Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Київський національний університет імені Тараса Шевченка факультет соціології кафедра соціальних структур та соціальних відносин
Скачать 85.11 Kb.
НазваниеКиївський національний університет імені Тараса Шевченка факультет соціології кафедра соціальних структур та соціальних відносин
Дата29.11.2012
Размер85.11 Kb.
ТипПротокол

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ


Кафедра соціальних структур та соціальних відносин


Укладач: доктор соціологічних наук Аза Л.О.


ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності 6.030101 “Соціологія


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол

Від ____ _______ 2011_ р.


Зав.кафедри

_______________ Куценко О.Д.


Декан факультету

_______________ Горбачик А.П.


КИЇВ – 2011


Робоча навчальна програма з дисципліни “Етносоціологія”

Укладач: доктор соціологічних наук ^ Аза Лариса Олександрівна


Лектор: доктор соціологічних наук Аза Л.О.

Викладач: доктор соціологічних наук Аза Л,О,


Погоджено

з науково-методичною комісією

_______________ 2011 р.

___________ Цимбалюк Н.М.


ВСТУП


Навчальна дисципліна «Етносоціологія» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Соціологія», що читається у сьомому семестрі для студентів ІV курсу в обсязі 90 годин аудиторних занять. З них:

 • Лекції – 24 годин

 • Семінари – 14 годин

 • Самостійна робота – 48 година.

Мета і завдання навчальної дисципліни

Найважливішою метою даного курсу є вироблення у студентів навичок наукового аналізу, неупередженого підходу до проблем, пов’язаних із дослідженням міжетнічних, національних відносин в сучасному суспільстві. Це дозволить їм краще орієнтуватися в етнічній ситуації сьогодення, адекватно оцінювати етнічні процеси та явища, що зумовлені сучасною соціальною трансформацією.

^ Предметом навчальної дисципліни «Етносоціологія» є соціологічно релевантні зв’язки й відносин етнічних спільностей як систем, їхня взаємодія, ідентичність, форми самоорганізації, закономірності колективної поведінки, включеність у соціальне середовище тощо.

^ Вимоги до знань та вмінь

Після опанування курсу студент повинен:

- більш повно володіти понятійним апаратом етносоціології, усвідомлювати необхідність оновленого підходу до тих чи інших проблем міжетнічної взаємодії;

- орієнтуватися в особливості методів збору етносоціологічної інформації;

- розглядати проблему етнічності в більш широкому контексті сучасних соціальних процесів.

^ Місце в структурно-логічній схемі спеціальності

Навчальний курс „Етносоціологія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, а також допоміжним для вивчення таких дисциплін як „культурологія”, „політологія”, „педагогіка” тощо.

^ Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни.

Навчальна дисципліна “Етносоціологія” оцінюється за модульно–рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюється за 100–бальною шкалою за семестр, враховуючи рейтингові бали за аудиторну роботу, самостійну роботу, модульну контрольну роботу та іспит.

Оцінювання за формами контролю:

 • усна відповідь;

 • доповнення;

 • написання доповіді;

 • письмова самостійна;

 • творча робота;

 • модульна контрольна робота;Поточний:

Модуль №1

 • усна відповідь - 5 балів ( максимально студент може отримати – 10 балів);

 • доповнення - 2 бали ( максимально студент може отримати – 4 балів);

 • творча робота – 12 бали (максимально студент може отримати 36 балів);

 • письмова самостійна - 5 балів ( максимально студент може отримати – 15 балів);

 • написання доповіді – 10 балів

 • модульна контрольна робота - 15 балів;

 • складання глосарію – 10 балів.Модуль №2

 • усна відповідь - 5 балів ( максимально студент може отримати – 10 балів);

 • доповнення - 2 бали ( максимально студент може отримати – 4 балів);

 • творча робота – 12 бали (максимально студент може отримати 36 балів);

 • письмова самостійна - 5 балів ( максимально студент може отримати – 15 балів);

 • написання доповіді – 10 балів

 • модульна контрольна робота - 15 балів;

 • складання глосарію – 10 балів.За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за 2 модулі та оцінки на заліці за такою формулою:


Змістовний модуль 1

( ЗМ1 )

Змістовний модуль 2

( ЗМ2 )

Залік

Разом
(підсумкова оцінка)


Вагові коефіцієнти (%)

40%

k1=0,4

40%

k2=0,4

20%

Кз=0,2

100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

40

40

20

100

Розрахунок підсумкової оцінки (зваженої):

ПО= ЗМ1Ч k1+ ЗМ2Ч k2 +КПМ Ч k з.


При цьому, кількість балів відповідає оцінці:


1-34 – “незараховано” з обов'язковим повторним вивченням дисципліни;

^ 35-59 - “незараховано” з можливістю повторного складання;

60-100 – “зараховано”.


Шкала відповідності

^ За 100–бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90–100зараховано


не зараховано

85–89

75–84

65–74

60–64

35–59

1–34Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за змістовний модуль менше ніж 40 балів, то студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав всі види робіт, які передбачаються навчальною програмою з дисципліни “ Соціологія організацій”.


^ НАВЧАЛЬНО–ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙтемиНазви теми

Кількість годин

лекції

Семінари

самост. робота

інші форми контроль

Змістовний модуль 1

1.

Виникнення та розвиток етносоціології

6

2

10
2.

Теоретичні питання етнічності

4

2

10
3.

Етнічна самосвідомість: зразок та норми поведінки

4

-

5
Змістовний модуль 2

4.

Соціокультурні проблеми розвитку та взаємодії етносів

4

2

5
5.

Проблема ментальності в етносоціології

2

2

5
6.

Міжетнічні відносини

2

2

5
7.

Принципи етносоціологічного вивчення міграції.

2

2

5
8.

Діаспора як об’єкт етносоціологічного дослідження.

1

1

6
Модульна контрольна робота 1

1


Залік

ВСЬОГО

26

13

51


:

Лекцій – 24 год,

Семінарів – 14 год.

Самостійна работа – 48 год,Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы