Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні рекомендації до написання дипломної магістерської роботи вибір теми та складання плану Тема дипломної магістерської роботи має
Скачать 83.35 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації до написання дипломної магістерської роботи вибір теми та складання плану Тема дипломної магістерської роботи має
Дата05.10.2013
Размер83.35 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ  1. Вибір теми та складання плану


Тема дипломної магістерської роботи має відображати основну ідею, завдання, положення, які необхідно дослідити. Одним із критеріїв вибору теми дослідження має бути її актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку науки і практики.

Рекомендована тематика дипломних магістерських робіт розробляється згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики фахівців та за поданням керівника магістерської програми затверджується на засіданні кафедри / кафедр до початку навчання студентів за магістерською програмою.

Теми дипломних магістерських робіт формуються відповідно до напрямів науково-дослідної тематики випускової кафедри/кафедр, сучасних досягнень у відповідній предметній галузі або суміжних сферах науки й техніки.

Тематика дипломних магістерських робіт щорічно перегля­дається та оновлюється. Тему дипломної роботи студент обирає із запропонованих кафедрою та погоджує її з науковим керівником.

Дипломна магістерська робота може виконуватися за тематикою, яку замовляють державні установи, підприємства та організації, що уклали із КНТЕУ контракт на навчання студентів або мають з ним договори про співпрацю. Рекомендовано також передбачити теми, які у майбут­ньому можуть трансформуватися у теми канди­датських дисертацій.

Студент може запропонувати свою тему дослідження за умови обґрунтування доцільності її розроблення, ознайомлення з аналітичними оглядами і статтями у спеціалізованих періодичних виданнях, а також враховуючи свої наукові інтереси, що були проявлені під час написання курсових робіт та у виступах на студентських наукових конференціях.

У темі може бути вказано об’єкт, який досліджується, або за матеріалами якого виконувалася робота.

Назва теми повинна бути чіткою, лаконічною та не містити неоднозначного тлумачення.

Після остаточного узгодження теми дипломної магістерської роботи з науковим керівником студент подає заяву на ім’я завідувача кафедри, в якій зазначає назву теми і повну назву об’єкта дослідження (зразок заяви наведено у дод. Б).

Закріплення теми дипломної магістерської роботи, призначення наукового керівника та консультантів (у разі потреби) затверджується наказом ректора за поданням декана та завідувача кафедри, враховуючи графік навчального процесу для студентів денної/ заочної форми навчання, протягом першого місяця навчання студентів.

Для вибору теми студенту рекомендується вивчити літературу з проблеми, що входить до кола його наукових інтересів – ознайом­и­тися як із вітчизняними, так і зарубіжними виданнями. Студенти мають можливість користуватися інформацією з фондів ката­логів, відділів наукової/навчальної/іноземної літератури, залом періодичних видань бібліотеки КНТЕУ і Національної бібліо­теки України ім. В.І. Вернадського. Крім того, інформація щодо видань є на відповідних сторінках сайтів: www.knteu.kiev.ua та www.nbuv.gov.ua

Після опрацювання літератури студент складає план роботи, який погоджує з науковим керівником та включає: вступ; розділи, які поділяються на кілька під­розділів; висновки та пропозиції, список використаних джерел; додатки. Розгорнутий план дипломної магістерської роботи зазначається у Завданні на дипломну роботу (форму Завдання наведено у дод. В). План дипломної магістерської роботи за погодженням наукового керівника може корегуватися, про що мають бути відповідні записи на затвердженому варіанті.


  1. ^ Структура дипломної магістерської роботи


Для якісного виконання дипломної магістерської роботи у визначений строк треба враховувати складність процесу її написання.

Дипломна магістерська робота має таку структуру:

 • Тема (титульна сторінка)*
 • ^

  Зміст (план роботи)

 • Перелік умовних позначень (у разі потреби)

 • Вступ

 • Основна частина

 • Висновки та пропозиції

 • Список використаних джерел

 • Додатки


*Зразок оформлення титульної сторінки наведено у дод.Г.


Залежно від напряму підготовки магістрів робота може містити проектну частину з розробленням конкретних пропозицій та визначення ефективності їх впровадження.

Написання дипломної магістерської роботи починається з пошуку та вивчення літературних першоджерел. Студенту рекомендується проаналізувати наукові праці українських та зарубіжних вчених з проблеми, озна­йо­митися з чинним законодавством України, міжнародними актами, нормативно-інструктивним матеріалом, діючими стандартами тощо. Після цього зробити аналітичний огляд літератури. Цитати із визна­ченням наукових понять/термінів, класифікаційних ознак, схем, таблиць та ін., які будуть наводитися у дипломній роботі, реко­мен­дується виписувати на окремих аркушах із зазначенням джерела на певне посилання, а паралельно з цим формувати список вико­ристаних джерел.

В анотації, обсяг якої становить до 800 знаків, зазначається прізвище та ініціали студента, назва дипломної магістерської роботи, основний зміст та результати дослідження, ключові слова (слова специфічної термінології за темою, які найчастіше зустрічаються у дипломній роботі) наводяться у називному відмінку. Кількість ключових слів – 5-7. Анотація наводиться українською, російською та однією з іноземних мов (найчастіше – англійською).

У вступі розкривається суть та стан проблем, актуальність теми, обґрунтовується необхідність її дослід­ження, вихідні дані для розробки теми, мета, завдання, предмет, об’єкт; предмет, методи дослідження, елементи наукової новизни та практична цінність отриманих результатів. Коротко зазначаються прізвища вчених (як вітчизняних, так і зарубіжних) і практиків, які розробляли проблему, що розглядається; зазначається відмінність отриманих результатів від існуючих вітчизняних та зарубіжних.

^ Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та шляхів розв’язання проблеми, обґрунтовуючи значення роботи для розвитку певної галузі знань, діяльності.

^ Мета дослідження – запланований результат вирішення визначеної проблеми із використанням теоретичних, методологічних й практичних положень та методів дослідження.

^ Завдання дослідження визначаються постановленою метою і являють собою конкретні послідовні шляхи вирішення проблеми.

Слід чітко формулювати мету роботи, лаконічно викладати завдання, які необхідно виконати для її досягнення. Доцільно виділити нові наукові положення або практичні рекомендації, які запропоновані у дослідженні студентом особисто, а також види їх апробації. Виклад змісту кожного питання дипломної магістерської роботи має бути доказовим, пояснюваним та науково аргументованим. Теоретичні положення повинні ґрунтуватися на конкретних матеріалах реальної дійсності, а приклади бути типовими. Якщо за результатами дослідження студент виступав на студентських наукових конференціях, брав участь в інших наукових заходах, має публікації в наукових виданнях, це слід зазначати у вступі.

^ Предметом дослідження дипломної магістерської роботи є одна з актуальних проблем, яка потребує вирішення професійних завдань, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою магістра відповідного напряму підготовки.

^ Методи дослідження – це спосіб набуття достовірних наукових знань, умінь та практичних навичок у різних сферах діяльності.

Наукова новизна передбачає стислий виклад нових наукових положень або рішень.

^ Практична цінність – це відомості про практичне впровадження одержаних результатів або рекомендацій щодо їх використання.

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів (якщо необхідно – пунктів, підпунктів), які мають бути пов’язані між собою, а матеріал викладений послідовно та логічно, із критичним аналізом теоретичних положень/статистичних даних/ інформації різноманітного характеру та джерел. Основному тексту кожного розділу може передувати короткий опис обраного напряму та обґрунтування методів дослідження, що застосовуються у цьому розділі. У кінці кожного розділу рекомендується сформулювати висновки зі стислим викладенням наведених у ньому наукових і практичних результатів.

У теоретико-методологічному розділі основної частини наводиться огляд літератури за темою, вибір напрямів дослідження, визначається сутність предмета досліджень. В аналітичному огляді літературних джерел щодо напряму наукового дослідження студент відзначає основні етапи розвитку наукової думки за проблемою, що розглядатиметься.. Слід звернути увагу на те, що цитуючи будь-яке джерело інформації, необхідно обов’язково робити посилання на нього, оскільки це є предметом інтелектуальної власності. Стисло, критично висвітлю­ючи публікації, необхідно вказати ті проблеми, які потребують дослід­ження. Залежно від теми дипломної магістерської роботи та об’єкта дослідження можуть бути наведені порівняльні оцінки різних методів дослідження, методик розрахунків певних показників і т.д.

Кількість розділів аналітичного, дослідницького характеру залежить від обраної теми, визначених завдань, специфіки дослідження.

В них викладається програма (схема, послідовність) дослідження, загальні методики та основні методи досліджень, які використано: алгоритм розрахунків основних показників, аналіз законодавчо-нормативної бази теми, інформаційної, зібраного статистичного матеріалу, результати експериментальних досліджень. Рекоменду­ється проаналізувати дані, опубліковані у відповідних енциклопедіях, монографіях, довідниках, різних джерелах, зарубіжних виданнях, у т. ч. з наукометричної бази Scopus.

Студент на основі аналізу всієї зібраної інформації, відповідних розрахунків, експериментів робить узагальнення результатів власних досліджень, наводить порівняль­ну оцінку аналогічних дослі­джень вітчизняних та зарубіжних авторів, окреслює пропозиції щодо вирішення проблемних питань.

Частиною дипломної магістерської роботи є інформація рекомендаційного характеру, в якій наводяться пропозиції стосовно перспективи роз­витку та удосконалення певних аспектів процесів/явищ, діяльності обраного об’єкта дослідження в цілому або його окремих складових. Такі пропозиції повинні супроводжуватися конкретними даними, роз­ра­хун­ками, що спираються на об’єктивну, статистичну інформацію (з посиланням на її джерело), власні експериментальні дослідження з обґрунтованим формулюванням тверджень і мати реалістичний характер. Студент може зазначити, які економіко-математичні методи, моделі, програмні засоби при цьому вико­ристано або доцільно використати у майбутньому. Бажано навести результати анкетування, інших методів збору інформації, проведених студентом.

У висновках та пропозиціях рекомендується підвести підсумки проведеного дослідження, викласти основні наукові та практичні результати, що одержано, рекомендації щодо їх науково-практичного використання.

Сформу­льовані висновки повинні базуватися на матеріалах основної частини роботи і відповідати поставленим завданням.

Для формулювання виснов­ків та ґрунтовних пропозицій рекомендується апробація основних положень дослідження на наукових заходах.

До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті є посилання, а також ті, які використано при викладі тих чи інших наукових положень. Список складається із законодавчих актів, нормативних матеріалів, вітчизняної та зарубіжної наукової, навчально-методичної та спеціальної літератури, фахових видань, ресурсів Інтернет. До нього не включаються підручники, навчальні посібники.

У додатках наводяться допоміжні матеріали у вигляді: копій документів, витягів із законодавчо-нормативних документів, звітів, окремих інструкцій/положень/правил, результатів соціологічних опитувань, громіздких таблиць, рисунків тощо.

Рекомендований обсяг дипломної магістерської роботи – 80–90 сторінок
(у т.ч. обсяг таких складових, як вступ, висновки та пропозиції) - до 5–6 сторінок). До цього обсягу не включають список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ±10%.

За рішенням кафедри студенти пишуть реферат (або тільки анотацію), який містить загальну характеристику дипломної магістерської роботи (інформацію щодо структури, кількості додатків, ілюстрацій, таблиць, використаних джерел: обсяг дипломної роботи у сторінках) та стислий виклад основного змісту ( за розділами), висновків та анотації.

Обсяг реферату – до 3 сторінок з одиничним інтервалом та нумерацією сторінок окремо від нумерації сторінок дипломної магістерської роботи. Першою сторінкою реферату є його титульний аркуш, який не нумерується (дод. Д). Реферат дипломної роботи не потрібно підшивати разом з дипломною магістерською роботою у тверду палітурку.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы