Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Київський національний університет імені Тараса Шевченка факультет соціології
Скачать 78.97 Kb.
НазваниеКиївський національний університет імені Тараса Шевченка факультет соціології
Дата29.11.2012
Размер78.97 Kb.
ТипПротокол

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ


Кафедра соціальних структур та соціальних відносин


Укладач: доктор соціологічних наук Аза Л. О.


ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності 6.030101 “Соціологія


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №

Від ___________2011 р.


Зав.кафедри

____________Куценко О.Д.


Декан факультету


________Горбачик А.П.


КИЇВ – 2011

Робоча навчальна програма з дисципліни “Етнокультурний поліморфізм”

Укладач: доктор соціологічних наук ^ Аза Лариса Олександрівна


Лектор: доктор соціологічних наук Аза Л.О.

Викладач: доктор соціологічних наук Аза Л.О.


Погоджено

з науково-методичною комісією

_______________ 2011 р.

___________ Цимбалюк Н.М.


ВСТУП


Навчальна дисципліна «Етнокультурний поліморфізм» є дисципліною спеціалізації кафедри соціальних структур та соціальних відносин, що читається для студентів ІV курсу факультету соціології в обсязі 72 годин аудиторних занять. З них:

 • Лекції – 24 годин

 • Семінари – 12 годин

 • Самостійна робота – 36 година.Мета і завдання навчальної дисципліни

Найважливішою метою даного курсу є вироблення у студентів навичок наукового аналізу, неупередженого підходу до проблем, пов’язаних із дослідженням міжетнічних, національних взаємовідносин в українському суспільстві. Це дозволить їм краще орієнтуватися в етнічній ситуації, що склалась на пострадянському просторі, адекватно оцінювати процеси та явища, зумовлені трансформацією українського суспільства.

^ Предметом навчальної дисципліни є особливості та механізми функціонування етнокультурного розмаїття, переосмислення проблеми культурної ідентичності, узгодження проблем культурної різноманітності та демократичного плюралізму тощо.

^ Вимоги до знань та вмінь

Після опанування курсу студент повинен:

- більш повно володіти понятійним апаратом етносоціології, усвідомлювати необхідність оновленого підходу до аналізу тих чи інших проблем міжетнічної взаємодії;

- орієнтуватися в методах дослідження етнокультурного плюралізму;

- розглядати проблему культурної різноманітності в більш широкому міжнародному контексті.


^ Місце в структурно-логічній схемі спеціальності

Навчальний курс „Етнокультурний поліморфізм” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, а також допоміжним для вивчення таких дисциплін як „культурологія”, „політологія”, „педагогіка” тощо.

^ Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна “Етнокультурний поліморфізм” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 1 модуля.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 – бальною шкалою.

Оцінювання за формами контролю:

 • усна відповідь;

 • доповнення;

 • написання доповіді;

 • письмова самостійна;

 • творча робота;

 • модульна контрольна робота;Поточний:

Модуль №1

 • усна відповідь - 5 балів ( максимально студент може отримати – 40 балів);

 • доповнення - 2 бали ( максимально студент може отримати – 16 балів);

 • творча робота – 4 бали ;

 • письмова самостійна - 5 балів ( максимально студент може отримати – 15 балів);

 • написання доповіді – 10 балів

 • модульна контрольна робота - 15 балів;

Модуль №2

 • усна відповідь - 5 балів ( максимально студент може отримати – 40 балів);

 • доповнення - 2 бали ( максимально студент може отримати – 16 балів);

 • творча робота – 4 бали ;

 • письмова самостійна - 5 балів ( максимально студент може отримати – 15 балів);

 • написання доповіді – 10 балів

 • модульна контрольна робота - 15 балів;За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за 2 модулі та оцінки за залік за такою формулою:


Змістовний модуль 1

( ЗМ1 )

Змістовний модуль 2

( ЗМ2 )

Залік

Разом
(підсумкова оцінка)


Вагові коефіцієнти (%)

40%

k1=0,4

40%

k2=0,4

20%

kз=0,2

100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

40

40

20

100

Розрахунок підсумкової оцінки (зваженої):

ПО= ЗМ1Ч k1+ ЗМ2Ч k2+ КПМ Ч kз .


При цьому, кількість балів відповідає оцінці:


1-34 – “незараховано” з обов'язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 - “незараховано” з можливістю повторного складання;

^ 60-100 – “зараховано”.


Шкала відповідності:За 100 – бальною шкалою


Оцінка за національною шкалою

90-100

Зараховано

85-89

75-84

65-74

60-64

35-59

^ Не зараховано

1-34Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за змістовний модуль менше ніж 40 балів, то студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав всі види робіт, які передбачаються навчальною програмою з дисципліни “ Соціологія організацій”.


^ Навчально -тематичний план лекцій і семінарів

темиНазва теми

^ Кількість годин

Лекції

СемінариСамостійна робота


Інші форми контролю

Змістовний модуль 1

1.

^ Етносоціологічні проблеми міжкультурної взаємодії

4

2

6
2.

^ Мультикультуралізм і деконструкція етнічних меж

4

26
3.

^ Моделі культури

4

2


6
Змістовний модуль 2

4.

^ Етнічна ідентичність: форми презентації та специфікації

4


2

6
5.

Ментальність

4


2

6
6.

Толерантність

4

2

6


Модульна контрольна робота 1

ВСЬОГО

24

24


36

ЗалікЗагальний обсяг 72 год.

Лекцій - 24 год.

Семінарські – 12 год.

Самостійна робота – 36 год.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы