Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
Скачать 151.01 Kb.
НазваниеІнститут енергозбереження та енергоменеджменту Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
Дата15.12.2012
Размер151.01 Kb.
ТипДокументы


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами“З А Т В Е Р Д Ж У Ю”


Директор інституту

....................... А.В. Праховник

“........ “ .............................2010 р.ЗВІТ

з наукової роботи кафедри АУЕК ІЕЕ

у 2010 календарному році

К И Ї В 2010

^ Узагальнена інформація з наукової діяльності кафедри АУЕК


Науково-педагогічну роботу у 2010 році виконували 14 штатних викладачів і 3 сумісника. Штатні викладачі – 2 проф. (1 доктор наук, 1 к.т.н), 7 доцентів, 2 старші викладачі, 3 асистенти (один з яких к.т.н.), а також сумісники 1 к.т.н. (0,25 ставки ) доцента та 2 ( 0,25 ставки) асистента.

На кафедрі навчаються 3 аспіранти. Закінчив аспірантуру з підготовленою до захисту дисертацією – 1. Захищено кандидатських дисертацій – 1.

Кафедра виконує одну прикладну держбюджетну тему обсягом фінансування 150 тис. грн. За звітний рік кафедра отримала 12 патентів, 4 свідоцтва та 2 заявки на видачу свідоцтв про авторське право на науково-технічні твори. Кафедрою опубліковано 4 монографії загальним об’ємом 2062 сторінки, 3 навчально-методичні праці об’ємом 100 с., 61 статі загальним об’ємом 674 сторінки. Прийнята участь у організації та проведенні 3 науково-технічних семінарах (у тому числі одного міжнародного); 41 доповідь на наукових конференціях (у тому числі 8 міжнародних); Кафедра виконує 1 міжнародний контракт з міжвузівського співробітництва і 1 національний контракт. Студенти кафедри мають 51 публікацію, з яких 5 свідоцтв про авторське право, 14 одноосібних праць.

Колектив кафедри націлено на досягнення рівня кафедри національного технічного університету. Оновлюється матеріальна база за рахунок технічної допомоги спонсорів. Кафедра оновилась 12 новими науково-учбовими стендами. Кафедра має 3 мультімедійних класи, завдяки чому зростає якість проведення навчального процесу. Невпинно за останні 4-роки зростає кількість і якість публікацій, як в Україні так і за кордоном.

До недоліків слід віднести низький імпакт-фактор публікацій, відсутність тісних зв`язків з промисловістю, малий об`єм господарчої тематики. Частина викладачів кафедри приймає недостатню участь у наукової діяльності. Про це свідчить аналіз балів за наукову роботу викладачів кафедри АУЕК у 2009/2010 учбовому році:

Проф. Розен В.П. – 993;

Проф. Чермалих В.М. – 620;

Доц. Закладний А.М. – 1665;

Доц. Лебедєв Л.М. -1225;

Ст. викл. Дубовик В.Г. – 1505;

Доц.. Алтухов Є.І. – 104 та інші.

Є викладачі кафедри, які не перевищили межу 100 балів, не говорячи вже про заплановані 620 балів.


1.1. Підготовка кандидатів та докторів наук


1.Захищена 18.10.2010 р. кандидатська дисертація Прокопець Н.В. «Оптимальне управління режимами електроспоживання виробництв з використанням ресурсу управління зв’язаного з технологічним процесом».


^ 1.2. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

В учбовий процес впроваджено 7 нових курсів 2 практикуми; 6 нових лабораторних робіт.

Прикладом нової лабораторної роботи є комп`ютерізований науково-дослідний стенд з вивчення енергетичних характеристик вентиляторних установок з вентильним двигуном. Стенд розроблений та виготовлений під час виконання магістерської роботи Муренко Т.А. і Лукащука О.М. Параметри якості мережі живлення, перетворювача частоти, технологічні параметри установки виведені на монітор комп`ютера. Керування обертами ВД за допомогою перетворювача частоти також здійснюється від компютера. Після захиста магістерської роботи стенд буде використано як лабораторний в курсах: «Основи електропривода, електропостачання та автоматизації», «Основи автоматизації промислових процесів», «Автоматизація типових установок та комплексів», «Енергетичний менеджмент».


^ 1.3. Науково-дослідна робота студентів


На кафедрі функціонують студентські наукові групи у відповідності до наукових школ проф. Розена В.П., доц. Закладного О.М., проф.. Чермалиха В.М.

Магістри кафедри працюють за затвердженими кафедрою індівідуальними планами. Кожен магістр доповідає результати наукової роботи на щорічних наукових конференціях кафедри пам’яті Винославського В.М. Теми доповідей, як правило, співпадають з темою магістерської роботи.

У звітному році магістрами спільно з викладачами опубліковано 51 наукову працю. З них 3 свідоцтва і 2 заявки на свідоцтво про авторське право, 10 статей магістрів, 36 спеціалістів. З них 14 одноосібних публікацій.

Студенти приймають участь у створенні науково-технічної бази кафедри: розроблюють та виготовлюють лабораторно-дослідницькі стенди, створюють об’єктно орієнтовані програми дистанційного навчання, модернізують навчальне обладнання. Шість студентів приймали участь в міжнародній конференції в Санкт-Петербурзі. Усі отримали дипломи. Два з них отримали гранти (на 1 млн. руб.) на навчання в аспірантурі.

Загальна кількість молодих вчених на кафедрі: 3 асистенти (один з них к.т.н.), 2 асистенти сумісники.

Іменну стипендію Пінчука отримала студентка Савченко К.С.

Молодими вченими кафедри засновані дві інноваційні старт - ап компанії.

^ 2. Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за пріоритетними напрямами

Науково- дослідна робота на кафедрі АУЕК ведеться за пріорітетним напрямом: «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі».

Кафедрою АУЕК у 2010 р. виконувалась 1 держбюджетна НДР № 2257-п “Розроблення автоматизованої системи нормування та аналізування енергетичних потоків гірничодобувних підприємств” (керівник Чермалих В.М.).

В роботі проведений аналіз виробничих процесів гірничодобувних підприємств, огляд та аналіз існуючих підходів до нормування та аналізування енергетичних потоків. Проведені дослідження енерговикористання та аналізування енергетичних потоків установок та механізмів безперервної та циклічної дії гірничодобувних підприємств.

Розроблено класифікацію графіків навантажень установок та механізмів безперервної та циклічної дії, методику проведення енергетичного обстеження. Запропоновано основні напрямки енергозбереження та пропозиції щодо зниження енергоспоживання установками безперервної та циклічної дії.

Проведено аналіз недоліків існуючих систем нормування енергетичних потоків гірничодобувних підприємств. Запропоновано схему Ісікава та діаграму Парето для визначення впливу чинників на процес нормування енергетичних потоків гірничодобувних підприємств.

Результати досліджень впроваджені в навчальний процес для студентів спеціальностей «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент», зокрема: розділів дисциплін «Енергозбереження засобами промислового електропривода» (розділ «Основні напрямки енергозбереження в механізмах з вентиляторною характеристикою»), дисципліни «Автоматизований електропривод» (розділ «Високоефективний регульований електропривод турбомеханізмів»), при виконанні дипломних проектів (3 проектів) та магістерських робіт (2 робіт). Захищено 1 кандидатську дисертацію. Продовжується дослідження способів використання багатошарових інформаційних полів для підвищення якості моніторингу, діагностування, управління, забезпечення безпеки локальних, регіональних та глобальних об`єктів.

 1. Інноваційна діяльність.


3.1. Участь у інноваційній структурі - науковий парк „Київська політехніка

^ 3.2. Аналіз наукового співробітництва з промисловими підприємствами м. Києва

Кафедра продовжує співробітництво з Держспоживстандартом України, Національним агенством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, Міністерством ЖКГ України та Міністерством будівництва України, адміністрацією м.Києва в розробленні нормативно-законодавчого забезпечення системи ресурсо-енергозбереження господарства України (розроблення галузевих методик) а також з:

1.Інститутом газу НАН України у сфері створення системи енергетичного аудиту в виробничих системах - проф. Розен В.П;

2. Інститутом соціально-економічного розвитку міста Києва (НДІРОМ) з питань розробки впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій на базі проведення енерго- та ресурсоаудиту на підприємствах комунального господарства міста Києва.

^ 3.3. Приклади впровадження вагомих результатів наукових розробок у виробництво.


Кафедрою впроваджено:

1. Програмне забезпечення: «Методика визначення енергетичної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках», ДП МЦВНТ «Ерідан» Мінпромполітики.

2. Програмне забезпечення: «Методика визначення енергетичної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках», Корпорація «Ресурс».

^ 3.4. Кількість поданих заявок і отриманих охоронних документів

Кафедрою АУЕК отримано 12 патентів, 4 свідоцтва та 2 заявки про авторське право на технічний твір.


Отримані патенти

1. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М. Спосіб забезпечення безпеки локального об’єкта . Патент України на корисну модель №47966 від 25.02.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №4, 2010 р., 6 c.

2. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Спосіб забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №49314 від 26.04.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №8, 2010 р.,5 c.

3. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №48405 від 10.03.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.

4. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №51398 від 12.07.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюлетень "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.

5. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, управління, забезпечення безпеки локального об’єкта. Заявка № u 2009 01959 на корисну модель від 22.02.10 р. МПК H02H 7/08, 6 c.

6. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №51435 від 12.07.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.

7. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №53055 від 27.09.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №18, 2010 р., 5 c.

8. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №52150 від 10.08.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №15, 2010 р., 5 c.

9. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Ячник Є.А., Мейта О.В. Спосіб управління багатостадійним процесом подрібнення. Патент України на корисну модель №52161 від 10.08.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №15, 2010 р., 4 c.

10. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Мейта О.В. Спосіб управління багатостадійним процесом подрібнення. Заявка № u 2010 04146 на корисну модель від 09.04.10 р. МПК В 02 С 25/00, 4 c.

11. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Патент України на корисну модель №53651 від 11.10.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №19, 2010 р., 5 c.

12. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Патент України на корисну модель №53720 від 11.10.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №19, 2010 р.,6 c.


Отримані та заявлені свідоцтва про реєстрацію авторського права

1. Розен В.П., Ячник Е.А. МОН. Типова методика ранжування підрозділів горизонтальних рівнів ієрархічних структур міністерств та відомств. Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. №3454. Заявл.15.06.10. Бюл. №22.

2. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Лебедев Н.Н. Многослойные решетчатые нормализованные информационные поля для мониторинга, диагностики, управления и обеспечения безопасности локальных, региональных и глобальных объектов. МОН. Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. №32140 від 18 лютого 2010, 9 c.

3. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Програмне забезпечення «Методика визначення енергетичної та економічної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках», №33773 від 18.06.10.

4. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю., Притискач І.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Методика розрахунків робочих параметрів асинхронного електропривода за паспортними даними», № 33936 від 30.06.10.

5. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права «Методика визначення енергетичної ефективності та економічної ефективності регульованого електропривода в насосних установках», №35407 від 19.10.2010.

6. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Заявка на реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «діагностика енергетичного стану асинхронного електропривода» заявка № 36647 від 10.10.2010 р.

7. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Заявка на реєстрацію авторського права «методика та алгоритми діагностування електродвигунів» заявка № 36648 від 10.10.2010 р.


 1. Міжнародне наукове співробітництво


Кафедра АУЕК співпрацює у сфері оновлення матеріально-технічної бази науково-учбових лабораторій з:

1. «СВ Альтера», яка надає електротехнічне обладнання для створення сучасних лабораторних науково-дослідницьких стендів для лабораторії «Автоматизований електропривод».

2. Klinkmann, яка надає мікроконтролери для модернізації лабораторії «Мікропроцесорна техніка».

3. Intergraph Corporation (США) та проектний інститут Укрнафтохімпроект, які передають у вигляді гранту програмне забезпечення для модернізації лабораторії «САПР» у сфері проектування КІП і автоматики об’єктів трубопровідного транспорту.

4. Науково-дослідною лабораторією з електрифікації промислових підприємств Університету Бумердес імені М.Бугара (Алжир) у визначенні загальної стратегії і створенні сучасної лаборії автоматизованого електроприводу.


 1. ^ Аналіз наукового співробітництва з НАН України


Кафедра співпрацює з інститутом газу НАН України щодо створення системи енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту. Результатом співробітництва є проект Закону України «Про енергетичний аудит та енергетичний менеджмент», з інститутом електродинаміки НАН України по підготовці фахівців у сфері електромеханіки.

 1. Публікації


Кафедрою у 2010 р. опубліковано:

 1. 4 монографії;

 2. 3 методичні вказівки;

 3. 1 звіт з науково-дослідної роботи;

 4. 12 патентів, 7- авторських прав;

 5. 48 статей та тези доповідей на конференціях;

 6. 14 одноосібних статей та тез доповідей магістрантів і спеціалістів.

З них у фахових виданнях -24 публікації (194 аркуші).

Перелік вищезазначених публікацій наведено в додатку.

 1. Наукові конференції, семінари, виставки
  1. Кафедра приймала участь у організації наступних конференцій:

1. Науково-технічна конференція «Науково-технічне забезпечення промислової, екологічної безпеки та охорони праці» НК «Експоцентр України».

2. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Неруйнівний контроль у промислової безпеці», НК «Пуща водиця».

3. Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.: НТУУ «КПІ», ІЕЕ.

4. Конференция «Автоматизация. ТЭК. Украина-2010» - К.: Выставочный центр «АККО Интернешнл», 2010.

5. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів - Кременчук, КДУ, 2010.

Загальна кількість доповідей, зроблених на наукових конференціях – 30. Кількість доповідей на міжнародних конференціях з публікацією тез – 19.

Кількість викладачів, аспірантів та інженерів, які взяли участь у міжнародних конференціях - 20. Перелік конференцій, в яких приймали участь науковці кафедри, наведено нижче.

1. XVII міжнародна науково - технічна конференція „Автоматика – 2010”, Харків.

2. ХII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. 19.05.210

 1. IX міжнародна науково-технічна конференція «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління». Київ. 21.04.2010.

4. Міжнародна конференція «Від прикладних досліджень до підприємництва: сприяння новим інноваційним підприємствам і компаніям, пов`язаним з освоєнням результатів академічних досліджень», К.: НТУУ "КПІ", 09-11 листопада 2010 року.

5. IX международная научно-практическая конференция «Научно-техническое развитие: экономика, технологии, управление». - К.: НТУУ "КПИ", 21-22 апреля 2010 года.

 1. Бізнес-форум з питань енергоефективності та альтернативної енергетики, 2010 р.

 1. Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». НТУУ "КПІ". Факультет електроенергетики та автоматики. Лютий 2010

 2. Четверта науково-методична конференція «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2010

 3. Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика». Харків: НТУ «ХПІ», 2010

 4. ІІ-й науково-практичний семінар з міжнародною участю «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення». Черкаси, 21-22 жовтня 2010 р.

 5. Конференция «Автоматизация. ТЭК. Украина-2010» - К.: Выставочный центр «АККО Интернешнл», 2010.

 6. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів - Кременчук, КДУ, 2010.

 7. 11 науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина». Київ 2010.

 8. Всеукраїнська науково-методична конференція «Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України: Управління, кадри, іновації, технології». м. Київ, 18 -22 жовтня 2010 р.
  1. На 2011 рік заплановано провести 6 конференцій.
  1. Кафедра прийняла участь в дванадцятій міжнародній виставці навчальних закладів. «Сучасна освіта в Україні - 2010».

За високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами нагороджена ДИПЛОМОМ виставкової фірми «КАРШЕ».

Кафедра прийняла участь у Міжнародної конференції «Від прикладних досліджень до підприємництва: сприяння новим інноваційним підприємствам і компаніям, пов`язаним з освоєнням результатів академічних досліджень», м. Київ, 09-11 листопада 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010.


^ 8. Наукові досягнення ( відзначення Державними та інш. преміями, дипломами, іншими нагородами ).

1. Кулаковський Л.Я. нагороджений дипломом за 2 місце на міжнародному форумі-конкурсі молодих вчених «Проблеми надровикористання» 21-23 квітня 2010 р. МОН РФ. Санкт-Петербурзький державний гірничий інститут (технічний університет).

2. Луців Р.П. нагороджена дипломом за 3 місце на міжнародному форумі-конкурсі молодих вчених «Проблеми надровикористання». 21-23 квітня 2010р. МОН РФ. Санкт-Петербурзький державний гірничий інститут (технічний університет).

3. Переможцям Міжнародного форуму-конкурсу молодих вчених «Проблеми надровикористання» студентам ІЕЕ Кулаковському Л.Я.(гр. ОА-61) за 2 місце та Луців Р.П. (ОА- 62) за 3 місце надано гранти Вченої ради Санкт-Петербурзького державного гірничого інституту (технічного університету) в розмірі 1 млн. руб. кожному для навчання в аспірантурі цього університету

^ 9. Організаційне забезпечення наукової діяльності

Кафедра поповнилась двома молодим науковцями - к.т.н. Тороповим А.В. та асистентом Босак А.В. На основі сумісництва 2х0,25 ставки працюють два молодих вчених Розен В.П., Калугін С.С., які є засновниками двох інноваційних старт-ап компаній.

На кафедрі функціонують наступні Web-сайти:

 1. www.iee.kpi.ua. (Методичний супровід каф. АУЕК, Закладний О.М).

 2. www.auek.kpi.ua. (Тишевич Б.Л.).

 3. www.energomenedgment.ua. (Розен В.П.).

 4. www.electroprivod.org.ua. (Закладний О.М.).

 5. www.electroprivod.kpi.ua. (Закладний О.М.).

 6. www.energuauek.kpi.ua. (Тишевич Б.Л., Луців Р.П.).

 7. www.ec-group.com.ua. (Розен П.В.).

 8. www.setihome.narod.ru. (Розен П.В.).


^ 10. Матеріальна база підрозділу

1. За спонсорської технічної допомоги встановлено 3 мультимедійні системи в аудиторіях 405, 407 і 416.

2. За спонсорської технічної допомоги фірмою EВMPAPST в лабораторії 408 встановлено лабораторний стенд вентиляторної установки з вентильним електродвигуном з управлінням від комп`ютера (≈ 16000гр.), аналізатор мережі Diris (≈ 2000гр.); програмне забезпечення, інтерфейс RS485 – два блока, трансформатори та інше (≈ 8000гр.)

3. За спонсорської технічної допомоги фірмою СВ «АЛЬТЕРА» надано в лаб. 413 5 мікроконтролерів, з використанням яких розроблено та виготовлено 4 нових лабораторних стенда.

4. За рахунок фірми СВ «АЛЬТЕРА» в лаб. 407 встановлено обладнеання, яке дозволило розробити та виготовити лабораторний стенд з дослідження автоматизованих електроприводів (≈ 20000гр.)

5. Встановлено демонстраційний стенд комутаційної апаратури для систем управління від фірми «ЭЛЕКОН Лтд» (≈ 10000гр.).

6. В лаб. 208 встановлено обладнання для дослідження системи ТПД за рахунок СВ «АЛЬТЕРА». (≈ 37000гр.)

7. В лаб. 208 встановлено обладнання для дослідження характеристик сервоприводів, а також системи ПЧ-АД. (≈ 25000гр.)

8. В лаб. 407 встановлено два дослідницьких стенди за рахунок СВ «АЛЬТЕРА». (≈ 20000гр.)

^ Проект плану розвитку підрозділу на 2011 р.

Згідно заключних договорів з науково-технічного співробітництва між кафедрою АУЕК та компаніями виробниками електротехнічної продукції та корпораціями з розроблення програмного забезпечення подовжується співпраця з:

1. Ліцензійних програм від корпорації Intergraph Corporation.

2. Один авторизований клас фірми «СВ АЛЬТЕРА» .

3. Мікропроцесорних контролерів Unitronics від компанії Klinkmann;

4. Електротехнічного обладнання від «СВ Альтера» для модернізації лабораторій «Автоматизований електроприлад», «Основи електропривода»;

5. Віртуальні лабораторні стенди з електроприводу від Кременчуцького державного політехнічного університету ім. Михайла Остроградського (4 шт).

Очікуване фінансування:

1. Держбюджетне фінансування – 150 тис. грн.;

2. Госпдоговірних робіт – 80 тис. грн.

Звіт заслухано і затверджено на засіданні каф. АУЕК,

протокол № ____ від ___________2010 р.

Зав. кафедри АУЕК _______________ проф. Розен В.П.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы