Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Міністерство освіти І науки України Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціологічний факультет Кафедра соціальних структур та соціальних відносин Укладач-автор: канд соц н.
Скачать 85.69 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки України Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціологічний факультет Кафедра соціальних структур та соціальних відносин Укладач-автор: канд соц н.
Дата29.11.2012
Размер85.69 Kb.
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки України


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціологічний факультет

Кафедра соціальних структур та соціальних відносин

Укладач-автор: канд.соц.н., доц. Симончук О.В.


МЕТОДИ АНАЛІЗУ НЕЧИСЛОВИХ ДАНИХ В СОЦІОЛОГІЇ


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Для студентів факультету соціології


Спеціальність 8.040201 “соціологія”


Затверджено:

На засіданні кафедри

Протокол № _1___

Від “_29_” _серпня 2011 р.
Зав.кафедри


______проф. Куценко О.Д.


Декан факультету


_________ доц.Горбачик А.П.
КИЇВ - 2011
Робоча навчальна програма з дисципліни «Методи аналізу нечислових даних в соціології»


Укладач-автор: кандидат соціологічних наук, доцент Симончук Олена Володимирівна


^ Лектор: к.соц.н., доцент Симончук Олена Володимирівна


Викладач: к.соц.н., доцент Симончук Олена Володимирівна


Погоджено

з науково-методичною комісією

“____”_______________2011 р.


___________________________

^ Підпис голови НМК факультету


ВСТУП

Курс «Методи аналізу нечислових даних в соціології» є нормативною фаховою дисципліною для студентів магістратури зі спеціальності «Соціологія». Курс розрахований на 2 кредити (72 години); загальний обсяг 32 аудиторних години (з яких лекційних – 16 і семінарських – 16) і 40 годин самостійної роботи.

Курс спрямований на отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок щодо застосування якісних методів в соціології. Головну увагу буде приділено різним видам глибинного інтерв’ю; детальному розгляду технологічних етапів глибинного інтерв’ю: підготовки, організації, проведення, транскрибування, аналізу, інтерпретації і тріангуляції даних. Акцент буде зроблено на засвоєнні різних теоретико-методологічних підходів до аналізу і інтерпретації даних в різних видах якісного дослідження.

^ Форми занять та методи викладання – проблемні лекції, семінари, групові дискусії, тренінгові завдання, індивідуальні та групові творчі роботи. Важливим компонентом підготовки студентів за курсом є розробка і реалізація протягом семестру програми соціологічного дослідження із використанням якісних методів та публічний захист програми в аудиторії. Вивчення курсу завершується іспитом.

В навчальній програмі з курсу наведено анотацію лекцій і плани семінарсько-практичних занять, перелік рекомендованої літератури до кожної теми, Інтернет-ресурси, завдання для самостійної роботи студентів, теми рефератів, питання до іспиту.

^ Попередні умови вивчення курсу – базове знання з курсів теоретичної соціології, логіки і методології соціологічного дослідження.

Предметом навчальної дисципліни є технологія проведення якісного дослідження, зокрема методи аналізу та інтерпретації якісних даних.

^ Мета курсу – формування у студентів фахового знання щодо використання якісних методів в соціологічних дослідженнях та набуття практичних навичок щодо їх ефективного застосування у дослідницькій практиці. Головну увагу буде сфокусовано на оволодінні теоретико-методологічними підходами до аналізу та інтерпретації якісних даних.

Практичні заняття орієнтовані на формування у студентів навичок роботи із методом глибинного інтерв’ю і організовані у відповідності з поступовим знайомством з описаними вище етапами інтерв’ю й оволодіння ними на практиці. Практикум передбачає складання студентом власного дослідницького міні-проекту.

^ Вимоги до знань і вмінь. Успішне завершення курсу передбачає:

  • Наявність сучасного теоретичного знання (та знання відповідних першоджерел) щодо використання якісних методів в різних сферах соціологічних досліджень і технології проведення якісного дослідження на всіх його етапах.

  • Опанування знанням щодо сучасних теоретико-методологічних підходів до аналізу та інтерпретації якісних даних.

  • Вміння розробляти програму власного дослідницького проекту в рамках якісної стратегії, аналізувати і концептуалізувати відповідні емпіричні дані та представляти їх у науковому звіті.

  • Критичне осмислення досягнень і перспектив застосування якісних методів у вітчизняній соціології.^ Студенти повинні вміти використовувати набуті знання з курсу при вивченні інших соціологічних дисциплін; працювати зі спеціальною соціологічною літературою, соціологічними документами та базами емпіричних даних; вміти комплексно застосовувати дані кількісних і якісних досліджень при вивченні певного предмету.


^ Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни. Дана навчальна дисципліна оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з одного модуля.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюється за 100-бальною шкалою за семестр, враховуючи рейтингові бали за аудиторну і самостійну роботу та іспит.


^ Форми поточного контролю

Аудиторна та самостійна робота студента


Форма

поточного

контролю


Рівень виконання

Кількість балів

Максимальна кількість балів

Усна відповідь \ доповідь

Грунтовна, вичерпна

Відповідь неповна

Відповідь з суттєвими помилками

3

2

1


21

^ Рецензія на статтю

Ґрунтовна, суттєва

Суттєва, але з певними недоліками

6

4

6

Завдання

«Фото-колекція»

Добре структурована, із вдалим есе

Добре структурована, але з вадами оформлення, аналізу фотографій

12


8

12

^ Завдання «Етнографічний нарис»

Змістовний, добре структурований текст, з вдалим аналізом і висновками

Змістовний текст, але з вадами оформлення, аналізу та інтерпретації

6


4

6

^ Творча робота з розробки програми якісного дослідження

Грунтовна, вичерпна з досконалим захистом

Грунтовна, вичерпна, але захист недостатній

Програма неповна, недостатньо обґрунтована, але захист досконалий

Програма неповна, недостатньо обґрунтована, захист слабкий

15

12


10


7

15

^ МОДУЛЬНА ОЦІНКА

(складається з суми балів, отриманих за виконання названих вище видів робіт)
60 балів

ІСПИТ40 балів


Рейтинг студента за засвоєння навчального матеріалу модуля є сумою отриманих балів за вказані вище види робіт. Максимальний рейтинг за модуль становить 60 балів. Підсумковий контроль у формі письмового іспиту передбачає максимум 40 балів.


^ При цьому загальна за семестром кількість балів відповідає оцінці

1-34

“незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

35-50

“незадовільно” з можливістю повторного складання

60-64

“задовільно” (“достатньо”)

65-74

“задовільно”

75-84

“добре”

85-89

“добре” (“дуже добре”)

90-100

“відмінно”
^

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90-100

5

Відміннозараховано

85-89


4


добре

75-84

65-74


3


задовільно

60-64

35-59


2


незадовільно


не зараховано

1-34^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Теми

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна

робота

1

Якісна/гуманістична/інтерпретативна соціологія та її пізнавальні можливості.

Типи якісних досліджень. Якісні методи збирання даних

2

2

5

2

Різновиди інтерв’ю. Технологія проведення глибинного інтерв’ю. Етап підготовки інтерв’ю

2

2

5

3

Етапи побудови вибірки та організації інтерв’ю

2

2

5

4

Етап проведення інтерв’ю

2

2

5

5

Етап транскрибування і первісного опису текстових даних

2

2

5

6

Етап аналізу та інтерпретації даних

2

2

5

7

Етап тріангуляції даних і представлення даних у звітному документі

2

2

10

8

Захист творчої роботи з розробки програми якісного дослідження

2

2

--
ВСЬОГО

16

16

40


Загальний обсяг 72 год., в тому числі:

Лекцій – 16 год.

Семінари, практичні – 16 год.

Самостійна робота – 40 год.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы