та спеціальні соціологічні теорії: теоретичні засади розбудови спеціальних та галузевих соціологій

4

3

2
7

^ Альтернативні методології в галузевій соціології та спеціальних соціологічних теоріях: розуміюча соціологія та феноменологічна соціологія

4

3

1
8

^ Кількісне і якісне дослідження в галузевій та спеціальних соціологічних теоріях: рівні дослідження та діалектика взаємодій

4

3

1
9

^ Символічно-інтеракціоністській підхід в галузевій соціології та спеціальних соціологічних теоріях

4

3

1^ Презентації та обговорення проектів магістерських досліджень
4

2^ Модульна контрольна робота
^ Загалом по модулю

22

22

8
Змістовний модуль 3 (доц. Ніколаєнко Л.Г..)

10

^ Постпозитивістські тенденції в галузевій соціології та спеціальних соціологічних теоріях

5

4

2
11

^ Факти та артефакти в галузевій соціології та спеціальних соціологічних теоріях

5

4

2
12

^ Від модерну до постмодерну в галузевій соціології та спеціальних соціологічних теоріях: соціальні структури як фактор

фрагментації соціального досвіду

6

4

2^ Презентації та обговорення проектів магістерських досліджень
4

2^ Модульна контрольна робота
^ Загалом по модулю

16

16

8
Усього:

54

54

24

^ Загальний обсяг:

  • перший курс другий семестр:

а) лекцій 16 год;

б) семінарів 16 год;

в) самостійна робота 8 год;

загалом 40 год.

другий курс перший семестр:

а) лекцій 22 год;

б) семінарів 22 год;

в) самостійна робота 8 год;

загалом 52 год.

  • другий курс другий семестр:

а) лекцій 16 год;

б) семінарів 16 год;

в) самостійна робота 8 год;

загалом 40 год.

Усього:

  • лекцій 54;

  • семінарів 54;

  • самостійна робота 24;

Загалом 132Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы