Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Факультет соціології кафедра соціальних структур та соціальних відносин
Скачать 92.71 Kb.
НазваниеФакультет соціології кафедра соціальних структур та соціальних відносин
Дата29.11.2012
Размер92.71 Kb.
ТипПротокол

:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ


Кафедра соціальних структур та соціальних відносин


Укладач: доктор соціологічних наук Аза Л.О.


СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИ”


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності 6.030101 “Соціологія


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол

Від ____ _______ 2011_ р.


Зав. кафедри

_______________ Куценко О.Д.


Декан факультету

_______________ Горбачик А.П.


Київ 2011


Робоча навчальна програма з дисципліни “Соціологія особи”

Укладач: доктор соціологічних наук ^ Аза Лариса Олександрівна


Лектор: доктор соціологічних наук Аза Л.О.

Викладач: доктор соціологічних наук Аза Л.О.


Погоджено

з науково-методичною комісією

_______________ 2011 р.

___________ Цимбалюк Н.М.


Вступ

Навчальна дисципліна «Соціологія особи» є дисципліною є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Соціологія», що читається у восьмому семестрі для студентів ІV курсу в обсязі 90 годин аудиторних занять. З них:

 • Лекції – 24 години

 • Семінари – 24 години

 • Самостійна робота – 42 години.Мета й завдання навчальної дисципліни

Найважливішою метою даного курсу є вироблення у студентів навичок наукового аналізу, неупередженого підходу до розв’язання проблем, пов’язаних їз дослідженням особи, як соціально типової характеристики людей, її здатності до постійних соціальних перевтілень, аби зберегти відповідність ситуації і тим нормативним вимогам, які висуваються до неї оточуючим середовищем. Це дозволить їм краще орієнтуватися в соціальних і культурних механізмах поведінки людей, адекватно оцінювати соціальні процеси і явища, що зумовлені сучасною суспільною трансформацією.

^ Предметом навчальної дисципліни «Соціологія особи» є місце і роль особи в суспільстві; інтеграція в особі соціально значущих рис суспільства; соціальні й соціально-психологічні механізми формування особи; обумовленість особистих та індивідуальних якостей людини системою соціальних позицій, умов і форм життєдіяльності тощо.

^ Вимоги до знань та вмінь

Після опанування курсу студент повинен

- більш повно володіти понятійним апаратом соціології особи, усвідомлювати необхідність оновленого підходу до вивчення особи як об’єкта і суб’єкта соціальних відносин;

- орієнтуватися в методах збору інформації щодо ціннісних орієнтацій, мотивів, інтересів, установок особи у тій чи іншій сфері суспільного життя;

- розглядати проблему формування, соціалізації і виховання особи відповідно до сучасних суспільних умов і на перспективу.

^ Місце в структурно-логічній схемі спеціальності

Навчальний курс «Соціологія особи» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», а також допоміжним для вивчення таких дисциплін, як «Культурологія», «Політологія», «Педагогіка», «Соціальна робота» тощо.

^ Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни.

Навчальна дисципліна “Соціологія особи” оцінюється за модульно–рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюється за 100–бальною шкалою за семестр, враховуючи рейтингові бали за аудиторну роботу, самостійну роботу, модульну контрольну роботу та іспит.

Оцінювання за формами контролю:

 • усна відповідь;

 • доповнення;

 • написання доповіді;

 • письмова самостійна;

 • творча робота;

 • модульна контрольна робота;Поточний:

Модуль №1

 • усна відповідь - 5 балів ( максимально студент може отримати – 30 балів);

 • доповнення - 2 бали ( максимально студент може отримати – 12 балів);

 • творча робота – 8 бали ;

 • письмова самостійна - 5 балів ( максимально студент може отримати – 25 балів);

 • написання доповіді – 10 балів

 • модульна контрольна робота - 15 балів;Модуль №2

 • усна відповідь - 5 балів ( максимально студент може отримати – 30 балів);

 • доповнення - 2 бали ( максимально студент може отримати – 12 балів);

 • творча робота – 8 бали ;

 • письмова самостійна - 5 балів ( максимально студент може отримати – 25 балів);

 • написання доповіді – 10 балів

 • модульна контрольна робота - 15 балів;Рейтинг студента за засвоєння навчального матеріалу кожного модуля є сумою рейтингових балів за вказані вище складові модуля.

Максимальний рейтинг студента за один модуль становить 30 балів (2 модулі – максимальний рейтинг – 60 балів). Модульна контрольна робота проводиться лектором на останній лекції в обсязі 1 год. (півпари). Підсумковий контроль у формі письмового іспиту – максимально 40 залікових балів.


Змістовний модуль 1

( ЗМ1 )

Змістовний модуль 2

( ЗМ2 )

Іспит

Разом
(підсумкова оцінка)


Вагові коефіцієнти (%)

30%

k1=0,30

30%

k2=0,30

40%

Кісп1=0,2

100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

30

30

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки (зваженої):

ПО= ЗМ1Ч k1+ ЗМ2Ч k2 +КПМ Ч k ісп1.


При цьому кількість балів відповідає оцінці

1–34

назадовільно” з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

35–59

назадовільно” з можливістю повторного складання

60–64

задовільно” (“достатньо”)

65–74

задовільно”

75–84

добре”

85–89

добре” (“дуже добре”)

90–100

відмінно”Шкала відповідності

^ За 100–бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90–100

5

відмінно
85–894добре

75–84

65–743задовільно

60–64

35–592незадовільно

1–34^ НАВЧАЛЬНО–ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

для студентів денної форми навчання

темиНазви теми

Кількість годин

лекції

семінари

самост. робота

інші форми контроль

Змістовний модуль 1

1.

Предмет соціології особи

4

4

4
2.

Типологія як метод соціологічного пізнання і застосування її в дослідженнях особи

2

2

6
3.

Соціальна структура особи та її виміри

4

4

4
4.

Соціальні групи і організації

2

2

6
Змістовний модуль 2

5.

Культура. Суспільство. Особа.

4

4

4
6.

Соціалізація.

4

4

6
7.

Соціальна стратифікація

2

2

6
8.

Девіація і соціальний контроль

1

2

6
^ Модульна контрольна робота

1


Іспит

ВСЬОГО

24

24

42


Загальний обсяг 90 год., в тому числі:

Лекцій – 24 год.

Семінарські – 24 год.

Самостійна робота – 42 год.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы