Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Реферат на дипломну магістерську роботу на тему: «Фінансово-економічне обґрунтування проведення іро»
Скачать 48.88 Kb.
НазваниеРеферат на дипломну магістерську роботу на тему: «Фінансово-економічне обґрунтування проведення іро»
Дата26.10.2012
Размер48.88 Kb.
ТипРеферат


Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра економіки підприємництва


РЕФЕРАТ НА ДИПЛОМНУ МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ

на тему:

«Фінансово-економічне обґрунтування проведення ІРО»

(за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю

«Квіза-трейд», м. Київ)


Студентки V курсу денної

форми навчання, факультету

економіки, менеджменту та права

спеціальності 8.0501.04

«Фінанси»

спеціалізації 8.0501.04.04 Іванової Ольги

«Фінанси підприємства» Володимирівни


Науковий керівник - Лігоненко

д.е.н., проф. Лариса Олександрівна


Київ 2009

Магістерська робота присвячена вивченню теоретичних засад та практичних аспектів управління фінансовою рівновагою підприємства.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел та 9 додатків, де міститься фінансова звітність досліджуваного підприємства та підприємства-аналога. Загальний обсяг роботи – 158 сторінок. Вона містить 42 таблиці та 11 рисунків. Кількість використаних джерел – 59, їх список наведений на 5 сторінках.

У першому розділі – «Теоретичні засади публічного розміщення акцій» – критичне тлумачення поняття “публічне розміщення акцій”, виходячи з праць різних авторів, дозволило запропонувати наступне його визначення: публічне розміщення акцій (ІРО) - один із трьох загальноприйнятих у світовій практиці способів залучення довгострокового фінансування, який передбачає первинне публічне розміщення акцій компанії на біржі, тобто коли компанія емітує акції для їх подальшого придбання широким колом інвесторів.

В розділі розкриті ефективність та структурно-логічна послідовність проведення ІРО, а також визначені його переваги та недоліки. До основних переваг віднесено доступ до довгострокового фінансування бізнесу, можливість отримати справедливу ринкову вартість та піднесення престижу компанії. Основні недоліки – значні витрати та тривала процедура підготовки.

У другому розділі – «Інформаційно-аналітичні передумови проведення ІРО» – було здійснено прогнозування українського ринку роздрібної торгівлі, який є однією з найбільш привабливих сфер для інвестування. Проаналізовано фінансово-майновий стан ТОВ «Квіза-трейд» та ТОВ «Фоззі-фуд» (підприємства-аналога).

У цьому розділі також визначено та проаналізовано вартість послуг з підготовки до ІРО, яка може коливатися в діапазоні від 5% до 20% від обсягу залучених коштів. Також визначено параметри готовності компанії до публічного розміщення акцій та проаналізовано, чи відповідає цим параметрам об’єкт дослідження.

У третьому розділі – «Фінансово-економічне обґрунтування проведення ІРО ТОВ «Квіза-трейд» – здійснена оцінка доцільності залучення фінансових ресурсів шляхом проведення ІРО. В результаті його визначено, що не існує точних критеріїв доцільності трансформації компанії у відкриту публічну корпорацію, але досвід показує, що успішно використовувати цей інструмент фінансування можуть тільки стабільні, фінансово-стійкі компанії, з позитивними прогнозами майбутнього зростання та гарною кредитною історією.

З метою покращення основних індикаторів фінансово-майнового стану ТОВ «Квіза-трейд» було розроблено прогноз показників фінансово-господарської діяльності на 2008-2011 рр., за результатами якого всі основні індикатори фінансово-майнового стану зазнали суттєвого поліпшення. А також визначена ринкова вартість ТОВ «Квіза-трейд» та прогнозована ціна акцій компанії при проведенні ІРО.

Висновки та пропозиції. За результатами проведеного дослідження було зроблено узагальнюючі висновки. Зокрема, визначено, що ІРО – важливий інструмент, що дозволяє виходити на ринки капіталу та залучати значні фінансові ресурси.

Для успішного проведення публічного розміщення акцій було розроблено наступні пропозиції: здійснити правильну оцінку своїх можливостей; переглянути показники ліквідності і платоспроможності та намагатися досягнути більш високого їх рівня; грамотно підійти до організації та проведення ІРО; приділяти значну увагу змінам у сфері МСФЗ для своєчасного відображення цих змін у фінансових регістрах та отримання позитивного аудиторського висновку; вести діалог з інвесторами та пам’ятати, що на всіх етапах підготовки до публічного розміщення акцій ключовими вимогами його успішного проведення є забезпечення стійкого економічного зростання, кваліфікований менеджмент і цілковита «прозорість».

За результатами проведеного дослідження підготовлена доповідь на тему: «ІРО – міжнародний інструмент залучення капіталу». Доповідь заслухана на пленарному засіданні студентської наукової конференції «Економіко-правові аспекти розвитку України в контексті глобалізації», яка відбулася 1 березня 2007 року в Київському торговельно-економічному університеті.

На цю ж тему опублікована наукова стаття у спецвипуску «Вісник КНТЕУ».


АНОТАЦІЯ

Іванова О.В. Фінансово-економічне обґрунтування проведення публічного розміщення акцій (ІРО). – Рукопис.

Магістерська робота за спеціальністю 8.050104 «Фінанси» спеціалізації 8.05010404 «Фінанси підприємства». – Київський національний торговельно-економічний університет. – К., 2009.

Магістерська робота присвячена вивченню теоретичних засад та практичних аспектів публічного розміщення акцій. Розкрито сутність, визначено переваги, недоліки та основні етапи підготовки до ІРО. Здійснено оцінку доцільності залучення фінансових ресурсів шляхом публічного розміщення акцій. Розраховано ринкову вартість підприємства та прогнозовану ціну акцій при проведенні ІРО.

Ключові слова: публічне розміщення акцій, андеррайтинг, проспект емісії, фондова біржа, корпоративне управління, кредитний рейтинг, капіталізація, роуд-шоу, ціна акцій.


АННОТАЦИЯ

Иванова О.В. Финансово-экономическое обоснование проведения публичного размещения акций (ІРО). – Рукопись.

Магистерская работа по специальности 8.050104 «Финансы» специализации 8.05010404 «Финансы предприятия». – Киевский национальный торгово-экономический университет. – К., 2009.

Магистерская работа посвящена изучению теоретических основ и практических аспектов публичного размещения акций. Раскрыто суть, определены преимущества, недостатки и основные этапы подготовки к ІРО. Произведено оценку целесообразности привлечения финансовых ресурсов путем публичного размещения акций. Рассчитано рыночную стоимость предприятия и прогнозированную цену акций при проведении ІРО.

Ключевые слова: публичное размещение акций, андеррайтинг, проспект эмиссии, фондовая биржа, корпоративное управление, кредитный рейтинг, капитализация, роуд-шоу, цена акций.


ANNOTATION

Ivanova O.V. The finance-economical substation of the initial public offering (IPO). - Manuscript.

Masters work on a speciality 8.050104 “Finance” on a specialization 8.050104 04 “ Finance of the enterprise”.- Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, 2009.

Masters work is dedicated to the theoretical and practical aspects of the initial public offering. The content, distinction and main phases of the preparation for the IPO are disclosed. The expediency of attraction of financial resources using initial public offering is prepared. The market value of the enterprise is calculated and the prices of the shares are prognoses.

Key words: initial public offering, underwriting, prospectus, stock exchange, corporate identity, credit rating, capitalization, road show, shares price.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы