Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні вказівки щодо виконання і захисту дипломної роботи з напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Скачать 314.2 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки щодо виконання і захисту дипломної роботи з напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Дата18.01.2013
Размер314.2 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ


Методичні вказівки

щодо виконання і захисту дипломної роботи


з напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”

для студентів спеціальності 7.050104 “Фінанси”

(спеціаліст)


ЗАТВЕРДЖЕНО:

На засіданні кафедри “Фінанси”

Протокол № 6

від 31 січня 2007 р.


Київ 2007 р.


ЗМІСТ

ВСТУП 3

1 .Загальні положення 3

2. Тематика та послідовність виконання дипломноїї роботи 4

3. Структура, зміст і вимога до оформлення дипломної

роботи 5

4. Робота над текстом дипломноїї роботи 7

5. Технічні вимоги до оформлення дипломної роботи 9

5.1. Нумерація 9

5.2 Ілюстрації 10

5.3. Таблиці 10

5.4. Формули і рівняння 11

5.5. Посилання 11

6. Список використаної літератури 11

7. Оформлення додатків 12

8. Відгук і рецензія на дипломну роботу спеціаліста 12

9. Вимоги щодо термінів представлення дипломної роботи 13

Д О Д А Т К И 14

Зразок оформлення титульного листа, завдання на дипломну роботу, календарний план виконання дипломної роботи та інші 15


ВСТУП


Спеціаліст повинен мати широку ерудицію, фундаментальну теоретичну базу, володіти відповідною методологією, сучасними інформаційними технологіями, методами одержання, обробки, збереження і використання інформації.

Метою виконання дипломної роботи є: оволодіння методами самостійного дослідження, практичне застосування теоретичних знань для рішення конкретних задач щодо фінансово-економічної діяльності підприємств, організацій та установ в сучасних умовах господарювання.

Керівниками дипломної роботи призначаються професори і доценти (викладачі) інституту, висококваліфіковані спеціалісти виробництва.

Підготовка спеціаліста завершується захистом дипломної роботи на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (далі – ДЕК).

Дипломна робота - це самостійна робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту й одержання кваліфікації спеціаліста з фінансів. Основне завдання її автора   продемонструвати рівень своєї кваліфікації, уміння самостійно вести пошук щодо теоретичних питань роботи і вирішувати конкретні практичні задачі.

Ця кваліфікаційна робота теоретико-практичного змісту має внутрішню єдність і відображає хід і результати розробки обраної теми.

Методичні вказівки з виконання дипломної роботи містять загальні вимоги до організації самостійної роботи студента, тобто по підготовці, оформленню і захисту дипломної роботи. Вони включають тематику дипломних робіт, рекомендації з вибору й обґрунтування теми дипломної роботи, послідовність її виконання, аналіз і узагальнення викладеного матеріалу, оформлення, підбір і вивчення спеціальної літератури. У них визначені загальні вимоги по оформленню дипломної роботи (нумерація, ілюстрації, таблиці, формули, посилання), визначений порядок керівництва і рецензування, а також контроль з боку кафедри за видачею завдання на дипломну роботу (додаток Б) та календарний план її виконання (додаток В).


^ 1. Загальні положення

Дипломна робота має свою специфіку,тому її план, зміст і спосіб викладання материалу, завжди потрібно погоджувати з керівником.

Дипломну роботу доцільно виконувати в такій послідовності: вибір теми; виявлення об'єкта і предмета дослідження; визначення мети і завдань виконання роботи; виявлення, підбір літератури по темі, її вивчення; складання попереднього плану; написання вступу; виклад теорії і методики; вивчення досвіду роботи; формулювання висновків і рекомендацій; оформлення списку використаної літератури і додатків. Потім здійснюються літературне і технічне оформлення роботи, її рецензування, підготовка до захисту і захист дипломної роботи.

Виконання дипломної роботи організовується відповідно до календарного плану (додаток В).

^

2. Тематика та послідовність виконання дипломної роботи.Виконання дипломної роботи починається з вибору теми, її осмислення й обґрунтування.

З переліку тем, запропонованих кафедрою (НАДАЮТЬСЯ ДОДАТКОВО), студент вибирає ту тему, яка відповідає його науково-виробничим інтересам і схильностям. Студенту надається право обрати тему дипломної роботи визначену кафедрою, або запропонувати свою з обгрунтуванням доцільності її розробки.

Перевага надається темі, при розробці якої студент може виявити максимум особистої творчості та ініціативи. Разом з керівником необхідно визначити межі розкриття теми. Керівники тем дипломних робіт призначаються наказом ректора інституту. Після цього, керівник разом зі студентом у триденний термін оформляє завдання на виконання дипломної роботи, яке затверджується завідувачем кафедри.

При з'ясуванні об'єкта, предмета та мети дослідження необхідно враховувати те, що між ними і темою дипломної роботи є системні логічні зв'язки.

Об'єктом дослідження є вся сукупність відносин різних аспектів теорії й практики, яка слугує джерелом необхідної для дослідника інформації.

Предмет дослідження - це тільки ті істотні зв'язки і відносини, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження є вужче, ніж об'єкт.

Іншими словами, об'єктом виступає те, що досліджується. А предметом є те, що в цьому об'єкті має теоретико-прикладне пояснення.

Мета дослідження пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхами його досягнення. Кінцевий результат дослідження передбачає рішення студентами проблемної ситуації, що відображає розбіжність між типовим станом об'єкта дослідження в реальній практиці і вимогами суспільства до його більш ефективного функціонування. Кінцевий результат відображає очікуваний від виконання позитивний ефект, який поділяється на дві частини: перша частина - у вигляді суспільної корисності; друга – у вигляді конкретної користі, віднесеної до основного предмета дослідження.

Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначити завдання дослідження, які включають такі складові:

  рішення визначених теоретичних питань, які входять у загальну проблему дослідження (наприклад, виявлення сутності понять, явищ, процесів, визначити ознаки, рівні функціонування, критерії ефективності, принципи і умови застосування і т.п.);

  всебічне вивчення практики вирішення певного завдання, виявлення його типового стану, недоліків і труднощів, причин що її обумовлюють, типових особливостей передового досвіду;

- обґрунтування необхідної системи заходів щодо рішення даного завдання.

Виконання завдань дослідження неможливо без ознайомлення з основними літературними джерелами по темі дипломної роботи, тому необхідно з'ясувати стан дослідження (пояснення, тлумачення) обраної теми сучасною наукою, щоб не повторювати в роботі загальновідомих істин, конкретніше і точніше визначити напрями й основні розділи свого дослідження.

^

3. Структура, зміст і вимоги до оформлення дипломної роботиДипломна робота повинна мати теоретико-практичну спрямованість і містити: вступ; три розділи, кожен з яких складається не менш як із двох параграфів; висновки і пропозиції; список використаної літератури; додатки. Згідно ДСВО МОНУ структура дипломної роботи, яка рекомендується, повинна складатися з наступних розділів:

Вступ містить обґрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми дипломної роботи, визначає мету та завдання роботи, предмет, об’єкт дослідження (розробки) і подає коротку інформацію про нього; стисло характеризує використані методи та інформаційні джерела дослідження.

Теоретичний розділ розглядає загальні підходи до досліджуваної теми з використанням різноманітних літературних джерел, можливе співставлення різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела. Містить теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історію та сучасні тенденції предмету дослідження (розробки), методичні підходи. Теоретичне обґрунтування має визначити роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності підприємства, організації чи установи. Підрозділи позначаються (1.1., 1.2.).

Питання аналітичного розділу: стисла характеристика об’єкту дослідження; опис, характеристика сучасного стану вивчаємої теми на об’єкті дослідження, діагностування діяльності організації щодо обраного напряму дослідження (розробки), ґрунтовний аналіз з використанням накопиченого фактичного матеріалу і стандартного методичного інструментарію.

Всі аналітичні розрахунки, моделі, матеріали таблиць, графічні ілюстрації повинні супроводжуватись висновками, які дозволяють з’ясувати сутність управлінських та економічних процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості і тенденції розвитку, поглиблений аналіз яких допомагає виявити невикористані резерви.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники фінансово-господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики. Випускник-спеціаліст має продемонструвати уміння здійснювати правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробку даних, на основі яких провадиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції. Підрозділи другого розділу позначаються (2.1., 2.2., 2.3.).

Питання рекомендаційного розділу: пропозиції по вдосконаленню діяльності організації у відповідності до напряму дослідження: кожна з обґрунтуванням, у зв’язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у попередніх питаннях, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків – розробка конкретних рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку та діяльності організації. Підрозділи третього розділу позначаються (3.1., 3.2., 3.3.).

Висновки і пропозиції стисле викладання підсумків роботи. Коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять оцінку результатів дослідження (розробки) з точки зору відповідності меті дипломної роботи та поставлених у вступі завдань, пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності підприємства, організації, установи.

Список використаної літератури   приводиться перелік сучасної літератури: законодавчі і нормативні документи, монографії, підручники, посібники, методичні рекомендації, періодичні видання, що використовувалися при написанні роботи. Літературні джерела оформляються за правилами бібліографії (із вказівкою назви, автора, видавництва, року видання, кількості сторінок).

Додатки містять допоміжні чи об'ємні матеріали (форми, таблиці, математичні розрахунки, тощо).

Дипломна робота починається титульним листом (додаток А). На ньому вказуються міністерство, назва ВНЗ,, назва факультету, кафедри, повна назва теми роботи, прізвище, ім’я, по батькові, курс, група, прізвище ініціали, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові керівника та завідувача кафедри, рік і місце виконання роботи.

До формулювань заголовків (назв) розділів (глав) і підрозділів (параграфів) дипломної роботи висуваються такі основні вимоги: стислість, чіткість і синтаксична розмаїтість у побудові пропозицій, розповсюджене, послідовне і точне відображення внутрішньої логіки змісту роботи ( Додаток Г - приклад змісту дипломної роботи).

Усі розділи повинні бути логічно пов'язані між собою, підпорядковані єдиній ідеї, яка "червоною ниткою" пройдена через усю роботу. Обов'язковим є використання у дипломній роботі спеціаліста комп'ютерних технологій як інструмента дослідження (застосування стандартного програмного забезпечення).
^

4. Робота над текстом дипломної роботиЧітка і логічна структура дипломної роботи   це запорука успіху розкриття теми.

Процес уточнення структури складний і може тривати протягом усього терміну виконання роботи. Попередній план роботи треба обов'язково показати науковому керівнику, оскільки може відбутися таке, що потрібно буде переписувати текст роботи.

Готуючись до викладу тексту дипломної роботи, доцільно ще раз уважно прочитати її назву, яка містить комплекс питань, що повинні бути розкриті. Проаналізований і систематизований матеріал викладається відповідно змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів (глав і параграфів). Кожен розділ (глава) висвітлює самостійне питання, а підрозділ (параграф) - окрему частину цього питання.

Тема повинна бути розкрита без пропуску логічних ланок, або мати обгрунтовані пояснення цих пропусків. Починаючи працювати над розділом, треба визначити його головну ідею, а також тези кожного підрозділу. Тези необхідно підтверджувати фактами, думками різних авторів, аналізом конкретного практичного досвіду. Треба уникати безсистемного викладу фактів без достатнього їхнього осмислення та узагальнення.

Думки повинні бути зв'язані між собою логічно, весь текст повинен бути підпорядкований одній головній ідеї. Один висновок не повинен суперечити іншому, а підкріплювати його. Якщо висновки не будуть зв'язані між собою, текст утратить свою єдність. Один доказ може випливати з іншого.

Кожна цитата, наприклад, цифровий матеріал повинен супроводжуватися точним описом джерела з позначенням сторінок, на яких опублікований цей матеріал. Застосування так званих цитат без лапок, якщо думки іншого автора видаються за особисті, розглядається як грубе порушення літературної і наукової етики, кваліфікується як плагіат.

Однак це не означає, що студент зовсім не повинен спиратися на роботи інших авторів: чим ширше і різноманітніше коло джерел, які він використовував, тим вище є теоретична і практична цінність його дослідження.

У вступі обґрунтовується актуальність теми, яка вивчається, її практична значимість; визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розкривається структура роботи, її основний зміст.

У розділах (теоретичному, аналітичному та рекомендаційному) розкриваються питання щодо теми дипломної роботи.

Обов'язковим в дипломній роботі є огляд літератури по темі дослідження, у який включають найбільш актуальні роботи (10-15 джерел). Огляд літератури може бути систематизованим аналізом теоретичної, методичної і практичної новизни, значимості, переваг і недоліків розглянутих робіт, які доцільно згрупувати в такий спосіб: роботи, які висвітлюють історію розвитку проблеми, теоретичні роботи, що цілком присвячені темі, потім ті, що розкривають тему частково.

Логічним завершенням дипломної роботи є висновки. Їх головна ціль   підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. У висновках необхідно вказати не тільки те позитивне, що вдалося знайти в результаті вивчення теми, а й недоліки і проблеми практичного удосконалення досліджуваного напряму діяльності підприємства, організації, установи, а також конкретні рекомендації щодо їхнього усунення. Основна вимога до висновків   не повторювати змісту введення, основної частини роботи.

У дипломній роботі необхідно прагнути дотримуватися прийнятої термінології, позначень, умовних скорочень і символів. Не рекомендується вживати слова та вирази-штампи, вести виклад від першої особи: "Я спостерігав", "Я вважаю", "Мені здається", "На мою думку", "Ми одержуємо", "Ми спостерігаємо", тощо. Треба писати роботу в невизначеній формі, тобто: "Вважається", "Спостерігається", тощо. Варто уникати в тексті частих повторень чи слів словосполучень.

При згадуванні в тексті прізвищ (вчених-дослідників, практиків) ініціали, як правило, ставляться перед прізвищем (Ю.М. Столярів, а не Столярів Ю.М., як це прийнято в списках літератури).

Список використаної літератури відображає обсяг використаних джерел і ступінь вивченості досліджуваної теми, є "візитною карткою" автора роботи, його професійним обличчям, свідчить про рівень володіння навичками роботи з науковою літературою. Список використаної літератури повинен містити бібліографічний опис джерел, використаних студентом під час роботи над темою.

Завершуючи написання дипломної роботи, необхідно систематизувати ілюстративний матеріал. Ілюстрації можна надавати в тексті або оформляти у виді додатків. Усі додатки повинні мати порядкову нумерацію і назви, що відповідають їх змісту. Нумерація аркушів з додатками продовжує загальну нумерацію сторінок основного тексту роботи.

Обсяг дипломної роботи повинен бути в межах 80 – 100 сторінок машинописного тексту, без обліку додатків і списку використаної літератури. Студенти повинні надати дипломну роботу переплетеною та в електронному варіанті на дискеті, диску.

Дипломну роботу рекомендується виконувати спочатку в чорновому варіанті. Це дозволяє вносити в текст необхідні зміни і доповнення, як з ініціативи самого автора, так і відповідно до зауважень керівника.

Перш ніж представляти чернетку керівнику, треба ще раз переглянути, чи логічно викладений матеріал, чи є зв'язок між параграфами і главами, чи весь текст "працює" на головну ідею дипломної роботи. Такий уявний структурний аналіз роботи допоможе краще побачити нелогічність у її структурі і змісті.

 1. ^

  Технічні вимоги до оформлення дипломної роботиОформлення дипломної роботи повинно відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення".

Випускну роботу друкують за допомогою комп'ютера на одній стороні листа білого папера формату А4, до сорока рядків на сторінці що містять 1600-1700 друкованих знаків. Один авторський аркуш нараховує 40 тисяч знаків і містить приблизно 24 сторінки самої роботи. Сучасні комп'ютерні текстові редактори самостійно регулюють кількість знаків у рядку.

Текст випускної роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: лівий - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20 мм. При виконанні роботи на комп'ютері застосовується 14 розмір шрифту з інтервалом 1,5. Шрифт – Times New Roman. Текст дипломної роботи повинен бути відформатовано по ширині.

Текст основної частини випускної роботи розділяють на розділи, підрозділи, пункти і підпункти.

Заголовки структурних частин випускної роботи “ЗМІСТ”, "ВСТУП", “РОЗДІЛИ”, "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими буквами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку наприкінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше пропозицій, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і текстом може дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожну структурну частину дипломної роботи (розділи) треба починати з нової сторінки.

5.1. Нумерація


До загального обсягу дипломної роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці і рисунки, але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних підставах.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний лист (додаток А) який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному листі номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляється в правому верхньому куту сторінки без крапки наприкінці.

Зміст, вступ, висновки і пропозиції, список використаної літератури не нумерують. Номер розділу ставлять після слова "РОзділ", після номера крапку не ставлять, потім з великої букви друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у границях кожного розділу. Номер підрозділу складається з розділу і порядкового номера підрозділу між який ставлять крапку, наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого розділу).

5.2. Ілюстрації


Рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені в роботі, повинні відповідати вимогам стандартів «Єдиної системи конструкторської документації» і «Єдиної системи програмної документації».

Фотознімки й інші рисунки, розміром менше ніж формат А4, повинні бути наклеєні на листі білого папера формату А4. Ілюстрації необхідно розміщати в роботі безпосередньо після тексту, де вони відзначаються вперше, на всі ілюстрації повинні бути виноски в роботі. По необхідності під ілюстрацією розміщають пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрації можуть мати назву, що розміщюють під ілюстрацією після пояснювальних даних разом з номером ілюстрації. Ілюстрації необхідно нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу (додаток Д).

5.3. Таблиці


Цифровий матеріал, як правило, оформляють у видгляді таблиць.

Таблиця 5.1

Основні показники продукції

Головка


Заголовки граф
Підзаголовки граф

Строки


Боковик

Стовпці

Таблицю необхідно розміщати безпосередньо після тексту, де на ній стоїть виноска, чи на наступній сторінці. Таблиці нумеруються арабськими цифрами порядкової нумерації у границях розділу, наприклад таблиця 2.3 – третя таблиця другого розділу.

Таблиця повинна мати назву, яка повинна бути стиснутою і відображати зміст таблиці (додаток Е).

Якщо строки чи стовпці виходять за формат сторінки, таблицю розділяють на частини, переносячи частини таблиці на наступну сторінку, над якими пишуть «Продовження табл. 2.3».

^

5.4. Формули і рівняння


Формули і рівняння безпосередньо розміщають після тексту, де стоять на них виноски, посередині сторінки і нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією в границях розділу. Наприклад:

(2.1)

де, Ке – коефіцієнт росту чисельності економічно активного населення;

Кз, Кбезр. – коефіцієнти зайнятості населення та безробіття;

У0з, У0безр – рівні зайнятості і безробіття в базисному періоді.

Переносити формулу чи рівняння можна тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка.

5.5. Посилання


Посилання в тексті дипломної роботи на джерела необхідно позначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад «... у роботах [5, с.12]...».

Допускається приводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання повинне відповідати її бібліографічному опису і позначенням номера.

При посиланнях на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки - позначають їх номера, наприклад, «... у розділі 2....», «... на рис. 2.3. ...».

^

6. Список використаної літератури


Список використаної літератури — елемент бібліографічного апарата, що містить бібліографічні зведення про джерела і розміщається після Висновків. Такий список складає одну з істотних частин дипломної роботи, що відбиває самостійну творчу роботу студента і свідчить про рівень фундаментальності проведеного дослідження.

Бібліографічний опис складають безпосередньо по друкованих роботах виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків цілком без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т.д. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, уставок пропущених зведень.

Укладаючи його, необхідно дотримуватися вимог державного стандарту. Кожен бібліографічний запис треба починати з нового рядка. Бібліографічні записи в список використаної літератури повинен мати порядкову нумерацію.

Треба дотримуватися наступної послідовності:

 • Укази Президента.

 • Закони і законодавчі акти України.

 • Постанови Уряду.

 • Інструкції, нормативні акти, які видані Мінекономіки, Мінпромполітики, їншими міністерствами та відомствами.

 • Доповіді, виступи керівників держави.

 • Спеціальна література (за абеткою прізвищ перших авторів чи заголовків).

Зразок оформлення списку використаної літератури, що приводять у дипломній роботі (Додаток Ж).

^

7. Оформлення додатківПри необхідності в додатках, що позначаються буквами (А, Б, В, Г,...), доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи:

- проміжні математичні докази, формули і розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- протоколи та акти, упровадження, розрахунки економічного ефекту;

- інструкції і методики, опис алгоритмів і комп'ютерних програм, рішення задач, що розроблені в процесі виконання роботи;

- ілюстрації допоміжного характеру.


^

8. Відгук і рецензія на дипломну роботуАвтор дипломної роботи повиннен одержати письмовий відгук керівника і зовнішню рецензію.

Відгук керівника дипломної роботи пишеться (друкується) у такій послідовності:

 • актуальність теми;

 • що є позитивного в роботі:

- ступінь наукового і практичного значення роботи;

- рівень підготовки студента до виконання професійних обов'язків;

- ступінь самостійності у виконанні дипломної роботи;

- новизна поставлених питань і оригінальність рішення;

- уміння використовувати літературу;

- ступінь оволодіння методами дослідження;

- повнота і якість розробки теми;

- логічність, послідовність, аргументованість, літературна грамотність викладу матеріалу;

- можливість практичного застосування дипломної роботи, окремих її частин;

- недоліки;

 • рекомендація щодо допущення її до захисту перед ДЕК.

Рецензія на дипломну роботу ( Додаток З).

Кожна завершена дипломна робота направляється кафедрою на зовнішню рецензію. До резензування залучаються відповідальні працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, банків, страхових компаній, тощо (посада, що займає рецензент, має бути не нижче начальника управління чи відділу), чи ведучі вчені науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів. Коло наукових і професійних інтересів рецензентів повинне відповідати тематиці роботи.

^

9. Вимоги щодо термінів представлення дипломної роботи.Для одержання відгуку і зовнішньої рецензії, за два тижні до захисту, студенти подають роздрукований варіант дипломної роботи керівнику, який перевіряє відповідність дипломної роботи встановленим до неї вимогам, та рецензенту.

^ За 4 дня до захисту, дипломні роботи подаються студентами в зброшурованому вигляді та в електронному варіанті на дискеті, диску. Відгук і рецензія вкладаються в роботу окремо.

Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.


^

Д о д а т к и(Дивись додатки А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З)


Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ


Економічний факультет

Кафедра фінансів


^ ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

______________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________


Студента групи:________________ курсу____________________

___________________________________________________ ______________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)


Керівник роботи:______________ _________________________________________

(підпис) (вчене звання і ступінь, прізвище, ініціали)


Завідувач кафедри:_____________ _________________________________________

(підпис) (вчене звання і ступінь, прізвище, ініціали)


Київ 200_ р.

Додаток Б

^ МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ


Кафедра фінансів


Напрям підготовки – 0501 “Економіка і підприємництво”

^ Професійне спрямування –7.050104 “Фінанси”


ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи _____________________________________________________

__________________________________________________________________

Затверджено наказом по інститут від ______________ ______ р. №_________

2. Дата видачі завдання ______________________________________________

3. Термін здачі студентом закінченої роботи ____________________________


Керівник _____________________

(підпис)


Завдання прийняв до виконання ______________________

(підпис)

Додаток В

^ Календарний план

виконання дипломної роботи
п/п

Назва етапів дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітки

1.

Вибір теми та затвердження завдання

Протягом місяця з початку останнього навчального семестру
2.

Виявлення і добір літератури3.

Вивчення методик щодо написання дипломної роботи, складання попереднього плану4.

Написання дипломної роботи5.

Формування висновків і рекомендацій6.

Здійснення літературного і технічного оформлення7.

Відгук керівника, рецензування, підготовка до захисту

За два тижні до захисту
8.

Розгляд дипломної роботи на кафедрі

За 4 дня до захисту
9.

Захист дипломної роботи
Затверджую: Завідувач кафедри фінансів

________________________

(підпис)


Декан економічного факультету

___________________________

(підпис)


Завдання виконано: Студент випускник ________________________

(підпис)


Керівник дипломної роботи _______________________________

(підпис)

Додаток Г

ЗРАЗОК


ЗМІСТ

ВСТУП 3.

Розділ 1. ^ СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОГО

АНАЛІЗУ, ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНА БаЗА 6

1.1. Фінансовоекономічний аналіз, сутність і необхідність фінансів 6

1.2. Завдання аналізу та характеристика основних аналітичних завдань 13

Розділ 2. ^ ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 20

2.1. Сутність і методи прийому фінансового аналізу 20

2.2. Сутність фінансового механізму підприємства 24

Розділ 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

^ ТА РАЙОНУ ЙОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 32

3.1. Корпорація Укравтодор та УДВТП «Укрдортехнологія» 32

3.2. Підприємство “Укрдортехнологія” та аналіз його діяльності 36

3.4. Аналіз структури пасиву балансу. Оцінка ринкової

стійкості підприємства 63

3.5. Аналіз активів підприємства 67

3.6. Аналіз взаємозв’язку активу і пасиву балансу. Оцінка

фінансової стійкості підприємства 69

3.7. Аналіз ефективності і інтенсивності використання капіталу.

Оцінка ділової активності підприємства 72

3.8. Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства 75

ВИСНОВКИ 80

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРА 86

ДОДАТКИ 88

ДОДАТОК А Баланс УДВТП “Укрдортехнологія” 89

ДОДАТОК Б УДВТП “Укрдортехнологія” в системі дорожнього

комплексу України 91

ДОДАТОК В Активи підприємства та показники ліквідності балансу 92

ДОДАТОК Г Аналіз активів підприємства 93

ДОДАТОК Д Стан коштів та ліквідність балансу підприємства 94

ДОДАТОК Е Аналіз власних оборотних засобів та їх структури 95

ДОДАТОК Є Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 97

Додаток Д

І
люстрації (зразок)Рис. 2.1. Структура об'єктів лізингу в 2006 р. Україна і Росія, %

Додаток Е


Зміст таблиці (зразок)


Таблиця 1.1

Стан малого і середнього підприємництва (МСП) у деяких країнах світу (на 1.01.2005 р.)Країна

Кількість малих і середніх підприємстві, тис.

Кількість малих і середніх підприємств на 1000 населення

Зайнято в МСП, млн. чіл.

Питома вага МСП у загальній чисельності самодіяльного населення, %

Внесок у виробництво ВВП, %

Великобританія

2630

46

13,6

49

50..53

Німеччина

біля 3000

48

19,6

67

55..60

Італія

3920

68

16,8

73

57..60

Франція

1890

35

15,2

54

55..62

Країни ЄЕС

15770

45

68

72

63..67

США

19300

74,2

70,2

54

50..52

Японія

6450

49,6

39,5

78

52..55

Росія

836,2

5,6

8,1

9,6

10..11

Україна

99,6

2,1

1,1

5,7

9,0..9,5

Джерело: Поважний С.Ф., Висящев В.А.// Вестник Донецкой государственной академии управления “Менеджер” .№1. Д.: “КИТИС”, 2005.- С. 5-12Додаток Ж

Зразок оформлення списку використаної літератури


^ Характеристика джерела

Приклад оформлення


Укази Президента

Указ Президента України «Про грошову реформу в Україні» // Вісник НБУ. – 1996. - №5.

Закони України

Про фінансові послуги та державне регулювання ринку: Закон України від 12.07.2001 р.// Відомості Верховної Ради України.-2001.

Постанови Уряду

Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1996р. №1523 // Офіційний вісник України – 1996.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення від нещасних випадків на транспорті» №959 від 14.08.1996р.

Інструкції


Типичная инструкция по эксплуатации топливоотдачи тепловых электростанций: ТИ 34-70-044-85: Затв. Гол. техн. упр. из эксплуатации энергосистем 01.10.85: Срок действия установленный с 01.01.98 до 01.01.2003 / М-во энергетики и энергоресурсов Украины.-К., 1998.-43 с.
Спеціальна література (за абеткою прізвищ перших авторів чи заголовків).


Монографії від імені індивідуального автора:

^ Один автор

Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах: Монографія. - К.: НІСД, 1998. – 144 с..

^ Гаращук В.М. Контроль и надзор в государственном управлении: Уч. пособие. - X.: Нац. юрид. Акад. Украины, 1999. - 55 с.

Монографії по назві


Научная и инновационная деятельность в Украине: Стат. сб./ Отв. за вып. Н.Г. Луценко. - К.: Госкомстат Украины, 2000. -317с.

Приватизация земли и реорганизация коллективных сельскохозяйственных предприятий в Украине: Пособ./ Международная Финансовая Корпорация. - К.: Столетие, 1999. - 126 с.

^ Матеріали конференцій


Стратегия экономического развития регионов в условиях административной реформы в Украине : Тезисы науч.-практ. конф., г. Харьков, 17 мая. 2000 г./ Редкол.: Г.И. Мостовой (рук.). В.М. Гринева, О.Ю. Амосов и др. – Х.: ХФ УАДУ, 2000. 142 с.

^ Багатотомні видання


Законы Украины / Верховная Совет Украины, Ін-т законодательства / Редкол.: В.Опришко (председатель) и др. - К.: Ін-т законодательства Верховной Рады Украины, 1996 -. Т.17: [Январь 1999 Ф. - март 1999: С зм. и допов. По состоянию на 1 сентября. 1999 г. - 1999 .- 366 с.

^ Переведені видання


Пал Л.А. Анализ государственной политики / Пер. с англ. И. Дзюб. - К.: Основы,1999.- 422 с. Современная политическая философия: Антология: Пер. с англ. / Упоряд. Я. Кош. - К.: Основы, 1998 - 575 с.

Стандарти


Сокращения слов в украинском языке в библиографическом описании. Общие требования и правила: ДСТУ 3582-97. - Введ. 04.07.97. -К.: Госстандарт Украины, 1998. - 25 с.

Збірника наукових праць


Повышение эффективности государственного управления: состояние, перспективы и мировой опыт: 36. наук. работ / Редкол.: В.И. Луговой (голов. ред.) и др; За заг. ред. В.М. Князєва. -К.: Вид-во УАДУ, 2000. -373 с. Выбор В страны-99. Что дальнейшее : 36. статей/ Упоряд.: Я. Хобта, Ю.Тимчук, И.Берец и др.; Центр "Общество".- К.,1999. - 262 с.

Словники


Мисик Л.В. Украинско-английский словарь правничої терминологии: Близко 40000 слів. - К.: СП "Юрінком Інтер", 1999.-523с.

Довідники


^ Валяльщик В.М. Государственный порядок стран мира: Довод. - К.: Украинский Центр Правничих Студий, 1999. -319с.

Складені частини:

Книги


Экономический анализ и его роль в управлении регионом //Региональное управление: Навч. посіб./ Кол. авт.: Л.М. Зайцева, С.М. Серьогін, Н.Й. Коніщева и др.; За наук. и заг. ред. Л.М. Зайцевой. -Днепропетровск, 2000. -С.63-91.

Збірники


Поленец 0. Контроль в сфере государственного управления // 36. наук. работ Укр. Акад. держ. упр. при Президенте Украины.-К,2000.-Вип.1.-С.85-93.

Тези доповіді


Дергачев А.П. Украина и геополитические трансформации в Европе //Проблемы демократизации посткоммунистического общества в контексте европейского опыта: Материалы всеукраинской наук. конф., г. Днепропетровск, 10-11 ноября 1998 г. -К., 1998.-С. 4-6.

Журналу


Нижник Н., Мосов С. О соотношении государственного управления и исполнительной власти // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президенте Украины. - 2000. - № 4. - С.23-29 .

Енциклопедії


Мороз О.Я. Управление // Украинская Советская Энциклопедия. -2-е вид.-К., 1984.-Т. 11, кн.1. - С. 72.

Дисертації


Войтович Р.В. Взаимосвязь идеологии, технологии, и стиля в государственном управлении: Дис. на получение наук. степени канд. наук с держ. упр.: 25.00.01 / УАДУ при Президенте Украины. -К., 2000.-201 с.

Автореферати дисертацій


Войтович Р.В. Взаимосвязь идеологии, технологии, и стиля в государственном управлении: Автореф. дис. На получение наук. степени канд. наук с держ. упр.: 2 5.00.01/ УАДУ при Президенте Украины - К., 2000. - 20 с.Додаток З


РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу слухача групи №


(прізвище, ініціали)


на тему


(назва теми)

 1. Актуальність теми

 2. Самостійність виконання випускної дипломної роботи

 3. Цінність практичних рекомендацій та можливість їх впровадження

 4. Недоліки в дипломній роботі

 5. Загальний відгук про дипломну роботу, рекомендації про можливість роботи випускника на посадах економічних підрозділів підприємстваРецензент

(посада, прізвище, ініціали) (підпис)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы