Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Перелік питань, які виносяться до фахових вступних випробувань зі спеціальності 7 080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем” Дисципліна «Основи програмування та алгоритмічні мови»
Скачать 70.89 Kb.
НазваниеПерелік питань, які виносяться до фахових вступних випробувань зі спеціальності 7 080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем” Дисципліна «Основи програмування та алгоритмічні мови»
Дата20.01.2013
Размер70.89 Kb.
ТипДокументы
Перелік питань,

які виносяться до фахових вступних випробувань
зі спеціальності 7/8.080403


«Програмне забезпечення автоматизованих систем”


Дисципліна «Основи програмування та алгоритмічні мови»

 1. Синтаксис та семантика мов програмування. Засоби опису мов програмування.

 2. Засоби для опису синтаксису мов програмування. НБФ, діаграми Вірта, кінцеві автомати.

 3. Напередвизначені позначення та позначення, що визначаються.

 4. Тип, загальні положення.

 5. Літерал. Константа. Змінна. Посилання.

 6. Проста змінна.

 7. Типізована вказівна змінна.

 8. Нетипізована вказівна змінна.

 9. Оператор привласнення.

 10. Вираз, обчислення, значення виразу. R, L – вирази.

 11. Суворо типізована мова.

 12. Приведення типів. Обхід суворої типізації.

 13. Стратегія статичного розподілу.

 14. Стратегія динамічного розподілу.

 15. Стратегія розподілу в купі.

 16. Системи числення, загальні положення. Представлення значень.

 17. Операторний рівень інкапсуляції. Структурні оператори.

 18. Структурне програмування. Структурні перетворення програм.

 19. Типи, які визначаються. Класифікація.

 20. Перелічувальні типи.

 21. Об’єднані типи.

 22. Строкові типи.

 23. Типи, що індексуються. Особливості індексуємих типів в Сі.

 24. Типи, що іменуються. Типи, що параметризуються.

 25. Множинні типи.

 26. Пошук в мультизначенні типу, що індексується.

 27. Структури даних, загальні положення.

 28. Відкриті підпрограми.

 29. Закриті підпрограми.

 30. Локальні та глобальні об’єкти підпрограми.

 31. Способи передачі параметрів у підпрограму.

 32. Способи повернення результату з підпрограми.

Рекомендована література:

1. Джамса К. Учимся программировать на языке С++. – М.: Мир., 1997.

2. Джехани Н. Программирование на Си. М.: Мир, 1988.

3. Йенсен К. Паскаль. М.: Мир, 1989.

4. Сидоров М.О., Крамар Ю.М. Лабораторні роботи з дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови”. - КМУЦА - 2000. – 60 с.

5. Сидоров Н.А. Конструкции программ. Методические указания для студентов. - КМУГА. – 1997. – 54 с.

6. Дейкстра Э. Дисциплина программирования. – М.: Мир, 1978.

7. Дейкстра Э. Структурное программирование. – М.: Мир, 1978.

8. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т1-Т3. 1976.

9. Зуев Е.А. Язык программирования Turbo Pascal 6.0, 7.0 – М.: Веста, РиС, 1993. –384с.


Дисципліна «Системне програмування і операційні системи»

 1. Характеристика реального режиму роботи процесора; обчислення фізичного адресу.

 2. Система регістрів процесора при його роботі у реальному режимі. Склад, призначення, розмір.

 3. Формат рядка на мові Асемблер та способи адресації.

 4. Система регістрів процесора при його роботі у захищеному режимі. Склад, призначення, розмір.

 5. Математичний сопроцесор (FPU). Типи даних та перетворення десяткового дійсного значення до значення в двійковій системі числення.

 6. Система переривань. Призначення та класифікація, обробка, приклади.

 7. Структура програми на мові Асемблер. Директиви SEGMENT та ASSUME.

 8. Поняття процесу, потоку. Стани процесу, характеристика потоку, опис.

 9. Створення динамічно підключених бібліотек. Механізми їх підключення до процесу.

 10. Механізм структурної обробки виняткових ситуацій.

 11. Поняття виняткових ситуацій, типи.

 12. Обробники завершення. Призначення, організація, виконання. Взаємодія з обробниками виняткових ситуацій.

Рекомендована література:

1. Касаткин А.Н. Управление ресурсами. – Минск.: Вышэйшая школа, 1992. – 431 с.

2. Касаткин А.Н. Системное программирование. – Минск.: Вышэйшая школа, 1993. –354 с.

3. Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и UNIX. – М.: ДМК, 2000. – 608с.

4. Голубь Н.Г. Искусство программирования на Ассемблере. Лекции и упражнения. – М.: Diasoft, 2002г. – 537 с.

5. Б.Э. Смит, М.Т. Джонсон Архитектура и программирование микропроцессора Intel 80386. – М.: Конкорд, 1992.

6. Грибанов В.П. Операционные системы: Учеб. пособие – М.: Финансы и 7статистика, 1990. – 239с.

7. Полное руководство по Windows 95. Мюллер Дж., Нортон П. – М.: Бином, 1998, – 784с.

8. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение: Учебник – СПб.: Питер, 2002. – 736 с.

9. Том Сван Освоение TURBO ASSEMBLER, 2-е изд-во. – К.: Диалектика, 1996.


Дисципліна «Мови об’єктно-орієнтованого програмування»

 1. Основні принципи об’єктно-оріентированого програмування.

 2. Поняття класу та об’єкта об’єктно-орієнтованого програмування. Атрибути та методи класу. Стан об’єкта. Приклади.

 3. Спеціальні методи класів. Конструктори. Деструктори.

 4. Одиночне наслідування.

 5. Множинне наслідування.

 6. Реалізація поліморфізму в С++.

 7. Дружні функції, класи.

 8. Поліморфізм, раннє та пізнє зв’язування.

 9. Перевантаження функцій та операцій в С++.

 10. Огляд класів бібліотеки MFC. Переваги використання MFC.

 11. Класи MFC для роботи з файловою системою.

 12. Класи MFC для обробки виняткових ситуацій.

Основна рекомендована література:

 1. Круглински Д., Уингоу С., Шеферд Дж. Программирование на Microsoft Visual C++ 6.0 для профессионалов / Пер. с англ. – СПб: Питер; М.: Издательский-торговый дом «Русская редакция», 2002. – 864 с.

 2. Лаптев В.В., Морозов А.В., Бокова А.В. С++. Объектно-ориентированное программирование. Задачи и упражнения. СПб.: Питер, 2007. – 288 с.

 3. Программирование на С++: Учебное пособие / В.П. Аверкин, А.И. Бобровский, В.В. Веснич, В.Ф. Радушинский; Под ред. Проф. А.Д. Хомоненко. – СПб.: КОРОНА принт, 1999. -256 с.


Дисципліна «Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування»

 1. Принципи об’єктно-орієнтованого підходу проектування програмних систем: інкапсуляція, абстракція, успадкування та поліморфізм.

 2. Призначення та застосування мови UML. Складові мови UML: сутності, відношення та діаграми.

 3. Механізми розширення мови UML: стереотипи, іменовані значення та обмеження. Використання стереотипів у моделях аналізу і проектування.

 4. Діаграми UML для моделювання поведінки об’єктно-орієнтованої системи.

 5. Діаграми UML для моделювання структури об’єктно-орієнтованої системи.

 6. Складові моделі варіантів використання. Діяльності, які виконуються для побудови цієї моделі.

 7. Модель аналізу. Аналіз варіантів використання. Способи виявлення концептуальних класів, їх атрибутів і відношень на моделі предметної області.

 8. Модель проектування. Реалізація варіантів використання. Класи і пакети в моделі проектування.

 9. Застосування шаблонів при об’єктно-орієнтованому аналізі і проектуванні. Основні типи шаблонів проектування.

Основна рекомендована література:

 1. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Бином, СПб.: Невский диалект, 2001. – 560 с.

 2. Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя: Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 432 с.

 3. Ларман К. Применение UML и шаблонов проектирования. 2-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 624 с.

 4. Якобсон А, Буч Г., Рамбо Дж. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2002. – 496 с.

 5. ISO/IEC 19501:2005. Unified Modeling Language Specification. Version 1.4.2
^

Дисципліна «Методологія розробки програмних продуктів та великих програмних систем»


 1. Програми, комп’ютерні програми, програмування. Програмні продукти, програмне забезпечення.

 2. Системні властивості програм.

 3. Програмні системи. Класифікування.

 4. Простіша модель життєвого циклу програмного забезпечення.

 5. Процеси. Загальне поняття. Типи процесів.

 6. Інструменти. Загальні положення.

 7. Методології побудови інструментів.

 8. Методи розробки. Загальні положення. Класифікування методів.

 9. Емпіричні методи.

 10. Методи інженерії програмного забезпечення: структурне програмування.

 11. Методи інженерії програмного забезпечення: абстрактні типи даних.

 12. Методи інженерії програмного забезпечення: структурний аналіз.

 13. Методи інженерії програмного забезпечення: ОО – проектування.

 14. Персонал. Загальні положення.

 15. Моделі культури організацій.

 16. СМ модель.

 17. РСМ модель.

 18. Структура організацій.

 19. Типи інженерії програмного забезпечення. Взаємозв’язок інженерій.

 20. Зворотня інженерія.

 21. Методи зворотної інженерії.

 22. Повторне використання. Загальні положення.

 23. Моделі життєвого циклу. Загальні положення.

 24. Каскадна модель.

 25. Спіральна модель.

 26. Трансформаційна модель і модель прототипування.

 27. Модель швидкої розробки.

 28. V, W – моделі.

 29. Моделі з повторним використанням.

 30. Синтезуюча модель.

 31. Оцінка вартості програмного забезпечення.

 32. Неалгоритмічні методи оцінки.

 33. Алгоритмічні методи оцінки.

Рекомендована література:

1.Б.У.Боэм Инженерное проектирование программного обеспечения. –М. – Р и С. –1985. 200с.
2.Я.Соммервилл Инженерия программногo ообеспечения.–М.-Вильямс, -2002. 800с.
3.Ф.Кратчен Введение в Rational unified process.- Вильямс.-2002.-227с.
4.А. Якобсон, Г.Буч, Дж. Рамбо Унифицированный процесс разработки програмного обеспечения.- С.-Петербург.-Питер.-2002.-420с
5.М.Кантор Управление программными проектами.-М.-Вильлямс. –2002.-120с.
6. Д.Макгрегор, Д.Сайкс Тестирование объектно-ориентованного програмного обеспечения.-М.-Diasoft.-2002.-220c.


Дисципліна «Організація баз даних та знань»

 1. Архітектура ANSI/SPARC баз даних.

 2. Ієрархічна модель даних. Приклади.

 3. Мережева модель даних. Приклади.

 4. Реляційна модель даних. Приклади.

 5. Операції реляційної алгебри. Приклади.

 6. Неповна функціональна залежність і друга нормальна форма реляційних відношень. Приклади.

 7. Транзитивна залежність і третя нормальна форма реляційних відношень. Приклади.

 8. Захист даних в базах даних.

 9. Підтримка цілістності в базах даних.

 10. В чому заключаються відміна знань від даних.

 11. Коротка характеристика моделей представлення знань.

Основна рекомендована література:

  1. Андон Ф.И., Яшунин А.Е., Резниченко В.А. Логические модели интеллектуальных информационных систем. – Киев: Наукова думка. – 1999, 366 с.

  2. Грабер М. Введение в SQL. М.:Лори, 1996, 376 с

  3. Дейт К. Введение в системы баз данных, 7-е издание.:Пер. с англ. – М: Издательский дом «Вильямс», 2001, 1072 с.

  4. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. М: Мир, 1980, 662с.

  5. Мейер Д. Теория реляционных баз данных: Пер. с англ. М: Мир,1987, 608 с.

  6. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных. В 2 кн., - М:Мир,1985, кн.1, 287 с.: Кн.2, 320 с.

  7. Ульман Дж. Основы систем баз данных. – М: Финансы и статистика, 1983, 334 с.

  8. Уэлдон Дж. Администрирование баз данных / Пер. с англ., Предисл. В.И. Будзко. – М: Финансы и статистика, 1984, 207 с.

  9. Цикритзис Д., Лоховски Ф. Модели данных. – М: Финансы и статистика, 1985, 344 с.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы